Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

SERABIÖMRÜM RIZA T E V F İ K BUzat kendi tarafından bastırılan bu kıtab, ustadın şimdiye kadar hiç neşredümemiş şürlerini muhtevidır. SERABI ÖMRÜM. muhterem okuyuculara senenin en kıymetli bir edebt armağanı olarak takdim ediüyor. Fiah 7,5 Liradır. İNKİLÂP KİTABEVİ 27 umhuriyet 9267 KURUCUSUCYUNUSNADİ Telgrai ve mektub adred: Cumburiyet, îstanbul Porta Kutusu Istanbtıl No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaruı: 24296. Yan İaleri: 24299, Matbaa: 24290 Atatürkün Cumhur Başkanlığı masasının gözünde henüz soy adını alnnaHığı günlerden kafana kartviziti kumet programının ihtiva edeceği esaslar D. Parti Meclis Grupu pazar günü toplanarak programm son şeklini müzakere edecek Hayatı ucuzlatmak ve tasarruf temin etmek için, lüznmlu esaslar gözötıünde bulundurularak hazırlanan hükumet programnun bugün C.H.P. ye verilmesi muhtemel Tasarruf ütçede tasarruf tedbirleri sağlamak uzere Menderes hükumctinin iddî araştırmalara koyuldugunu oğreniyoruz. Bakanhklarda ve devlete bağlı diğer teşekkullerde fuzulî masrafları önleyici çahşmalara hızla devam edildiği söyleniyor. Bu arada yeni Buyuk Millet Mecıisi binası gibi baş.lanmıs. hayli ilerlemiş. hattâ sonuna yaklaşmış bazı işlerin durdurulacağuu ve Istanbuldaki Adalet Sarayı gibi bir takun projelerden vazgeçileceğini de ileri sürenlere rasthyoruz. Hükumetin bu konuda nasıl bir yol tutacağı şimdiden bilinemez. Bunu ancak önumüzdeki günlcrde okunması beklenen programı gorddkten sonra kesin olarak oğrenebileceğiz. Biz şimdilik bütçe tasarrufu hususunda kendi düşuncelerimizi açıklamakla yetiniyoruz. Millet iradesile kurulan ve milletin parasile iş gören demokratik hukumetler için tasarruf a riayet etmek kaygusu elbctte kaçınılmaz bir prensip sayılır. Bu o kadar temelli bir prensiptir ki. milyarlarla ojnayan zengin hukumetler bile Meciisin dünkü topUniısuMİ«»Uı> intıba:faMuui,4ün Uk 4efa muhalefet stralarmda yer aldı buna uymağa ve devlet Jtesesinden ödenecek her santim üzerine titremeğe mecburdurlar. Bu itibarla bazı makam tahsisaünın kısılmasını, otomobil, bertrin, müstahdem sayılannın azaltılmasını biz doğru buluruz. Ve netice itibarile bütçede geniş bir rahatlık sağlamağa yaramasa da bu gibi tedbirler prensip olarak yerindedir Cezaevindeki mahkumlar adırta deriz. İş bir defa prensipe dayamUletvekillerine matbu bir nınca daha esash tasarruf tedbirleKomisyonda bir kısım mazbatalann tetkiki sıdilekçe dağıtıldı rini aramak ve bulmak şuphesiz rasmda hararetli görüşmelerin olacağı sanılıyor Ankara 26 (Telefonla) Cezaimkân sınırları içine girer, bu da evindeki mahkumlar adma hazırhalkın sırtındaki yükün hafiflemelanmış matbu bir dilekçe bugün sine ve umumî hayat seviyesinin Büyük Millet Meclisi kapısında yuksehnesine yardım eder. Medıse giren milletvekillerine daAncak tasarruf prensipile iş görğıfcldı. Dilekçenin birer sureti me ve iş başarma prensiplerini birCumhur Başkanı, Başbakan ve Abirine karıştırmamak. bu noktaya dalet Bakanına sunulmuştur. Bunda çok dikkat etmek lâzımdır. Moda af kanununun bir an önce çıkadern devlet anlayışı eskisinden bir rılması içuı yalvarılmakta ve eski haylı farklıdır. Vaktile dışanya tasarmın geçen Mecliste hararetli karşı hududları, içeride asayişi komünakasalara vesile olduğundan, 23 rumak. halka adalet dağıtmak gibi mart 1950 tarihinin affa baslangıç esash olmakla beraber mahdud vaittihaz edılmesi istenmektedir. zifeler goren devlet bugün sosyal hayatın bir çok ihtiyaçlaruu karşılamak zorundadır. Hususî teşebbuse geniş ölçüde yer veren en liberal bükumetler bile bu külfetlerden artık kendilerini kurtaramaz olmuşlardır. Bugünün devleti tıpkı bir ferd veya özel teşekkül gibi bir takun teşebbüslere girişecek. ictimaL iktisadî ve kiıltürel eserler baBunlann tercih ettikleri seçim şaracaktır. Devleti ferdden ve huDün toplanan C. H. F. Divanı dairelerini bildiren tezkereler susî sermayeden ayırması gereken vasıf birincilerin kâr peşinde koşdün Mecliste okundu de kırka yaklaşması, bir çok milAnkara 26 (Telefonla) Burnalarına karşüık ikincinin yalnız günkü Mecliste seçilen tutanakları letvekilleri tarafından, ancak bu Ankara 26 (Telefonla) İki yerumumî hizmet düşüncesine bağlı nceleme komisyonunda, bir kı suretle izah edilmektedir. İdare den seçilen milletvekillerinin hangi kalmasıdır. Fakat bu da bedava olsım mazbatalann tetkiki sırasın cihazının son derece tarafsızlıkla seçim dairesini tercih ettiklerini rnaz, para ile yapüır. Doğrusu gıiç da, hararetli goruşmeler olacağı çalışüğı yerler görülmemiş değil bildiren tezkereler bugünku Msciş. sanılıyor: bu goruşmeler, Meclis dir; buna mukabıl, eski zihniyeti liste okundu. Buna göre Ali Dısan Devletin vazifelerini gerçekleşumumî heyetinde, seçimler sıra bırakamamış olanlar. bilhassa muh Sabis Afyan, Osman Şevki Çiçektirmek hususunda şimdiye kadar sında bazı bölgelerde idarî baskı tarlar vasıtasüe köylü üzerinde son dağ Ankara, Fuad Koprülü İstanCumhuriyet hukumetlerince gudürun ne derece şiddetle hüküm sür derece müessir olmaya çalışmış bul, Refik Koraitan İçel, Celâl Balen devletçilik politikası yazık ki düğüne dair müşahedelerin anla lardır; bundan başka "adayların, yar İstanbul, Halil Özyörük İzmir, bizi oldukça aşırı bir devlet kapitılmasına vesile olacaktır. Seçim seçün dairelerindeki çalığbıalarma Refik Şevket İnce Manisa, Fahri talizmine doğru kaydırmıştır. Yani de bozguna uğramasma rağmen, muhtelif vesilelerle zorluklar çı Belen Bolu mületvekilliğüıi secmişhukumetler, âmme hizmeti uğruna Arkası Sa. 3, Sü. 2 de lerdir. Halk Partisine verilen oyların yüzharcanan ve gittikçe artan masrafları kar^ılamak icin kâr etmek sevdasına dusmuşler ve farkında olmadan bir tuccar. hattâ insafsız bir tuccar gibi hareket etmişlerdir. Hukumet, halkın şeker ihtiyacını temin etmek işini kendi üzerine almıştı. Bugun şeker bilindiği gibi ezici bir vasıtah verginin mevzuu olmuştur. Öylesine ki. yeni iktidar çeker fiatlarında 10 kuruşluk bir indirme >aptığı takdirde bunun butçede 10 milyon liralık bir tepki luandıracağı ileri suruluyor. Öteki Tekel maddelerinden her birinin de ayrı a\rı birer vergi kajnağı olduğunu biliyoruz. Bu şartlar a'.tında biz yeni hükumetin tasarruf tedbirlerine titiz bir alâka gostermesini temenni ederken, ajnı zamanda vurdda istihsaH arttırıcı. milli kalkınmayı sağlayıd çalışmaldra da hız vermesini bekliyoruz. Başlanmış isleri durdurmakta, faydalı projelerden vazgeç mekte fayda umanlardan değiliz. Millet Meclisi binası dortte uc nisbetinde tamamlanmıstır. Bunu başka bir ise hasretmekle bina daha ucıi7a mı cıkacaktu? Bunca masraftan sonra, de\let meıke'inf'e el%erişsiz bir unher'ite ve>a ha^ Marsnali yardımı fotograf müsabakasınm neticelendiğini büdirmistik. Bu müsabakada Şinasi Barutneje sahib ounaktansa onu etdcn NADIR NADİ çunun flgrafları birinciliği yt ikinciliği kazannust!. Resim, Şinasiye jüri az^amonunde mukafata verüır. Arkası Sa. 3, 5 u. 5 te ken gostermektedü. Ankara 26 (Telefonla) Bugün de Cumhur Başkanı Celâl Bayarın riyasetinde toplanan Bakanlar Kunılunda hükumet programı üzerinde sön çaljşmalarm yapıldığı anlaşılmaktadır. D. Parti Meclis Grupunun program üzerinde göruşmek için pazar günü toplantıya çağınlacağı sarulmaktadir. Görünüşe gore müzakereler hayli hararetli olacaktır. Bir kısım mılletvekılleri müzakereler sonunda hükumete guven oyu usulunün kaldırılmasını Meclis Umumî heyetinde de parti disiplini kaydı olmadan fıkirlerin serbsstçe ileri surülerek tenkidler yi'pılmasını istemektedirler. Bu teklifler de pazar günkü Grupta konuşularak karara bağlanacaktır. Programın C ü P. Meclis Grupuna yarın verıleceği sarulmaktadir. Bu takdirde Halk Partisi Grupunun da tenkidleıini hazırlamak ve goruşlerini belirtmek üzere pazar gunü içtima etmesi muhtemeldir. Hükumet programı dolayısile muhtelıf gazetelerde çeşıdh haberlere tesadüf edıhyor. Halk Fartısi propagandası tarafından ortaya sürülen tahminler de araya karışmakta ve netice itıbarile umumî efkârın bir hayal sukutuna uğramasınm teminıne çahşılmaktaâır. Gerçı hükurrietın baglıca gıda ve ıhtıyaç maddelerinden başlamak üzere hayatı ucuzlatma yolunda müess.r bir politıka gütmesi esas itibarile mukarrerdır, bunun ıçın b:r takım gel'rlerm feda edılmesı dahı goze ahnacaktır. Âzamî tasarruf tedbirlerı almmak suretıle de masraflarm kısılmasına ıtına edılecek, lüzumsuz teşkılâta, hatır için kurulmuş kadrolara nıhayet verılecek, daha rasyonel bir çalışma şeklı konularak zamandan ve unsurdan tasarruf edılecektır. Halk Partisi propagandasının Arkast Sa. 3, Su. 6 da Bayan çok mütehassis eden güzel bir tesadüf Celâl Bayar, vazifeye başladığı gün Çankayada Cumhur Başkanlığı masasına oturdu. Eli Gayriihtiyari vazıhanenin çekmesine uzandı. Gözü çekince birdenbire kendini gösteren şu kartı okudu: "Gazi Mustafa Kemal,,. Bayar, ilk tebrik kartını sanki böylece Atatürkten almış oluyordu Ankara 26 (Telefonla) Celâ] Bayar, Çankayada, Cumhur Başkanlığı vazüesine başladığı zaman, kendıshıi pek ziyade mütehassis eden bir tesadufle karşılaştı. Daha tebrikler baslamamış. defteri mahsus yeni açılmıştı. Köşkün muhtelif dairelerini gözden geçirdüten sonra, sefirleri kabul salonunda, masanın başına geçip oturdu; Türkiye Cumhuriyetinin Üçuncü Başkanı, makamma geçmişti. Burası, Atatürkün bıraktıih şekümuhafaza edilmiştir. İnce bir zevkle Ulsnmiş olan masanm ÜZ3rinde, Büyüi Kurucuya hediye edilmiş kıymetli ve zarif bir yazı tak'mı bulunmaktadır. Bayar, o anda, sadece, onun hatıralarile meş budu. Atatürkün arkadaşı, Vekili, Başvekili, onun emrinde ve izinde, bu sefer de Cumhur Başkanı sıfatile, onun çalıştığı masada, onun fotografı altında, hâlâ ondan bahseden, yabıız onu anlatan esya arasmda huşu içinde idı. Bayarın, vazifeye ilk başladığı an, bütün varhğile bağlı olduğu Atatürkün manevî huzurunda, hiç şüphe yok, ki, bir tazim anı olmuştur. Cum* Arkast Sa. 4. Sü. I de Tutanakları inceleme Af kanunu için komisyonu seçüdi yeni teşebbüsler Bir tecavüs hâdisesi Kefeliköyde sarhoş edilen bir kız Teşvikiyede bir apartımanda tecavüze uğradı Celâl Bayar Çankayada Cumhur Başkanlığı masasında Ârslan Humbaracı Anlatıyor: İki yerden seçiten mMetvekilteri İthalât mallarında rıat duşuklugü Almanlann fiatlan kırması üzerine Çekler pamuklu fiatiannı yan yanya indirdiler Birbirine rekabet eden memle y«niden bir bomba tesiri uyarıdırketlerin giriştikleri son fiat hare mışür. Batı Almanyadaki istıhsal Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ketleri istanbul piyasasında dün "Neden sahici hürriyete döndüm ln Rus ajanı olmak için vatamndan ayrılan ve nJıayet hakıkatı anlıyarak Batı demokrasılenne ütaca eden bir gencm acıklı macerası Türkiyede neşri hakkmı satın aldığımız bu şayanı dikkat yazı serisine yakında başbyoruz. r Marshall yardımı fotograt müsabakassj Mahmud Makal, büyük şehrin gece hayatını tetkik etti Hâdisenin vukubulduğu apartunan Evvelki gece sabaha karşı Kefeliköyde başlayıp Teşvikiyede nihayetlenen bir tecavüz hâdisesi olmuş ve alâkalı muhitlerde nefret uyandırmıştır. Hâdisenin kahramanları, üç genc kız ve içtimaî mevki sahibi üç şahıstır. Yaptığımız tahkikata göre, mü Arfcast Sa. 3, Su. 7 de «Bizim Köy» müellifinin Vali ile görüşmesi, bir ilk mektebi ve en büyük yolcu gemimizi ziyareti Sovyet Büyük Elçisi gitti Lavrişev'le birlikte sefaret Müsteşarı, Bulgar Elçilik Müsteşan ve Çek Konsolosu da memleketlerine döndüler Sovyet Büyük elçisi Lavrişefle, sefaret müsteşarı, Bulgar elçihği müsteşarı ve Çekoslovak konsolosu semplon ekspresile memleketlerine gitmişlerdir. İstanbul Sovyet konsolosu da dun Valiyi ziyaret etmiştır. Mahmud Makal (Ankara) vapurunu gezerek izahat alıyor Mahmud Makal bir gazinoda Perdi Önerle beraber (Yoztsı 4 üncu sahifevıızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog