Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

|^ İjA Kumaşlannm baharbk ve yazlık ıpekli bordur ve fantazi nuvotelerini tercih ediniz. En son Paris modasına gore giyinmek için ~i|| |İ % 27 nciyıiSayı : 9268 u m h u riyet KURUCUSU.'TimifS NADf Telgraf v« mektub adresü Cumburiyet, İstanbul Poeta KutuM trtanbul Ko. 248 Tekfonlar: Umuml Santral Numaruı: 24298. Yaa İ»leri: 24298, Matbaa: 24290 POKERPLAY üele etn bti dene Pazar 28 Mayıs 1950 Cumhur Bafkra Bayar, dtin Ankarada fençliğin f*çifinl t*sıtim\m, folda^ Ankaralı gencler, sağda tstanbulta kulanmız feçid törenlerind* İnönünün dün Halk Partisi Spor gösterileri bütün Divanında yaptığı konuşma yurdda başarılı oldu "Biz muhalefette iken halk iradesinin feyizli bir Cumhur Başkanı Ipodromda öğrenciler arasına surette yerleşmesi için daha çetin vazifeler girerek kısa bir nutuk söyledi, şehrimizdeki karşısında kalabileceğimizi biliyoraz,, gösteriler çok parlak ve heyecanlı oldu Yol ir kaç yıl oluyor, partilerarası münasebetlerin son derece gerginleştiğî bir sırada Halk Partisine aid kusurlara dair bir arkadaşla derdleşiyorduk. Koyu bir halkçı olan bu arkadaş kendi partisinin zâflarından şikâyetçi idi. Konuşmamız sonunda şu inancım açıkça soylemekten çekinmedi: Halk Partisi yeniden knvvetlenebilmek için secimleri kaybedip esaslı bir muhalefet devresi geçirmeğe mecburdur. Arkadaşunın hemen de kelimesi kelimesine hatırunda tuttuğum sözlerinde büyuk bir gerçek payı, bu sözlerin altmda da bir çok suallerin cevabı saklıdır. Hayatta başlıca öğretici kuv\'et realitedir; realite ile başbaşa kabnadıkça kenGrupta yeni Kabinenin programı üzerinde yapıdünize ve etrafımıza dair bilgilerimiz bir takıro nazariyelere, farazilacak müzakerelerin hararetli olacağı anlaşıhyor yelere ve hüsnü kuruntulara daprogram Mecliste yann okunacak yanmaktan öteye geçemez. Böyle olunca da bütün gayTetlerimiz ancak kısır neticeler doğurur. Ankara 27 (Telefonla) D.P. olacağı anlaşılıyor. Programın muh Bu satırlan Halk Partisinin ha Meclis Grupu yarm toplanarak hü telif kısımlan hakkında malumat talarıru ve sevablarını araşürmak ikümetin programı üzerinde gorii edinnüs olan bazı Demokrat milletmaksadile yazmıyorum. Şbndiye şecektir. Mıizaiereleria barareüi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de kadar bir çok konuşrdk, bırakabm bu işi artık tarih halletsin. Benim burada dokunacağtm mevzu, yeni vardığımız demokrasi merhalesinde hayırlı gelişmelere yol açmak bakunmdan partilere düşen vazifelerdir. Bunlan kısaca belirtmeğe çalışacağnn. 14 Mayıs seçhnlerini manalandıBu akşam İstanbul halkını büyuk Saat 19 sıralarında cankurtaran rırken iki noktaya dikkat etmek bir heyecana veren bir hâdise vu arabalarınm Aksaray, Fatih ve lâzımdır. Bir defa bu seçimler, ku bulmuştur. Türk ajansından al Beyazıd semtlerinden Haseki ve Turk milletinin, kendi iradesini dığırruz malumata göre. hâdise ju Cerrahpasa hastanelerine doğru kendi eline alışının parlak bir ifa dur: Arkası Sa. 3, Sü. 4 te desidir. Yüzyıllık >akm tarihimizin çeşidli safhalarını gözönünde tutacak olursak bugünkü netice doğrudan doğruya millete aid bir zaferdir. Birinci ve İkinci Meşrutiyetler, Balkan v< Cihan Harbleri, İstiklâl Savaşı. Cumhuriyet ve Atatürk inkılâblan olmasaydı, ömründe ilk defa serbestçe reyini kullanmak üzere sandık başına giden milletimiz. Batı demokrasilerini bile imrendiren bir olgunlukla seçim bntihanını başaramazdı. Bu noktayı gozden kaçırmamalıyız. Ankarı, 27 (Telefonla) C H.P Genel Başkanı İsmet İnonünun bugünkü Divanda yaptığı konuşmayı bildiriyorum. İnönü söze şöyle başlamıştır: « Bjiyük sesimlerden sonra, ilk defa toplaamış bulunuyoruz'. Söçîm vaziyetîhi uzun boylu tetkik ettik. Mücadele ettiğimiz cereyanlar h«sabsızdır. Bunların mühim kısmı her memlekette her seçim esnasında karşı partilere reva görülen ifratlar zümresindendir. Bu kısım ıfratlar normal memleketlerde seçimle berab«r nihayet bulur Bızde Je böyle olmasını temenni ederiz Mücadele ettiğimiz cereyanlar arasuıda büy\ik inkılâb ve ıslahat içinde geçen şerefli maTİTni?in büiktirdiği tepkiler vardır. Bunların içinde C H P. ye, 30 senedenberi bu memleketi 11erleten ve binbir badıreye karsı korumasını bilen başlıea siyasî teşekkul olarak, her ne pahasına olursa olsun, yıkıcı bir darbe indirmek is Arkası Sa 3 Su 2 de Ankara 27 (Telefonla) Seçimler sebebile tehir edılmış olan Spor ve Gendik bayramı gösterileri bugün îpodromda yapılmıştır. T6reni takib eden on bınlerce kışi Stadyomu doldurmuştu. Cumhur Başkanı Celâl Bayar v* Bakanlar saat 16 da yapılacak olan töreni tskib için şeref trıbunünd* kord:plomatik de kendılerıne tahsis edilen mevkilerde yer alnuj bulunuyorlardı. Kıx liaeleri, erkek okulları v» Karb Okulunun geçid rtsmi halkıa coşkun tezahüratına vesile olmuştur. Geçid töreninden sonra, genclile Arkası Sa. 3, Sü. 6 da D.P. Meclis Grupu bugün toplanıyor Halk Partisi Kurultayı 29 haziranda toplanacak olan Kurultayda mühim kararlar verilecek Ankara 27 (Telefonla) İçtimalarına son veren Halk Partisi Divanı, teşkilâtın merkezde ve illerde, bugünkü duruma inübakı esaslan üzerinde mühim kararlar almış ve bu kararlann hazırlanabilmesi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Sümerbaıtk ıttallarmda tenzilât Dün İstanbulda tnimü stadında yapılan idman gösterilerinden bir inbba Dün akşant ytize yakın vataıtdaş zehirlendi Radyoda İngilizce dersleri Ingiliz Büyük Elçisi bu mevznda bir konuşma yapü Radyo ile ingilizce derslerine devam edildiği şu sırada bir «tesvik konuşması» yapan fngîi™ büyük elçisi, bu dersleri binlerce kişinin takib etmesinden duyduğu sevinci izhar etmiş ve ingilizceyi Bttlgar kabinesinde Dış İşlcai Bakanı Poptomov'un vazifesine son verildi Bulgar göre, bugün fevkalâde bir toplantı yapan Sobranye kabinede yeni değişıklikler icra edilmesine karar vermistir. Dış İşleri Bakanhğı Vladimir Poptomov'dan aunmı» ve millî meclis şurası baçkanı Mitcho Neitchev'e devredilmiştir. PoptomoVun Başbakan yarduncılığı vazifesini muhafaza etmekte olduğu da kaydedilmiştir. Sobranye meclisi başkanlığına Londra 27 (B.B.C.) Belediyenin inşa ettireceği evler Hazırlanan talimatname Şehir Meclisine sevkedildi 2 . 3 «dah evler S bin liraya mal edilecek, taliblerden yüzde 20 peşin ahnacak, mütebakisi 10 senede ödenecek Şimdiük ancak yüzde 2 5 n<<betinde tenzilât yapılabileceği anlaşıhyor İstanbul piyasasına gelen haberlere göre, Sümerbank mamullerinde fiat indirmesi yolunda gosterilea bfitün gayretler »rzu edilen netice3â vermiştir. Yeni hükumet, bu ma« mullerde en az %1820 nısbetinda • i tenzilât yapüabileceğini um« br makta idi. Fakat Sümefbank tem. sUcilerile bir kaç gün evvel Ankarada yapılan toplantıda mamul maddelerin fiatlannda ancak yuzde 2 nisbetinde bir tenzilât yapılacağı feildirilmiştir. Bütün rizîkc»" lan gözönünde tutmak suretile tenzilât nisbetinin en çok %5 e kadar çıkabüeceği ilâve edilmiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te haber ajansmın bildirdiğine l Ordumuznn Geniş Mikyastaki Tatbikatı ~) Dikkat edeceğimiz ikinci nokta da, bu seçimlerin Demokrat Partinin kuvvetinden ziyade Halk Partisinin zâfını ortaya koyduğudur. Henuz 5 yıllık bir tarihi olan Demokrat Parti kısa zamanda şüphesiz buyük başarılar gösterdi Yurdun her köşesinde sayısız idealist vaîandaslar geceyi giınduze katarak calıştılar. partiyi tanıttılar, yuriittuler ve > ukselttiler. Hizmetlerini kimse inkâr edemez. Fakat kabul etmek lâzımdır ki. Demokratlann karşısında halka nufuz etmiş, halkın derdini derd edinmiş. halkla beraber yıırüyen batılı manasile bir sivasî teşekkul yoktu. Yukandan aşağıya doğru merkezden idare edilen. halkla temasını daha ziyade halk dışı elemanlarla sağlamağa çahşan Halk Partisi bünyesi, iyi niyetli unsurlarm yanmda bır takım parazitlerle çevrilmişti. Mer kezi muhite yani halka, halkı da merkeze ujdurmak yetkisi asıl bu parazitlerin elinde toplanıyordu. Bu itibarla yeni hukumetin S ü mamullerinde şimdılik Belediyenin yaptıracağı evler için göre 5 milyon liralık inşaat yaptı ancak %25 nisbetinde bir tenzilât hazırlanan talimatname, Şehir Mec Arkası Sa. 3, Sü. 8 dt yapabileoegi tahmin edilmektedir. lisinin, 1 haziranda yapacağı toplantıda müzakere edilmek üzere Tuznameye konulmuştur. Bu iş üzerinde uzun müddet çalışmıs olan Belediye Başkan muavini Suad Kutat dün kendisile görüşen bir muharririmize şu izahatı vermistir: Arkast Sa. 3, Sü. 2 de < Mütehaasıslardan mürekkeb komisyonların verdikleri raporlardan da ilham alarak hazırladığımız talimatnameyi Şehir MecUsme sun duk. Şimdiki halde yapılacak ev. lerin tipleri için bir müsabaka açmış bulunuyoruz. İki güne kadar bu müsabaka neticelenecek ve en elverisli gördüğümüz tipleri seçeceğiz, böylece tipler seçildikten sonra bunlan en ucuza ve en iyi malzeme ile imal etmek istiyenler arasında ikinci bir müsabaka açacağız, yapılacak binalar 23 odalı bir veya iki katlı olacaktır. Maliyetinin 5000 li:a>ı geçmemesini istiyorur. Elimizde bu ise tahsis edilecek 4 milyon lira var. Eve ta?ib olankrdan yüzde yirmi peşin alacağımıza Mesken bukranını önlemek üzere ve 10 sene taksite bağlıyacağımıza merbank ( Mahmud Makal Bursada j Arslan Humbaraa Anlatıyor: Neden sahici Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin geniş mikyastaki müsterek askerî harekâtmı takib maksadile İzmirde, Gaziemirde bir musterek harekât merkezi kurulmuş ve burada muMehf konferanslar veıilNADİR NADİ mjştır. Arkası Sa. 3, Sü, 5 te Yuksek rütbelı subayiarimjzuı d^ dinleyici olarak iştirak ettikleri tatbikat yapıbnıştır. Müsterek hakonferansların verilmesine geçen rekât kurslarına yaz boyunca deay Tümgeneral Horace L. Mc vam edılecektir. Bride'ın, Tuğgcneral Robert f. Resim, Gaziemirdeki müşterek Tate'm ve Albay Thomas Ford'un konuşma'arı ile başlanmış. Istan harekât odasında Türk ve Ameribulda da mum?sıl konferajiîlar ve kan subayları bir arada çalısıılarrıldıkten sonıa Burea cıvarında bır iken alınmıştır. Rus ajanı olmak için vatanından ayrılan ve nıhayet hakıkatı anlıyarak Batı demokrasilenne iltica eden bir gencin acıklı macerası 30 ay hizmel etmiş erlerin durumd Ankaradan şehrimize gelen telgraf haberlerine göre otuz ay hizmet etmis olan erlerin terhisi için Gazetemizin misafiri olarak istanbulda bulunan «Bizim Köy» şubelere emir verilmiştir. Keyfiyeti müellifi Mahmud Makal dün arkadaşıroız Ferdı Öner yanında olduğu alâkadarlardan tahkik ettik. He halde uçakla Butsaya gitmiştır Makal ve Öner orada iki gün kalıp nuz şehrimize bu yolda bir emir Istanbula geleceklerdır. Resım Mahmud Makalı dun hareketınden ÖDOfl gelmemiştır, ^ Yeşilkoyde uçağa binerken goeteriyoç,/^** • Türkiyede neşri hakkını satın aldığunız bu şayanı dikkat yazı serisine yakında başlıyoruz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog