Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

umhuri KURUCUSU: YUNUS NADÎ \jdOl) Seçim Kampanyası Bu Akşam Sona Eriyor D. P. nin bugünkü toplantısı Fatihte son toplantı yapthyor Demokratlarm bugünkü toplantısında Fuad Köprülü. Adnan Menderes, Ali Fuad Cebesoy, Suad Hayri Ürgüblü konuşacaklar Ankara 9 (Telefonla) Milletvekilleri seçimi önümüzdeki pazar günü yapılacaktır. Kanun hükümleri gereğince persembeden itibaren her türlü seçim propagandasının sona ermesi lâzımdır. Radyoda partiler adına yapılmakta olan propaganda konuşmalan da çarşamba akşamı bitecektir. Milletvekilleri seçimi kanununun 134 üncü maddesinin hükmü şudur«Oy verme gününden önceki 3 gün içinde ve oy verme gününde umuml ve umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksadla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Telgrai ve mektub adresü Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, Matbaa : 24290 10 1950 Celâl Bayarın sorulan suallere "Biz kimseye, ama hiç kimseye, ne kadar kadret sahibi olursa olsun, cevab vermeğe mecbur değiliz., DP. Başkamnın İnegöl ve Bursada dün söyledîği mühim nutuklar Cumhur Başkanı Taksimde kesiı halk kütlesine hitab ederken Inönü dün Taksimde Istanbullulara hitab etti Segim giinii yaklaşırken eçim raücadelesi, nattık düellolan, propaganda savaşı tam yayflmını almış bulunuyor. Yeni seçim kanununa göre radyo propagandaları rey verme gününün iiçüncü günü sabahına kadar, ilâa, beyanname. tamim, açık mektub gibi her çeşid matbuanın dağıtılması ve yapışbrılması da, aym giinden iki gün önceye kadar devam edebileceğinden partiler ve adaylar kanunun tayin ettiği bu müddetler bitmeden once faaliyetlerini teksif etmiş bulunuyorlar. Cumhur Başkanı, seçim nutkunda, Yazalım mı, yazmayaiım mı? antîdemokratik kanunlardan ve Fantazi kadınlara verilen hürriyetten bahsetti Yazan: Dogan Nadi 37 dakika süren nutuk, partililerin coşkun tezahürlerile karşılandı Celâl Bayarın son seyahatinden bir intıba Bursa 9 (Arkadasımız Mekki Said Esen bildiriyor) Bu sabah erken den Ankaradan bir cip arabasile yola çıkan D.P. Başkanı bu gece sabaha karşı Bursadan Bahlcesire hareket edecektir. Sirvıhisar ve Eskişehirde 510 dakika tavakkufla partili arkadaşlarile göruşen Bayar bilhassa Bozoyükten itibaı«D Arkası Sa. 4, SiL 1 de Fransız Âlman ışbırlıgı Paris 9 (R.) Fransız Dış İşleri Bakanı Schurnan, Fransız Aknan komur ve çelik istihsallerinin beynelmılelleştirilmesini teklif etmiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Demokrat Partinin seçim beyannamesini neşretmekte gecikmiş olması, Cumhuriyct Halk Partisinın tenkidlerile karşılanmıştır. Demokrat Parti lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkamnın bu joldaki tenkidlerine cevab vermiş; iktidar partisinin beyannamesini stok fikirler ve vaidlerden ibaret sajdıktan sonra, kendi partisinin Dün bu hususta Nâzım Hikmetin seçim bevannamesinin neşredilmek avukatı Mehmed Ali Sebük kendiüzeıe olduğunu söylemiştir. sile konuşan (Türk Ajansı mufaaCumhuriyet Halk Partisi, Debirine şunları söylemiştir: mckrat Parti bevannamesinin gecik < Hasta olduğu ve hapisn^le tirilmcsini bir seçim taktiği saykalamıyacağı en yüksek Tıbbî mecreış ve propaganda faaliyetlerinin son günunde neşredilmek sulis tarafından kabul edilen müekretile beyannamenin tenkidine imkilim Nâzım Hikmet halen CeaaVichinsky kân bırakılmamak istenildiği yoe\Tinde yatmaktadır. lunda mülâhazalar ve tenkidler Halbuki Ankarada kendisiai â » Londra 9 (Nafen) Daily Te« yurutmüştiir. Demokrat Parti beİnönu nutkunu bitirdikten sonra halkı selâmlarken yaret ettiğim Adalet Bakaru mü legraph gazetesinin siyasî muhar>annamesini dün neşretmiş olduğn ekkilimin hastalığı tesbit edildiği rirlerinden Peterborough Mosko» Cumhur Başkanı, isTninj taşıyan kanı olarak konuşan İnönüyü 25 Izmir 9 (Telefonla) Demoi cadelesinin son nutkunu irad edeiçin boyte bir gaye takib etmediği Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 2 de gezi yapılahdanberi, ilk defa ola Wnden fazla bir halk kütlesi alâ ratlarm büyük mitingi yann saat cektir. Bu münasebetle Izmirde ve anlaşılmıştu. rak Taksim İnönü Gezisinde ko kayla dinledi. ede bir heyecan ve bayram ha18,30 da Cumhuriyet meydanında Seçim mücadelesinde göze çar nuştu. Daha ziyade C. H. P. Baş Arkası Sa. 4, Sü. 6 da yapılacak ve Celâl Bayar seçim mü vası esmektedir. Şehrimize doğru pan bir nokta da, partilerin listebir akın başlamıştır. Bir çok ilçe lerindeki adaylar arasında beğenilDemiryollan İdaresinden hususî miyen şahsiyetler bulunduğu ve katarlar istemiştir. Vagon kifayetkarma listeler yapılması lehindeki sizliği ileri sürülüp bu talebler redpropagandadır. Bazı listeler, çilek dedilince kütle halinde yaya olarak sepetlerine benzetilmektedir. Sepet köylerden ve ilçelerden şehre doğeileklerinin ustune iri çilekler ve ru hareket edenler olrmıştur. Bu Dünkü toplantı sonunda alt taraflanna da küçük, hattâ çüsuretle gelen ilk kafileyi Bayındıinkılâba aid fifanler ruk çilekler doldurulduğu gibi, rın Canlı köyünden gelen 20 valistelerin baş taraflanna seçim kagösterildi tandaş teşkil etmektedir. Bunlar hiliyeti yuksek kuvvetli zatların. 65 klm. yi 11 saatte yürüyerek gelalt tarailarma da bu kabilijetten mişlerdir. Yann 500 otobüs, kam Ankara 9 (Telefonla) Seçim az çok mahrum adayların konulyon, otomobil ve araba ile İzmire arifesinde Türk kacbnın siyasî hakduğu ileri sürulerek muhtelif lisakmın devam edeceği gelen haber lan etrafında konuşmalar yapmak telerin en kudretli şahsiyetlerinden lerden anlaşılmaktadır. C. Bayann, uzere Ankara kadınları btı akşam karma listeler tertibi etrafında yarm ögleye doğru İzmire gelmesi Halkevi salonunda büyuk bir toppropaganda yapılmaktadır. Parti beklenmekte. Yollarda kendisine lantı hazırladılar. ler. tabiatile bu karma liste propabir çok kafilenin iltihak edeceği Toplanüda hatibler Atatürk kagandasından memnun değildirler; bildirilmektedir. dınının kazandığı haklar yüklendigi onlar >alnız kendi listelerine tam Arkası Sa. 3, Sü. 5 te siyasî ödevler üzerinde konuşmalar olarak rey veribnesini istemekteyaptılar ve toplantı sonunda da indiıler. Bu aıada. bütün muhalif kılâba aid muhtelif filmler gostepartileıin. Cumhurijet Halk Parrildi. tisini mağlub etmek için muvakkat bir mutareke akdetmeleri ve isbirliği japmaları yolundaki tekliflere muhalif partiler rağbet etmemişlerdir. D. Parti bugün Izmirde btiyük bir miting yapacak Ankarada kadınların toplantısı .İzmir: 9 Mayıs Galiba bu son yazımrz olacak. Zamanla anhyoruz ki, bizim yeni Seçim KanunundaDış İşleri Bakanma, Moskovada ki aksaklıklar, yalnız muhalefet yapılan son geçid resminde gayretile ortaya çıkmış değildir Meğer bunlar bir hakikatmiş. 14 rastlanmadı Mayıs yaklaşmıştır. Daha iyi belli oluyor. Bu cümleden olarak sayın Adalet Bakanırun son tamimi aşağı yukan elimui kolumuzu bağladı. Yazalım mı, yazmıyalım mı? Sayın Bakan son tamiminde Üskudar Cezaevinde mevkuf bu verdıği rapor Adalet Bakanlığına, cpropaganda mahiyetinde olan heı türlü neşriyat seçim tarihinden 3 lunan Nâzım Hücmet hakkmda, gonderıltnış ve oradan da dün tek Arkası Sa. 3, Sü 4 te Tıbbı Adlî Umum Müdürlüğünün rar Tıbbı Adli Genel Müdürlügüne gebıüstir. Emin kaynaklardan öğrendiğimize gore Tıbbı Adlî Genel Meclisi Nâzım Hikm«tin hastanede yatrp yaitnıyacağı hakkındaki mütaleasım bugün bir raporla Savcılığa bildirecriîtir. Sair Nâzım Hikmet > hakkındakî rapor Rusyada Yichinsky Tıbbı Âdli, şairin hastaneye yatıp yatmıyacağını bugün bildirecek Halide Edib Adtvar dün gece Karştyahada bir honuşma daha yaptt r Üniversitelilerin Dünkii Toplantısı Uçlü Konferans yarm Londrada acılıyor Amerika Dış îşleri Bakanı Acheson Bevin'le tcmaslara başladı Mustakiller Birliği adile ortaya çıkanların ileri surdukleri bu fikir yurümemiştir. Bu fikirde bulunanİar, muhalif partilerin bir taraftau Cumhurivet Halk Partisi ve diğer taraftan kendi aralarında mucadele Üniversite Talebe Birliği dün Marmara Lokatenleri anlatmışlardır. Genclerin anlattıkları, büedeıken reylerin dağılacağı ve ne linde bir toplantı tertib etmişür. Toplantıda Radyoyük bir alâka ile dir.lenmiştir. Hatibler, memleket ticede Cumhuriyet Halk Parusi evi hâdısesi dolayısıle tevkif edilen. günlerce Tev davasında gencliğin her türlü fedakârlığa katlanması luzumunu belirtmişlerdir. Konuşmalar, büyuk nin gene ekserijeti muhafaza ede kıfhanede yattıktan sonra tahliye edilmiş olan gencbir heyecan içinde cereyan etmiştir. Resimde. dunk u CUıMHURİYET ler hazır bulunmuşlardır. Bunlar, tevkif edıldıkleri ~ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te gunden, tahliye edıldikleri zamana kadar olup bı toplantıda bulunanlardan bir grup görülmektedir. i Batı Almanya elçimiz Türk ' Irah ticareti Ankara 9 (Telefonla) Şili birinci sınıf orta elçisi Salâhaddin Artel Prag elçiliğine tayin edilmiştir. Batı Federal Almanyarun merkezi Bonn'da ihdas edilen Turkiye misyonu şeflığine tayin edilmiş olan Brüksel elçimiz Nizameddin Ayaşh Bonn'da hukumetimizi eıçı sıfaüle temsüe memur edılmiştir. Bağdad 9 (Nafen) Türk Irak ticaret andlaşması gereğince bir «Turk İrak ticaret komısyonu» nun kurulması 15i üzer nde durulmaktadır. Bu mesele hakkında Turkıye elçisi Sa d Rahmi Apak ile Irak Dış İşleri Bakanhğı Müsteşarı Ahmed El Rawı arasında uzun bir gö Arkası Sa. 3, Sü, 3 te Üçlerin bundan evvelki toplantı]arında çekilmi? bir resmi (Yazısı 3 üncü sahifemizdej,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog