Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

r PTHİİ En son Paris modasına göre giyinmek için Jİifc^ |k n Kumaşlarınm baharhk ve yazbk ıpekli bordur ve fantazi nuvotelerini tereih ediniz. ^Ti ^ ^ VİL Ll umhuriyet I1CI yil vSVI * KURUCUSU.YUNUSNADİ Telgraf ve mektub adresfc Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutu*a Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Saatral Numarasu 24298. Yaa İaleri: 24299, Matbaa: 24290 Pazar 14 Mayıs i 950 Yurdda Genel Seçim Bugün Yapıhyor İstanbulda neticenin bu gece yarısı alınması muhtemel Seçim radyo ilân edecek îstanbul îl Seçim Kurulu Başkanı diin akşam bir konuşma yaptı, sinemalar ve eğlence yerleri saat 17 ye kadar kapalı bulunacak Zonguldak işçileri neticelerini ve seçim Ocaklardaki işçiler oylarını kullanmak için köylerine gittiler Bunlan değiştirmeğe gelecek olan diğer münavebeli işçiler de reylerini kullanmak iizere köylerinde kaldılar Vazife ugün seçim günü. Sabahın erken saatlerinden başlıyarak aksama kadar vatandaslar yurdumuzun her yerinde sandık başlanna giderek oylanm kullanacaklar. Millî hâkimiyetin tegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi böylece kurulmuş olacakbr. Vatandaşın hiç bir tesir altına prmeksizin vicdanı ile basbasa kalarak doğru bildiği yolda karar vermesini sağlamak maksadile yejıi seçim kanunu bugünlerde her hangi bir parti lehine veya aleyhine propaganda yapılmasuu yasak etmistir. Biitün medeni milletlerin kabul ettiği bu yasaği biz çok yerinde buluyoruz. Şimdiye kadar soylenecek sözler soylenmiş. yazılacaklar yazılmı?tır. Son bir kaç jün içinde vatandasın her türlii telkinden azade bir halde yaruunuz hakkında derin derin düsünmesi. aklını ve vicdanını herekete getfrerek reyüvi ona göre vermesi lâtımdır. Bundan önce de her vesile ile göylediğimiz gibi, mühim olan, milli iradenin eksiksiz bir sekilde mcvdana çıkmasıdır. L'mumiyetle iyi bir eser olarak karsılanan yeni kanun i>i tatbik edilir ve yurddaşlar da seçime kahlma vazifesini bcnimserlerse .önümüzdeki devrenin milletimiz hesabına basanlar sağlıyacağına biz yiirekten inanıyoruz. Demokratik rejimlerin başta gcien vasfı. en büyüğünden en kiicüçüne kadar her ferdc esit haklar t'nımasıdır. Bunların da en tnühimmi millet işlerinin yürütülmesinde rey sahibi olmakttr. Biz re>imizi yürürlükteki ' Anayasamıza pöre. dört yılda bir. genel seçimlerde kullanınz. Bu bizim için mukaddes bir hak oldnğu kadar muk?ddes bir vazifedir de. O kadar mukaddes bir vazife ki. ondan kaçınmak devietin mukadderatına ilgisizlik gösterdiğimiz manasına gelebilir. Seçimlerde sandık başlarına gitmiyenleri para cezasına çarptıran memleketler bile vardır. Gerçi bizim mevzuatımız vatanda?ı maddî olarak reyini kullanmaya lorlamıyor. Fakat vicdanunmn sesini dinledigimiz zaman bu ihtiyacı içimizde duymamaya imkân var mıdır? Hepüniz bu topraklarda yaşıyoruz, bu güzel yurdun sabibiyiz. İ?leyen bir kafamız, çalışan bir vücudümüz var. Şahsnnıza, ailemîze, işimize ve memleketimize aid çesidli düsüncelerin tesiri altındayır. Yarın bualan «u veya bu sekilde serbestçe ifade ederken bugün varifemizi yeıine getirmis olmanm rahatiığuu içimizde duymalryu. Adam sende, dokuz milyon «eemenden bir tanesi eksik olsua; ne çıkar? Dememeliyk. Düsünmeliyiz ki başkalan da bizim gibi hareket ederse seçime iştirak nisibeö az olur. İştirak nisbeti düşük olan seçimler de, milletin kendi mukadderatına karşı ilgisinin azlığından başka bir mana ifade edemez. Hürriyet ve istiklâl uğnına çok nücadele etmiş bir neslin çocuklanyız» Yedi düvele kar?ı tek başırnıza savasmaktan çekinmediğimizi biitün dünya yakmdan bilir. Yalnız askerlikte değil, siyasette de' olgun bir millet olduğumuzu bütün dünyaya bugün bir daha göstermeliviz. Herkes anlasuı ki Türk vatandası, kendi mukadderatnu kendi çizen, devietin yürüyüs istikametini tayin eden. şuurlu ve medenî bir toplr'5un çocuğudur. Netice ne olursa olsun. 14 mayiın bize kazandıracağı en büyük şeref budur. Zonguldak 13 (Hususi) Ayın on beşinde değişecek olan münavebeli işçilerden binlercesi rey haklarınl kullanabilmek için ücretlerini bile almadan dün aksamdan itibaren maden ocaklarından ayrıîarak köylerine gitmiye başlamışlardır. Şeflerinin nasihat ve emirlerine rağmen binlerce işçinin ocakları terketmesini önlemek kabil olmamıştır. Kendilerini değiştirmiye gelecek olan diğer münavebeli işLondra 13 (B.B.C.) Üçler kon • Dünyanın tek militarist ve müteçiler de reylerini kullanmak üzere feransı bugün sona ermiştir. İngiliz, caviz memleketi» olan Rusyaya köylerinde kalmjşlardır. Fransız ve Amerikan Dış İşleri Ba karşı sıkı bir mücadelenin açünus Arkası Sa. 3, Sü. 3 te tanları negrettikleri nihaî tebliğde Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Batı, komünizm ile sıkı mücadeleye başhyor Toplantılarını bitiretı Üçler Konferansının Kremlitı'in meydan okumalarına cevabı: "Hodri mey dan,, Truman itham ediyor Başkan, Rus liderleri birbirini rutmıyan yalanlar söylüyorlar, dedi Başkan Trumanın hususî treninden 13 (A.P.) Başkan Truman bugün, komünistlerin «Birbirlerini tutmaz yalanlar söylediklerini» söy lemiştir. Montana'nm Great Falls mevkiBu yuzden Gelik, Kilimli, Çay Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Yarın toplanacak olan Atlantik Paktı Konseyi bundan ew«Dd ietimalanndan birind* Seçim münasebetile bugün (aaliyette bulunacak olan polis otomobil ve otobüslsri Bu sabahın taat sekizlnden ıtibaren 22 yaşuıdan yukarı Türk vatandaşlan en büyük hakları oan oy verme hakkını kullanarak milletvekillerini seçeceklerdir. Haf talardanberi yapılan seçim propagandası bitmis, muhtelif tejekkul, cemiyet ve partilerin halka sundukları listeler üzerinde halkın düşüncesi tebellür etmiştir. Bugun atılacak reylerın neticesi halkiD Arkası Sa. 3, Sü. 6 da D. Denizyollarının yeni vapuru İl seçim Kurtılutıuıt kararları Seçime hile kanştınnak maksadile yapılması muhtemel hareketler bir tebliğle açıklandı İl Seçim Kuruhından tebliğ olun muştıır: 1 Her ne kadar milletvekilleri seçimi hakkındaki kanunun 77 ve 80 inci maddelerinde, zabıta memurlarının sandık kurulu başkanının daveti olmadan sandık yerine giremiyceekleri yazılı bulunmakta ıse de nüfus kesafeti ve mevkiin durunıu itibarile bazı mahallelerde sandıkların ana caddede 100 metre mesaieden daha az mesafeye konması zarureti hasıl olduğu, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu Baskanlığından ahnan şifahî izahattan anlasılmışJaponyaya atılanlardan daha ür. tesirli olduğu sanılan bu Kanuman gayesi seçim günü ubombalan tepkili uçaklar m\unî yollardan gelip geçmeyi ve taşıyabilecek şehrin genel hayaüru durdurmak olmadığına göre umumî caddelerden Washington 13 .(a.a) Amerikan Arkası Sa. 3, Sü. 5 te şahsiyetlerinin dün gece bildirdiklerine göre Birleşik Arnerika, tepkili uçaklarla taşmabilecek kadar küçük atom bombalan imal etmiştir. Bu şahsiyetier bombaların ufak olmasımn kuvvetlerinin de az olmasıaı intac etmediğini belirtmişlerdir. Bu bombaların kuw»ti açıklanmamakla beraber Japonyaya aülan ilk bombalardan daha tesirli olduğu sanılmaktadır. Savunma Bakanlığı bu hususta herhangi bir yorurnda buluranaktan kaçınmaktadır. Dünkü maçtan heyecanlı bir safha Sıtma ile mücadele E. C. A. nın Yunanistar.daki sağlık şefi Dr. Hedley, Türkiyede sıtma savaşının üç senede tamamlanabileceği kanaatinde Ankara 13 (a.a.) Bir haftadan beri memleketimizde bulıman iktisadi işbirliği idar^sinin Yunanistandaki sağlık teşkilâtının şefi Dr. Hedîıey buradaki tetkıkleriru bitirmiş bulunmaktadır. Bu munasebetle bugün Sağlık Bakanlığmda gazetecilere beyanat Arkası Sa. 3, Sü 4 te Küçttk atom bombası Profesyonel İngiliz Sundsrland takımı dün ilk maçını İstanbul şampiyonu Beşiktaş takunile yapmış ve 30 kazanmıştır. İngihz takınu ümid edildiği gibi çok güzel bir futbol göstermiştir. Dünkü maçın taisilâtını ve diğer spor haberlerimizi bugünkü spor sahifemizde bulacaksınız. Stınderland Beşiktaşı dün S0 mağlub etti Bandırma vapuru Galata rıhtımına yanaşırken (Yaası 3 üncü sahifemizde) Aşka Feda Edilen Taht "Cumhnriyet» Windsor Dükünün haüralannı satuı aldı Yeni Ro Bugun Başladık TrygveLie'nin Moskovadaki temaslan YAZAN: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geç vakitlere kadar çahşıyor Moskova 13 (AP.) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie dün Sovyetler Birliği Dış İşleri Bakanı Andrei Vichinsky ile yaptığı 90 dakikalık bir görüşmeyi müteakıb, gece geç vakte kadar çalışmıştır. Doğu Batı gergiıdiğini Rus idareeilerile görüşmek suretile hafifletebüeceğini uman Trygve Lie'nin başlangıçta zannedildiğinden daha uzun bir müddet Moskova'da kalacağı inanüır bir kaynaktan öğrenilmiştir. Vidıinsky lle yaptıgı gSrü>nevi müteakıb Genel Sekreterin saatlerce , , Arkası Sa. 3, Sü, S te Kerime Nad NADİR NADİ Windsor Düşesinin Dük tarahndan alınan resimlerinden ikisi Tahranın Rusyayı protestosu Tahran 13 (A.P.) İran hükumeti, merhıım Rıza Şah PeMevinin cenaze töreni sırasında Tahrandakj Sovyet elçiliğinin bayrağuu yarıya indirmetniş olmasuu Rusya n«s En çok olnınan ve en çok sevilen kadm româncnn «Cumhuriyet» için hazırtaAğı eser Eshi İngilix Kralı, hayatmm en merakh safhalartm anlatıyor Tarihi kıymeti çok büyük olan bu hatıralan 21 Mayıstan itibaren dünyanın başlıca büyük gazetelerile beraber gazetemizde de takib edeceksiniz 3 üîtcü sahifenizde okuyunuzî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog