Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Gozluk Deposu Her nevl lennl şbi'ut Cam. bulıin malzems. cerçevp ve çoz>ukcul3qe aîd J. SARAGOSSİ C.löl I r r Ho» V) isKınbJ 27 nciyılSayı : 9261 umhuriyet KURUCUSU'TUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adreal; Cumburiyet, Istaabul Posta Kutu*u Istanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İçleri: 24299, Matbaa: 24290 KERPLAY dtleiş/n zen omgene Pazar 21 Mayıs 1950 Cumhur Meclis Başkanlık Divanı seçimi de dün yapıldı ayhgma Meclis Reis Vekilliklerine Hulusi Köymen ve Sıtkı Yırcalı seçildiler. Üçiincü Reis Vekilinin intihabı Cumhuriyet Halk Partisine bırakıldı ' Meclis Koraltan getiriliyor Aday Ankara 20 (Telefonla) Bugün saat 15 te toplaaan D. P. Meclis Grupunda Bayar, 345 oyla Cumhur Başkanı adaylığına seçılmiştir. Halil Özyörük de bir miktar oy almışür. Ali Fuad Cebesoya verilmış oy puslaları zuhur ettiği de söyleniyor. Dr. Nihad Reşada da bir oy atılmışür. Bu suretle 31 kadar oy Celâl Bayann D. Parti Başkanlığından aynlmaması lehinde kullanılmıştır. Bundan sonra, başkanlık divanı seçimine geçilmiş, Refık Koraltan 274 oyla birinci başkanlığa, aday inühab edümiştir. Halil Özyöruk emokrat Parti Meclis Gnıpu dün Cumhur Başkanlığı adayuıı seçti. Artık kesin olarak biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyetinin üçiincü Başkanı oloıak şerefi Celâl Bayara aiddir. Devletin en yüksek makamında vazife görmek hâdisesini şeref ve hak ölçülerine vurduğumuz zaman, bugünkü şartlar altında bu vazifeye Demokrat Parti liderinden daba lâyık bir, vatandaş bulunamıyacağını elhette kabul ederiz. Modern bir devlet kurmağa doğru 27 yıldanberi cesaretli adunlarla ilerlerken üç Cumhur Başkanunı«n şahsında Türkiye tarihinin üç esaslı merhaleye vardığını söylemek tnumkündür kanaatindeyiz. Yannın ilim adamlan bu merhafeierden her birini inceden Snceye tetkik edecekler ve millî kaderimizin mesud gelişmeleri arasında üç Baskamn gördüğü müsbet hizmetleri şuphesiz takdirle ve hayranlıkla anacaklardır. Biz bugünlült şu noktayı tesbit etmek istiyoruz: Ataturk. Inonu ve Celâl Bayar Cumhuriyet devrinin kuruluş ve ilerleyiş safhalannda birbirini tamamlayan, başlanan büyük escri devam ettiren. rastgele değiL fakat şuurlu bir kararla arka arkaya iş haşına gelmiş şahsiyetlerdir. Pek az milletin tarihinde bu derece ahcnkli bir vürüyüş dinamizmi görülebilir. Bu şuurlu dinamizmi yaratan Tıırk milletinin olgun dehasından başka nedir? Atatürkün yapıc:. İnönünün korujuru ve yüriıtücü çalışmalarından sonra. Celâl Bayar artık normal yolu bulmuş olması gereken bir rejimin en yuksck mevkiinde vazifeye çağırıhyor. Burada baz» tereddüdlerimizi istifham işareti halinde sıralarken, biz daha ziyade yaşadığımız intikal devri şartlanıu gozonunde tutuyorduk. Demokrasi ve hürriyet davasında Celâl Bayar, son 5 yıldanberi hayrete değer bir gavretle çalı<=mıştır. Genc Demokrat Parti saflarında onun ojnadığı rol. başka hiç kimseninkile ölçülemivecek kadar büyüktur. Şimdi Parti, iktidar yerinin ağır sorumluluğunu hcnüz yüklendiği bir sırada Celâl Bayarın fi'lî hizmetinden nıahrum kalırsa bu yann hesabma bir kajıb sayılmıyacak mıdır? Biz D. Parti Meclis Grupu kararn>a uymakla sayın Başkanın bu noktada hiç bir tereddude kapılmadığı hukmüne varıyonız. Demek oluyor ki genc iktidar kendi kuvvetine tamamile güvenmekte, karşısındaki sayısız güçlukleri gene kendi azmile yeneceğine inanmalctadır. İnanmak şüphesiz iyi bir şejdir, hr.ttâ muvaffakıyetin başlıca şartlarmdan biridir. Bununla beraber, iki noktaya burada dokurunağı bir vazife biliyoruz: D. Parti Avrupaî manasile henuz bir doktrin ve program partisi olaniHmıştır. İçtimat siyasî ve iktisadî bir takım prensipler etrafında kuv\etle birleşmiyen topluluklann ise devamını sağlamak oldukça gürtur. Demokrat liderleri bu husus uzerinde dikkatle durmalı. n>uhtemel hizibîenmelere engel o!a1i'pı»>k irin kısa zamanda belli bir progıamın yürütücülüğü vazife 50, Fuad Hulusi Demirelli 11 oy akruşlardır. Meclis başkan veküliklerine. Bursa milletvekili Hulusi Köymen ve Bahkesir milletvekili Sıtkı Yırcalı aday seçilmişlerdir. Hasan Polatkan (Eskişehir), Umran Nazif Yiğiter (Konya), Firuzan Tekil (İstanbul), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) kâtiblikler için aday gösterilmiştir. Kütahya rr.illetvekili Ihsan Şerif Özgenle Kayseri milletvekili Kâmil Gündeş idareci üyelikler için aday intiha'b olunmuşlardır. Oylar, dağılmjş oldu ğundan tasnif çok geç vakte kadar Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Danokrat Partinin dünkü 9 uncu devre ilk Meclis Gnıpu toplantısından bir görünüf Celâl Bayar, Demokrat Parti Başkanlığından istifa edecek Fuad Köprülünün Parti Başkanlığına, Nuri Özsanın İç Işleri Bakanlığına getirilecekleri bildiriliyor Günaltayın neşrettiği beyanname Başbakan, hükumetin D. Partiye devri münasebetile memleket için hayırh temennilerde bulundu Rusyayı İkaz Bevin ve Acheson'un dünkü demeçleri ilgi uyandırdı Londra 20 (a.a) Buradaki siyasî çevreler Ortadoğunun guvenliğine karşı duyulan alâkanın devam ettiği yolunda yapılnuş olan İngiliz ve Amerıkan demeçlerini, Ingiliz ve Amerikan hükumetlerinin Rusyaya, yaptığı tazyikin yenilenmemesi için, ikaz etmek gayesiCelâl Bayar, Adnan Menderes ve Fuad Koprülü dün toplanüya gelirlerken Ankara 20 (Telefonla) Celâl öğle üzeri Parti Başkanhğmdan ni güden dikkatle hazırlanmış siyasî bir hareket olarak telâkki etmekteBayar Cumhur Başkanlığına inti ayrümasını istiyen Arkası Sa. 3, Su. 5 te hab edilmiştir. Demokrat Parti Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Buyük Millet Meclisinde ezici bir çoğunluğa malik olduğundan grupun bugünkü kararı pazartesiye yapılacak seçimin neticesini de kat"! şekilde açıklamıç oluyor. Resmî netice 22 mayısta memleketin her tarafında top aüşlarile ilân edilirken, Celâl Bayar da Demokrat Parti başkardığından ayrümiî olacakbr. İktidara el konulduğu 14 mayıs akşamındanberi her çevreyi meşgul eden uzun ve hararetli mubahaselerin başlıca sebebi de buydu! Bayar D. Parti Başkanlığından çekilmeli mi, yoksa Devlet Reisliği yerine Başbakanlığı deruhde ederek iki vazifeyi nefsinde birleştirmeli midir? Bugünkü Mec lis grupunun açılış saatine kadaı öbek öbek toplanan Demokrat milletvekilleri dahi hemen hemen sadece bu konu ile uğraşülar. Hattâ Celâl Bayar dünkü toplanbyı açarken Bahar bayramı dün yapıldı Yeniden tanzin edilen Gülhane Parkındaki eğlence yerleri açıldı. Hıdrelleze tesadüf eden 6 mayıs günu ıcin tertib edilip havanın miıhalefetinden tehir edilmiş olan Behar Bayramı dün Gülhane parkında yapıldı. Eğlencelere bugün de devam edilecektir. Dünkü Bahar Bayramıru gormek üzere binlerce halk daha sabahm erken saatlerinde parkı doldurmuştu. Bu izdiham karşısında programm tatbikuıda müşkulât çekiliyordu. Saat üçte basta Vali ve Belediye Başkanı Fahreddın Kerim Gökay, Muavıni Suad. Kutay ve Necati Çiller ıle bahar bayramının tertibatını yapan komite erkânı ve basm mensubları hazır oldukları halde törene başlandı. Şehır bandosunun çaldığı İstıklâf marşını müteakıb Vali ve Beledıye Başkanı bır nutufc ırad ederek, eskı Şehremini Ce Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Ankara 20 (a.a) Bugün Başbakan Şemseddin Günaltay, hükumeti Demokrat Partiye devir münasebetile, aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir: «Üzerimizdeki ağır vazifeyi vicdan huzurile 9 uncu Büyük Millet Meclisine devrederken memleketin iç huzur ve saadetinin, dış emniyet ve itibannın devanu temennilerimi tekrarlamayı önde gelen kutsî bir vazife saymaktayım. Ekseriyet partilerinm tahakkümüne müsaid olan anayasamızda demokrasi rejimini sağlam temeller uzerinde tutacak, hürriyetin ve millî inkılâbların korunmasını, devlet nizamının mastıniyetini emniyet alüna alacak esaslan sağlayan tadilleri temin, memleket işlerinin dürüstçe tedvirini, gelişme faaliyetinin hızırıı kaybetmemesini murakabe, milli ruhu söndürmek amacını güden cereyanlarla mücadele ve Atatürkün emaneti olan tarihî partimizin, onun ölmez mefkuresi etrafında yeni bir hayatiyetle toplanarak yeni görevle Arkası Sa. 3, Su. 4 te Windsor Dükünün Hatıralanm Neşre Başladık NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Su. 5 te Refik Koraltan dünkü toplanüya geliyor Amerikada müthiş bir infilak Cephane yüklü bir tren havaya uçtu, 29 kişi öldü, 300 kişi yaralandı Londra 20 (B.B.C.) NewYork şehrine 58 kilometre mesafede bulunan South Amboy doklarmda cepane ile yüklü bir tren havaya uçmuştur. İnfilâk o kadar şıddetli olmuştur ki, 2 kilometrelik bir daire içinde hasara uğraınıyan tek ev kalmamıştır. İnfilâk NewYork*ta bile hissedilmıştir. Şimdiki haldo 29 ölü ve 300 den fazla yarah olduğu bıldırılmektedır. Şehirde fevkalâde hal ılân edilmiştir. Celâl Bayann hayatı Türkiyenin üçüncü Cum hur Başkanının şimdiye j kadar görmediğimiz resimleri 5 inci sahifemizde Babar bajranunda geçid toreni Ingiltere ile ticaretimiz Senenin ilk üç ayı içinde ihracat artü, ithalât azaldı Londra 20 (Nafen) Tıcaret Bakanhğmdan bildirildiğine goret Ingilterenın Turkıyeye ıhracatı azalmakta buna mukabil Türkiyenin Ingiltereye ihracatı yükselmek tedır. Arkasx Sa. 3, Sü 4 te Dük ve Düçes Eski Ingiltere Kralı tahrtan feragaüne sebeb olan hâdiselerv bunlann evvelini ve sonrasım biitün tafsilâtile anlaüyor Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Bugün ikinci sahifemizde okuyunuz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog