Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

MEMURLARLA İLĞİLİ KÂNUNLÂR Memurin, Maaş, Devlet memurları, Bankalar ve Müesseseler baremleri, Devlet İktisadl Teşekkülleri ve T.C. Emekli Sandığı kanunları ek ve değişikliklerile bir arada. Fiatı: 3 Lira. BEDRİ EDİŞ P. K. 198, Ankara umhuri 27 nciyılSayı : 9263 KURUCUSUrYUNUS NADf TelgraJ ve mektub adresi: Cmnhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlan Umuml Saatral Numaraa: 24298. Yaa İçleri: 24290, Matbaa: 24290 Salı 23 Mayıs 1950 D. P. Dün Iktidarı Resmen Devir Aldı Yeni Millet Meclisi ilk içtimaını yaparak Cumhur Başkanlığına 66yakarşı 387oyla CelâlBayanseçti Menderes Başbakan oldu ve kabineyi kurdu Refik Koraltan Meclis Başkanı, Sıtkı Yırcalı, Hulusi Köymen, Fuad Hulusi Demirelli Başkan Veldli oldular C.R.P. liler yalnız Cumhur Başkanı seçimine îştirak ederek İnönfiye rey verdiler, fakat Bayar seçilip de Neclise gelince ayağa kalktılar Ankara 22 (Arkadaşımız Mekki Said Esen bildınyor) 14 mayıs seçımlerıle Buyuk Millet Meclisinde ezici bir çoğunluk sağlayan D. Partiye ıktidar bugıin resmen devrecîildı Yeni Cumhur Başkanı seçilmiş ve ilk kabine kurulmuştur. | İcra organlarma da böylece el koymuş olan D. Parti Turk milletine, dünyaya ve tarihe karşı büyuk bir mesuliyeti deruhde etmiş oluyor. Turkiye halkının eski idarenin devamma oylarile son verdiği gunden itibaren bir hafta çeçti. Hukumet bu hafta içinde zâhiren dünku iktidann elinde kalrruşsa da hakikatte metılekatte D. Partinin manevî nüfuzu hüküm sürmüştür. Bu intıkal gunleri. seçimleri kazanan taraf kadar, ka/beden parti için de övülmeğe değer bir manzara arzetti. 9 uncu Büyük Millet Meclisi. bugün butun yurdu saımış olan böyle vakur bir hava içinde toplanmıştır. Bu tarihî celse, baştan sona kadar heyecanh safhalarla devam etti. Toplantı 15 te olmasma rağmen her taraf bir saat önceden dolmuştu. Meclisin önündeki meydana birik^n kesıf bir halk kütlesi v Arkası Sa. 4, Su. 4 te Turkiyenin üçüncü Cumhur ba? anv Celâl Bayar dün Meclis kürsüsünde Büyük Millet Meclisi dünkü ilk toplantısı esnasında Adıtan Menderes kabinesi Ankara, 22 (Telefonla) Adnan Menderesin başkanlığındaki yeni Bakanlar Kurulu şöyle teşekkül etmiştir: Başbakan Işletmeler Bakanı Çalışma Bakanı Ulaştırma Bakanı İç Işleri Bakanı Dış Işleri Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ekonomi ve Tıcaret Bakanı Sağlık Bakanı Gumruk ve Tekel Bakanı: Tarım Bakanı Adnan Menderes Profesor Muhlis Ete Hasan Polatkan Tevfik Üeri Rükneddin N'asuhoğlu Fuad Köprulü Halil Özyörük Refik Şevket İnce Halil Aj an Avni Başman Fahri Belen Zuhtü Velibeşe Prof. Nihad Reşad Belger Nuri Özsan Nihad Eğriboz Ismet InönünürrtJlus'ta çıkan bugünkü yazısı Muhalefet lideri "şükran borclaıım,, adını taşıyan bu yazısında Ankaralı ve Malatyalı vatandaşlara hitab ediyor Ankaraya Uçakla Giden "CUMHURIYET,, Ekipinin Cumhur Başkanını tebrik töreni HALÛK DUKUKAL BİLDİRİYOR Intıbalan Meclisin dünkü toplanüsında muhalefet partisi C.HJ*. mihetî«killeri Meclis içtimaı ve Ankara Zeyyad Gören bildiriyor Ankara 22 Başkent bugün tarihî günlerinden birini daha yaşıyor. Ankara, bu sabah biâ parlak bir gimeş, hafif meltemle kanşık ılık bir hava ile karşıladı. hk Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman henüz çacuk denecek bir yasta idım. Aklımm erdıği kadar hissettiğim heyecanı o günden sonra bugün ilk defa duyuyorum. Hemen herkes de benim gibL Yaşlılar: «Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi, yıllardır sarfedilen emeklerin meyvası, tam ve hakıki millî iradenin ilk tecellisidır> diyorlar. Genclik. hakkile tatbik edilen bir Seçim Kanunile kendilerine mılleti temsil salâhiyeti verılen vekillerin bundan böyle her kanunu ay Arkası Sa. 4, Sü. 8 de Bayar, ilk demecmi "Cumhuriyet,, e verdi Cumhur Başkanı, arkadaşımıza basınm demokrasi davasmdaki mücadelesinden takdirle bahsetti NECDET EVIİYA GİL BİLDİRİYOB (Yazısı dordüncü sahijemizde) îsmet İnönü. Cumhur Başkaninm elini sıkarken: «Tebrik ederim. Muvaffak olunuz» dedi Ankara 22 Hukumet kurulduktan sonra, 20.45 te Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Meclis Reisi Refık Koraltan, Başbakan Adnan Menderes. Meclisin üst katındaki merasim salonuna çıktılar. Salonun a\âzelerile iki projektör odayı günduz gıbi iyice aydınlatıyordu. Başta Cumhur Başkanı Celâl Bayar, onun yarunda Meclis Reisi ve Başbakan yer aldılar. Protokol memurlarınm heyecanh koşuşmalanndan sonra törene başlandı. İlk olarak alfabe sırasile milletvekilleri tebrikâta başladılar. Cumhur Başkanı ayn ayn teşekkür ediyor, müteakıben Meclis başkanile Başbakan tebrik ediliyordu. Sıra Kırfehire gelince, salonda bulunan gazeteciler, Osman Bölükbaşının tebrikine bilhassa dikkat kesüdiler, soğukça bir el sıkma ve tebrik etroeği, Cumhur Başkanı Bayar çok nazik bir tebessumle karşılayarak teşekkür etti. Salon Arkası Sa. 4, Sü. 6 da r Mahmud Makal Cumhuriyet,,in misafiri olarak İstanbulda Trene hayatinda ilk defa evvelki gün binen, denizi, vapuru ve tramvayı ise dün gören "Bizim Köy,, müellifı 18 saattenberi rüyalarma bile girmediğini söylediği yepyeni bir âlemin içinde bulunuyor u ı " : M " Yeni Başbakan Adnan Menderes dün Meclis kürsüsünde Ankara 22 Ankara bir bayram lenler, hep aynı şekilde bu havayı havası içerisinde... Caddelerde, lo takviye ediyorlar. kantaiarda, otellerde herkes fcirbiSaat tam 14,30 da Ulus meydanı rile kucaklaşıyor, öpüşüyor, tebrik ile istasyon caddesi, Ankarapalasın edenler, edüenler, milletvekili seçi Arkası Sa. 4, Sü. 1 de ikiıtci Dün Meclis toplanü balinde iken bina dışında bekleşen halk Baskımızı Bekleyiniz! Mahmud Makal dün matbaa mızda Doğan Nadi, Yazı Işleri Müdürümüz Cevad Fehmi ve Makala refakat eden arkadaşumz Ferdi Önerle birlikte fğtqgxsx dordüncü Ankaraya giden <CUAIHURİYET» ekipinin verdiği haberle»3 İstanbu! ve Ankara foto muhabirlerimizin bu sabah uçakla yolladıklan resimleri bu baskınuzda bulacaksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog