Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Anne ve çocuk için elbise ve yün örgü modelleri ve zengin el işleri ihtiva eden mükemmel bir mecmuadır. TORKÇE TERCÜMESİ İÇİNDEDIR umhuri 28 9246 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : 24290 HER YUVADA OKUNAN H.işi, elbise ve yün örgü modeJleri ihtiva eden yegânej 6 MâVIS 1950 ve Manisa nutukları İnönü, Manisa parti binasmda yaptığı hasbıhaller sırasında: «Bayara bir yerde rastlasam ilk istiyeceğim şey, seçim beyannameleridir» dedi Inönünün Balıkesir Adana, seçim "Malimüesseseierinsiyasetnıücadelesiııden D.P. büyük bir miting yaptı. İki gazete kazançaramağa çalışmalarından sakınınm,, önünde nümayişler oldu Boluda, mnhakıetin yaptığı radyo yayınlarınm dinlenneBKsi için dektrik cereyam azaltüdı. Denokratlar buna "teknik baskı* diyorlar Adana 5 (Telefonla) D. Parü nın yakınında bulunan Seyhan bugün de inönü meydanında bir milletvekili Ahmed Remzi Yüregiaçık hava toplantısı yapmıştır. Bü rin matbaasına doğru yürüdü. Ve yük bir kalabalığın iştirak ettiği bu bu gazete aleyhine de nümayişte toplantıda partinin Seyhan millet bulunuldu. Fakat bu idarehanede vekili adaylarından başka bugün kimse bulunamadı. Türksozü matuçakla Ankaradan gelen genel ida baasına yapılan tecavüz bu seçim re kunılu üyelerinden Refik Ko kampanyasının ilk mühim hâdiraltan da bir konuşma yapmıştır. sesi olarak gosterılmektedir. SavcıKoraltanın konuşmasını müteakıb lık ve Emniyet Müdürlüğü hâdisekürsüye gelen ve D.P. listesinde ye el koymuş bulunmaktadır. Turk yer alan Sinan Tekelioğlu, Halk sözu gazetesinin sahibi Ferid Celâl Partisi icraatını şiddetle tenkıd Guvene hâdise hakkında ne diyeceetti. Tekelioğlunun bu konuşması ğini sordum. «Ne diyeyim, dedi. sırasında güneş batmak üzereydı. Yarın halkı sükunete davet eden bir makale yazacağım.» Tekelioğlu, sözlerini bitirince, dinEmniyet Müdürluğü halen tahkileyiciler kendisini omuzlar üzerınkatla meşgul bulunmaktadır. de taşımağa başladılar. Ve böylece Halk Partililer de yarın KuruTürksozü gazetesinin önüne gidil köprüde, Çeşme meydarunda bir di. Toplantı burada bir nümayiş açık hava toplantısı yapacaklardır. şeklini aldı. Gazetenin sahibleri Bugunkü hâdise üzerme, yarın aleyhine sözler sarfedilmeğe baş yapılacak toplantı büyük bir alâka landı. Ve bazı kimseler gazetenin uyandırmıştır. Bu toplantıda Tasahiblerini görmek istediklerini rım Bdkan; Cavid Oral, mühim bir bildirereR kapıyı zorlamağa başla konuşma yapacaktır. dılar. Bu sırada kapının camlann< Teknik baskı» dan bir kaçı kırıldı. Ve gazetenin sahibleri matbaada bulunmadıklan Ankara 5 (Telefonla) D. Pariçin müessif bir hâdise çıkmamış tiye yurdun muhtelif yerlermden oldu. Gene aynı grup bu matbaa Arkası Sa. 3, Sü. 2 de hararetli bir Merhale umhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatile İsmet İnonunun Izmirde sojiediği seçim propaganda nutkunu bugün tefsir etmi\eceğim. Ben burada sa\ın Başkanın dunkü sozlerile 1946 seçimleri sırasındaki sözleri arasmda şoyle umumî bir kıyaslama yaparak dört yıl içinde aştığımu mesafeyi ölçmek istiyorum. 1946 seçimlerine hükmeden havanın ne kadar gergin olduğunu hatırlarız. İki taraf birbirini adeta düsman sayıyordu. Karşıhklı çok ağır söder söyleniyor, iftiralar, hakaretli işporta malı gibi sokaklardan tasıyordu. Yeni kurulan muhalefet partisine karşı Halk Partisi cephesinde tahammül gücü hemen yok denecek kadar azdı. Havayı tehlikeli bir şekilde geren asabiyet gösterileri de daha ziyade o taraftan geliyordu. Üç günlük muhalefete devlet idaresinin teslim edilemiyeceği, iktidara geldikleri gün bu adamlann memleketi satacakları, karst tarafa rey vermekle yurda ihanet edileceği hemen her gün söyleniyor ve yazdıyordu. Bu »s»b boracn proparandalann yauusıra halk» karşı girişilen baskı hareketleri ortahğı bütün bütün elektriklendirmekten başka bir işe yaramryordu. Izmir 5 (Telefonla) İzmirden ayrılan Cumhur Başkanı İnonu bugun saat 11 de Manisada bayram yerınde bir hitabede bulunmuş ve: • Sızınle bugun samımî bir hulus :1e ve açık yurekle konuşacağımdan dolayj bahüyarım> dedikten sonra «27 senedenberi bu memlekette hjç bir şey yapılmamışür, yahud her şey fena yapılmıştır iddiası haksız ve yersiz ve ınsafsız bir ısnaddır. demıştır. Cumhur Başkanı bundan sonra, «hiç kımse 27 senedenberi bu mılletın vucude getirdiği harıkaları kendisi tahakkuk ettırmiş iddıasmda değildir • dıyerek nutkuna devam etmiş ve demiştır ki: « Her şeyden sarfmazar, yalnız maliye sahasında Turk mılletınin 27 senedenberi gösterdığı kudretı bir harikadır. Turkler harabelerini eskisinden mamur bir surette tamır etmışler, memleketlerını hesabsız mektebler, kopruler, ıktisadî ve mali müesseselerle donatmışlardır. Hele, on bir senedenberi Ikıncı Cıhan Harbi gibi bir büyuk belânın en önde malî olan yuklerini ve sar Partilerin radyo ile yayınları Dün M. Partisi, D. Parti, C. H. Partisi ve MUIî Kalkmroa Partisi hatibleri propaganda konuşmalan yapülar. Siyas! nartilerin radyolar vasıtasile propaganda yapmalanna dün de devam edilmiştir. İlk konuşmayı saat 18^0 de M. P. adına îstanbul mületvekili adayı avukat Saadet Kaçar yapmıştır. M. P. nin kadın adaylarından biri Arkası Sa. 3, Sü 4 te Arkası Sa. 4. Sü. 3 te inönü nutkunu söylemek fizere İzmirde Cumhuriyet meydaruna gelirken Manisa 5 mayıs Sayın Cumhur Çok partili demokratik rejime Reisi, izmirden başladığı propagandoğru yürümemiz hususunda başda gezisine bugün Manisada ve lıca rollerden birini üzerine alan Balıkesirde devam edecek. Kafile! sayın Cumhur Başkanı, o sıralarda Menemen üzerinden ve Aşağı yol ' srğukkannhğını muhafaza edemedan gitmeği tercih etmiş. Biz de [ diği için çok tenkide uğramıştı. otomobille dağ yolundan, SabuncuUmumî havanın tesirinden kurtubelinın mesafeyi baaltan virajlalamadığı için kendisi de etrahna Ankara 5 (Telefonla) DJ». zuruma gidecektir. Pazar günü Er rından, geçerek buraya onlardan uyuyor, aşağı yukarı aynı tempo ile yurüyordu. Ismet İnönünün 1946 Başkanı Celâl Bayar bugün uçakla zurumda yapılacak toplantıda Ba evvel geld;k. jazında söylediği nutukları şimdi Diyarbakıra hareket etmiştir. Bayar mühim bir konuşma yapacak, Küçuk, yeşil, şirin Manisa. Ana Arkası Sa. 3, Sü. 2 de dolunun çok cefalar çekmiş köşesi. aynen hatırlamamıza imkân yoksa yar, Elâzığa uğradıktan sonra ErDaha şehre girerken, Sultancamü da, bunların karsı tarafa yönetilmeydanında 45 bin kişilik bir kamiş pek şiddetli, pek subjektif bir labalıkla karşılaştık. Anlaşıldı. Nutakım hücumlardan ibaret oldutuk burada söylenecek. ğunu da unntmuş değiliz. Hattâ * * * eğer aldanmıyorsak sayın Başkan Halk arasmda sevimli yüzler; o zamanki nutuklarında şahsiyata Evvelâ dostumuz Suad Karaosman, kadar uzanmaktan kendini alamagöğsüne alüoku yapıştınmş, efeler mış, Halk Partisinden ayrılıp mugibi dolaşıyor. Bizim cemiyetin rahalefete geçen bir eski milletvekilim ve mazlum reisi Hakkı Tank lini iyice hırpalamıştı, (Bu zatı Us. Örfî İdare konrutanlığından İstan Halk Partisi şimdi yeniden bağnna bulun pek iyi tanıdığı General Ali basmıştır). Rıza Artunkal. Aman unutmıyayım, İçindeki fikirlere dair bazı itirazüstad Dr. Lutfi Kırdar da burada. larımız olsa da, son İzmir nutku Hepinize selâm yolluyor. Derookrat bir seçim savaşının ifadesi olarak dostlarımızın, her biri bir geziye çıkmış. Ortalarda görünmüyorlar. guzeldir. Bu nutku okuyup da eskilerini az çok hatırladığımız za* * * Nâzım Hikmetin avukatı M. Ali < Müekküim Nâzım Hikmet ıtıan. dört yıl içinde geniş bir hürŞaka maka siz, Suad diyip de riyet idaresine doğru ne kadar çok Sebuk dun bir basın toplantısı ya Bursada ilk açlık grevine başladı geçmeyın. Bu Karaosmanoğulyol aldığımızı yakından görmemeye parak gazetecilere sunlan söyle ğında Ankaraya koşarak bur.u dur ları, Manisada işleri iyice ele Arkası Sa. 3, Sü. 7 de miştir: imkân yoktur. almışlar. Burada Demokrat Par Celâl Bayar dün Erzuruma gitti Nanisa nutkü Yazan: DOĞAN NADİ Dört Biiyiikler Konferansı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu konferansı toplayabilmek için Moskovaya gidiyormuş Washington 5 (a.a) Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Trygvie Lıe'nin, Doğu ile Batı arasindaki arJasmazlıklann ortadan kaldırılmasını hızlandırmak üzere bu yaz Sovyet Dış İşleri Bakanını da içine alan bir Dört Büyukler kon Arkası Sa. 3, Su. 6 da Demokrat Parti Başkanı yarın mühim bir konuşma yapacak Dün radyoda konuşan D.P. ve M.P. temsilcileri N. Hihmetin flçlıfc grevi Avukatı: «Hasta olan Nâzımm bir iki gün içinde hapisanede ölmesinden çok korkuyorum» diyor GnL Aldoğan ihzaren İstanbula getiriliyor Afyon milletvekili, dün akşam polis nezareti altmda Ankaradan trene bindi. Garda lehine tezahürat yapıldı Ankara 5 (Telefonla) General okuyorum. dedi. Bu konuşma da Sadık Aldoğanin hakkında açdmış Aldoğanın radyodaki ilk konuşması olan tahkikattan dolayı ihzarî ola gibi, iktidara son derece şiddetli Arkası Sa. 3, Sü. S da rak İstanbula sevkedilmekte olduğu bugün Ankarada ilk defa radyoda Millet Partisi adına yapılan konuşma sırasında öğrenilmiştir. Aldoğanın tstanbula sevki dolayısüe, Ankara gannda bazı tezahürat da yapılmıştır. Radyoda Millet Partisine aynlan konuşma başladığı zaman, Aldoğanın kernnesi Gönül Aldoğan: <Bu konuşmayı babam yapacaktı. Biraz önce, polisler ahp götürdjler. 0nun hazırladığı yazıyı ben Trygvie Lie'nin son resmi Bir defa. seçimleri kaybetmek îhtimalini gozonünde bulundurarak konusmakla sayın İnönü demokrafinin temeli bildiğimiz halk iradeîine bu memlekette artık saygı göst»rilmesi lüzumunu kabul ediyor demektir. Bu. baslıbaşına mühim bir adımdır. Karşı tarafın düsman fayılmaması, bizim gibi düsünmijenlere rey vermenin ihanetle suçlandırılmaraası. hürriyet idaresini yurütebilmek için gerekli ilk şartlardan biridir. izmir nutkunda bu aniayışın isaretlerine rasthyor \e memnun oluyoruz. Sonra, İnönü Halk Partisininkine uymıyan zıd fikirlerin serbest münakaşasını da kabul ediyor, bunlara karşı müsareaha gosteriyor ki, demokratik nıucadelenin baslıca temellerinden tiri de budur. inönü hattâ daha üeri gidiyor, iktidara geçmek uğruna hakareti ve iftirayı da miıbah sayan müfrit tesekküllerden bahset'erken, bunların zamanla tekâmul edeceklerini umduğunu soy I İngilterenin en büyük uçak gemisi I ti Reisi Feyzi Lutfi Karaosmanoğludur, Halk Partisinin Reisi 0e Karaosmanoğlu. Hem yal Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Rusya ateşle oynnyor Amerika Moskovaya en sert notasmı gönderdi Sovyet Rusyadaki Alman harb esirleri Moskova, esirlerin iade edil diğini, Bonn ise daha bir buçuk milyon Almanın Rusya da tutulduğunu bildiriyorlar. Dort yıl irinde astığımız mesafenin azametini gostermek bakımından nutuk >ürek ferahlatıcı ve umid vericidir. Sa^ ın inonunun Parü Başkanı olarak propaganda nutukları vermesine karsı da bir itiraz sesi yukseleceğini tahmin etmiyoruz. O sesler belki dort yıl onceki iımidsiz havayı aksettiren lirer feryaddı. Halbuki boyle ağırbaşlı, temkinli, propagandasında ve hücumunda bile tartılı nutuUlara can feda demez mi>İ7? Ingilterenın en buyuk uçak gemisi Ark Royal'ın, Kraliçe Elizabeth';n huzurunda denİ2e indirildiğini bildirmiştik, Yukarıdaki resimde Dört yıllık savasın bugünkü mer 36 800 tonluk geminin denize inişi görulmektedir. İkinci Cihan Harbi halesinde >arınımıza daha çok gu esnasında bir Alman denizalhsı tarafından batırılan aynı isimdeki gevenilebileceğine inanı\ oruz. minın yeruıi alacak olan Ark Royal, 1952 senesinde hazır bir vaziy«tte ' N4OİB NADİ donanmaya ıluhak edecektir. Washington 5 (a.a.) Birleşik Amerika bugün Rusyayı, geçen ay Baltık denizinde cereyan eden uçak General Aldoğan, AnkaradaM hâdisesi hakkında yalan yanlış maevi önünde lumat vermek ve ateşle oynamakla suçlandırmışür. Ziya Günalp, dünkü dnruşmada Muasır devrin en sert ve şiddetli reddi hâkim talebmde bulundu bir notasında Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanhğı. Rusyayı 18 Ankara 5 (Telefonla) Sahte nisanda silâhsız bir deniz devriye hakimlik yapmaktan sanık Kaya uçağının düşürülmesi ve on AmeGünalp aleyhinde açılan davaya rikalının ölümile neticelenen hâİkinci Ağırceza mahkemesinde dedisenin hakikî mahiyetini gizleînek Toprak Emlâk ve Serbest Te vam edildi. Duruşmada savcı yarinadmda bulunmakla itham etşebbüs Partisi dün Mercandaki lo dımcısı sanığın geçmiş mahkumimiftir. kalinde bir basın toplantısı yap yetlerinin bu dava ile birleştirilmeNotada diplomatik teamülün im mıştır. Parti başkanı Ankara eski si talebinde bulundu. Ve bu hususkânı nisbetinde sert bir lisan kul Belediye başkanı Asaf' İlbay seçim ta hazırladığı bir yazıyı yargıca lanılmış ve Rusya, kanun ahkâmı dolayısüe partinin umdelerini şöyverdi. Bu sırada Kaya Günalp asana riayet e'memek ve insanlık ef le açıklamıştır: «Diğer partilere kârmı hiçe saymakla suçlandınl nazaran mefkure partisiyiz. Büyük bî bir tavırla ayağa kalkarak: « Savcının bu talebi bugünkü mıştır. partilerin hedefi. iktidardu. Biz hiç dava ile tezad teşkil ediyor. Dajna 400 kelimelik olan bu notada ne bir partinin aleyhinde değiliz. El atlatılıyorum. Çantam gelsm, dava ticede şöyle denilmektedir: birbği ile çahşıhnasına taraftarız. bitsın. İstirham edıyorum. Ben ç?n«Sovyet hükumeti vak'anm ha İktisadî işlerde şahsî teşebbüslere tamı istiyorum» dedi. kikî mahiyeti hakkında doğru bilgi taraftarız. Büyük işlerin yapılması Sanığın el hareketlerüe asabi Dir vermedıkçe bu meselenın halli için 30 milyar liralık bir sermayeyc şekilde konuşması uzerıne yargıç: Arkası Sa. 3, Sü. 2 de mümkün olarruyacaktır.» Arkası Sa. 4, Su. 6 da Sahte hâkimin duruşması Hükumet merkezinin İslanbula naklini istiyen parti Busyadan perisan bir halde dönen iki Alman harb esiri (Yazısı 3 uncu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog