Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

CURZÎO MALAPARTE CAN PAZAR1 Bu harbden sonra Napolı'de hukum niren korkunç ahlâk sukutunu anlatan bu kdtab bir hiciv şaheseridir. Ömrünüzde bu kadar acı bir eser okumadığıruzı itiraf edeceksiniz. Tanesi 1 Lira. VALIK YAYINLARI umhuri I1& SERABrOMRÜM RIZA J E V F İ K Bizzat kendl tarafmdan bastmlan hjı Jritab, üstaduı çira31ye kadar hiç neşredilmemiş şürleriııi muhtevidir. SERABI PMRÜM, muhterem okuyuculara senenln en, kıymetli bir edebî annağanı olarak takdim ediliyor. Flatı 7,Ş Liradır. Ankara Caddeai 80/1, Istanbul. Celâl Bayar, dün Samsunda yaptığı konuşmada işçi meselesinden bahsetti Bir bayramın sabahı Samsun 2 (Husus!) Dun gece fabaha karşı Samsuna geCelâl Bayar, vilâyet «ınınnda kajabajık bir halk küüesi tarafından karşüandı. Burada kısa duraklamadan sonra, basta Celâl Bayana otomobili olmak uzere yüze yaiın otomobil ve otobüs yola koyuldu. Yol boytmiaki Alaçam ilçesine uğranıldıktaa tonrm geceyansına doğru Bafraya varıldı. Celâl Bayar, kendisini büyiik sevgi tezahürlerile karşılayan Bairalüara Demokrat Parti binasının penceresinden heyecanlı bir nitabede bulıınarak föyle dedi; « Samsunda Demokrat Partinin zaferini çimdiden Uân edi Arkası Sa. 4. Sü. 6 da Yurdda seçiıtı için Komünist şebekenin yazdıg söylenen nutuklar bşyannameler de ele geçirildi İstanbulda, 4 ü ytiksek okul talebesi olmak üzere 6 kişi tevkif edildi Yargıtay Başkanınıtt adayhğı Ankara 2 (Teisfenla) zabrtaaıntn Erzunım, Adana •• t«tanbul il« de irtJbatı olduftu aantkc bir konrünisrt şebefcerfni Boejdana çjkardığuıı büdirmiştfcn. Dfln flk defa vermia olduğumus hafcer taagryüd etmiş, Erzvrum v* Adantfa bazx araştırmalar ve isticvaplar yapıldığı ve aralannda Göael SanaUar Akademdsi talebelerinin de bukmdatğu söylenen 6 kişinin İstanbulda Yttksek Seçim Kurulu Halil tevkif edildiği anlaşıIınLştır. ErauÖcyöriiğun aday listesinrumda da baza mühim vesikalann den çıkanlmaa karannı ele geçtiği söyleniyor. Ankarada bozdn bazı kimseler nezaret altrna alaanış ise de sonradan kafalet« raptan İanir 2 (Telefonla) Yüksek serbest bırakılmiştır. Bu arada Belediye müfettiş muavinlerinden Nad Secjtn Kurulu, İzmir İl Seçim Kunılunun Yargıtay Başkanı Halil San da sorguya çekilmiştir. Erzurumdan şehrifnize gelen ve Osjyorüğün Demokrait parti aday şebekenin elebaşısı veya en faal un listesinden çjianlması karannı bozsuru olduğu sanılan genc, mevkui tnruştur. Yann Ü Seçim Kurulunca ilânı heklenilmektedir. buVunmaktadır. Adanada yapılan kovuşturmalardan henüz bir netice aiuımamıştır. Bir kaç gün önce Ankarada Tekel binasuun yanındaki duvara baza yazılar yazılmış, eski Sanat mektebi talebeleruıılen Kemaj Ü Arkası Sa. 3, Sü. 6 da r 9243 . 0 9 1 9 KURUCUSU:wmiS RADÎ Telgrai ve mektub adred: Cumhuriyat, îstanbul Porta Kutuffu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numıran: 24298. Yaa İaleri: 24299, Matbaa: 24290 Çarşamba 3 Mayıs I950 ft KİTABEVÎ 1 Senihi Yürütenin dfin şehrinizde şoförlerlc yaptığı bir toplanfada hâdise Erzurumdan Ankaraya gelen ve şebekenin elebaşki veya en faal çıkü, polis müdahale etti ve hâdiseye sebebiyet verenleri toplantıdan çıkardı unsuru olduğu sanılan bir genc de Ankarada mevkııf buhmuyor 1 Mayıs, bilindiği gibi aslında bir sosyaüst bayramıdır. Bundan altmış yıl kadar once milletleraraa işçi kongresinin bir toplantısuıda üyeler, her yıl 1 Mayıs günü işlerine gitmemeğe karar vermişlerdi. Çalışan insanların hakkını taıutmak uğruna o gün mitingler tertib edilecek, sonra da işçiler Kirlarda aüelerile gezip eğleneceklerdi. Bundan altraış yıl onceki çalışma şartlan, en Ueri memleketlerde bile pek geri bir manzara gösteriyordu. Meselâ 1890 yılını» 1 Mayısına hâkim olan parola iş gününu sekiz saate indirmekteD ibaretti. Daha fazlasına özenmek akla bile gelmiyordu. Sağlık sigortaları, ihtiyarlık ve işsizlik sigortalan benuz duşunülmiyen nimct* Ierdi. Bolşevik partisi ayrıltp da ikinci enternasyonal ikiye bolündüğü sıralarda Bah dünyasında işçi haklan biiyuk ölçüde tatmin edilmeğe başlanmLjtı. Fakat 1 Mayıs asıl o tarihten itibaren tehlikeli bir hal almağa yuz tuttu. Çünkü kızü propaganda hak peşinde değfl ihtilâl peşinde koşuyor, sosyalistleri de beraberinde sürüklemek istiyordu. 1 Mayıs gunü memlekette dirlik diizenliği korumak, bir çok hükumetler için bir üzUntü kaynağı obnuştu. Nibayet hemen bütun devletler bu günü resmi tatil gunü olarak kabul ettiler. Komiinistlerin, yerleşmiş cemiyet nizatnına karşı yaptığı tahrikler böyIece az çok onlenmiş oluyordu. Ordu aleybine gosteriye kalkışan, her tiirlü otoriteyi duşman ilân eden kızıllar, genel bayram havasmın sevinci içinde yeter derecede kışkırtacak adam bulamıyorlar, hele sosyalistlerden hiç iltifat gö> muyorlardL Faşist rejünler 1 MaGenerml Kenney, General Mc Arthur ile beraber yısın demokratik ve hürriyetçi karakterine askerî bir mahiyet verWiohita (Kansaı) 2 (a.a) Harb üt harbin yaklaçmakta olduğu kameğe çalışülar. Komünistler ordu esnasmda Pasifik'teki müttefik hava n^a'HTii ij&ar etaıiştir dan mı hoşlanmazdı; al sana rap kuvvetleri komııtaan bulgnan AmeKenney'e göre ilk taarruzu Sovrap meydanlardan taşan askerler, rikalı General Gcorge Kenney, dün y«t Rueya yapacaktır. tanklar, tüfekler. Rızıl propaganvenfigl bir detneçt» Rusya Arkatı Sa. 3, Sü. 3 te da otoriteye mi düşmandı; işte kurulmuş makine gibi kumandaya uyan işçi taburları vesaire.. Bu hal böylece İkinci Cihan Harbine kadar sürdii, gitti. Diinkii gazetelerde 1 Mayısın tafsilâtmı okurken dikkatimi çekti: Bu »eferki bayram her yerd» normal geçmiş. Fransada, Belçikada, ttalyada ve ötekl hür memleketlerde komünistlerin nfak tefek patırdılanna rağmen halk bu tatO eününü gezerek eğlenerek kutlaMalatya 2 (Husuat) Dog»n Sular yarun laat içinde bir kaç mış. Bütün diinya milletlerinin 1 şehir ilçeslne b«ğlı bin haneli v« mah&lleyi bajarak çok büyüi zaMayısa verdikleri gulhçu manayj 4 bin nöfuslü Polat VımahiHB anl rarlar husult getijmiştir. Şimdiye bozan bir tek se» var: Moskova. bir sel Arkatı Sa. 4, Sü. 5 te kalmifür. Yalnız oradadır ki bu iş, çalışma, sulh ve sükun bayrammın askeri bir törenle kutlandığını görüyoruı. Kızıl meydanda geçid resmi, rap rap ordular, tanklar, blndirilmişj birlikler. Kurulmuş bir makine nizamile şeflerin önünden geçeD işçi takımlan, günlük emirler, knmandanlara selâmlar vesaire.. Bir bayramın mahiyeti üzerinde kısa zamanda meydana gelen bu değişiklik insanı düşündiirüyor ve iızuyor. İdealist gayelerle kaleme alınan içtimai nazariyelerin tatbikatta çok defa ne hazin neticelere yol actığına dair işte canlı ve yeni bir ornek. 1890, 1900, hattâ 1914 sosyalistlerinin kafasında yaşayan birleştirici, bağlayıcı ve insanlık kaderini daha iyi kavuştunıcu ülkü bugunkfi bolşeviklerin elinde bakınız ne hale gelmistir. Yürürlükteki burjuva otoritesini yıkarak yerine esit haklara dayah bir düzen kurmak istijen. bu yüzden her türlü cavas vasstalarını inkâr eden, hattâ millî mudafaa uğruna da kullanıJacak olsa orduja sırt çevireceğini ilân eden bir rejim, aradan şu kadarcık bir zaman geçtikten sonra, bugün, jerinde tutunabilmek için otoritelerin en gaddanna sarılmış, nndan meded umar vaziyettedir. Bir zamanlar askerlik aleyhine dün>ayı harekete getirmeğe cnlısan bu rejim «imdi, millî istiklâlini korumak için değil. fakat gozüne kestirdiği nrüctlen vutmak icin kocaman bir ordu besl'yor. Vaktils Amerikan generali Kenneyin demeci General, Rusya ile harbin yaklaşmakta oldugunu söyledi Senihi Yürütenin dtin yaptığı toplantıdan bir grup Mareşal Graziani M.P. nin beyannamesini radyo yayınladı D. P. nin beyannamesinin de perşembe günü yayınlanacağı sanılıyor Ankara 2 (Telefonla) C. H. P. nin seçim beyannamesi radyoda yayınlanmıştı. Millet Partisinin beyannamesi de bu akşam 19 da radyoda okundu. ' Spiker beyannameyi okumadan önce 2 nisan tarihini ve Mareşal Fevzi Çakmağın inuasını taşıyan beyannamenin 8 nisanda Ankarada bir gazetede yayınlsndığmı ve o zaman Basın Yaym Umum müdürlüğiine gönderilmediğinden rad yoda neşredilmediğini, şimdi neşri arzu ediliği cihetle yayınlandığını bildirmiştir. Beyannamede, 14 mayısta yapıla Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Başbakan, geçen yıllarm uzun bir bilânçosımu yaptı Günaltay, taahhüd ettiğim hususlara aid tasarılar Medisten çıkarılmıştır, dedi Ankara 2 (Telefonla) Başbakan Şemseddin Günaltay bu aksam Ankara radyosunda memleket meseleleri üzerinde uzun bir konuşma yapmış, yeni seçim kanvmunun, halk idaresinin sağlam temelini tpşkil ettiğini söylemiş ve meçhul ve korkunç akıbetlerden bahsederek seçmenlerin ağrr mesuliyetıni belirtmiştir. Başbakan, bundan sonra «huzur içinde yeni seçime giderken arkada bıraktığımız ve mes\ıliyetine ka Arkası Sa. 3, Sü. 5 te oidıı Askeri bir mahkeme Graziani'yi 19 sene bapse mahkum etti Yeni bir scl fclâkcti Portakal yolculuk Ankara 2 (Telefonla) Kimsesiz çocuklan koruma kanunu tatbikatı cümlesinden olmak üzere, bir portakal sandığına yerleştirilmiş iki yeni doğmuş kimsesiz bebek Vandan tayyare ile şehrimize gönderilmiştir. Havayollannın bağajında geyahat eden yavrular Sağ lık Bakanlığı adına Çocuk Esirgeme kurumuna teslim edilmiş ve portakal sandığmdan çıkarüarak Keçiörendeki Sütdamlasına yerleştirilmiştir. Bebeklerin sıhhati yerındedir. Dr. Fuchs Cumhur Başkanı dün İzmirc harckct etti Bugün Izmire varacak olan İnönü yarın bir nutuk söyliyecek 1 Ankara (Telefonla) Cumhur lizden aynlmışlardH . Cumhur Başkanı, garda bulunan Başkanı İsmet İnönü bugün saat 11,30 da beraberlerinde Bayan İn kalabalık bir halk kütlesi tarafıaönü, C.H.P. Genel Başkan vekili dan tezahüratla uğurıanmıştır. Eskişehir 2 (Telefonla) Izmire Hilmi Uran olduğu halde özel tren Arkası Sa. 3, Sü. 2 de lerile Izınire müteveccihen şehri Graziani'nm, mnhakemesi esnasmd* çekilmiş olan bir resmi Roma 2 (R.) Nazilerle işbirliği yapmaktan sanık olarak muhakemesi yapılan Mussolim'rmı Mareşalı Graziani bugün askerî bir mahkeme tarafından 19 sene hapse mahkum edilmiştir. Mahkeme, samğjn yaşmı nazan ıtibara alarak cezadan 13 sene ve 8 aylık bir indirme yapmışör. Grazıpni dört senedenberi hapiste bulunmaktadır. Polat kasabasını sular bastı? otuz ev yıkıldı, on bes öldü, beş yüz hayvan telef oldu Radyoevi öıtündeki hâdisenin duruşması Dün 17 şahid daha dinlendi ve iki kişi tahliye edildi Atom casusluğu { Venedikte Gondolcular Grev Yaptılar J Dr. Fuchs'tm casns olduğn 1946 da biliniyormuş Ottawa 2 (A.P.) Kanada Dış İşleri Bakanı Lester Pearson, Kanada hükumetinın 1946 da yapmış olduğu atom casusluğu tahkikatı esnasında «Dr. Fuchs» ismine rastlannuş ve bu şahsm faaliyeti hakkında İngiliz ve Amerikan hükumetlerine izahat verilmiş olduğunu açıklamıştır. Haürlarda olduğu gibi aslen Alman olan bu tngiliz atom âlimi geçen lerde Londrada tevkif edilmiş ve muhakemesi esnasında Ruslara atom sırlarıru verdiğini itirai etmişti. Kanada Dış +şleri Bakanı bugünkü beyanatında «Dr. Fuchs hakkmda tahkikat yapmak sorumluluğu tamamile İngiltereye aiddir» demiştir. #rf Nazım Hikmet tekrar açlık grevine başladı NADİR NADİ v Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te . 12 senedenberi Bursa Cezae\onde mevkııf bulunan ve şehrimize geürilen Nazım Hikmet dün tekrar açlık grevine başlamıştır. Nazım Hikmet, Üsküdar Cezaevinde dün kendisine geürilen yemeği kabul etmemış ve vasisi İrfan Emın Kösemıhaloğlu ile avukatı Mehmed Ali Sebüke birer mektub gondsrerek açlık grevine Sanıkların dınuşması tekrar başlamak mecburiyetınde (laiieı dordüncü sahıjemızde) kaldığuu bıldırmıştır. ihtiyarlık sigortasından ilk istif ade eden işçi Ankara 2 (Telefonla) İşçi ihtıyarhk sigortasından :lk olarak Mamak Yıldırım fırını pişiricısi Zeynel Dane istıfade etmıştır. 45 yıllık iş hayatmdan sonra kanun gereğmce emeklıye ayrılan Zeynei Dane bir yılda 670 küsur lıra tekaüd maaşı alacaktır. Roma radyosunun dun gece v«rdiği bir habîre göre, Venedıkteki biıtun Gondoloular gr=v i'ân etmislerdir Bu greve sebeb, muşterilerden a1irıan paranın azlığı veya vergiler değil de kanal'arda dolaşan motorlü deniz vesaıtidir Gondolcuhr, surst'e giden bu motörlerin gondolların ahengıni bozduğu . 1 nu ve an'anevî sükuneti ihlâl ettiğini söylemişlerdir , Dun yüzlerce turbtin ısrarlı taleblerine rağmen hiçbir gondolcu çahşmamLştır. Gondolcular. kanallardakı motorlü vesait kali dırıldığı takdirde greve san veregeklerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog