Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

umhuri "dö I KURUCUSUrYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Perşembe I I Mayıs 1950 Seçim propagandaları dün akşam sona erdi Bayar, dün İzmirde, Başbakan radyoda konuştular. Partilerdc son açık hava toplantı larını yaptılar îstanbul Valiligi bir tebliğ neşrederek, kanunun seçimlerde huzuru muhafaza bakımından suç saydığı fiilleri toplu olarak vatandaşlara hatırlattı P.T T. Idaresi tarafmdan getirtilen Helikopter uçağı dün Dolmabahee meydanında bir gösteri uçusu yapmış, Cümhur Başkanı da bu uçuşu takib etmiştir. Yukarıda, İsmet İnönünun uçağın içinde aljnan bir resmi görülmektedir. Ortadoğunun emniyetini sağlamak icin aris radyosu, şöy!e bir haber yayınladı: tjçler konferansının toplandığı gu sırada Türkiye hükumetinln yeni teşebbüslerde bulunarak Batı emniyet sisteminin Akdeniz bblkesine teşmilini ve biylelikle Türkiycnin de bu sisteme dahil cdilmcsini taleb ettiği soylenmektedir. Gene aynı habere gdre Türk hükumeti Ortadoğuda mevcud dururau gözönünde tutarak şimdiki halde bir Akdeniz blokunun kurulmasına Lmkân olmadığı kanaatine varmış ve Turkiyenin Atlantik Paktı veya diğer bir Batı emniyet sistemine iltihakınm daha muvafık olacağını düşunmuştur. Paris radyosunun .söylenmektedir» kaydile verdiği bu haber, henüı resmi veya yarıresmî bir surette teyid edilmemiş olmakla beraber, hiikutnetimizin boyle bir teşebbüste bulunmuş veya bulunmak üzere zemini yoklanuş olraası tnuhtemeldir. şimal Atlantik Paktı imzalandığı ve bir Akdeniz devleti olan İtalyayı çerçevesi içine alıp Turkiye ile Yunanistanı dışarıda bıraktığı zamandanberi gerek bizim basınımızda. gerekse Batı gazetelerinde muteaddid dcfalar işaret edildiği gibi, bu müdafaa paktının sağ kanadı açık bırakılmıştır. Filvaki, Şimal Atlantik Paktile vücude getirilen demokrasi mudafaa cephesi, Atlas Okyanusunun en şimalindeki İzlandadan başlıyarak Batı sahillerinde Kanada ve Birleşik Amerikayı, doğu sahillerinde de Norveç, Danimarka, İngfltere, Holanda, Belçika, Luksemburg, Fransa ve Portekizi, Akdenizde de şimal Afrikadaki Fransız topraklarile İtalyayı da içine aldıktan sonra, Akdenizin ortasında durmuş ve böylece Doğu Akdenizi açıkta bırakmıştır. Halbuki Doğu Akdenizde, Türkiye ile Yunanistan Karadenizden. Balkanlardan ve Kafkasyadan gelecek kızü tehlikeye en ziyade maruz iki memlekettir. Meselâ Portekizi ele alarak bir muka>ese yaparsak Türkiye ile Yunanistanin vaziyeüeri. ne kadar ehemmiyetli ve aynı zamanda ne kadar tehlikeli olduğu meydana çıkar. Seçım kanununun 134 üncü maddesi hükümlerıne gore dün akşamdan itibaren mılletvekılı seçımleri için her türlü propagandalar sona ermiştir. Seçımlerın huzur ve sukun içınde cereyanını sağlamak ve seç m kanununun suç saydığı hususları vatandaşlara hatırlatmak içm Vılâyet aşağıdaki tebliğı neşretmıştir: «Vatandaşlarımızca bilindiği üzere 14 mayıs pazar, oy verme gunüdür. Bu suretle çok partıli demokratık hayatın mılletçe heyecan ve alâka ile beklediğimiz seçim gününe yaklaşmış bulunuyoruz. Seçım günü vatandaşların emniyet ve sükun içinde oy vermeleri, m'lli iradenın selâmet ve sıhhatle tecellisınde esasîı ve mühım bir noktadır. 5545 sayılı seçim kanunu bu emniyetı sağlamak amacüe müessir yasaklar ve cezalar derpiş etmiştir. Bunlann zaman zaman Arkast Sa. 3. Sü. 2 ie c Politika münakaşaları Truman'ın dün Sovyetlerin yaptığı konuşma muhtemel hava taarruzu Hava Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı, böyle bir îhtimalin zayıf karşılanmaması gerektiğini söylüyor 134 uncıı madde Üç gün müddetle, her türlü propagandayı meneden Seçim Kanununun bu maddesini neşrediyoruz Komünizmle mücadelenîn kazanılabi leceğini söyliyen Truman: «Komünist Millî Savunma yok olacaktır» dedi Bakanlığınm Laramie nVyoming) 10 (A.P.) labileceğini» illve etmiştir. Başkan Truman dün, şayed ko Wyoming Üniversitesinde dış sltebliği münizm dünyanın geri kalan kıs yasete aid bir konuşma yapmış ooGenel Kurmay Başkanhğınca alınan tedbirler her türlü parti ve politika düşunceleri dışmda ve üstündedir.» Ankara 10 (a.a.) Millî Savunma Bakanlığından tebliğ olunrauştur: Son günlerde günün politika münakaşaları arasına orduya aid bazı muamele ve tedbirlerin karıştırılmakta olduğu görülmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığmca alınan bü tün tedbirler, her türlü parti ve politika düşunceleri dışında ve üstünde ve yalnız ordu disiplini ve mevcud kanunların hükümleri icabıdır. Bütün askerî şahı«ların her türlü hareketleri de bu esaslar dahilinde çerçevelenmiştir. Keyfiyetin bu suretle bir kere daha tavzihini ve ordu camiasırun parti ve politika konuları haricinde tutulması lüzumundaki millî menfaatin her tarafça korunmasını ehemmiyetle rica ederim. Millî Savunma Bakanı Hüsnü Çak:r ve ordu 1950 milletvekilliği seçimi için yapılmakta olan her türlü propaganda yayımları dün akşamdan itibaren sona ermiştir. Seçımlerin yapılacağı 14 mayıs pazar günü akşamına kadar, üç gün müddetle, vatandaşın tam bir vicdan serbestliği ve sükun Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Washlngton 10 (a.a.) (Reuter) nunı hâkimiveti altma alırsa barış lan Başkan, «prensiplerimizi tehli Amerlka ordusu hava kuvvetleri r eya güvenliğin imkânsız olacağını ı keye atamayız; dünyadan çekileme Genelkurmay başkanı General Hoyt Vandenfeerg, Rusyanm Birleşik Aöylemiş ve mücadelenin «kazanı I Arkası Sa. 3, Sü. 7 de merikaya ve baü Avnıpaya karşı bir hava taarruzu yapabümek imkanmın hafif karşılanmaması gerektiğİBİ söylemiştir. Rusvanın hava kuvvetlerini destekliyecek istöısal gücü süratle ve esaslı bir surette artmaktadır. Arkası Sa, 4, Sü. 7 de Sadık Âldoğan dün tahliye edildi Acheson ile Bevin elele Florence Nightingale tesisleri Kınm Harbi sırasında memleketimizde hastaneler kuran, hemşireliğin bânisi İngiliz kadını adına bir Hemşire Koleji ve hastane yapılaeak Florence Nightingale Hemşire Koleji ve Hastanesi Tesisi müteşebbis heyeti dün saat 11 de Serkldoryan kulübünde bir basın toplantısı yapmışör. Toplanüda ilk olarak Haydarpaşa Hemşire okulu öğretmeni FahrünnLsa Selen töz alarak şunları söylemiştir: « Florence Nightingale asü bir İngiliz kadmıdır. Kınm harbi sırasında yani 4 kasım 1854 senesinde Istanbula gelmiş, Selimiye kışlasmda kalmış ve kışlanın bir kısnuaı hastane haline getirerek burada modern hemşireliğin ilk esas Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Uçler Konferansı bugün başlıyor Acheson ile Bevin arasında dün yapılan müzakerelerde beynelmilel meseleler gözden geçirildi T. Lie bugün Moskovaya gidiyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Stalin ile buluşmam mümkündür, dedi Hitler'in son resimlerinden biri: 20 Nisan 1945 te yıkllan Alman Meclis binası önünde Hitler, Tibet'te bir manastırda imiş tâbii Heinz Kaerner evvelki gün neşredilen nüshasında geçen temmuz aymda Fran.«nz Fasında Bormanla görüştüğünü ve Bgrmanm şahsi bir konuşma eenasında kendisine Hitler'in hayatta olduğunu ve Tibette bir manastırda saklandığını söylediğini iddia etmiştir. Cumhuriyet sütunlannda birkaç Londra 10 (R.) İngiltere D:ş bakımdan da müşterek bir siyadefa daha yazdığunız gibi, Şimal İşleri Bakanı Mr. Bevin ve Ame set hazırlamaktır. Atlantik Paktile vücude getirilen rika Dış İşleri Bakaru Mr. Acheson Acheson'un demeci Hükumetin manevi şahsiyetini müdafaa cephesi. bugünkü halile yarın açılacak olan üç Batı devLondra 10 (a.a.) Harbdenbeİkinci Dünya Harbinden svvel etleri konferansma hazırlık olarak ri en mühim milletlerarası konfe tahkirden saruk olarak pazartesi akFransayı bir Alman istilâsma karşı yaptıklan muzakerelere bugün de rans olan üç büyükler toplanüsı şamı Ağırceza mahkemesi kararile kortımak için yapümıs olan Ma devam etmişler ve beynelmilel me nın arifesinde bir seyyah cemiye tevkif edilen eski Afyon tnilletveginot hattma benzemektedir. Ma seleleri gözden geçirmışlerdir. tinin ziyafetinde konuşan Birleşik kili General Sadık Aldoğan, Ağırlum clduğu üzere bu müdafaa hatLondradaki siyasî yazarlara gö Amerika Dış İşleri Bakanı Ache ceza mahkemesinin bu kararına ititı, İsviçre hududundan itibaren • bu müzakereîerin hedefi, stra son Baü dünyasından, Batı Ahnan raz ettiginden, 800 lira kefaletle dün Fransanın doğusunu örtüyor; fa tejik bakımdan olduğu gibi siyasî Arkası Sa. 3, Sü. 6 da öğle üzeri tahliye edilmiştir. kat Liıksemburg, Belçika hududuna vardıktan sonra kesiliyordu. Şimal Fransa sınırlan, Belçikadan gelecek bir taarnıza karşı açıktı. Nitekim Almanlar da Luksemburg ve Belçikadan geçerek Ardenne'lerin ormanlık ve sarp arazisinden Fransava girdiler ve Maginot hattını arkaşından çevirdiler. İşin garibi, Birinci Dünya Harbinde de Almanlar. gene Luksemburg ve Belçikadan geçerek Fransava ta2rıuz ettikleri halde, Maginot hattını yapan Fransa ajnı yolu, açık bııakmıstı. Frankfurt 10 (a.a.) (Reuter) Cenevre 10 (A.P.) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Bu hafta Hitler ve Martin BorLie, Moskovaya hareketinin arife mann"ın hayatta olduğuna dair bir sinde tertib etmiş olduğu bir basın haber neşretmiş olan batı Almanya konferansmda, «evvelâ Dış İşleri «Tempo der Weltz> mecmuasının Bakanı Andrei Vishinsky ile görü matbaa işçileri gazetenin siyasî duşeceğim, fakat, Stalin ile de bu rumu dolayısüe diğer nüshalarını basmağı reddetmişlerdir. uşmanı mümkündür» demiştir. Sa. 3, Sü. 5 te tTempo der Weltz» gazetesinin Beledîyenin ucıız ev inşaatı Dar gelirliler için yapjlacak evierin bedeli 15 yılda ödenecek Belediye tarafırıdan yaptLnlacafc ucuz meskenlerin ir.şa hazırlıklan hızla devam ediyor. Bu evler beşer, altışar binalık bloklar haünde bir veya iki kath olacaktır. Belediye Imar Müdürlüğünde binaların tiplerine aid projeler hazırlanmalstadnr. Ayrıca mühendis ve mimarlar Arkası Sa. 4. Sü. 2 de Sunderland Ingitiz taktmt bugün geliyor Istanbulspor Suriyeye, tstanbul basketbol karması da bugün Lübnana hareket edecekler ı 19 Mayıs Gendik Bayramı Hazırlıkları J * İşte Şimal Atlantik Paktı da Maginot hattma benziyor. Çünkü Batı Avrupayı ve Batı Akdenizi korumak uzere bir müdafaa cephesi vurude getiriyor da. Doğu Akdenizi ve topun ağzında bulunan Türkiye ile Yunanistanı açık bırakıyor. Her ne kadar İngiltere ile Fransa bir ittifak muahedesile Arnerikada devlet adamlarmın müteaddid açık beyanatile bir tecavüze uğradığımız takdirde yardınumıza koşmağı taahhüd etmişler ve Yunanistana da aynı teminatı vermişlerse de, bu iki memleketin Şimal Atlantik Paktı müdafaa man zumesine ahnmaları. elbette daha kuvıetli ve daha geniş ölçüde bir garanti teşkil edecektir. ABİDİN DAV'ER ı Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ingiltere profesyonel lik üçüncüsü manıf Sunderland takımı bugün saat 11 de K. L. M. Holanda uçağile şehrimize gelecektir. Evvelce gene bu sütunlarda bildirdiğimiz gibi, bu kuvvetli İngiliz profesyoneli şehrimizde dört karşılaşma yapacaktır. Bu karşılaşmalarm fikstürii de şu şekildedir: 13 mayıs cumartesi Beşiktaş, 16 mayıs salı Gene Millî takım namzedleri, 20 mayıs cumsrtesi Galatasaray, 21 mayıs pazar Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sunderland, böylelikle şehrimizde on günden fazla kalmış olacaktır. Memleketimize gelen en kuvvetli ecnebi takım olduğirhda herkesin müttefik bulunduğu bu maruf takım ve parlak mazisi etrafında biraz malumat vermeği faydalı buluyoruz: Sunderland (türkçe okunuşıle Sanderland), futbol beşiği İngilterenin en eski kulüblerinden biridir. Tesis tarihi 19 uncu asrın sonlarına rastlar. Forma renki kırmızıbeyazdır. Dilimli formanm altında siyah don ve çizgili çorablar vardır. Sunderland. liklere dahil oldueu 19 Mayıs Gençlik bayranu için okullar, dün Fenerbahçe ve înönü stadlarında jimnastik ve yürüyüş' yıldanberi ikinci kumeye düşmek proyaları yapmıslardv. Y u k a n d a k i r«6İm, I n ö n ü satadında bir k u o k u i u o u n y ü r ü y ü ş ü sırasında alınmıştır«ı A r k a s ı Sa. 4 5 ü . l d e Bugün şehrimize gelecek olan İngiliz profesyonel takııularmdan Sunderland'ın bu seneki kadrosu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog