Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Büyük ikramiyelerle No. 355 Bugün çıktı umhuriyet KERPLAY KURUCUSU:YUNUSNAD! (ICI Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Sah 16 Mayıs 1950 D.P. 36 Ilde Tam liste Halinde Kazandı, i Çıkarması Yağmurlar bazı illerde münakaleyi sekteye uğrattığından Yüksek Seçim Kuruluna vazîyet bildirîlemiyor, bu yüzden bütün yurda şamil kat'î netice ilân edilemiyor, DP. îşin tacilini istedi O gttnttn manası 14 Mayısı Türk milleti başanlı bir imtihan günü olarak daima hatırlajacaktır. Tarihimizde ilk defadır ki bugün kansız, ihtilâlsiz bir iktidar değişikliğine şahid oluyoruz. Demokratik sistemin temeli Myılan halk iradesi yurdumuzda tam bir olgunlukla gerçekleşti. Seçime iştirak nisbeti ileri Batı milletlerinde de az gorulen bir yuksekliğe varmıştı. Memleketimizin her köşesinde milyonlarca vatandaş, hiç bir hâdiseye meydan vermeksizin sandtk başlarına giderek sukun ve emniyetle reyini kullandı. Emrikli kadjniar, ihtiyarlar, sakatlar, yatalak hastalar bile bu Ankarada duvarlara anlan seçim neticelerini takib eden balk, Xnkaek Seeim Kuruluna gelen telgraflar ve Kurul faaliyet halinde mukaddes vazifeyi ihmal etmediler. Bugün bizde balk, kendi kaderini kendi elile eizmis obnanın •evinci içindedir. Bu süphesiz herjeyden Bnee büyük Türk milletinin eseridir. Yüzyülar boyunca kudretli devletler yaratan, sarsümaz imparatorluklar kuran, talihin en feci darbeleri önünde de boyun eğmiyen milletimiz, çağda; medeniyetin ileri metodlarmı benimsiyerek kendi idaresini işte kendi ellerile yürütıivor. Bundan böyle halk, mukadderatına dojjrudan doğruy» hâkim olacaktır. İ? başma gelen bükumetler yalnız onun hoşuna K'tmek, jaljn* onun beğeneceğl tşleri başarmak zonındadırlar. Muvaffak ©lamıyanlar yerlerini halkın «nünasib gördüğü kimselere bırakacaklarını önceden bilmelidirler. Bugunlerde şahid olduğumuz iktidar değişikliğini biı herhangi biı program ve siyaset farkmdan riyade hissl sebeblere yoruyoruz. Halk Partisinin yirmi bes yıllık çalışmalannı gozden geçirdiğimiz zatnan müsbet ve başanh eserlerin hatalı teşebbüslere kıyasla ağu bastığını kabul etmemek insafsızlık olur. Cumhuriyet tarihi bunları Ankara, 15 (Telefonla) Kabinenin ducaktır. Kabinenin de aynı gün istifa ederek, Sadi Irmak v« tzmir C. H. uzun uzun çoeuklanmıza anlatacak rumu günün başlıca mevzuudur. Henüz resyenı hükumetin kurulması gerekiyor. Ancak P. Başkanı birer demeç ve bir çoklarile haklı olarak övüml şekilde ilân edilmemekle beraber, Debuna takaddüm eden günlerde iki taraf averdiler necektir. Nitekim evvelki gün milmokrat Parti iktidara geçmiş bulunuyor. rasında, bazı temasların vukuu zarurî görülletçe geçirdiğimiz büyük imtihanBakanlar Kurulu üyeleri bir ikisi müstasna mektedir. Bizzat kabine üyeleri arasmda da Halk Partisinin başan hissesini İstanbuldaki ilç« kurulları da ça» milletvekili dahi seçlmediler. Bu durum kaderhal istifa etmek lüzumunu :len sürenlerin de unutmamak lâzıındır. Unutmalısmalarına bütün gün devam etbinenin mevkiini ziyadesile sarsmıştır. Yeni bulunduğu söyleniyor. Bakanlardan hemen roak lâzımdır ki, bu Parti, uzun mişlerdir. Bu arada 48 saattir vazifa Büyük Millet Meclisi 22 mayısta toplanacak, hepsi dairelerindeki hususî evrak, kitab vezamandır alışüğı tek taraflı idars üzerinde bulunrı Ü Seçim Kuruluna o gece Meclıs Başkanı, Başkanlık Divanı ve sairelerini almışlar, hattâ bir kısmı otomobılsistemine rağmen gene bu milleti» Ankara 15 (Telefonla) D. Par ancak dört ilçe mazbatalaruu ta," muteakıben Cumhur Başkanı seçimi yapıla Arkası Sa. 3 Sü. 5 te öz mah olduğunu evvelki günü tinin seçimleri ezici bir çoğunlukla mamlayıp katî neticelerini büdirD.P. Îstanbul merkezinde dün toplananlar hazırlayan hareketile isbat etmiştir. kazanması bilhassa Halk Partisi (Yaztsı üçuncü sdhijemizde) mişlerdir. Bunlarm baçmda 360 çevrelerinde kelimenin tam manaHayat insaniarı yıprattığı gibi, sandığuun neticesini tamamlıyaB sile şaşırücı bir tesir uyandırmışiktidar da partileri yıprabr. Bir Beyoğlu geltnektedir. Diğer üç ilça tır. Seçimleri büyük sürprizlerin tnuddet oradan uzaklasmak ve milde Bakrrköy, Sarıyer ve Adalardır. beklediği umulmakla beraber, neletin bağruida muhalefete geçmek, Geri kalan 11 kazarun mazbataticenin bu derece azametli olacağı canlılığını kaybetmiyen siyasî telarının da bu sabah saat 6 dan iti Arkası Sa. 3, Su. 5 te «ekküller için bir derlenip toparbaren İl Seçim Kuruluna geleceğl lanma. bir jeniden kuvvet kazanma tahmin olunmaktadır. vesilesidir. Önümüzdeki devre boyunca Halk Partisinin milleti daTasniflerı tamamlanan 4 ilçeAçlık grevi yapmakta olan şair sindeki adlî hatayı belirtmek olduha yakından dinleyerek ona daha Nazım Hikmetin tahliyesi lehinde Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da çok yaklaşacağını, dört yü sonra da tezahürat yapmak için «Yüksek daha başarılı bir şekilde millet hizTahsil Gencliği» tarafından Vilâmetine aölacağını ümld ediyoruz. yetten müsaade istihsali suretile | Bizim samimî inancımıza göre 14 dün saat 16 da Lâlelide Çiçekpalas I mayıs seçimlerini bu şekilde ifasalonlannda bir toplanü tertib ede etmek doğru olur. O gün halk dilmişti. Bu toplanüya 200 den bir programa, yahud da ana hatfazla Üniversiteli, serbest meslek ları belli bir politikaya rey verWashington 15 (A.P.) Türkiye hatli gelişmesinin bir nişanesi ola devam edeceğmi belirtmişlerdir. erbabı iştirak ettiği gibi Nazım medi. Halk o gün daha ziyade Dev deki genel seçimlerin neticeleri, bu rak mülâhaza edilmiştir. Resmî çevreler, siyasî muhalefeHikmetin annesi ve teyzesi de toplet idaresine kendi iradesinin hâkim gün Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanlık resmî çevreleri, hangi tin dış siyaset bakımından hiç bir lanüda hazır bulunmakta idiler. olduğunu görmek istedi. Toplanüyı evvelden haber almış Bakanlığı resmî çevreleri tarafın parti kazanırsa kazansın Amerüa ayrılık gözetmediğini ve bütün milBu sartlar altında Demokrat Par dan, demokrasinin Yakın Şarkta sıh nın askerî ve iktisadî yardımının olan Nazım Hikmetin aleyhtan ba Arkası S a . 3 , Sü. lde tivi beklejen vazifelerin ağırlığmı zı gencler salonun arka tarafında a\nca belirtmeğe bibnem lüzum yer almışlardır. Dernek başkanı var mı? Kurulduğu gündenberi çesöze başlayarak, toplantıdan maksadın Nazım Hikmetin hapsedılmetin engellerle çarpışan, hürriyet şuurunu iktidara aşılamak, insan haklarını rafere kavuşturmak uğruiktidar partisi mensublanndan D.P. na yorulmaksızın didinen, en ümidyi tek tebrik eden Konya müfettişi 6İz anlarda bile ümidini kesmiyen Hıfa Oğuz Bekata bu parti, nihayet gayelerini gerçekJestirmek imkânrnı elde ettL Fakat unutmamalıyız ki muhalefette iken kazanılan sevgiyi iktidarda da muhafaza etmek çok güçtür. Şimdi bütün gbzler bu partiyi idare edenlere dikilmistir. Millet arŞamda, Sovyetlerin silâh hk soz değil, müsbet iş bekliyor. yardımı teklifi de Kazandıkları başarı ne kadar baş döndürücü olsa da Demokratlar inceleniyor bir an kendilerini kaybetmemek, vakit geçirmeksizin çahşmaya koLondra 15 (a.a.) <Times> gayularak ortaya eser çıkarmak zoAnkara 15 (Telefonla) D. P. zetesinin Kahiredeki muhabirinin nındadırlar. Dört yd dediğimiz neGenel merkezine yapılan telefon bildirdiğine göre, Suriye ve Rusya dir ki? Goz açıp kapayıncaya kadar lardan ve bizzat gelenlerden başka, arasmdaki ticarî müzakereler hakgecer gider. tebrik telgrafları da yağmur gibi kında çıkan haberleri, Suriye EFakat halk, yerinde sayanlan veSevışıreden evlenerüer «rasındi o kadar bedbaht otaıus kimseler yağmakta, yalnız partililerden defil, konomi Bakanı Maaruf Dawabili ya geriye doğru kayanlan bundan görmuştum ki, eşımı devlet du şuncelerüe oeğıl, kendi kalbtaün tarafsız vatandaşlardan ve bir çok tasdik etmiştir. böyle affetmiyecektir. arzusuna g5re seçmeye daha başlangıçtan karar verdira...» Her iki memleket arasında ticamüesseselerden tebrikler alınmakNADİB NADI rî bir anlaşmayı sağlayacak olan tadır. tktidar partisi mensublann bu müzakereler ye aynı zamanda dan resmî veya hususî şekilde hePasifikte Rus denizaltılan RusSuriye dostluk pakü hakkınnüz hiç bir tebrik gelmemiştir. Tek da görüşmeler, ei} ileri safhasma NewYork 15 (a a ) Amerikan Eski Ingıliz Krahnm yakın tarihin en mer. ' haber, Konyada C. H. P. müfettişi varmışür. radyo tefsircisı Drew Pearson'a Hıfzı Oğuz Bekatanın seçim neticesi Ekonomi Bakanının ilâve ettiğisayfalarını aydınlatan hatıralannı neşre 21 re. General MacArthur. gvzlı alındıktan sonra, Konya D. P. teS' ne gore Sovyet Rusyanm Suriyeye raporda. Pasifikte baa Sovj'et demayısta dünyanm başlıca gazetelerile kilâtına tebriklerini sunduğuna silâh yardımı hakkındaki teklifi de nizaltüarının mevcudiyetine ifaret dördünçii tahijemizde) I dairdir. Dünkü »çaljs töreninde bulunanlar beraber "CUMHURİYET» de başhyor incelenmektediik ctmektedir. Kabinenin durumu D. P. tam liste halinde günün başlıca mevzuuhangi illerde kazandı? ikisi müstesna milletvekili dahi seçilmeyen üyeleri derfial çekilmek istiyorlar On iki Bakan milletvekili seçilmediler, üç Bakanın vaziyeti henüz kat'i olarak belli değil İktidar, değişikliği dolayısile İsıtıet İnönünnn millete bir beyanname neşretmesi bekletıiyor, bunun 19 Mayısta kendisi tarafından okunması da muhtemel C, Bayarın Cumhur Başkanı, A. Meıtderesin Başbakan olacağı şayiaları LJ İstanbulda tasnif henüz neticeye ne diyor? Seçimlerin neticesi ve Türkiye ile Amerika Lâlelide Çiçek Palasta dünkü hadise Washington: «Hangi parti kazanırsa kazansın askerî 've iktisadî yardım devam edecektir» diyor \ r Verem Tekâmül Kursu Dün Acıldı (D.P.) ye yağan tebrik yağmuru Rus Suriye dostluk paktı hazırlamyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog