Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

HER YUVADA ÖKUNAN el işi, elbise ve yun örgu modelleri ihfiva eden yegâne AİLE MECMUASl TORKÇE IERCÛMESİ İÇİNDEDİR Memleketin her tarafında satılır. 27 nciyılSayı : 9260 umhuri KURUCUSUîYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusa lctanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 POK Ydiieföm Cumartesi 20 Mayıs 1950 (jtm y umhur Başkanı Âday ı Bayarın aday gösterileceği dün daha kat'î bir mahiyet aldı înönö ve Celâl Bayar 19 Mayısın yıldönümü münasebetüe Atatürkö» BUUM«| Tahminlere göre, Dış İşlerine Fuad Köprülü, Adalete Refik Şevket lnces Bayındırlıga Kemal Zeytinoğlu, İç İşlerine Riikneddin Nasuhoğlu, Sağhk Bakanhğına da E. Hayri Üstündağ gelecekler ., C. H. P. faaliyetini yeni duruma göre düzenliyor İsmet İnönü, nuhalefet lideri sıfatile, şimdideıt hararetli bir çahşmaya girişti Kuılbta karşı tedbirler Gcneral Omar Bradlay Se G«neral Ctey mnbtamBl bir Bvs tasrruztma karşı tedbtr abnmasnu San Fransisko 10 (AJ.) Aıne» rika Genel Kurmay Başkanı General Omar Bradley, birkaç yıl içinda vutuu muhtemel bir Rus taamızunu karşılamak için, Amerikanın vunfna tedlbirf«rini aLması elzera olduğunu soylemiş ve detniştir ki: «Ruslar belki de uzunca bir müddet için Amerikanm elindeki atom bornbalan stokunu geçecek sayıda bombaya sahib olamıyacaklarsa da, Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Ankarada toplanan milletvekilleri D.P. genel mcrkezinde dün cereyan eden öd sahne: Yeni Kocaeli mitletvekiUeri namına tzmitten getirUen bir buket Celâl Bayara takdim edilirken ve Fnad Hulusi Demireili D.P. ye yapıfam tt,M0 liralık bir bağışa aid çeki Parti B&skanına veriyor • Ankara 19 (Telefonla) Cumhur Başkanlığma D. Parti Başkanı Bayarın aday gösterileceği bugün hemen hemen daha kat'i bir mahiyet almıştır. Umumî temayül, bu istikamette süratle inkişaf etmektedir. Başbakanlığa Adnan Menderesin geleceği de ayru şekilde mumkün sayılıyor. Kabineye dahiî olacak şahsiyetler hakkmda bugün de muhtelif tahminler yürütülmuştür. En kuvvetli sayılan tahminlere göre Dış İşleri Bakanhğına Fuad Köprülü, Adalet Bakanhğına Refik Şevket İnce, Bayındırhk Bakanlığına Kemal Zeytinoğlu, İç İşleri Bakanlığına Rükned Arkası Sa. 3. Sü 5 te Yeni Milletvekilleri Istanbul ve Izmirden hararetle uğurlandılar Ankara 19 (Telefonla) Pazartesi gunünden itibaren mevkiiru resmen yeni Cumhur Başkanına terkedecek olan İsmet İnönü, muhalefet lideri sıfatile çimdiden hararetli bir çalışmaya girişmiş bulunuyor. Bu çahşmalar henüz parti faaiyetini yeni duruma göre düzenlemek safhasındadır. İnönü bugün öğleden sonra C.H. P. genel merkezine giderek Genel Başkan Vekili Hilmi Uranla birlikte uzun müddet parti işlerile meşgul ohnuştur. Ankaraya giden C. H. P. liler C.H P. den mılletvekıllığı için adaylıklarını koyup da kazanamıyan bazı partıhler dün akşam Ankaraya g tmışlerdir. Bu meyanda Kasım Gülek de dün akşamkı trenle hareket etmjştır. Haber venldığıne göre C H.P. sistemli bir muhalefet için geniş tertibde hazırlanmaktadır. Kurultaya takaddüm eden bugünlerde Parti merkezinde hararetli bir faalıyet müşahede edilmektedir. Avusturyfldaki askeri kuvvetier Batablar askeri idareye yakında san vereceiiler Londra 19 (a.a.) Üç büyük Batı devleti Avusturyadaki askeri hükamete yakın bir tarihte son vereceklerini ve işgal birliklerinin yerine, artık Avusturya iktisadiyatını müşkül durumda bırakmıyacak olan, aynı kuvvette emniyet kuvvetleri getireceklenni bugün açıklamışlardır. Birleşik Amerika, Ingiltere v« Fransa Dış İşleri Bakanlannın, Londrada bu hafta yapbklan konferansı müteakıb, yayınladıklan beyannameye göre, üç Batıh askerî valinin yerine yüksek komiserler gelecek, Avusturya hükumetıne daha fazla yetki verilecek ve Avusturya isgal masraflan yukünü haiifletmek için tedbirler alınacaktır. oİacak? emokrat Parti Meclîs I Grupu bugun toplanarak Bu>uk Millet Meclisi ve Cumhur Başkanlığı adaylarını seçecekür. Günlerdenberi ıleri siirülen tahminlere bakacak olursak, bilhassa Devlet Başkanhğı bahsinde şimdiye kadar başlıca iki fikrin çarpıstığını görürüz. Bunlardan birincisi, Cumhur Başkanlığına, politikada hayatı itibarile nisbeten hâkim bir zatı getirerek, Demokrat Partiyi, basta Celâl Bayar olmak iizere tam kadro halinde mesuliyet mevküne cıkarmaktır. Bu takdirde yeni iktidar partisinin daha muhalefet sıralarında iken güttuğü prensigleri bir an önce gerçekieştirmek mümkün olabüecek. sorumsuz Devlet Şefi ile sorumlu hükumet ve parti organlan kesin hatlarla birWa5hington 19 (Türk Ajansı) yeye muteveccihen hareket ettniştir. birinden ayırd edilebilecektir. îkin Truman'ın dış memleketlere yapıAraerikanm en büyuk maliyecisi ci fikir etrafında toplananlar, Celâl lacak kredi ve plasmanlar komit*si olan Aldridge'in Turkiyedeki son Bayan Cumhur Başkanı olarak başkanı olan Mr. Aldridge Türki Arfcası Sa. 3. Sü. 2 de gormek istiyorlar. Şüphesiz onlar da parünin umdelerine bağlıdırlar ve Parti Lideri yeni vazife>i kabul etüği takdirde gcnel baskanhktan derhal istifa edecek, hükumet ve parti işlerine fi'len karışmaksızın . Anayasa hükümlerimiz gereğince tarafsız bir şekilde Devlet Reisliği yerini tutacaktır. D.P. Heclis Grupuıtun giindemi Bu^ünkü toplantıda Meclis Başkanlık divanı da seçilecek Ankara 19 (Telefonla) Demokrat Parti Meclis Grupu idare heyeti, bugün toplanarak yarınki Grupun gündemini tesbit edecekür Bugün toplanan idare heyeti, 8 ınci Büyük Millet Meclisindeki Demokrat Parti Grupunun idare heyetidır. Yeni Meclis Grupunun idare heyeti ise, muhtemel olarak önümüzdeki hafta intihab olunacaktır. Bugun tesbit edılen gündeme göre, yarınki grupta Meclis Başkanlık Divanı ve Cumhur Başkanı adayl tesbit olunacaktır. Seçimlerin yabancı basındaki akisleri Hür dünya gazeteleri, Türk seçimlerinin önemini kaydediyorlar Londra 19 (B.B.C. a.a.) Bü ' mektedir. Le Monde gazetesi de tün dünya basınında, Türk seçim 14 mayısın, Türkiye Cumhuriyeti lerine dair yeni yeni yazüar in tarihinde sayıh bir yer isgal edecetışar etmektedir. Arkası Sa. 3, Su 4 te Atina basını, vuku bulan değişikliğin, Türk Yunan münasebetlerinde mesud bir tesiri olacağını belirtmektedir. Arjantin gazeteleri, seçimlerin tam bir demokrasi havası içinde cereyan ettiğini yazmaktadır. La Nation gazetesi tTürkiye, Avrupa kıt'asındaki demokrat milletlerin ilk müdafaa hattındaki en önemli elemanlanndan biridir» demektedir. Brezilya gazetelerinden tCorreida Manka> gazetesi de neticeleri açıklamakta ve şöyle demektedir: •Mağlub olan parti, 27 senedir iktidarda idi. Hükumet de misafır gibidir. Fazla kahrsa da sıkar.» Fransız gazetelerinden Figaro, umumî bir memnuniyetsizliğin C.H. P. yi düşürdüğünü kaydetmekte ve Türkiyede vukua gelen ihtilâlin, silâhsız bir ihtilâl olduğunu beürt Amerikadan büyük bir maliyeci geliyor İktidar değişikliği sırasmda yapılan bu ziyarete ehenuniyct veriliyor Yeni DJ». milletvekilleri dün parti binasınm önünde Celâl Bayarla beraber İstanbul milletvekilleri dün akfam pispresle Ankaraya hareket etmişlerdir. Kendilerini kalabalık bir D. Parti kütlesi uğurlamıştır. Tren kalktıktan sonra, «Dağ basını duman ahnıs. marşını söylemişlsdir. ' İzmir milletvekilleri de hareket ettiler İzmir 19 (Telefonla) îzmir milletvekilleri bu sabah saat 10,50 de Ankaraya hareket etmişlerdir. Basmahane garı mahşeri bir kalabahkla iiıata edilnüş, halk Basmahane meydanını doldurup taşırmış, milletvekıllerine büyük tezahürat yapmıştır. Bu arada istasyondakı hoparlörler vasıtasile milletvekillerini ağırlıyan ve iyi temennilerde bulunan neşriyat yapdmıştır. Tesyie gelen vali de tezahüratla karşılannuş, milletvekillerine başarüar dilemiştir. Trenin hareketi esnasında halk «Hâkimiyet kayıdsız şartsız milletindir» diye bağırmıştır. Şu dakikaya kadar edindiğim intıbalar, Demokrat Parti mabüllerinde bu ikinci fikrin galebe çaldıfınj gösteriyor gibidir. Eğer, bugün, tahrnrn edildiği gibi, Bayar Cumhur Başkanı seçilirse deVletimizin bünyesi yarın nanl bir gelisme gösterebilecektir? Hepimizin yakuıdan tanıdığımız, prensip ve iman sahibi Celâl Bayar, demokrasi ve hürriyet davasuun bu yılmaz savaşçısj, Devlet Başkanhğı makamının gerektirdiği şerefleri nefsinde şüphesiz fazlasile toplamıs bir şahsiyettir. Dort yıldır yurdun her kösesini dolasarak, hepTmize adeta. teker teker ilân ettiği fîkirlere öbür gün sırt çevirmeği sklına getirecek değildir. Celâl Baj a r Dcvlet Reisliğine geldiği gün, biz emin olacağız ki. artık bu mak3mın parti ve aktif politika islerile alâkası kabnamıstır. Sorumlu hükumet. Meclisin murakabesi altında vazifesini görecek. görmediği zamanda yerini bir baskasına bırakıp çekilecektir. Bir gün parti, Demokrat Parti güç durumlara düsse bile, Devlet Reisi. olarak Celal Bayarın her hanei bir maksadla kendi salâhiyetlerini asmak istemiyeceğine biz eminiz. Gerek sahsıyeti. gerek memleket ölçüsünde fcugüne kadar yaptığı savısız hitmetlerile o. bu yüksek makama dediîim gibi fazlasile lâyıktır. Fakat bizi düşündüren bir nokta var: Genc demokrasimizin şimdiki merhalesinde Bayardan bekleyeceNADİR XADİ Arkast Sa, 3, Sü. 5 te Rus emperyalizmine karşı Türkiye desteklenecek Windsor DükünUn Hâtıraları Acheson ve Bevin Törkiyeye yardımın devan edeceğini yeniden taahhüd ettiler Kiiçiik Bulgar Kralına suikasd Kahirede ild Bulgar yakalandı, Mısır hükumeti sıkı tedbirler aldı Iskenderiye 19 (a.a.) Kahireden bildirıldiğine göre Bulgaristanın genc Krah Simon'u korumağa memur polis teşkilâtı 18 mayısta Hidiv İsmail vşpurunda pasaportsuz ve hüviyeti meçhul şüpheli iki Bulgar tevkif etmiştir. AI Zammdue gazetesine gore İskenderiyede gene Kralla beraber bulunan Bulgaristan ana Kraliçesi Giovannaya, Kralın eski hususî kâtibi tarafından şu açıklamalarda bulunulmuştur. Genc Krala karşı hüviyetleri polisçe malum olan 4 Bulgar komünisti tarafından bir suikasd hazırlanmıştır. Genc Kralı İskenderiyede öldürecek olan bu 4 Bulgar, bir müddet evvel Bulgaristandan ayrıknışlardır. Bunun üzerine ana Kraliçe tarafından haberdar edilen Mısır Polisi, butun limanları ve uçak meydanlarını kontrol etmek üzere tertibat ahruş ve genc Krala tahsis edılen muhafızlar takviye edılnuştir. M. Partisi bir beyaıtname nesretti Ankara 19 (Telefonla) Millet Partisi bugun bir beyanname neşretmiştir. Beyannamede filî diktatörlüğün milletin verdiği oy puslalarile sona ermiş olduğu belirtilmekte ve Millet Partisinin tek milletv«kili ile dahi Meclis içindeki vazifesine devam edeoeği ileri sürülmektedir. Beyannameye göre: «Mecliste kaç miJleU'ekili ile tpmsıl edılırse edilsin geçmişi dolayısile C. H. P. nin me>dana gelecek hareketlere karşı tmıessir surette mücadele içması Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Eski Ingiltere Krah tahttan feragatine sebeb olan hâdisekrı, bunlarm evvelini ve sonrasını bütün tafsilâtile anlabyor Dün/anm bellibaşh gazetelerile birlikte Londrada dort giınlük bb konferans akdetmis olan Aüantik Paktı Konseyi içtima halinde (Yazısı ufuncu sahıjemızde) Yarın neşre başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog