Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makale



Katalog


«
»

30 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklikleri de ihtiva eden Gümrük Tarifesi Kanunu ve İthalât Untumî Tarifesi Satışa arzedildi T ev zi Y er i : Galata, eski Kredi Liyone arkası Melek Han No. 10. Telefon: 43721 A u m h u riyet , . ,27 n I yilSayi : C • , 9264 Telgraf Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Vaa İşleri: 24299, Matbaa : n KERPLAY KURUCUSU:YUNUSNADÎ mektub adresL Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu trtanbul No 24« 24290 n . o „ , n n ^arŞamDa 2 4 WayiS 1 9 5 0 Kabine Dün Ilk Toplantısııtı Yaptı Cumhur şkanı dün kabineye başkanlık etti Program evvelâ D. P. Meclis Grupunda, münakaşa edilecek, bir suretî de C. H. P. Meclis Grupnna verilecek Adnan Mendere» kabinesinin dün Cumhur Baskanı Celâl Bayann başkanlığında yapfağı ilk toplanbdan bir görünüş Hükumet programı pazartesı günü Mecliste okunacak Ne bekliyoruz? emokratik usullerle idare edilen memleketlerde iktidar değişikliği olağan bir şeydir. Türlü sosyal, eknnomik ve psikolojik şartların tesirile iş başına geçen bir parti, o şartlar devara ettiği müddetçe yerinde kaltr. Şartlar değiştiği 1aınan da yerini başkalarma bırakır. Orta sınıfuı hâkim olduğtı, yahud da içtimai bünyenin istikrardan hoşlandığı rejimlerde iktidarın elden ele geçmesi netice îtibarile idare cihazında büyük değişikliklere yol açmaz. Siyasî, iktisadi v» içtimaî hayatta, şu veya bu istikamete doğru bazı temayiiller başgösterse de yaşayiş temposu nmutniyetle hızını muhafaza eder. Hattâ İngiltere gibi birbirine az çok Ankara 23 (Telefonla) C. H. Partisinin rıd doktrin partilerinin hüküm İsmet înönünün liderliği altında muhalefet vasürdüğü memleketlerde bile bu hal zifesini ifa için geniş ölçüde ve âdeta geceli böyledir. Partiler veya parti koragündüzlu hazırhklara geçtiği müşahede edibinczonları arasındaki ideoloji liyor. înönü bugün de Parti Genel Merkezine farkları azaldığı zaman vaziyet elgelerek geç vakte kadar meşgul olmuştur. bette daha çok böyledir. İsmet Înönünün Cumhur Başkanlığı vazifesi Halbukİ yukarıki müşahedeyi dün sona erdiğinden Parti Genel Başkanı olayurdumuza tatbik ettiğimiz zaman rak çalışmalara başladığı bugün resmen bildibiz aynı hükme varmıyoruz. Dünrilmiştir. înönünün buna dair olan tebliği ayNADİR NADİ nen şudur: Arkası Sa. 5, Sü. 8 de (C.H.P.) Başkanı İnönü bir tebliğ yayınladı Cumhur Başkanlığı vazifesinin sona erdiğini bildireh Inöniî: «Vatanımızda birlik ve düzenliğin kurulması bizim için parti mülâhazalarının üstündedir» dedi «Cumhur Başkanlığı vazifesinin hitamı üzerine C. H. P. Genel Başkanlığını fi'len deruhte ettiğimi memlekete ilân ederim. Bizim partimiz bu memleketi ilerletmek, yükseltmek kuvvetlendirmek idealleri üzerine kurulmuş, bu idealleri tatbik etmiş ve vatanımızın insaniyet ve medeniyet ailesinde kıymetli bir varlık olduğunu göstermesine hizmet etmiştir. Şimdi üzerimize düşen iktidarı murakabe etmek vazifesinde aynı idealleri takib ve müda Arkası S a . 3. S ü . 1de Ankara 23 (Telefonla) Bakanlar kurulu bugün saat 13 te Cum" hur Başkanı Celâl Bayann riyasetinde ilk toplanüsını yapnuştır. i Bugünkü teplanünın başlıca mev' zuunu hukumet programının teşkil ettiği anlaşıhyor. Program Meclisin pazartesi günkü toplanüsında o» kunacaktır. Fakat daha önce D. P. Meclis Grupunda münakaşa edilecek, bir sureti de C. H. P. Mecli» Gnıpuna verilecektir. D. P. Meclis Grupu toplanüya davet edildi Ankara 23 (a.a.) Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanhğından: 24/5/1950 çarşamba günü saat 10 da Cefe»okı%t Partî Meclis Gru?u Meclis salonunda içtimaa davet o» lunmuştur. D. P. çahşmalan ve orman davası Ankara 23 (Telefonla) D. Parti millstvekilleri arasında bilhassa şu üç mevzuda süratli kararlara varılması yolunda kuvvetli bir cereyan sezilmektedir. Af kanunu, basın hürriyeti v« hayatı ucuzlatma. Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Anharaya Giden «Cl/MHl/R/YET,, Ettipinin Cumhur Başkanı Celâl Ankarada Başbakaıt Menderesin Bayarın verdiği ilk emir gazetemize demerî Celâl Bayar Medisten ayrılırken motosikletli polislerin artık arabasını takibe lüzaaı olmadığım söykdi Yazısı 5 inci sah.ijew.izds hava Ankara 23 (Telefonla) Cum Ankara 23 (Telefonla) Bugün mağa gelenlerle dolup taşnıışttr. Zi bur Başkanı Celâl Bayar bu akşam bilhassa öğleye kadar Ankarada yaretçiler arasında C.ILP. liler Arkast Sa. 3, Sü. 2 de bütün bakanlıklar tebriklerini sun dikkati çekecek kadar kalabalıkb. Bir çok dairelerde Demokrat milletvekilleri dahi CS.P. lilerden sıra kalmadığından tebriklerini başka zamana bırakmak zonında bulunmuşlardır. Aralarında Fazıl Şerefeddin Bürge de olmak üzere bazı esH Bakanlar ve bir çok eski milletvekilleri, Bakanlıklan dolaşarai başarılar dilemişlerdir. Ajans Umum müdürü Etili de dahil ol Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Bayarın İnönüyü ziyareti Cumhur Başkanı Celâl Bayar, dün sabah Uk d«£a olarak Çankayaya gelirken Bakanlara yapılan tebrik ziyaretleri Intibatart a Tarihî gün,, üıt intıbaları Ankara Foto muhabirimiz Cemal Işıkselin ve İstanbuldan giden Foto muhabirimiz Selâhaddin Gizin yolladıklan resimleri bugün 3 üncü ve 6 na sahifelerimizde bulacaksınız. Ankara 23 Ankara bu hafta fcüyük ve heyecanlı günler yaçıyor. Ankara Palasa gelen ve gidenlerin Arkan Sa: S, Sü. 2 de «İlk olarak matbuat hürriyetini teminat altına alacağız» (Yazmı 3 üncü sahifemizde Mahmud Makal, Istanbulu geziyor u Bizira Köy,, NüeUüinin «Cıunhııriyet» okuyucuları için dün anlattığı muhtelil inîıbalar Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü makamında Maliye Bakanı Halil Ayan makamında Basbakan Adnan Mendere* Başbakanbk makamında Millî Savnnma Bakanı Refik Şevket İnce makamında Millî E^itLm Bakanı Avni Basman makamında Ekonomi ve Tirarct Bakanı Zİİbtü Velibeşe makamında Adalet Bakanı Halil Özyorıik makamıads Tanra Bakanı Nihad Eğribuz m?h°*"' n J3 Çalışma Bakanı Hasan İİ TJlaştırma Bakanı Tevfik Baymdırlık Bakanı Fahri Bolea mnknmındji Mahmud Makal, dün Cumhuriyet âbidesi önünde 2 inci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog