Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

PÂTRONLU ALMAN NODELLERI Modesaison (üç aylık) 250 kuruş Mod« und Handarbeit (aylık) 100 kuruş Die Schöne Handarbeit (aylık) 100 kuruş Sanş ve Tevzi Yeri: Saray Kitabevi Beyoğlu umhuriyet 27 »ICI VIİ SaVI • * POKERPLAV : 9266 Telgral ve mektub adrad: Cumhnriyet, Istanbul Posta Kutusn Istanbul No 248 Telefonlar: IJmuml Santral Numaraa: 24298. Ya& İşleri: 24299, Matbaa: 24290 b l i m a £0 MayiS I 301* Yeni Meclisin tatil kararı vermiyeceği anlaşılıyor Ctunhur Başkanı, dön Ankara mnhabirimizi kabul ile muhtelil mevznlaıa temas «tti Bayarın Washington* Londra ve hattâ bugünlerde memlekette bir seyahate çıkması bahis mevzuu değil, Meclis de faaliyetine devam ederek bazı kanunlan çıkaracak Geçen devrede Meclise Seçimiıt verilen tasarılar resmî neticesi Hükümsüz kalan evrak arasmda Ankara 25 (Telefonla) Geçen devrede Meclise verilen, fakat çıkanlması mumkün olmıyan tasarılann sayısı 89 dur. Bu tasarılarla birlikte 71 kanun teklifi, 48 tezkere ve 16 önerge, içtüzüğün 69 uncu maddesi gereğince hükümsüz kalan evrak meyanındadır. Yeni hükumetin bu tasarıları gözden geçirerek lüzum görülenleri tahrık etmesi ihtimali mevcuddur. Ancak bunlann umumiyetle yeni esaslara bağlanacağı da anlaşılmaktadır. Askeriik kanununun bazı maddelerini değiştiren tasarı, damga resmi, nüfus, konsolosluk, hukukta Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Dıs İşleri Bakanı Fuad Köprülü Ankara muhabirimiz Mekki Said Esenle görüşüyor 7.916.091 vatandaş seçime iştirak etti, D. P. nin aldığı oy nisbeti yüzde 53.59, C. H. P. ise yüzde 39.98 dir Ankara 25 (a.a.) Adalet Bakanlığı Seçim Bürosundan bildirüdiğine göre, 14 mayıs 1950 pazar Arkası Sa 3 Sü. 2 de af ve basın kanun tasarılan da var Türkiye Amerika dostluğu "Amerikanın, bu dostane münasebetlerin devam edeceğine tam bir itimadı varM Washington 25 ta.a.) Wa« shington'un hükumete mensub çahsiyelleri, yeni Türk kabinesinın, Türkiyenin Bab devletlerine karşj güdecekleri siyasette herhangi bir değisjklik olabileceği zehabıra veren bir şey görmemektedirler. Dış İşleri Bakanlığı resmî şahsiyetleri, Birleşik Amerika hükumetinin, Türk milletile Amerikan mil leti ve her iki memleket hükumetleri arasmda mevcud yakm ve çok dostane münasebetlerden çole memnun olduğuna işaret etmekte Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün Ankara üzerinde gösteriler Tiirkiye kalesine yapılan yardımlar arttırılmalıdır Ankara 25 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayann Amerikayı ziyaret edeceğine dair yabana basın muhitinden haberler alınmıştı. Diğer taraftan Devlet Reisimizin ileride Londrayı ziyaret ihtimalinden bahseden haberler de bu gün aym şekilde ortaya atılmıs bulunmaktadır. yapan helikopterde Bu akşam, beni lutfen kabul henüz aşmadığı anlaşılmaktadır. eden, Cumhur Başkanı, bu haber Sayın Cumhur Başkanı sualıms lerin, basına intikal eden şeklinden eevaben, bugünler için bir memlede anlaşüacağı üzere, bu hususta ket seyahaünin de bahis konusu herhangi bir malumatın mevcud olmadığını söyledi. olmadığını beyan etti. Bu vaziyete Bayann 27 mayıs cumartesi gügöre, haberlerin, nihayet yayınlan nü öğleden sonraya tehir edilmis dığı çevrelerce izhar olunmuş birer olan 19 Mayıs spor şenlikleri dolatemennı veya tahmin hududunu Arkast Sa. 4, Sn. 1 de ** kendi yağiyle Parti Barutcu ile bir mülâkat Eski Başbakan Yardımcısı C. H. P. nin meşgul olacağı meseleleri izah ediyor C. H. P. Divanı bugün mühim bir toplantı yapıyor kavrulmak mecburiyetinde kaldı. Teşkilâttaki ağır havanın dağıtılmasına çalışılacak merikan Associated Press Ajansınuı, dünkü gazetelerde çıkan haberinde, yeni Başbakan sayın Adnan Menderesin, «Türkiyenin nazik ekonomik durumnnn halle yardım için Marshall plânına olan ihtiyacmı belirttiği» ve Başbakanm göyle dediği bildiriliyor: «Yeni kabinemizin karşılaşüğı ilk ve en önemli mesele Marshall yarLondra 25 (B.B.C.) İngffl*, lecek müşterek siyaseti açıklamışdım plânı parasım en verimli tarzFransız ve Amerikan hükumetleri tır. Beyannamede belirtildiğine göda kullanmaktır. «Bununla ilgili diğer bir mesele tarafından bugün yayınlanan bir re, Londra konferansında bu me Arkast Sa. 3, Sü. 6 da de daha fazla yardım elde etme beyanname Ortadoğuda takib edinin yolunu bulmaktır. Memleketimiz büyük müşküller içinde olup mümkün olduğu kadar fazla ve seri yardıma muhtacız. <Millî savunmamızla ekonomik refahımız, geniş ölçüde, bu yardıma b&ğlı bulunmaktadır.> Amerikan Ajansının muhabiri «fu mütaleayı da ilâve ediyor: «14 mayıs seçimlerinde Demokratlarm kazandığı büyük zaferde en büyük rolü, Tüıkiyenin maruz bulunduğu ekonomik sıkıntı oynamıştır.» Yeni Başbakanımızın Marshall plânından daha fazla istifade etmemiz lâzım geldiği yolundaki sözleri, bir hakikatin ve bir zaruretin ifadesidir. Amerikalı dostlanmız, Türkiyenin Ortadoğuda demokrasinin bir kalesi olduğunu söylemekte mütteflktirler. Fakat buna rağmen bu kaleyi ekonomik, hattâ askeıî bakımdan kâfi derecede takvive etmedikleri de meydandadır. Bir kaç gün evvel Amerikan ve İndliz Dış İşleri Bakanlan, aym gunde ayrı ayn. fakat ruh ve mana itibarile müşterek bejanatta bulunarak kendi hukumetlerinin Türkiye. Yunanistan ve İranın emniyetleri hususunda en derin bir ilgi beslemekte olduklannı ve askerî, iktisadî gayretlerile isüklâllerini ve toprak bütünluklerini korumağa çalişan bu devletleri desteklemek siyasetine devam etmek azminde bulunduklarını sojlemisler; bu arada. Türkijenin millî Arslan Humbaracının 1944 te sakal bırakmadan ouc« karısıle blrlıkte müdafaa muesseselerinin kuvvetçektırd.ğı resım lendirümesinde terakküer kavdettiğini de ilâve etmişlerdi. TürkiyeTürkiyeden aynlıp Rus ajanı olmak me.'<sadile teşcbbüslere ye yapılan yardımlarla askeıî ve geçen ve bu teşebbüsleri Sovjetler tarafından Kravçenko iktisadî vaziyetimiz bir derece takhâdisesine bir mukabele olarak istismar edilen, bilâhare haviye edilmiş olmakia beraber, bu kikati anlıyarak Garb Demokrasilerine sığınan Arslan yardımlann kâfi olıradığı kan»alîunıbaracımn meraklı ve heyecanh macerası tindeyiz ve bu kanaatimizi her fırsatta, Cumhuriyct sutunlarında beliıtmekten geri durmujoruz. Bir ABİDIN DAV ER Arkası Sa. 3, Su. 5 te Ortadoğuda takib edilecekttçlttsiyaset Amerika, Fransa ve İngiltere müşterek bir beyanname neşrettiler Trygve Lie Nevyork'a döndü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri «Herşey yolunda gitti» diyor NewYork 25 (AJ>.) Birleşmiş Milletler Geel Sekreteri Trygve Lie Avrupada yaptığı temasları müteakıb bugün NewYorka dönmüştür. Genel Sekreter 5 hafta süren bu gezisi sırasında tngiliz, Fransız ve Sovyet liderlerini ziyaret etmiştir. Trygve Lie, «her şey yolımda gitti ve bütün program tahakkuk etti» demefcten başka yapüğı temaslar hakkında taisilât vermemiştir. Başkan Truman'la görüşmek üzere bir kaç güne kadar Washingtona gideceğini belirten Lie: «Lake Success'de cuma günü yapacağım mutad basın konferansı sırasında her şeyi söyliyeceğim» demiştir. Arslan Humbaracı yazıyor: "Neden Sahici Hürriyete Döndiim,, Ankara 25 (Telefonla) Mecliste hem Demokratlarla, hem de Halkçılarla uzun uzun pörüştüm. Bu arada, C. H. Partili milletvekillerinden çoğuna muhalefette nasıl bir yol takib edeceksiniz? şeklinde bir sual sordum; fakat, ekserisinden tatmin edici bir cevab aMuharririmiz, Faik Ahmed Barutçu ile görüsürken lamadığımı soylemek isterirr^. Meclis koridorunda sabık Başbakan Ankara 25 (Telefonla) Siyasî lerin mutlaka kazanılacağına göre yardımcıa Faik Ahmed Barutçu ile çevreler C. H. P. Divanmın yannlri tasarlanmış olan gündemin yerine karşılaştım. Bu sefer aynı suali toplantısını hayli meraklı bulmak şimdi bambaşka işlerin konuşulaBarutçuya soruyorum ve şu cevabı tadır. Bunun başlıca sebebi secim Arkası Sa. 3, Sü. 2 de alıvorum: « Büyük bir inkılâb tamamlanmak yolundadır. İktidar partisi olarak bunun en çetin kısmını ideal bir zihniyet içinde sağladık. Şimdi de muhalefet mevkiinde hükumet sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak murakabe vazifesini Arkası Sa. 3, Sü. 6 da u Amerikan yardım programı Kanun lâyihasmı Senato da tasdik etti NewYork 25 (R.) Temsilcller meclısi tarafından kabul edden yabancı memleketlere yardım programı bugün Senato tarafından 27 ye karşı 47 oyla kabul edilmiştjr. Kanun lâyihası Beyaz Saraya gönderilmiştir. Mahmud Makal Universitede Yemeği profescrlerle yiyen Bîzim Köy,, müeliifi Sıddık Sami Onarııı dersine de girerek dinledi Komünist Çin ve İngiltere Bevinin beyanatı Amerikada iyi karşılanmadı Washington 25 (A.P.) Ingiliz Dış İşleri Bakanı Ernest Bevin'in, Tngilterenin komünist Çinın Birleşmiş Milletlere kabulune taraftar olduğu yolundaki beyanatı Amerika parlamentosunda hoş karşılan Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Amerikadan 300.000 dolarlık istafistik makineleri istedik Washington 25 (a a ) Türkiye İstatistik Genel Müdürü Dr. Şefik Bilkur burada yapüğı bir konuşmada Türk hükumetinin istatistik sahasmda elde ettiği inkişaflan ve istikbale aid plânlarını izah etmiştir. Dr. Bilkur Amerikan hükumetinin muhtelıf dairelerinden 35 istatistik şefinin iştirak ettiği gayriresmî bir toplantıda, iki seneye kadar Türk millî hayatma aid istatistiklerin en şümullüsünün dünyaya arzedileceğini bildirmiştir. Dr. Bilkur Türk hükumetinin mutasavver programlannı tatbik edebilmek üzere Marshall plânından 300,000 dolarlık istatistik makineleri istediğini bildirmiştir. Türkiyeye yardnn Washington 25 (a.a.) İktisadî işbirliği idaresinin bildirdiğine göre, nisan ayı içinde Marshall plânı memleketlerine yapılan yardım mıktan 244,800,000 dolar tutmaktadır. On yedi memleket arasında bu tahsisattan en fazla yardım gören memleketler arasmda Türkiye dördüncü gelmektedir. İngiltere 70 milyon dîlar. Fransa 63 200.000 dolar, Izianda 700.000 dolar, Türkiye 100,000 dolar almıstır. Amerikada ikinci maçı Amerikada yapılan son maç berabere neticelendi NewYork 25 (Hususî muhabirimizden telsizle) Beşıktaş ıkincı maçını dün Tıverton (Fall Riverde Southern New England'ın All Star takımıle yaptı. Maç Beş ktaşlıların hâkımıyet: altında cereyan etmesıne rağmen ,'~ (Arkast Sa. 5, Sü. 6 da) Beşiktaşıtt Birkaç güne kadar «Cumhuriyef» te Mahmud Makal, Universitede Ord. Profesör Sıddık Sami Onar ile birlikte ~ 5 inci s&hijemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog