Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

30 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklikleri de ihtiva eden Gümrük Tarifesi Kanunu Itiialâf Umumî Tarifesi Satışa arzedildi T ev zi Y er i : Galata, eski Kredi Liyone arkası Melek Han No. 10. Telefon: 43721 ve umhuriyet 2 7 I1Cİ KURUCU5U:YUNUSNADÎ 9265 Telgraf ve mektub adresL Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 21230 KERPLAY tide $en bn derte . diletein &en omtjme M o IVİciyiS Yeni Dış işleri Bakanı il basm toplaıttısmı yaptı Köprülü, takib edeceği dış sîyasette "kartları açık oynamak,, taraftarı olduğunu söyledi Dış İşleri Bakanı, memur kadrolarında değişiklik düşünülmediğim ve Sovyetler, Türkiyeye karşı iyi niyetler besledikleri takdirde aynı hislerle karşılaşacaklaruu sözlerine ilâve etti Celâl Bayarın Ankarada Meşrutijet caddesinde oturduğu apartunan ve bütün seyahatlarind^ kı^^ııiH^ğı kaptıkaçü. Bu kaptıkaçtıya «Uğur> ismi Terilmiştir Baslarken eni iktidarın yeni hiikumeti halk efkân tarafından iyi karşılandı. Bakanlardan hemen hiç birinin şimdiye kadar icra organında vaadfe görmemesi yarın hesabına ümid verici bir işaret sayılıyor. Bu hususta umumiyetle şöyle düşıiniilüyor: « Devlet hizmetinde mazisl olanlar belki tecrübeli khnselerdir. Fakat bunlar daha ayade eski alışkanlıklann tesiri altmdadjrlar. İdare mekanizraamızdan bekledığimiz ileri hamlelere pek cesaret edemezler. Kırtastyecilik çemberini aşıp yapıcı iş sahasraa kolaylıkla atılamazlar. Tecrübeleri az da olsa, yeni adamlann yeni bir gidişe öncülük edeceklerini umuyoruz.» Bu iyimser görüşün tnemlckct olçüsünde yaygın bir hal abnası sevindiricidir. Yeni hukumet başkanı Adnan Menderes, doft yıllık muhalefet hayatında başarılı bir iratihan geçirmiştir. Onu, tenkidlerinde daima ölçülü kalmağa dikkat eden. yurd realitesini iyi gören, en »Sw hücumlar karşısuıda da tebesS'inünü dudaklanndan karınmviııı «EIU»I.. 4 «ı;;»;;«Ü t*iı vntantfaş ola*1 Ankara 24 (Telefonla) Meclis Başkanlık divanı bugun Koraltakaradan. hareket edeceğini teyid y ı n riyasetinde toplanmıştır. Mülî etti. îsarayların eşya ve diğer malzemeAyın 30 unda İstanbuldan yola ı i ] fcinalarının her türlü tehlikeye er e ^ inde Bruksele ve ora karşı sigorta yapılması veya baska Ankara 24 (A.P.) Associated yakında Birle<=ik Ameıikayı ziya'dan P».rise gidecektir. Fatin Rüştü bir yolla bunların korunması ka Press muhabiri Edwin B. Greenret edebıleceğiiıe dair hatıerler Zorlu Haha evvel gitmektedir. Ba rarlaşrmştır. wald bildiriyor: Türkiyenin yeni nıevcudsa da bunların doğruluğukana Hususî Kalem Müdürü Nec Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Arkası Sa. 3, Sü. 2 de d«t Ifcnt refakat edecektdr. Köprülü «Ben eski ekolden ^ i r hariciyeci değilim. Hoca! liktan»jeldim. D. Partideki çalışmalarmL, d a bö y l e oldu. İlk günden son güne kadar her düşündüi Ankara 24 (Tekfonla) Dış işleri Bakaıu Profesör Fuad Köprülü bu geoe Ankarapalasta yerli ve yabancı bssuı mensubları da bulunan kalabahk bir gazeteci grupunun davetini bir şartla kabul ederek tnasanuza geldi: Bu şart, sayın profesorün bizlerle bir Bakan sıfatile değil, ancak eski bir meslekdaş hüviyeüle görüşeceği idi. Kendisi bu sırada yandaki masada Basbakan Adnan Menderes, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve diğer bazı milletvekillerıle görüşüyordu. İşte bu komşuluktan faydalanarak Demokrat Bakanı medisinden bir müddet ayırdık, 19 lar Konferansma iştirak etmek üzere bu pazartesi günü An Kadrodan çıkarılan otomobiller Meclis Başkanhk Divanı dün toplandı, iki otomobilin Maliyeye iadesi Jtararlaştı C. Bayarın Amerikaya gideceği şayiası "A.P.,, ajansının Ankara muhabiri buna dair söylenfileri aksettiriyor Basbakan, kabinenin geçici bir hukumet olabileceğine dair haberleri kes'n olarak yalanladı Adalet Bakanıniit tajnimi Halil Özyörük, dün Cumhuriyet savcıtenna bir tamim gönd«rdi Ankara 24 (a.a.) Adalet Bakanı Halil Özj'orük Cumhuriyet Savcılanna aşağıdaki tamirni göndermiştir: «Cumhuriyet hükumetinin Adalet Bakanlığı vazifesini ifa şerefi, nâçiz şahsıma tevcih edilmiş bulunuyor. Adalet teşkilâtı kademe« lerinde görevli e'.emanların, mane» vî vasıf üstünlukleri ve yüksek hürrıyet ve yurdseveılik duygulan, karşdaşacağımız güçlükleri yen Arkası Sa. 3, Sü. 2 de rak tanıdık. Seçtiji arkadaşlan arasında değerini yakından takdir etmek fırsalmı bulduklanmız da vardır. Şahsan tanımadığımız Bakanlara dair de umumiyetle iyi sözler söylendiğini duyuyoruz. Hepsinden mühimmi. yeni hiikumetin kuruluşunda, ahenk ve işbirliği prensipine ehemmiyet verilmis olmasıdır. t Şa adam becerikli. şu adam çalışkandır. Filân bakanlığa onu, falan bakanlığa da bunu getirelim. Denmemiş, şahsî kabiliyetlerle beraber, hattâ onların üstünde hükumet sorumluluğunu belli prenMarshall yard ^ temin ec> miştir. Bu gemiler şunlardır: sipler etrafında birleşerek bera2 aded Marmara tipi, 17 mil servem!> berce laşıyacak bir topluluk ku ecek gemi, lijna. zeme siparişlerinüa nj^ Avrupa vis süratinde, 400 yolcu ve 320 ton rulmasuıa dikkat edilmiştir. firmalarına ihalesT, tamamlanmıştır. yük istiab edebilecek gemiler HoBunlar ümid verici işarellerdir. 1949 yıbnrn son ayl ^ f, jgjj iübaren landa tezgâhlarında inşa edilecektir. rnuhtelif sebeV "irle Denizyollan 18 mil servis süratinde 1700 kişiHalk Partisi muhalefeti, yeni ik İdaresine tahsis» edilen yardım tah lik iki gemi İngiltereye ve aynı bulunduğundan vasıfta bir gemi gene Holanda,teztidara karşı ağırbaşlı ve «fchdice sisatı aüiclır. j davranmağa karar venniş sfirünü İdare, hazırlajiıp taJb^ma başladığı gâhlarına Lsmarlanmıştır. yor. Söz ve yazılara şhndilik böyle programda en "üzımJü olan gerai 14 mil servis süratinde 700 klşibir üslub hâkimdir. Iktidardan hiç ve liman vasıt/ larmı ilk plâna tl lik Izmir limanı için 2 körfez şede daha az ehemmiyetli olmıyan nuşür. Uzun çalışmalar sonunda, misi Almanvaya, 12 mil servis sürmuhalefet müessesesi bizde de bu Denizyollanna , ayrılan ' 13 müyon atinde 300 kişilik şehir hatü vapuru şekilde Avrupaî bir hüviyette iş 242 bin 69 dolaridc yardıtı tahsisa , Holandaya, 40 oto veya 20 kamyon lerse bu, şüphesiz gene demokrasi tile bir çok gemiler sipâriş edil1 Arkası Sa. 3, Sü. 3 te miz hesabına büyük bir kazanc olur. Gerçi çatışmalann, hakaretle karışık atıp rutmalann yeniden başlaması için vakit henüz erkendir. Hukumet işe koyulmak, iyi veya kötü icraata girişmek şöyla dursun, daha programını bile okumamıştır. Bununla beraber, geride bıraktığımız dört yıllık tecriibeyi Ankara 24 (a.a.) Müli i^itim nastik şenlikleri ve spor hareketgözönünde tutarak gene yanna leri tehir edilmişti. Bu tören büiyimser bir ruhla bakıyoruz. Bir Bakanlığuıdan bildirilmiştir: 19 Mayıs Genclik ve Spor bayra tün yurdda 27 mayıs cumartesi güzamanlar pek revacda olduğunu duyduğumuz kiifür ve tecavüz po nunda yapılması mutad tören, jim nü öğleden sonra yapüacaktır. litikası bu memlekette artık yüı bulamıyor. Halkımız çirkin dilden, ağız dolusu boş sözlerden hoşlanmıyor; realiteye dayanan müsbet tenkidin dışmda, basit demagoji oyunlarına rağbet etmiyor. 14 Mayıs zaferile kavuştuğumuz yeni şartlar halkımızın bu duygusunu daha da kuvvetlendinneğe yarayacaktır. Kötü iş gören, sözünü tutmıyan. vaidlerini yerine getirmiyen bir hükumeti millet sırası geldiği zaman devirmek iktidarını ele geçirdikten sonra, artık kin ve husuMemleketimizden aynlıp Rus ajam olmak üzere tnet ifade eden sözlere, yazılara ne lüzum var? Gazete sahifelerin.de teşebbüslere geçen ve nihayet hakikati anlıyarak yalancıktan birbirini boğazlamağa garb demokrasilerine sığınan çalışan profesyonel siyaset pehlivanları yarın gene ortaya çıkarsa, bunlar halkm sırtından parsa toplayamıyacaklarını bilmelidirler. Detifzyollarmın ettiği yeni gemiîe? nün dün Aj'U^ata îrw rauhaf»ÎTt3üz mak en iyi siyasettir.> dedi ve Bemy , Jijr riesmi vin'i pek beğendifi sözünü tekrarladr«Dış siyasette de kartları açık oynamak taraftarıyım.> Köprülü Meclis heyetile Londraya gittiği zaman Atllee ile Mc. Neiiro ve diğer nazırlarla tanıştığını, fakat Bevin'le göruşemediğini, bu vesile Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Siparişler, İngiltere,' Holanda ve Alman fjrmalarına yapıldı Sanayi Bankası ve Amerikahlar Yeni kurulmakta olan banka hakkında Amerika Ticaret Bakanının Marshall Yardımı Ziraat Müşaviri Tarım Bakanını dünkü ziyareti esnasmda Şeker ve ekmekte tenzilât söylentilcri Ankaradan piyasaya gelen haberler bu söylentileri teyid ediyor, tanınmıs iş adamları her ikisinin tahakkukunu da mümkün görüyorlar Yeni hükumetin taiib edeceği umumî istihsal 6eyri üzerindeki bet çok olmıyacaknr. iktisadî siyaset bugün şehrimiz pi müsbet rolleri genişletilecektir. Tanınmıs iş adamlanmız şekerin yasasını ilgilendiren tek mevzuu Hukumet, şekeri muayyen nis ucuzlatılabüeceğini ileri sürerken teşkil etmektedir. Maamafih An bette ucuzlatacaktır. Ancak bu nis! Arkası Sa. 3, Sü. 7 de karadan piyasaya gelen yeni haberler, hükumetin iktisadî ve malî politLkasınm ana hatlarırmı neler olabileceğini anlatmaktadır. Tanınmıs iş adamlarınm öğrendikleri bu haberlere göre, yeni hü I kumet tam manasile liberal bir ık I tisadî politika takib ve bunda ıs u rar edecektir. Uzun senelerdenberi bir türlü ele almmıyan kooperatifler meselesi, yeni hükumetin başlıca meşgalesi olacaktır. Nitekinı ilk ağızda istihsal kooperatiflermin sayısı süratle arttırılacak, bunların Halil Özyörük makamında Gençlik ve spor bayrasnı cumartesi yapılacak Amerika Ticaret Bakanı Charles Sawyer NewYork 24 (a.a.) Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Charles Sawyer, dünya ticaret haftası münasebetile verilen ziyafette "Neden sahici hiirriyete döndüm?7, Arslan Humbaracı Pek yakında Komünizmin muhtelif merkezlerinde. teşekküllerinde, kongrelerinde, gördüklerini, duyduklarını başına gelenleri anlahyor Mahmud Makal Boğaziçinde Bizira Köy,, müellifi ile üstad Yahya Kemal Beyatlı meşhur Çınaraltında buluşup görüştüler Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Gumhur Başkanı ve Başbakanın feşekkiirleri Ankara 24 (a.a.) CumhurBaş kanhğından tebliğ edilmiştirj «Cumhur Başkanlığuıa seçilmiş ol mam vesilesile her taraftan tebrik telgraf ve ır.ektubları abyorum. Her biri için yürekten teşekkür eder, ayrı ayrı cevab vermek imkâsızlığı karşısmda muhterem imza sahiblerinin beni mazur görmelerini rica ederim.> D. P. Neelis Crupuıtda seçimier Dün İdare Heyeti ve Haysiyet Divanı azalan intihab edildi Ankara 24 (a.a.) Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanlığından: Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 10 da toplanarak grup idare heyeti ve haysiyet divanı seçimlerini yapmştr; İdare kurulu üyeliklerine Esad Budakoğlu, Rifat Öçten, Dr. Sedad Bari, Ziya Barlas, Hüsnü Yaman, Sadeddin Karacabey, Mükerrem Sarol ve haysiyet dıvanna da Osman Talât İltekin, Müfid Erkuyumcu. Remzi Oğuz Arık, Salamon Adatto, Muhlis Tumay seçjlmişlerdir. Bundan böyle millet iş istiyor, müsbet tenkid istiyor. Karşılaşacağı güçluklerin büyüklüğü hepimizce malum olmakla beraber, yeni hukumet bu bakımdan uygun şartlar altında hayata atılmaktadır. Üç günde herşeyin düzelivereceğini khnse bekleyemez. Muvafık ve muhalif bütün iyi niyetli vatandaşlar yeni iktidara elinden gelen yardımı bir vazife bilmektedir. Teşvikler, irşadlar ve tenkidler hep onun başarısı uğruna goze alınacaktır. Adnan Menderese ve arkadaşlarına en samimî temennilerimizi sunarız. • Başbakanın teşekkürii Ankara 24 (a.a.) Basbakan Adnan Menderes Anadolu ajansına aşağıdaki mektubu gondermiştir: «Almakta olduğum resmî ve hususî tebrik telgraf, mektub ve kartlarına ayrı ayn cevab vereceğim tabiî olmakla beraber arada vukuu muhtemel heahhuru düşünerek gösterdikleri nezaket ve hakkımdaki iyi dileklerden dolayı bütün rüfeka ve dostlarıma şimdiden teşekkurlerimin iblâğına tavassutunuzu rıca ederım.» "Cumhuriyet Sütunlarında NADİR NADI i OT^anm 5 ınci sahi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog