Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

VitaJ VİTAMİNLERİ KATILM1Ş iegâne kuvvet Bı, C, D9 GIDASI umhuriyet 27 nci OQKC aL00 KURUCUSU:YUNUSNADÎ fl ! Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kuhıftı tftanbul No. 246 Telefonlan Umumi Santral Numaraa: 24298. Yaa Uleri: 24299, Matbaa: 24290 D . râZânBSI 1 5 MâVIS I 9 5 0 u Demokrat Partinin, yurdun bir çok illerinde seçimi kazandığı anlaşıldı Demokrat Partinin Mecliste 350 ye yakın bir ekseriyet temin edeceği Atıkaradan bildiriliyor, bazı Bakanlar seçimi kaybettiler Tafsilât 3 üncü sahifemizde Iştirak nisbetiyüzde sekseni geçiyor İstanbulda mühim hiç bir hâdise olmadı, halk oylarını büyük bir hassasiyetle kullandı Dün 1950 yılı milletvekili seçimlerine katılan İstanbullular, medenî haklarını guzel bir bahar havası ve tam bir sükun ve huzur içinde kullanmışlardır. Birkaç ufaktefek hâdise ıstisna edilirse denilebilir ki şehrimizdeki seçimler tam bir alâka ve hassasiyet içinde cereyan etmiştır. Halkımızın bu vakur ve anlayışh hareket tavrı sebebüedir ki. şehrin emmyet ve asayişini temin maksadıle idarî makamlar tarafından alman bir takım tedbirler. ihüyatî mânada kalnuş, bunlara lüzum hıssedilmemiştir. fstanbullular, dün sabahın erken saatlerinden itibaren seçim gunünün heyecanını yaşamağa başlamışlardır. Ara seçimlerinin o donuk ve hareketsiz Eahnelerine mukabil dün saat 8 den sonra şehrin muhtelif semtlerindeki cadde ve sokaklar, oylarını kullanmağa giden vatandaşlarla dolup taşmıştır. Halkın oy kullanma hususundaki bu tehalükü saat 12 ye kadar büyük bir hız ve canlılıkla devam etmiştir. Ancak evvelce seçmenlere dağıtıian kırmızı hüviyet kartlarına Arkası Sa. 4, Sü. 4 te İ Dün tzmir foto muhabirimizden uçakla aldığimız resimlerden: İzmirds Kançeşmedeki sandık başında kuyruk yapan secmenler En mühim netke Yazan: Doğan Nadi Vali ve Belediye Baskanı Fahreddin Kerim Gökay höcerede Rum Patriği Athenagoras, reyini kullanırken Afnımızın akı ile T ürk milleti, dün tarihinin ilk büyük demokrasi ^tihaıuna girdi. Bi'rdan evvelki seçimlerimizin hiç birine imtihan denilemez. Çünkü 1908 den 1946 ya kadar yapılan seçimler, iki dereceli idi. Hakikî rey sahibi olan millet adına mahdud ikinci secmenler. mebuslan intihab ediyorlardı. Gerçi bunlar, rey hakkuıa sahib bulunan ilk seçmenlerîn vekâletini haiz bulunuyorlardı ama, canları kimi isterse ona rey veriyorlardı. Binlerle münevver ilk Ankara 14 (Telefonla) Bu ge Bayar, seçimlerin cereyanı hak kadar esaslı bir şikâyet almadık.» seçmen adına aralarında münevve ce, saat 21 de D. Parti genel mer kmda malumat vermiş ve gazeteci demiştir. Şikâyetler hemen hemen ri. yarı münevveri ve okuma yaz kezinde bir basın konferansı tertib lerin muhtelif mevzulardaki sual ekseriyetle isimlerin yazi1mamas> ması dahi olduğu şüpheli kimsele edilmiştir Aralannda B. B. C. nin lerini cevablandırmıştır. Bayar, veyahud bu gibi yanlışlıklar etTarin bulunduğu bir avuc ikinci münhasıran seçimlen takib ıçın bu günü, 1946 run seçim günü ile fındadır. Bayar, bunda maksad secmen asıl seçimi vapı> orlardı. memleketimize gebniş olan muha mukayese ederek o zamanki ce tahtmda hareketler olabileceği giTek partili acayib d«*»krasi birile, Amerikan •>jî.ıs ve gazete hennem havasrnın şimdiki ile ka bi, mahallî parti teşkilâtının hat» bulunduğu bili kıyas olmadığını açıklamış ve ve ihmalleri de olabileceğini kaydevrinde ise iki dereceli seçimler, mümessillerinin de Ankara foto muhabirinuzin uçakla gönderdiği resimlerden: Kızılay Arkası Sa. 3, Sü. 7 de muhabirlere: «Şinıciiye bütun ehemmiyetini kaybetmişti; toplantıda D. P. Baskanı Celâl yabancı bahçesinde bir sandık başında kuyruk yapanlar halk sandık başına gitmeğe lüzum Seçimleri takib etmek üzere yurgörmüyordu. Adota kendi kendileAnkarada bazı yabancı elçilik dun dort bir tarafına dağdmış olan rini seçmiş olan ikinci secmenler, mensublan ve gazeteler «CUMHURİYET» tnuharrirlerinden tek partinin adaylarına olduğu gibi seçimleri alâka ile rey vererek işin içinden çıkıyorlardün gece müteaddid telefon ve teldı. Bazan. İstanbulda olduğu gibi graflar aldık. Bolgelerine göre ayrı takib ettiler parti, meselâ 23 yerine 30 aday gösayn hususiyetler taşıyan bütün bu teriyor, ikinci seçmenlerden ekseriAnkara 14 (Telefonla) Türki haberler bir tek müşterek noktayı yet usulile en fazla rey alanlar, ye seçmenleri bugün her türlü kö açıkça belirtmektedirler; seçimler Meclise giden bahtiyar 23 leri te§tümser tahminleri boşa çıkaran bir tam bir emniyet ve sükunet havası" kil ediyorlardı. Bazan. 7 nci Büyuk vakar ve sükunetle oylannı kul içinde cereyan etmiştir. İstisnasız Millet Meclisinde olduğu gibi münlandılar. İlgili resmî çevrelere ol Arkast Sa. 3, Sü. 6 da hal milletvekillikleri için yapılan duğu kadar siyasî partilere de gekısmî seçinılerde parti hiç aday ,« • . • • len haberler, ufak tefek ehemmivet göstermiyor; ikinci seçmenleri sersiz vakalardan ba?ka hiç bir hâbest bırakıyordu. O zaman ikinci disenin çıkmadığını göstermiştir. secmenler, kendilerine vekâlet O derecede ki Türkiye bugün alevermiş olan birinci seçmenlerin kalâde zabıta vakaları bakımından naatine ve umumî efkârm arrusudahi kısır bir gün yaşamıştır. Mena yüzde yiiz aykırı bir seçim yaselâ Ankaradı tek Hâdise Bahçelipıyorlardı. evlerde süratle pden bir arabanın Memleketin dört bir köşesine üç kuzuya çarparak birini yaralaİstanbulun 500 bin birinci seçgiden CUMHURİYET mumasından ibarettir. Sandık başlameninin değil, 2200 ikinci seçmeharrirlerinin dün gece telrmda bazı münakaşalar olmamış ninden yalnız 500 kişinin reyile graf ve telefonla bildirdikleri değıldir. Bunlar da ekseriyetle millervekili olanlar gordük. Işin intıbalar bugün 5 inci isimlerini bulamıyan yahud da yangaribi 1946 seçimlerinde, bu zatbş yazıltnış olanlann itiraz ve şisahifemizdedir ABİDİN DAV'EK Celâl Bayar, dün bir basm toplantısı yaptı D.P. Baskanı seçimlerden hiç bir şikâyet alınmadığını söyledi* Anayasa tadilâtma dair görüşlerini belirtti İznıir 14 mayıs bu satırları yaz dığım sırada saat aşağı yukarı on Tasnifi biten sandıklara bir. Tabiî seçim hakkında malumat bekliyorsunuz. Netice almak için göre D. Parti başta gidiyor elbette daha çok erken. Fakat size bir fikir verebilmek için şu kadaAnkara 14 (Telefonla) Tasnif ruu bildireyim. Bu saatte tasnif neticeleri hakkında saat 1 e kadar Arkası Sa. 3, Sü. 4 te resmî malumat istihsali mümkün olmamıştır. Adalet Bakanlığuıdaki komisyon baskanı. Bakanlık musteşarı Sezai ile görüştüm. Kendisi ancak ilçe neticeleri geleceğine gore, tasniflerin uzaması, yer yer yağmurlar ve diğer sebeblerden henüz hiç bir netice alınmadığım kat'î olmıyan maiumatın ise, tabiatile verilemiyeceğini söyledi Halk Partisinden de gazetecilere hiç bir malumat verümemektedir. D. Partide genel merkez sabaha kadar yerli, yabancı gazetecilere açık bulundurulmuş, ve alınan malumat peyderpey verilmistir. Atıadolu Ajansının omumiyetle Halk Partisinin bazı m=vziî kazanclanıu Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Illerden gelen ilk neticeler Yurdda dün baskısız bir seçim yapıldı Her tarafta sandık haşlarındahi ehsertyeti kadmlar teşhil ediyordu Seçimler ve yabancı çevreler Eski ingiltere Kralının hâtıralan "Cumhuriyet,, te Dünyanın bellibaşlı büyük gazetelerile birlikte 21 mayıs günü neşretmege başlıyoruz Seçim gününde yurd intıbaları Windsor Dükü bu hâtıra larmda, tahtmı aşkına feda etmesile neticelenen tarihî hâdiseyi ve onun evveli ile sonrasmı tafsilâtile anlatıyor . Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Arkast Sa. 3^ Sü. 2 de Ya$lı bir se£men oyunu ktülanırkeo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog