Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

950 FIAT marka otomobil, Radyo Buz Dolabı No. 356 Cuma günü çıkıyor 27 nciyılSayı : 9271 umhuri KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumburiyet, îstanbul Posta Kutusu btanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numana: 24298. Yaa taleri: 24299, Matbaa: 24290 Çarşamba 31 Mayıs 1950 Şekerin ucuzlatılması için çalışmalara başlandı Basma ve emsali ihtiyac maddeleri fiatlarının indirilmesi için de tetkikler yapılıyor Buğday Hatlan dnşneğe başladığından hökumet »fistahsili kornmak fizere acele harekete geçti ve mubayaata başlannası için Toprak Mahsalleri Ofisine enir verildi Millî Savunma Bakanı Refik Şevket tnce, Genelkurmay Abdürrahman Nafiz Gürmanla birlikta Orgeneral İlk ig; Ucuzluk eçimlerde Türk milleti (Siyasî demokrasi) hakkını doya doya kullantnıştır. Bu nevi demokrasinin en yuksek tezahürü oy kullanmakta gorulur. Dunyanın her yerinde bu böyledir. Fakat Türkiye bugüne kadar bu haktan mahrumdu. Ona oyunu kapalı odada vicdanile başbaşa verdirmek hürlüğünün tanıldığı anda, kırk yıldır beklenen Biyasî demokrasi de gerçekleşmiş oldu. Resmen ilân edilen yüzde 88,88 oya iştirak nisbeti, Batının ileri memleketlerinde bile kolay erişilir bir nisbet değildir. Bu da gösteriyor ki, Türk milleti en aziz siyasî hakkını kullanmasını bilmiştir. Bu medeni hakkmdan o, bundan sonra kimse lehine ferağat etmiyeceğe de benziyor. Kalıyor şimdi (Iktisadî demokrasi) nin bu memlekete ithali meselesi. O nedir? O da şudun Asgari bir hayat standardile yaşama hakla bu memleketjn evlâdıaa temin edilmek iktiza ediyor. Truman'm bir kaç yıl önce ortaya attıgı dünya hürriyetleri listesinde başta gelen asgari ihtiyacdan kurtulmak, ihtiyacdan yana hür olmak ideali: Işte iktisadi demokrasinin esası budur. Söylemesi kolay, fakat pratik tatbiki dikkatli hesab ve çok azim ve gayret istiyen bir gaye. Harbden sonra ileri memleketlerin bu yolda geniş adımlar attıklarına şahid oluyoruz. Bizde bu yolda büyük şeyler yapüdığı iddia olunamaz. Halk tabakalaruıın (Lrad) lannı, onlann asgari seviyede olsun yaşamak için harcamağa mecbur olduklan (masraflar) la paralel görürmek içia belirli bir siyaset güdüldüğüne bu memlekette henüz şahid olmuş değiliz. Fakat, eğer fethedilen ve bundan sonra cebir ve kuvvet kullanmadan asla terkedihniyeceği bedihi olan siyasî demokrasimizio elle dokunulur ve gözle görünür bir manası olacaksa, asgari hayat seviyesini tekmil millete sağlayacak surette bir iktisad siyaseti yürütmek başlıca vazifelerden olacaktır. Siyasî demokrasinin tabiî korolleri veva neticesinin iktisadî demokrasi olduğu derinden anlaşılmadıkça vo kudreti tutanlar ona göre icraata girişmedikçe, ele geçen siyasî demokrasi dejenere olmaktan kurtulamaz. , Ankara, 30 (Telefonla) Bu yıl bereketli bir mahsul idrak edilmekte olduğundan buğday fiatları düşmektedir. Hükumet, müstahsili korumak üzere acele barekete geçmiş ve mubayaata başlanması için bugün Ticaret Bakanlığınca, Toprak Mahsulleri Ofisine emir vetfılmistir. Şeker fiatlarının indirilmesi yolunda ça lışmalara da geçildi Buğday fiatlannı tanzim ve şeker fiatlarını in|ınnenin devlete 120 milyon liralık bir fedakârlığa mal olacağı hesablanmıştır. Basma fiatlaruun ucuzlatılması için de tet kiklere başlanmıştar. Şeker fiatlaraıın indirüm«sile istihlâkin artacağı ve köylere kadar yayılacağı kuvvetle umuluyor. Tahminlere göre hariçten şeker ithali de icab edecektir. İstihlâk artışının bütçeden yapılan fedakârlığı mühim nisbette karsılaması muhtemeldir. Basma, şeker gibi diğer ihtiyaç maddelerinin ucuzlaması da buğday fîatlarında cüz'l bir tenezzül olsa dahi köylünün vaziyetini sarsmıyacaktur. Muhalefet, program üzerindeki görüşlerini bugünkü Mecliste açıkbyacak Yazan M. Said ESEN Subayların tayın bedeli C.H.P. nin tenkidleri ve emirberler meselesi Millî Savunma Bakanı bunlara dair gazetemize malumat veriyor Yedek subaylar sayısının da ihtiyaçtan fazla bir yekuna vardığı ileri sürülüyor ve çareler düşünülüyor Ankara 30 (Telefonla) Subaylann tayın bedelinin kaldınlacağı, elbise verilmiyeceği, emirberlerin aluıacağı şeklinde bir takım haberler çjkanldığmdan bugün Millî Savunma Bakanı Refik Şevket İnceyi ziyaretle bu hususta malumat rica ettim. Kendisinden öğrendiğime göre tayın bedelinin kaldırüması hakkında herhangi bir karar verilrais değildir. Ancak bu bedel rayiee göre, değişiklıkler arzettiğinden bunun maktu şekle sokulması imkânı mevcud j i u p olmadı Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Dünyanm bel'ibaşlı memleketlerinde ucuzluk başlayalı hayli zamin oHu. Geçen yıldan bu yıla bayatı ncu/'ıvan memleketlerin savısı artınaktsdır. Bunlarm arasında meselâ Almama. Amerika. Belçika, Jransa, Isviçre. Italya, Mısır var. Hindistanda bile, bu iç harblerla ravıPıvan memlekette de, hayat seviyesi geçen yıla göre yüzde 10 ucuzladığmı milletlerarası istatistikler gösteriyor. Bu böyle iken, harblere girmemiş, iktisad nizamının bunvesi deîUmemiş Türkiyede hay?t bir yıl öncesine göre artmıştır etmiştir. Türk futbol takımırun bu Janeiro beynelmilel futbol ttıüsa yım.» Arkası Sa. 3, SiL 7 de Arkası Sa. 3, Su. 3 te Kondi konionktür jıpsriyatımızda şehirde yapacağı maça büyük bir bu artışlar görülmektedir. 1S16 da Turk lirasının değerin» düşordıık. O tarihtcn sonra ithalâAmerikan Dış İşleri tımız bize daha pahalıya mal olBakanı Acheson rp'sa ba«'3d'. Nifekim, o yıluı eyluüinde 3S9 olan eşva fiatı müş'iresi, e\ln!den sonra hemen 413. 424. 435 «Bundan üç sene kadar evvel Rusyanm Ankara s»vivelerine fırladı. Takib eden 19471948 yıllarında fiat kabarmaBüyük Elçiliği Ataşesi dostum A. İssaiev'e komünizlarının öniı alınamadı ve 1949 orta*ında 522 ye dayandı. Bcreket verme milletlerarası sahada olmak şartile hizmete âmâde &in, dünya mpmleketlerinden 30 olduğumu bildirmiştîm. Bugün vermiş olduğum sözkadan geren yıluı ortalannda (eyluide) paralarını devalüe ettiler den dönüyorsam buna sebeb Rusyanın evvelemirde bizde tecrübeli insan tavn takınabütün komünîstlerle olan mukavelesini bozmuş olrak o cereyana katılmadık da. ithalât bize nisbeten ucuza geliyor gib" Dış İşleri Bakanı «Atlantik camiması ve bütün dünyaya şamil hakikî bir komünist bir durum hasıl oldu. Bu sehebden ası doğru yola girdi» dedi rejiminin tesisine çalıştığma inandırmaga çalısarak o zamandanberi bizde hafif bir eş ya fiatı düşmesi görülmektedir. Fa Washington 30 (AP.) Birleşik herkesi aldatmak istemesidir.» kat ne çare ki bir kerr eski yükseli Amerika temsilciler ve âyan mechızını almıştır. Oyle ki bu yüuı ilk lisleri üyeleri, Dış işleri Bakanı aylannda toptan eşya fiatı hâlâ 48 Dean Acheson'un 3 büyükler Dış le'dedir. işleri Bakanlan ve 12 devletten mü teşekkil Kuzey Atlantik konseyüıin Bu memleketin a>=ıl beklediği Londra konferanslan hakkmda verşe\. iradlarla masraOaıım'z aradiği izahatı dinlemek için banş sında muv?7enc tpsUîıür. Ov'e bı zamanında olağanüstü sa\a!an karmuva7ene ki. elimi/e gecenle ra ma toplantılarından bırini bugdn hatça yaşıyabilelim. Ha'buki millî yapmışlardır. CLMHLK1VET Arkast Sa, 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Su. i te Ankara 30 (Telefonla) C. H. P hükumet programı üzerindeki görüş ve düşüncelerini Meclisin yannki toplantısında açıklayacaktır. Muhalefet sözcüsü olarak yann C. H. P. Meclis Grupu Başkan vekillerinden Trabzon Milletvekili Faik Ahmed Barutçumın konuşacağı anlaşılıyor. Bu beyanata verilecek cevablara gore Halk Partili diğer milletvekilleri de söz alarak tarhşmalara kaülacaklardır. Söz alacaklar arasında mevzulara göre vazife taksimi de yapılmıştır. Halk Pörtisinüî, programın tenkid kısmını ehemmiyet]e ele alacağı sanıhyor. Bu kısımda Adnan Menderes eski iktidarın işleri ne halde brraktığını belirtmek için maziye doğru uzanmak lüzumunu duymuştu. C. H. P. çevrelerinde bu Ankara 30 (Telefonla) ÖğrenBundan başka karşıhğı ve her kısmıa t>aştanbaşa isnad ve ithamdiğime göre paraîarda, pullarda ve türlü masrafı devlet bütçesinden lardan ibaret olduğu ileri sürülübuna mümasil fotograf veya resün ödenen yaym ve armağanlann heyor. Bu bakımdan muhjlefet sözkonulan resmî evrakta, bundan nüz hayatta olan şahıslara izafaeböyle yalnız Atatürkün resmi bu dilmemesi de uygun görülmüştür. cüsü dünkü iktidarın işleri nasıl lunacaktır. Bu husustaki karar Kendi paralarile heıhangi bir tesis teslim ettiğini belirtmekle söze tedricen tatbik edilecek, meselâ vücude getirenler tabiatile bundan başlıyacaktır. kâğıd paralar eskidikçe tedavülden müstesnadır. Programdaki tenkid kısmının C ialdırılacak veya Atatürkün fotogH. P. çevrelerinde bıraktığı ilk ınBılhassa seçim arifesinde, ilçerafı olanlarla değışürilecektir. tıba bize, yetkili bir şahsiyet tara Arkası Sa. 3, Su. 4 te fından, kısaca şöyle ifade edildı: Üyeler seçimlerin neticelerinden « Programın isnad ve ithamla hayranhkla bahsettiler dolu olan kısmı, yeni hükumetiD henüz iktidara ısınmamış vaziyetWashington 30 (a a.) Türk sete olduğunu açıldamaktadır. Kençimleri Amerikan âyanında müza Arkast Sa. 3, Sü. 2 de kere mevzuu ohnuştur. Uyelerden Fulbright, geçen hafta eski dünyada fevkalâde ehem^ıiyetli bir hâdise vuku bulduğunu ve buna gereken önemin verilmediğini kaydederek söze başlamış, Türk seçimlerinin ifade ettiği manayı anlatauş ve demiştir ki: «Bir çok Amerikan liberalleri Türkiyedeki rejimin müt teci olduğunu ileri sürerek bizim bu memleketle dostane münasebetler idame etmemizi v.* Türkiyeyc yardımda bulunmamıa tenkid etmişlerdı. Iki Cihan Harbi sırasında ve bil hassa son yıllar zarfında Türkiyenin maruz bulunduğu teklike takdir olunursa Türk halkının serbest seçimlere katılar^k kendi idarelerini değiştirmeye raa olmalannın ne kadar büyük ehe'"iyeti bulunduğu görülür. Kanaatimcft, Türfciyenin maruz bulunduğu tehlikeden çok uzak bulunan hıpr Türklerin verdığı misalden çok şeyler öğrenebiliriz. Bence Türkler bugün büyük bir cesaret göstermişierdir. Oyle bir cesaret ki dunyanın pek az yerinde bulunabilir. Amerika atom garbi gelişmeleri ve komünistler hakkmda yapüan açıklamalar, yahud hiç değilse ileri sürülen iddiaBeşiktaşlılarıs NewTork'ta oturdukları Paramount otelinîn kapısındaki lar yüzünden hemen hemen bir siTürk bayrağı ve <hos geldiniz» levhası nir buhranı içerisinde bulunurken NewYork 30 (HususD Beşiktaş ehemmiyet atfedilmektedir. Çünfcü Türklerden cesaret "» onlann örbugün San Louis şehrine hareket Amerikan takmıı, yakında Bio de neğinden ders alabiliriz kanaatinde Dairelerde yalnız Atatürkün fotografları bulundurulacak Inönünün fotografları kaldırılacağı gibi Üçüncü Cumhur Başkanı Bayarın da resimleri asılmıyacak, karar dün alâkalılara bildirildi Türkiye ve Amerikan Âyanı Beşiktaşın En Nuhim Maçı "Oyun devam ediyor39 Dış İşleri Bakanı Haydarpasa ganndan çıkarken Trygve Lie temaslan hakkmda bu sözleri sarfetti Lake Suecess 30 (a.a.) lyi haber alan kaynaklardan dün bildirildiğjne göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve lie, Washington'daki görüşmelerinden Bir leşmiş Milletler dahilindeki çıkmazlar hakkmda müzakereler içia kapılann elân açjk olduğu kanaatile dün Lake Success'e dönnjüştür. Cumhur Başkanı Truman ve Dış İşleri Bakanı Acheson'la görüştükten sonra Lie, bir sözcüye: «Oyun elân devam etmektedır» demesina müsaade etmiştir. Aynca muhabirlerin bildirdıklerine gore Başkan Truman ve Dış İşleri Bakanı Dean Acheson dua Trygve Lie'nin Batı ile Doğu arasmdaki münasebetlerin düzelmesini hedef tutan 10 maddelik hakikî barış plânını incelemişlerdir. 20 senelik oîan bu plân daha evvel Stalın, Schuman ve Bevin'e de takdim edUmiştir. Bu plândan daha evvel de bahsedilmiş, fakat haber teyid edümemişti. SOCCERTEAJM Dış İşleri Bakanı dün gece uçakla Parise gitti Fuad Köprülü, Pariste topîanacak olan Dış İşleri Bakanları ve Avrupa Konseyine iştirak edecek Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü refakatinde Özel Kalem Müdürü Necdet Kent olduğu halde dün gece saat 24 te uçakla Brüksele hareket etmiştir. Fuad Köprülü Pariste topîanacak olan Dış İşleri Bakanları ve Avrupa konseyi toplanülarına iştirak edecektir. Bakan, dün sabah kendisile konuşan gazetecilere Al»derds paktı hakkmda şunları Eoylemiştir: « Akdenız paktına dunya emniyet sistemini kuvvetlendirmels bakımından taraftarun. Bizim siyasetimizin gayesi dünya sulh emniyetini temin yolundaki bütün çalışmalara tekmil kuvvetimizle Arkası Sa. 3, Su. 6 da Mahmud Makal, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti Arslan Humbaracının ifşaatı: Acheson'un Kongrede beyanatı Neden Sahlci Hürriyete Döndiim? Y a n n Başhyoruz «Bizim f» müellifi Gazeteciler Cemiyeünde haüra defterise ihtisaslarmı yazarken & uncu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog