Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Yeni gelen Oynlmuş Amerikan Traş Bıçağım her yerde arayınız. Oyulmuş U.S.A. Patent No. 2262588 umhuriyet fcö I1CI CÜRZİO MALAPARTE Bu harbden sonra Napoli'de hüküm süren korkunç ahlâk sukutunu anlatan bu kitab bir hiciv çaaeseridir. Ömrünüzde bu kadar aci^St"eser okumadığınızı itirai edeeeksiniz, Tanesi 1 Lira. VARLIK < YAyiNLARI Ankara Caddesi 8Û/İ, İstanbul KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumauriyet, tstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Sah 2 Mayıs 1950 Ankarada bazı tevkifat yapıldı, şebeketıin İstanbul, Adana ve Erzurumla irtibatı olduğu söyleniyor Partilerin dün yapüğı açık hava propaganda toplanülannda batibler kanusurken ir komünist şebekesi meydana çıkarıldı Ankara 1 CTel«onla) Bir komünist şebekesinin mevcudiyeti üzerinde yapılan kovuşturmalaroı mühim bir safhaya ulaşüğı öğrenilmistir. Meydana çıkanlan faaliyetlerin Erzurum, Adana ve İstanbulla da irtibatı olduğu söylenmektedir. Hâdise fada gizli tutulduğundan alâkadarlardan mütemmim malumat istihsali şimdilik mümkün görul Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Şehrimizdeseçim mücadelesi hararetli bir safhaya girdi D. Parti, dün Inönü gezisinde, C .H. Partisi de Sultanahmedde büyük birer toplantı yaptılar Toplantıda söz alan D.P. hatibleri, İktidarı şiddetle tenkid ederek demokrasi davasında ekalliyetler mevzuana da tenıas ettiler. C.H.P. hatibleri Halil Öz yörük meselesini ele aldılar Şebeke ile alâkalı görülenlerin evlerinde yapılan araştırmalarda bazı mühim vesikalar ele geçirüdi Eskişehirde dün 42 evin temeli atıldı Sel felâketzedeleri için bin evin inşası 5 ayda tamamlanacak Eskişehir 1 (Telefonla) Sel felâketinde evleri yıkılan vatandaşlara yeniden ev yapmak üzere, Gecen sene kcmünistlerin Doğu Berlinde yaptıkları bir müddet önce teşebbüse geçilnümayişteu bir görünüs mişti. Bu evlerin tenr.eli bugün saat 15,30 da Ömerağa mahallesınde tö»enle aülmıştır. Törende Vaü Kınık, Ankara yardun heyeti iera komitesi azası, Müjgân Ağaoğlu, Nermin Abadan, Azu Zeytinoğlu, Suud Pek ve kalabalık bir «f «f tinoğ kütlesi hazır bulunmuştur. halk Vali Ahmed Kınık törende söx almıj ve ezcümle demiştir ki: • Bugün kırk iki evin temelinl atıyoruz. Onar gün ara ile 250 şer evin temelini atarak yapacağımız 3000 evden 1000 evin inşaaunı 5 ay içinde ikmal etmig olacağız. Bu suretle felâketten zarar gören vatandaşlar, yuvalanna kavuşmuş olacaklardır.» Bundan sonra, bir kurban kesilmij, ilk harcı Valinin ricası üzeriLondra 1 (B.B.C.) Bugün, nelere rdsbeten daha kalabalüc ne Müjgân Ağaoğlu atmışür. bütün Avrupada oereyan eden 1 kütlelerin iştiraiile yapılan bu semayıs nümayişleri esnasında ciddî I ferki toplanülar, komünİ2m lehinbir hâdise çıkmamıştır. Geçen se t Arkasi Sa. 3, Sü. 2 de Mutabık mıyız? astamonuda soylediği bir seçim nutkunda Celâl Bayar, Demoknt Partinin, dış politika ve inkılâb prensiplerinin korunması bahsinde hükumetle mutabık olduğunu açıkladı. Hattâ daha ileri giderek: Başbakan bizimle ister mutabık olsun, ister olmasın, Demokrat Parti, Büyük Atatürkün bu memlekette yaptığı inkılâblan aynen mııhafaza edecektir. Dedi. Zaten biUnmekle beraber ,şu hakikatlerin bu sıralarda tekrarından biz fayda umuyonız. Hele içinde yaşadığımız seçim hcyecanının bazı çevrelerde yaratabileceği tepkiler bakımmdan partilere hâkün ana prensipleri, duvara çivi mıhlar gibi, kafamıza yerleştirmek bir zarurettir. Bugünkü dünya şartlan, milletlere çeşidli dış politika imkânları vermiyor. Şöy!e bir kombinezon duşünmek. o yürümezse bir başkasını denemek artık mümkün dcğildir. Dış siyaset alanmın bir satranc tahtası sayıldığı devirler uzun zamandır tarihe kanşmıştır. Bizim de en nazik bir yerini tuttuğumuz cografya bolgesınde milletler iki cepheye ayrıbıuşlardır. Bulunduğumuz cephe. hürriyetin ve istiklâlin bekçiliğiııi yapıyor. Burada üzerimize düşen vazife son derece miibun ve ağırdır. Bir parti ister iktidarda, ister muhalefette bulunsun, BLrleşmiş Milletler cephesindeki rolıimüzün büyüklüğünü lâyık olduğu ehemmiyetle benimsiyecektir. Çünkü dava partilerın çok üstundedir. Türk milletine aiddir ve hayatidir. İnkılâb prensiplerinin muhafazası bahsuıe gclince, bunlan da herhangi bir fanteriye kurban etmek kimsenin hakkı değildir. Atatürk devrimleri arasmda bilhassa lâiklik prensipile şaka etmek ateşle oynamağa benzer, tehlikelidir. Vicdan hürriyetine sığınarak vicdanlar üzerine baskı yapılmasına hiç bir demokratik nizam müsaade edemez. Boyle bir hareket denıokrasiyi inkâr etmekten farksız olur. Bund?n beş yıl öncesine gelinceyej kadar sıkı sıkrva riayet edilen bazı ^asakları hatırlatarak. din alanında daha geniş bir müsamahacılığa gecmcmiz luzumunu söyleyenlere rastlıyoruz. Unutmıyalım ki Atatürkün koyduğu yasaklar vicdan hurriyetini kısıcı bir mahiyet taşımıyor. tersine cemiyetimizde vicdan hurriyetini korumayı hedef tutuyordu: İrtica mustebiddir. tnandıgı fikirleri zorla etrafa yaymak, bağlandığı kalıblan cemiyetin basına geçirmek ister. Bu gibi cemiyetler de ortaçağ nizamından ebediyen kurtulamazlar. Ataturk içimizdeki gerilik alâmetlerini tavan arasına küidlemekle önumüze vicdan hürriyetinin, duygu ve düşünce hürriyetinin sonsuz ufuklarını açtı. Bir müddettir bu sahada üzücü ve tehlıkeli bir gevşekliğe doğru kavdığımızı sakhy amıyacağız. Din perde&i altında en geri. en uyuştu K Demokrat Parti Beyoğlu ilçesinin terüb ettiği seçim mücadelesi toplanüsı dün saat 17 de İnonü gezisinde yapılmışür. Havanın yağmurlu ve soğuk olmasma rağmen bu toplantıya kalaba]ık bir vatandaş topluluğu katılnuftır. Toplantıyı Beyoğlu tlçe Başkaru Niyazi Turgay açmış. mü»kıben milletvekili adaylarından A. Hamdı Başar mikrofon basına gelerek; Halk Partisi seçim beyannamesinin kendi partilerinin programlarma taban tabana ad olduğunu ve bunun rey kazan mak için yapılan en büyük siyasî hile sayılacağını belirtmiştir. Bundan sonra Beyoğlu teşkilâtından Salâhaddin Karayavuz, tstanbul milletvekillerinden Saiamon Adatto, soz alarak V P ye yapılan hucumlara cevab vermislerdir. Nazh Tlabann konuşması Bu arada milletvekili adaylardan Nazlı Tlabar, milli hayatuıuzda yeni bir devre girildı Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Çukurovada . seçim ve muhaceret Haftalardanberi Çukurovadan Sıvas istikametinde jnirüyen yüzlerce insan seçimlerden haberdar değil "~ Adana 1 (Arkadaşımız Çoban Yurdcu bildiriyor) Bugün, H. Partisine bu listede ilk defa bir Sa. 3, Sü. 3 te Celâl Bayar Samsunda Boyabadda bir konuşma yapan D. Parti Başkanı: «Demokrasi, köyden başlayarak Meclise kadar gitmelidir. Biz, bu davayı böyle halletmek istiyoruz» dedi Gerze 1 (Hususi surette giden arkadaşımu; Şahabeddin Uzunkaya bildiriyor) Dün Kastamonudan ayrılan Demokrat Parti Başkanı Ce lâl Bayar aişam üzeri geçtiği Taşköprü ilçesinde coşkun tezahüratla karşılanıp uğurlanmış ve geoeyi Sinob vilâyetine bağh 3oyabatta geçirmiştir. Bugün Boyabatın spor meydanında kalabalık bir halk kütlesinin iştirakile yapılan Demokrat Partinin açık hava toplanüsında konuşan Celâl Bayar, 1946 seçimlerinden bahsetmiş ve muvazaa isnadlarmı reddetmiştir. Bu arada köylulere hitab eden Arkasi Sa. 3, Sü. 7 de Dünyada 1 MayısB hâdisesiz geçti r Berlinde beklenen çarpışma olmadı, Moskovads Stalin yeniden görüldü Baltık denizinde Sovyct araştırmaları Pearson'a göre, hedef, düşürülen Amerikan uçağının enkazıdır Letonyada çarpışmalar oluyor Bir İsveç gazetesine göre. son çarpışmalarda 200 Rus askeri öldürülmüş Stockholm 1 (a.a.) Stockholm Tıdningen gazetesinin dün bildirdiğine göre Sovyet işgali altında bulunan Baltık memleketlerindeki çeteciler Rus askerî trenlerine karşı baltalama hareketine girişmiş ve Sovyet polisile açık mücadeleye başlamışlardır. Kaynaklannı açığa vurmıyan gazete, Letonyada geçenlerde inşa edilen bir demiryoluna Karjı yapılan baltalama harekeünde Letonyaıun Monti ve Levaci kasabalan arasında askerî katarın yoldan çıkartıldığmı ve 200 Rus askerinin oldüğünü yazmaktadır. Yurdda kurulacak Et Kombinaları Memleketinizde tetkikler yapan Anerikab matehassısın intıbaları Mütehassıs, et mevzuunda yapıŞubat eyındanberi raemleketimizde bulunan Iktisadi İşbirlıği lan işler etrafında izahat vererek İdaresi (ECA) et işleri mütehassısı şunlan EÖylemiştir: H. H. McKee, bu sabah Portekize • Et Kombinalan kurulması gitmek üzere şehrimizden aynla için çalışmalar devam etmektedir. caktır. Arkasi Sa, 3, Sü. 6 da Amiral Shermann'm beyanatı Amiral, Rus tecavüzüne karşı Baü Avrupayı korumak mümkündür, diyor hareketleri Başkanı Amiral Forrest Shermann dün aişam radyoda yapmış olduğu bir konuşmada, Bırlesik Amerika donanmasında, atom bombası atabilecek cesaır.ette bir uçağı taşıyabilecek açak gemi Arkasi Sa. 6, Sü. 2 de Washington 1 (A.P.) Deniz Yargıtay Başkanı hakkmda dün bir arkadaşunıza demeçte bulunan Ali Rıza TUrel, Bakanlığı sırasında bir yurd gezisinde I Mayıs İstanbulda yağmur y&ıanden tadsıı geçti Berlin 1 (a.a.) Berliner Anzeiger gazetesinin dün bildirdiğine göre Sovyet askerlerinin gittikçe artan sayıda Batıya kaçmalarıru önlemek üzere Almanyadaki Sov Arkası Sa. 3, Sü. lde Batıya kaçan Rus askerleri çoğaldı Halil Ozyorukun adayhğı D. P., Izmir Seçim Kunılunun karanna itiraz etti Ankara 1 (Telefonla) D P . Genel idare kurulu adma bugün, Yüksek Seçim Kuruluna yapılan müracaatle, Yargıtay Başkanı HaKl Özyörükün listeden çıkarılmasına dair İzınir Seçim Kunılunun verdiği karara itiraz edilmiştir. Diğer taraftan İzmirden de yüksek kurula müracaatle itirazda bulunulmuştur. Yüksek Seçim Kurulu, D.P. tarafından verilen dilekçenin tetkikine başlamışür. Parti mahfilleri Izmir Seçim Kurulu tarafından bir zühul eseri olarak aünan kararın tashih edileceğinden ümidli görünüyorlar. Marshall plânı afiş müsabakası Müsabakada kazanardar bugün seçilecek re netkeler perşembe günü ilân edilecek Ankara 1 (a.a.) Öğrendiğimize göre, Marshall plânı idaresi tarafından tertib edilen afiş müsabaka sının hakem heyeü yarın Ankarada toplanacaktır. Hakem heyeti Ankaradan Said Yada ve Ferid Apa ile İstanbuldan Kenan Temizan, Ahmed Emin Yalman ve Nadir Nadiden mürekkebdir. Afiş müsabakasının neticeleri 4 mayıs perşembe günü ilân edilecektir. Birinciye 500 Türk lırası NADİR NAOt ~ Arkasi Sa. 3, Sü. 5 te Kus avcıları tarafından düşürülen, Amerikan uçağına aid olduğu bildirilen tekerlek Yazısı 6 ncı sahtfemızde Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Yargıtay Başkanma dair Ali Dün 1 Mayıs bahar bayramı idi Fakat bava 1 bahar bayramı münasebetile verilemiycn roemut Rıza Türelin demeci soğuk ve yağışlı olduğundan, halk kırlara gidcmiye ( maaşları hugün tevzi edilecektir Konya, 1 (Telefonla) Seç rek evlerinde kalmıştır. Bayram dolayuıle tatil olan Resim. dun yağmura rağmen kıra gidenlerin Arkasi Sa. 6, Sü. 1 de resmî daireler ve okullar bugün a;tlacaktır. Genel dönüşünü gösteriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog