Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Tegâne kuvvet Bı, C9 D, GIDASI Vitaî umhuriyet 27 T uCÜC HLJRUCUSU! YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresb Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu htanbul No. 246 Telefonlan Umuml Santral Numaran: 24296. Yaa tşleri: 24299, Matbaa: 24290 Mele $w bi'ı dene diletein 90İ oMğen Pazartesi 22 Mayıs 1950 O, • cu Büyük Millet Meclisi Bugün Âçılıyor Toplantıda Cumhur Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı seçilecek (D.P.j Meclis Grupu busabah telcrar toplanıyor Cumhur Başkanı, akşam saat 20 de, Millet Meclisindeki dairesinde tebrikâta gelenleri kabul edecek, toplantı safahatı radyo ile yayınlanacak Dünkü C.H.P. Meclis Grupu toplantısma İnönti baskanhk ederken Ankara 21 (Telefonla) Yeni Meclisin açıhş töreni cidden heyecanlı olacakür. Töreni görmek üzere bir çok yerlerden Demokrat Türk demokrasl kafileler şehrimize gelmiş bulunuTürk milletinin yor. Fakat salona basın mensublatarihî bir günüdür. Çiin rile protokola dahil olanlardan kü bugün ilk defa olarak tek de başkalan almamıyacaktır. Meclisin receli ve tamamile dürüst bir se esasen pek dar olan dinleyici locaçim neticesinde, iktidar değişecek lan bu halde bile davetlilere kâfi tir. Bu itibarla bugün, demokrasi gelmiyecektir. tarihimizde, millî tarihimizde bir Vazifesi yarm hitam bulacağmYeni iktidar hükumetinin donüm noktasıdır. Filvaki iktida dan, Ismet İnönü yeni Cumhur Meclisten çıkaracağı ilk taBaşkarunm seçimine kadar Meclirın, seçimlerde beliren millî iradesannın umuml af tasansı ye uvgun olarak gürültüsüz, isyan sin toplant» salonuna giremiyeceksız. ihtilâlsiz değişmcsine ılk defa tir. Fakat seçimden sonra, halefini olacağı tahmin ediliyor tebrik edecektir. şahid oluyoruz. Ankara 21 (Telefonla) AnlaSaitanat devrinde padişahlar, Yarın Mecliste, Cumhur Başkan) şıldığına göre yeni Meclisin ilk işi ölıım müstesna, yeniçerilerin ve intihabı ve diğer seçimleri müteamemlekette umumi bir af ilânı ohalkın ayaklanması neticesinde kıb Günaltay kabinesinin istifasına lacaktır. Halk Partisi hükumeti tatahttan indirilirlerdi; böylece ikti ve yeni hükumetin tesekkülüne Ankara 21 (Telefonlai Halk rafından Meclise verildikten son Partisinin yeni Meclis Grupu budaı, zorbahkla değişirdi. Sultan dair tezkereler okundukan sonra, ra umuml heyetten geri dönen bir gün saat 11 de ilk toplantısmı Azizin hal'i de, padişahı istemiyen oturuma son verilecektir. af tasarm bilindiği gibi Adalet Parti genel merkezinde yapmış, meşrutiyet taraftarı vükelânm haGene Cumhur Başkanı saat 20 de komisyonunda dondurulmuştur. grup başkan ve başkan vekilleri zırladıkîarı bir askerî darbe ile tebrikâta gelenleri kabul edecekCelâl Bayar ve Adnan Menderesin dün Parti Tasannın müphem edası, ilk ge seçilmiş ve tebliğe göre, Mecliste olmuştur. Akıl hastası olduğu için Arkası Sa. 3. Sü. 2 de merkezinde çekilen resimleri lişinde Halk Partili milletvekılleri yarın yapılacak Cumhur Başkanı tahttan indirilen Sultan Muradi a£ dahi sinirlendijTniş, nrahthıd ol ve Meclis divanı seçimlerile tebrik bir tarafa bırakırsak 33 yıl süren duğu kadar meçhul kimselerin af törenine partinin katılma tarzı tesbir mutlakiyet ve istibdad idaresinfını gözeten hükümler hayli geniş bit edilmiştir. den sonra, rcjim Rumelideki orduletilmişti. Demokrat hükumetin Alınan malumat, Halk Partisinin nun kıyamı neticesinde değişmiş,komisyondaki tasenyı harekete ge Meclis başkanlık divanına iştirak ti. çirmektense, daha âdil esaslan ih etmemeğe karar verdiği merkezinAskerî bir isyan olarak başlıyan tiva eden bir kanunu mümkün olan dedir. Bu suretledir ki, Demokrat31 Mart bir irtica hareketine inkısüratle hazırlayacağı anlaşılıyor. lar, Halk Partisi için açık bıraküklâb etmiş, iktidardaki hükumet, Yeni Meclis mehafilindeki umu* lan bir reis vekillıği, bir idare âtarihteki yeniçeri isyanlannı hatırmî tema>ül de affın biran evvel mirliği, iki kâtiblik için tekrar selatan bir şekilde çekibnek zorunda ilâru merkezindedir. Bu kanunun çim yapacaklardır. D. Parti Meclis kalmış; aradaki fark Sadnazamın yeni Meclisten çıkacak ilk tasarıyı grupu bu seçimler için yarın save diğer vükelâmn kellelerini kurteşkil edeceği sanılıyor. bah toplantıya çağırılmıştır. tarmalanndan ibaret olmuştur. Bu Halk Partisi grup başkan vekilna mukabil genc mektebli subaylar liğine Şemseddin Günaltayla, Faik irticaın mazlum kurbanlan ve inAhmed Barutçu intihab edilmişlerkılâbın masum şehidleri olmuşlardir. C. H. P. Genel Başkanı İnönü dır. bugün grup içtimaına geldiği sırada 31 Marh bastırmak üzere gelen Ankara 21 (Telefonla) Yeni Parti merkezi önünde bulunan Hareket Ordusu da. kanh bir çarMecliste ,munalefetle iktidar arahalk tarafından alkışlanmıştır. inöpışma neticesinde İstanbulu işgal ında, ilk tartışmalann hükumet nü grup içtimaından ayrılırken de etmiş ve Sultan Hamid, bu orduya programı üzerinde olacağı anlasıaynı şekilde tezahürat yapılmıştır. istinad eden millî meclis tarafın lıyor. Sezilen cihet, bunun, çiddetli İnönüye atfedilen beyanat «Gelecek 100 sene insanbk taridan tahttan indirilmiştir. bir çatışmadan ziyade muhalefet taBundan sonra Hareket Ordusu rafmdan gelen tenkidlerin sükunet Ankara 21 (Telefonla) Dün hinin en iyi devirlerinden nun desteklediği İttihad ve Terak ve alâka ile dinlenmesi mahiyetinkü gazetelerden birinde muhabiri olacaktrr» ki hükumeti de, İtalya ile harbin de olacağıdır. Demokratlar, Halk Arkası Sa. 3, Sü. 2 de devam etmekte olduğu bir sırada, İstanbuldaki askerî birliklere mcn 'artililerin geçen Mecliste sık sık sub bazı subaylann isyankâr bir başvurduklan usule iltifat etmiyetavır alarak, Harbiye Nazın mer ceklerini söylüyorlar. Bu usul, tenhum Mahmud Şevket Paşaya kafa kidleri sıra kapaklarile gürültüye tutmalan ve Mebusan Meclisi Re [etirmektir. isini tehdid etmeleri üzerine iktidar Yeni hükumet programını süratGörüşmeler sonunda 70 radyo isLondra 21 (Nafen) Rusya ile mevkiini terketmek zorunda kal e hazırlıyacak, daha önce bir su demir perde gerisindeki diğer mem tasyonunun gece gündüz çalışarak mıştır. ittihad ve Terakki hüku etini muhalefete sunacaktır. Parti leketlere haber ulaştırmak için A hakikati demir perde gerisine gömetinin, kendi arzusile mevkiini, prograrmndaki esaslar dairesinde merika ile Ingiltere arasında gö rürecekleri kaydedilmektedir. o zaman büyük kabine denilen ih hazırlanması tabil olan ilk progra rüşmeler yapılmaktadır. Ingiliz ve Şimdiden Rusyanın mukabil tedtiyar vezirlerle müşirlerden mürek mm fazla uzun olmıyacağı tahmin Amerikalılann esas olarak elde birler almağa çalıştığı anlaşılmakkeb bir hukumete terketmesini, ediliyor. Yeni hükumet, h«r saha etmek istedikleri gaye Başkan Tru tadır. Rusya bütun radyo uzmanşimdiki iktidar değişikliğinden evkampanyasını larını «bozucu istasyonlan» takvida işlerin yürüyüşünü kısa ra man'm «hakikat» vel yapılmış ihtiyart bir hareket Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkast Sa. 3, Sü. 2 de kuvveden file çıkarmaktır. sa>an eski sandalyesiz bakan. an Bugün Umumi Af Kanunu C.H.P. yeni Meclis Grupu dün toplandı •eselesinitt Gruputı Başkan vekilliklerine Günaltay ve Faik Ahmed Barutçu seçildiler, C.H.P. Meclis Başkanlık Divamna iştirak etraiyecek Sarre hallî Mecliste ilk tartışma hükumet programı üzerinde yapılacak Baü Almanya Başbakanı, Schuman teklifinin bu ihtilâfj ortadan kaldıracağım söylüyor Kolonya 21 (AP.) Bata Almanya Başkanı Doktor Konrad Adenauer pazar günü, AlmanFran Arkası Sa. 3, Sü. 6 da İktidarın, yapılacak tenkidleri sükunetle dinliyeceği ve C. H. P. usullerine iltifat etmiyeceği anlaşılıyor Sovyetlere karşı hakikat kampanyası 70 radyo istasyonu, Demir Perde gerisine hakikati ulaştıracak Başkan Truman ümidli Nüfus sayımı deııemesi İnönü toplantıya girerken halkı selâmlıyor Dünkü denemeden alınan neticelere göre sayım cetvelleri hazırlanacak laşılan o zaman henüz 6 yaşlarmda bir çocuk olduğu için, bu hüküm ve kanaatinde yanılmıştır. 1911 deki İttihad ve Terakki hükumetinin. Mebusan Meclisinde büyük ekseriyeti haiz olduğu için, bir itimadsızlık reyi alarak değil; subaylar arasında beliren isyankâr hareket üzerine maruz kaldıği tehdidler neticesinde çekibniş olduğu bir tarihî NewYork 21 (a.a.) (Özel mu Beşiktaş takrmının teknik üstün da eereyan etmiş ve 30 galibiyetlehakikattir. •Washington 21 (a.a.) Demokhabırimizden): Beşiktaş futbol ta lüğü, Amerikalıların galib gelme rile neticelenmiştir. Muntazam kısa paslarla ve yer rat Kadınlar Birliği Millî Konseyi Daha sonra, mütareke yıllannda kımı bugün American League All azmini da, Vahideddinle Daraad Ferid, Stars takımı ile yapüğı ük maçı 53 Maçm birinci devresi bastan sona den oynıyan Türk hücum hatt», üyelerine hitab eden Başkan Tru Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Sa. 3, Sü. 6 da İttihad ve Terakkinin ekseriyeti kazanmıştır. kadar Besiktaşın hâkimiyeti altaıhaiz olduğu Mebusan Meclisini ecS nebi askerî işgaline dayanarak feshetmişlerdir. Son Mebusan Meclisi de 16 Mart faciası sırasında, işgal kuvvetlerinin müdahale ve tehdidi karşısında içtimalarını tatil etmek zorunda kalmış; Vahideddinle Damad Ferid, bu Meclisi de, gene ecnebi kuvvetlerine dayanarak feshetnıişler ve bunun üzerine BirinSahnenin bir asansörü çöktü ci Büyuk Millet Meclisi Ankarada tonlanmıştır. 13 kişi yaralandı 1923 te Cumhuriyetin ilânmdan Ankara 21 (Telefonla) Bugün sonra, 14 Mayıs 1950 ye vanncaya Ankara Halkevinde feci bir kaza kadar, Cumhuriyet Halk Partisi olmuş, sahne çöktüğünden 13 kişi iktidan muhafaza etmiş ve nihayet yaralanmışür. Çöken kısım, sahneson seçimlerde ekseriyeti kaybetnin zeminindeki iki asansörden bitiği için, demokrasi prensiplerine risidir. ve anayamıza uygun olarak bugün, Ankaramn bütün okullanndaki iktidan Demokrat Partiye teslim mandolin takımian müşterek bir etmektedir. müsamere vermek üzere prova yap 1876 da meşrutiyet taraftarlaruun maktaydılar. Daha önce, aralannda Sultan Azizi tahttan indirdikler pek küçük bğrenciler de bulunan gundenberi yani 74 jıldanberi ılk 170 kışilık bir grup, mandolınlerıle defadır ki iktidar. ihtilâlsiz ve birlıkte aynı sahnede prova yapkansi7. demokratik usullere ve kamışlar, bunu daha büyük oğrennuna tamamile uygun bir şekılde Yukarıdaki resim, Amerika hususî muha'birimiz tarafından gonderilmıstir. Besiktaşın NewYork hava cilerin korosu takib etmıştir. Kaza ABİDİN DAVER meydanına indiği sırada alınmıştır. Sunderland dün Fenerbahçejıi 30 yenmıştir. Maçın tafsılâtıru ye diğeı bu sırada olmuşnır. Yaralılardan biri ağırcadır. 1 Dün Romaja hareket eden Ordu futbol takımının hava alanmda alınan reani (Yazısı 2 nci sahifede). ^ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te 4 spor haberlerımızi 4 uncü sahüemizde bulacaksınız.). f Beşiktaş Amerikadaki ilk maçını 5 3 kazandı Onümüzdeki ekim ayında yurdun her tarafında yapılacak genel nüfus sayımı için İstatistik Genel Müdürluğünoe hazırlanan sorulann tatbikatta aksayacak taraflan olup olmadığtnı tetkik etmek üzere dün şehrimizin bazı yerlerinde ilk dıenemel«r yapılmıştır. Denemeye sabah saat dokuzda Fatih üçesinin Gençağa, Narlıkapıceşme, Duhaniye sokaklarile Beyoğlu iloesinin Operatöi . Raifbey sokaklannda başîanmıştır. Amerikah uîtnanlarla, İstaıtistilc Genel Müdürlüğünün temsilcileri, İstanbul Sayım Komitesi Başkanı Zühtü Çubukçuoğlu, Vilâyet Nü5 Atina 21 (AJ .) Bir çok ayciler göndermiştir. Atinaya gelen fus Müdurü Zeki Kıncal, Beledıya lardanberi geçimsiz Üri komşu olan Yugoslav elçisi Serif Sekoviç'e Harita Şubesi Müdürü Galib Bilgia Yunanistanla Yugoslavya, Balkan mukabil Yunanistan Belgrada D*bu denemeleri taHb etenişlerdir. milletleri arasındaki gerginliği or meta Pappas'ı elçi olarak gönderİstatistik Genel Müdürtüğü, denetadan kaldıracak bir dostiuk tesis mişür. Her ikisi de tecröbeli birer etmişlerdir. diplomat olan elçiler son öç sene melerden elde edeceği neticeye gore Pazar günü her iki hükumet yek içinde ild hükumet arasındaki mev soruların şeklini değiştirecek ve Başkan Truman'ın yeni bir resmi diğerine resmen diplomatik temsil Arkası Sa, 3, Sü. 3 tesayım cetvelleri hazırlanacaktır. Yunan Yugoslav dostluğu başlıyor Dün Belgrad ile Atina arasında elçiler teati edildi Ordu futbol takımı dün hareket eîti j Ankara Halkevinde feci bir kaza
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog