Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

MAHMUD MAKAC BİZİM KÖY 3. Basıhş Mevcudu bitmek üzere olan bu şaheseri okumadınızsa acele edın. Tanesi 1 lira. VARUK YAYINLARI 25 (İCI Vll umhuri S&VI I "Zi I KURUCUSU.'YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresL Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İçleri: 24299, Matbaa : 24290 Sanyer iskelesi karşısmda 4 kat, 11 odl ve'İOO M2 bahçeli 8f?83 BÜYÜK YALI Pazartesi I Mayıs 1950 Sarıyer Yargıçhğında izalei şüyu suretüe 8/5/950 saat 14 15 arası açık arttınna ile satilacaktır. Muhammen bedeli 42,000 Hradır. Ankara Caddesi, 80/1, îstanbul. Seçim savaşında olgunluk artiler ve partilerden »yade milletimiz için siyasî bir imtihan olan 14 Mayıs seçimlerine iki hafta kaldı. O gune intizaren 4 yıl onceki 21 tenunuz 1946 seçimlerine takaddiim eden günlerle 1950 baharının içinde yaşadığımız seçim mücadelesi günlerini mukayese edebiliriz. Bu mukayese, hiç şüphesiz yeni seçim miicadelesinin lehinedir. 1946 temmuzunda, sanki sıcak beynimize vurmus gibiydi. Adeta bir ihtüâl ve husumet havası içinde, anormal bir seçim mücadelesine ahlmıştık. Fakat bunu mazur ve tabiî görmek lazımdı. Çüakü nzun yıllardan sonra, ilk defa olarak tek dereceli ve bir kaç partili bir demokratik seçim rejimine girmistik. Memleketin üstünde esmeğe başlıyan tam hiirriyet havasından başunız dönmüştü. Halkın başı dönerken, memlekette anarşi ve ihtilâl çıkarmak için hrsat bekleyen beşinci kolun da gözleri dönmüştü. Cumhuriyet ilânından sonra, siyasete karışmıyaa orduyu bile gazete sütunlannda tahrik edenler çıknuştı. O güne kadar kabraman ordumuza karşı en küçük ilgi ve sevgi gösterme* mis, olanlar, yalnu genc subaylan değü, gedikli erbaşları ve erleri bile tahrik edici yazılar yazıyorlardı. Bugün bahar bayramıdır. Her yıl 1 mayıata olduğu gibi bugün Allaha şükür, bütün o kışkırtmade halk kıştan kurtulup bahara kavuşmanın zevkini ktrlarda çiçekler, lar akim kaldı. yeşilhkler arasında tadacaklardır. Istanbullular an'aneye uyarak buAradan dört yıl geçtikten sonra, gun yemeklerile beraber şehir dışına akın edeceklerdir. Okuyucularımızın bahar bayramlarını kutlar, neşeli bir gün gegirdiğimiz ikinci seçim miicadelesinin ilk günleri, 1946 temmuzunun çirmelerini dileriz. günlerine benzemiyor. Anlaşüıjor kj 4 yülık ileri demokrasinin, daha doğrusu hakikî demokrasinin tek dereceli \e müteaddid partiler arasmdaki mücadeleli rejimine, iftihara değer bir olgunlukla intıbak etnüş bulunuyoruz. Seçim miicadelesinin, önümüzdeki günlerde daha hararetlenmesine rağmen, gene boyle geçmesini temenni ve böyle geçeceğini de kuvvetle ümid ediyonız. «Perşembenin gelişi çarsambadan bellidir» diye bir söı vardır. Kaç haftadır devam eden Soyyetlerin 1 Mavıstan favdalanmasma I Mçım rtucadetesının raanzarası, ou ümidimizi takviye ediyor. imkân vermemek için tecibirler alındı | Bu defaki seçimlerde esen havanın, bir fırtına şeklini almamasın4a yeni Seçim Kanununun verdiği Londra 30 (B.B C.) Bir ma nr bir vaziyette kışlalannda bekçıkarmaları lenekte olduklaruu açıklamışlaremniyet ve itimadm da büyük te yısta komünistlerin siri olduğuna şiiphe yoktur. Üç muhtemel olan karışıklıkları ön dır. yıldan fazla bir zaman süren sert lemek için bir çok memleketlerde Baü Berlindeki 20,000 Alman potnünakaşalardan sonra, Seçim Ka sıkı tedbirler alınnuştır. Bilhassa, lisi karışıklıkları bastırmağa mununu, nihayet, herkesi memnun soğuk harbin tehhkeli merkezle vaffak olamadığı takdirde Mutteedecek bir şekilde çıkmışttr. Yeni rinden biri olan Berlinde ciddi fik askeri birlikleri harekete geçeceklerdir. kanun, seçimlere hile karışmama hâdiselere inüzar edılmektedir. sınt, vatandaşın reyine hünnei Bu akşam, Baü Berlüıdeki mülSovyetlerin, doğu Berlindeki edilmesini temin yolunda, en kü tefik askerî komutanları, son ted büyük bir komünist nümayişinden çük teferruata kadar her |eyi dü birlerin de alınnuş olduğunu, izin faydalanarak Baü Berlini karışürgünmiiş; seçimleri. hâkimlerin kon lerin kaldınldığını ve kıtalann na Arkası Sa. 3, Sü. 2 de trolu altına vermiş; idari kuvvetlerin baskı yapmaları imkânını ortadan kaldırmıs.; baskı ve hile yapmağa kalkışacaklan şiddetle cezalandıracak müeyyideler koymuştur. Sözün kısasu yeni seçim kanu »ıumuz, mükemmeldir. Bu mukemmeliyete rağmen, belki seçim suçu işleyecekler bulunacaktır. Nitekim eeza kanununun türlü cezalanna rağmen, gene turlü suçlaı işleyenler vardır. Adalet cihazımız, bunlan nasıl cezalandırıyorsa, seçim suçu işleyenleri de öylece ce» zalandıracaktır. Kanunun koyduğu cezalan göze aldıracaklar çıkarsa, Londra 30 (a.a) Muhafazakâr yada, kanun dısı^ edilmesinT bu, onlann bileceği bir iştir. saylavlardan Bir Waldson Smithers, ed«n kanun tasarısma benaser bir İdarî kuvvetlerin vazifesi, seçim .komünist partisinin İngilterede ka tasarıyl parlamentoya takdim etlere müdahale etmek değil; siıkun nun dışı edilnjesi yolundaki talobi mek lüyetinde olup olmadığıru Attve asayişi muhafaza etmek, vatan ni salı günü Avam Kamarasında lee'den soracaktır. daşlann huzur ve emniyetini boza tekrarhyacaktır. Öte yandan Ibildirildiğine göre, caklara, seçmenlerin sandık başla Saylav, dok amelelerinîn greviile Güney Afrika hukumeü de Avusnna giderek siyasî kanaatlerinin sabit olduğu gibi komünizmin İn tralyanın misalini takiben memleve vicdanlannın emrettiği şekilde giltereye gittikçe artan bir şekilde kette komünist partisini kanun dıABİDİN DAV'ER girmesi keyfiyeti önünde hüku ŞL ilân " eden bir kanun tasarısmı Arkast Sa. 3. Sü. 5 te metin komünist partisini Avustral bu hafta parlamentoya sunacakür. C. Bayar, Kastamonuda ıtıalî politikayı tenkid etti "Bir iflâs tehlikesi karşısındayız. Marshall plânı olmasaydı bu iflâs tahakkuk etmiş olacaktı,, Bayaruı nntkandan: "Dış politikada iyi yol tutan hnkunetle beraber oluşumnza muvazaa diyecek bedbahtlar varsa, onları kendi hallerine bırakır geçer Kastamonu 30 (Hususî surette giden arkadaşınuz Şahabeddın Uzunkaya bildıriyor) Demokrat Partinin açık hava toplantısı bugün saat 14 te Cumhuriyet meydanmda kalabalık bir halk kütlesınin iştirakile yapıknışür. Bu sabah saat 6 da Boludan Kastamonuya gelen Celâl Bayar mitingde hazır bulunınuştur. İlk olarak Demokrat Parti il başkanı Saıd Kantarel söz almış, onu takiben eski Cide Kaymakamı Hamdi Balakan bir konuşma yapmıştır. Bundan sonra alkışlar arasında mikrofon başına gelen Celâl Bayar muhim bir nutuk soylemiştir. Bu nutuk devam ederken içine sılâhlı jandarma doldurulmuş bir kamyon meydandalu halkın arasından geçmiştir. Bazıları bunu Halk Partisinın bir nümayişi olarak vasıflandırmıslar, bazıları da tesadüf olduğu kanaatini ileri surmüşlerdir. Celâl Bayar sözlerine, Kastamonuya her gelişinde yağmurla beraber sehre girişinin iyi bir tesadüf olduğuna isaretle başlamış ve şöyle devam eünistir: « Ben Kastamonuya sadece bir seçim propagandası yapmak için gelmis değilim. Buradaki arkadaslarun bu vazifeyi lâyıkıle yapmaktadırlar. Ben buraya arkadaşlarımın Kastamonunun uğurhı bir yer olduğunu bildigim için feyiz almağa geldim.» Bayar, bundan sonra 1946 seçimlerine hâkim olan kötü zıh Arkası Sa. 3, Sü. 6 da 4 BayariM yard gezisi BAHAR BAYRAMI D. P. Başkanı kısa bir zamanda katettiği mesafe ve yapüğı konuşmalarla bir rekor tesis ediyor Bolu 30 (Hususî surette Boîuya giden arkadaşunız Mekki Said Esen bildiriyor) Evveîki gan sahab 9 da Ankaradan bir jip arabasile yola çıkmıs olan DP. Başkanı Celâl Bayar, ayıu zamanda istirahatsız, arasız ve uykusuz bır seyahat rekoru da kırmış bulunuyor. Siyasî şeflerin alışık olduğu konfordan tamamen âzâde olan bu yolculuğua evveliii giirkü kısmı 400 kilometre asıldlktan sonra, geceyarısı Boluda sona ermişti. Parti teskilâü ve civardan gelen kafilelerle hasbıhaller, sabahın dordüne kadar siırmüştür. Bayar, sabahleyin saat 99,30 da Demokrat Parti merke» zine gelmiş bulunuyordu. Öğle ü« Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bugün Berlinde hâdise çıkması muhtemel l Celâl Bayar Boluda Demokratlara hitab ederken D.P. bugün înönü gezisinde büyük bir miting yapacak Partiler dün de, İstanbal, Ankara, Konya, Bursa, İzmir ve daha bir çok illerde açık hava toplantüarı yaptüar Demokrat Parti dün şehrin muhtelif 15 yerinde siyas! toplantılar yapmıjtır. Bu toplanülarda konuşan D. P. milletvekili adaylan, C. H. P. nin seçim beyannamesi hakkında esasb tenkidlerde bulunmuşlar, bu arada işçi, köylü, maarif, sağlık vesaire gibi muhim memleket davalanna temas etmişlerdir. İlk toplanü Çarsambada yapılmış, burada milletvekili adaylarından Firuzan Tekil ve Mükerrem Sarol konuşmuslardır. Saat 10 da Fatih Camii meydanında yapılan toplanüda İstanbul milletvekili Faruk Nafiz Çamlıbel, Demokrat Partinin bir murakabe partisi olarak yapbğı hizmetlerden bahisle demiştir ki: . Murakabe partisi olduğu Salde bu kadar faydalı işler başaran Demokrat Partinin iktidara geldiği zaman ne kadar muvaffak olacağını takdir edersiniz. Memleketin şu perişan haline bakınız: Bir tarafta mustarib bir bir görünüs halk, diğer tarafta müreffeh idareciler var. Bir tarafta büyük ve konforlu apartımanlar, diğer tBrafta gecekondular ve fakir kulübeleri. Halbuki bu idareciler Iktidarlarını halka bordudurlar. Halk Partisi jimdi de seçim beyannamesile kuru vaidlerde bulunuyor. 28 senedenberi yapacak durumdaydı, neden yapmadı?» Sehremird toplantısı Başbakan garda Vali, Ordu MfiBuradaki toplanüya saat 14 te fettişi, İstanbul Komutanı, vilâyet ve belediye erkânı tarafından uğur baalanmışür. Firuzan Tekil bura Arkası Sa. •*, Sü. 4 te lanmışür. i İngiliz Komünist Partisinin dunımu Kont Sforza Muhafazakârlar, bu partinin kanun dışı edilmesini istiyecekler Trieşte meselesi Kont Sforza «Tito'nun teklifi kabul edilemez» dijor Roma 30 (a.a.) Başbakan dün gece Dış işleri Bakanı Kont Sforza ile uzun bir konuşma yapmıştir. Konuşmadan sonra Mareşal Tito'nun son beyanatı hakkındaki fikrini soran gazetecüere Kont Sforza demiştir ki: « Mareşal Tito'nun öne sürdüğü noktai nazar İtalyan, hükumeti tarafından kabul edilemez.» Öte yandan Başbakan da Trieste meseiesinin hallinin lamana muntae olduğuna ve Mareşal Tito'nun beyanatımn taktik hareketlerden ibaret bulunduğunu belirtmiştır. Demokratlarm dün Fatihte yapttkhn toplanüdan Fener, Genclerbirliğini, Vefa Demirsporu yendiler Ankara D. P. toplantısında bir hâdise Millet Partisine mensub bazı kimseler D. P. nin toplantısında kargaşakk çıkarmak istediler Ankara 30 (Telefonla) Bugün D. Partinin seçira propagandası toplanüsında bir hâdise oldu. Hâ« mid Şevket İncenin konuşması sırasında, D. Parti ile C.H.P. arasındaki muvazaa isnadlannı reddeden sözleri üzerine, kalabalığm aras;ndan tiz bir sesin: «Muvazaa vardır. İspat edebilirim> diye bağırdığı görüldü. Bu sesin kimden çıktığı merak uyandırdı ve bu anda kalabalık arasında bir kargaşalık oldu. Bunun, Millet Partisinden, Kudret gazetesinin yazı işleri müdürü Yalçın U Arkası Sa. 3, Sii. 3 te Başbakan dün akşam Ankaraya döndü Bir müddettenberi çehrindzde bulunmakta olan Başbakan Şemseckün Günaltay dün akşam ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. Başbakan hareketi srrasında kendisini uğurlamaya gelen basın mensublarına çunları soylemiştir: « İstanbuldan memnun olarak ayrılıyorum. Seçim esnasında vatandaşın huzur içinde reyini verroesini temin yolunda her türlü tedbir alınrrustır. Partiler siyasî faa | liyetlerine normal bir tarzda devam etmektedirler. İtetanbulun güzel bir bahar geçirmekte olduğunu, yağan yağmurların memleket için bereketli bir yıl müjdeciliği yaptığını memnunlukla müşahede etaniş bulunuyorum.> ( Erenköy Kız Lisesinde Toplantı ) i " C u m h u r i y e t „ muharrirleri seçim bölgelerinde ZTurdun dört bir tarafına dağümış olan 12 arkadaşiTnız, bulunduklart mıntakalardan her gün mektub, telefon ve telgrafla en yeni haberleri hildinnekteâirler. Okuyueulanmtz böylelüde seçimlerin bütün sajhalarını 14 maytsa kadar adım adım takib etmek fırsaftnt bulacaklardvr. Mıllî Eğitim müsabakalarına dün devem edilnıistir. Fenerbahçe stadında yapılan maçlarda, Fenerbahçe Genclerbirliğini 60. Vefa D Sporu 10 yenmişlerdir. Yukarıdaki resim Fenerbahçe Gençlerbirüği macının heyecanlı bir safh?sım gostermektedir. 'arın tajsilâtile digtr tnor habed«iaa?i i uacu 6abif«mizde bulacaksuıu Bugün Beşinci Sahifeye Bakınız! Erenkoy Kız Lısesı mezunları her sene oîduğu gibi bu sene de mekteb binasmda senelik toplantılarını yapmışlardır. Havanm guzel oluşu. mekteb sıralafnda geçen tatlı günlerin haUrlanmasına vesile o'an bu gunün daha canlı geçmesine yardım etmiştir Bu munastbetle mekteb bahçesinde de oyunlar oyaanmı^tır. Kesimde mekteb taiebeleımin mezunlaı şerefine yapbkjuı bir goete^j görülmekteelir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog