Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Sabahları ilk dostunuz Yeryüzündeki ÖMEB RIZA DOĞRUL İptidaî dinler Eski dünyada din Hindistan dinleri Çin dinleri İran dinleri İsrail oğulları Avrupa dinleri İslâmiyet ve Hazreti Muhammed hakkmda esaslı biigiler mevcuddur. îlatı 300, Cildlisi 350 kuruştur. DİNLERİN TARİHİ Oft I C . £U IICI yil 5 3 y i r 9 1 8 8 Yeni basın ve af kanunları tasarılarmm esasları Basın tasarısmda, gazetelere ağır ve yeni külfetler yükleyen hükümler bulunuyor Adalet Komisyonunda görüşalen af tasarısına, basın suçlantun ithâli kabnl edilmedi. Dünkü müzakerelerde, af hükumlerini genişletici bazı teklifler yapıldı Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: KURUCUSU.'YUNUSNADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 24290 l6rS6n)D6 ' 9 Mai*t ] 9 5 0 İNKÎLÂP KİTABEVİ Sulann istilâsına maruz kalan Eskişehir sokaklanndan bir görünüf Medeniyet ve emniyet ir cemiyet hesabma en acıklı şey, geriye baküdığı zaman insanda boşu boşuna zaman kajbedildiği duygusunu uyandırabilecek işaretlere rastlamaktır. Vaktile şu tedbiri alsaydık, zamanında şu işe çirişseydik, bugün başımıza bu felâket gelmezdi! Divorsak, yahud böyle demek içimizden geçiyorsa, şüphemiz obnasın ki cemiyetimizin yürüyüş temposu aksıyordur. Vaktile bu memiekette sel gibi, kuraklık gibi afctler. olağan birer tabiat hâdisesi sayılır, bunlara karşı öAleyici çareler aramak ne milletin, ne de hükumetin aklından gecmezdi. Bir bolgeyi sular mı basmış? vah vah; bir yerde kuraklık mı olmuş? çok yazık, denir, yara sineyc çekilirdi. Kadere. kısmete teslimi nefs eylemek o zatnanki sosyal yapımızm ruhuna işlemişti. O kadar ki, şark felsefesinin temeli sayılan tevekkül zihniyetini batı dünyası topyekun bize maretmekten çekinmiy«T<fcı. Ankara, 8 (Telefonla) Bakanlar Kurulunda son şeklini alarak Mecüse verilen yeni basın kanunu tasarısının baflıca esaslarını bildiriyorum: Birinci madde şöyledir: <Basın serbesttir. Basın hürriyeti v« basılmış eserlerle bunlann yayınlanması, bu kanunda yazılı hükümlere tâbiür.. Bundan sonraki maddede: «Basılmış eser» den maksadın ne olduğu tasrih edilmektedir. Üçüncü maddeye göre: «Gaaeteler, haber ajansları yayınları ve belli aralıklarla yayınlanan diğerinden basılmif eserlere bu kanunda «mevkute» denir. Aynı madde, (yayın) ı tarif ettikten şonra, basın suçunun yayuı yolile vücud bulduğunu kaydetmektedir. Beşinci maddeye nazaran «her mevkutenin yazı işlerini fülen idare eden, mesul müdürü bulunur. Fakat neşriyatın muhtelü kısımlannı ida Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Yeni Yunan Üç parti arasında bir anlaşma yapıldı, yeni kabineyi Plastiras'ın knracağı bildiriliyor Eskişehiri istilâ eden sular gittikçe alçahyor Baymdırlık Bakanı, sel felâketi hakkında diin Mecliste uzun izahat verdi. Cumhur Başkanı İnönü Ankaradan seylâb b'ilgesine hareket etti Atina 8 (A.P.) Yeni Yunan kabinesinin kimlerden müteşekkil olacağı ve siyasî programı hakkında bir prensip andlaşmasma varıldığı bu gece ilân edilmiştir. Muşterek tebliğ, General Plastiras <MiIlî Ankara 8 (a.a.) Büyük Millet ezcümle şu beyanatı yapmıştır: Birlik), George Papandreu (Sosyal « Şimdıye kadar yapılan tesbiDemokrat) ve Sofokles Venizelos Meclisinin bugünkü oturumunda, (lâberal parti) tarafından yayın Bayındırkk Bakanı Şevket Adalan, te göre, yıkılmış olan evlerin sayısı fekişehirdeki sel felâketi hakkında Arkası Sa. 3. Sü. 2 de lanmıstır. TebliğSe seçim neticsleri tamamile belli oluncıya kadar nihaî bir karar verilmiyeceği kaydedilmiştır. Andlaşmaya gore, General Plastiras Başbakan Papandreu ile Venizelos Başbakan yard.mcısı olacaklardır. Seçimin neticeleri Atina 8 (a.a.) (Afp) Yunan lanrun sürekli olarak eçimlerinin son resmî rakamları işletilmesi gayesini unlardır: güdtiyor Halkçılar 273.942, Plastiras 264.628, General Collins'in ba$kankgındaki heyet memPapandreu 159416, Liberaller 252316, Ankara 8 (Telefonla) Çiftçiyi Safianopulos 155,176, Metaksis ve topraklandırma kanununun baa leketimizdeki Amerikan.^askerî misyonunu Fransn pcıUmentoso toplanfı lıallnde ••"•• Maniadal 113,522, Markezlnis S7,730, maddelerinin değiştirilmesine, baBu zihniyetten bütün bütün nKanellopulöfe 75,377, Zervas 51,356. ziyaret edecek B maddelerinin kaldınlmasma ve caklaştığımızı iddia etmek belki 11 sfvil seçim bürosu ile umumibu kanuna bazı maddeler eklenmegüçtür. Fakat şüphe yok ki, Dünci pet itibarile askerî oylarm tasnifWashmgton 8 (A. sine dair kanun tasarısı son şekliMeşrutiyetle, hele Cumhuriyetle leri henüz sona ermemiştir. P.) Bırleşik Ameni aldı. Kanunun güttüğü başlıca beraber hlç değilse aydın idareri rika ordusundan bilmaksadlar şunlardır: zümre hesabına artık eskl geledirıldiğine göre, AA Arazisi olmıyan veya yet nekleri bir köşeye bırakhğunızı ve merikan ordusunun miyen çiftçılerle, bu kanun geaçıkyiirekle yapıcı prensiplere bel Genelkurmay başkan r«J;ınce, topraklandırılmaları kabağladığımızı soyliyebiliriz. ları ve suıbaylarından bul edılenleri, aileleri ile birlikHattâ daha ileriye gideceğiz: müteşekkil bir grup te geçimlerini sağhyacak ve 1 5 Valnız aydın zümre, yalnız idareci kurmay Başkanı Gekuvvetlerini değerlendirecek ölsınıf değil, millet de geniş ölçüde eral Lowton Col Arkası Sa. 3, Sü. 1 de kader kısmet felsefesinden sıynllins'in baskanlıgında mış, müsbet işe basret çekmeğe Yunanistan, Türkiye başlamıştır. Öyle ohnasaydı, söz ve C. Bayar bugünlerde yapacağı ve İrandaki Ameriyazı hürriyetine, seçim hakknıa ve kan askerî misyonlabir basın toplantısında geniş halk idaresine karşı vurdumuzda rına bir ziyaret yapa izahlarda bulunacak bu derece yakın bir ilgi görülür caklardır. Ziyaretin mart sonlarmda yaınıiydü? Paris 8 (AJ.) Fransız hüku itibaren greve başlayacak olan işBir kaç gündenberi şehrımizde püacağı ilâve edilPeki, o halde neden bir ziraat meti bugun devletlejtirilen hava çdler için iş mükellefiyeti ibdasına bulunan D. P. Başkanı Celâl Bayar, mektedir. memleketi olan Türkiyede sel gibi, gazi ve elektrik tevzii endüstrile karar vermiştir. dün öğleden sonra Parti merkezine kuraklık gibi tabiî afetler hâlâ ön rinde çalışan ve bu geceyansından Arkası Sa. 3, Sü. 4 te gelerek hususî ziyaretleri kabul General Omar Brad lenemez? Gerekli tedbirlerin lüetmiş, bu arada Tekirdağdan gelen ley bugün Kadınlar Bu meseleye dair Meclise bir zumunu yıllardanberi tekbir getiAuriol nutkunda, îki memleket D. P. il başkanı Dr. Zeki Erata Basın kulübünde bir sözlü soru önergesi verildi rircesine hep beraber söyleyip durmanla uzunboylu görüşmüştur. harb patladığı takarasındaki birlikten bahsetti duğumuz halde neden bir türlü dirde Birleşik AmeBundan sonra geçici il idare kuAnkara 8 (Telefonla) D. P. kollanmızı sıvayıp harekete geçtçel milletvekili Salih İnankur Mee Londra 8 (B3.C.) Fransa rulunun yaptığı resmî toplantıda rika ile müttefikleritneyiz? Nebirlerin taşması, yahud Kunnay Başkanı General Collius, teyini lise bir sözlu son^ önergesi verCumhur Başkanı M. Auriol bugün Celâl Bayardan başka Adnan Men nin harbi kazanacaktopraklarm susuz kalması, sık sık münasebetile yemin ederken miştir. Bu önergeye göre, Hatay, Krabn arabasile Belediyeye gitmiş deres, Fuad Köprülü, genel mer larını söylemiştir. bizi hesabsız can ve mal kaybına Atomdan bahseden General Brad beraber derhal bir misilleme dar Seyhan, İçel ve Antaîya illerinde tir. M. Auriol burada söylediği nu kez kurulundan Hulusi Köymen, uğratu; bunu hera önceden tahmin tukta «harab olmuş duvarlar, ve Kâmil Gündeş hazır bulunmuşlar ley, «Atom bombası stokumuzla bu besi indirme imkânını sağlıyacak meyvalan mahveden soğuğun madeder hem de gözümüzle görürüz; jokık yerler, bir barbarlığm şahi dır. Toplantıda İstanbul il kongresi bombalan yerinde kuUanmak ik to. Fakat diğer süâhlar ve tekdî zararları milyonlarla ıfade edigörmesine görürüz, hattâ icabını görüşmeler olmuştur. tidarı, kesin bir tesir yapmamakla Dr. Hasan Daımuıin son bulıışu hakkında, Arkası Sa. 3, Sü. 7 de lemiyecek kadar büyük olmuştur didir. Fakat aynı zamanda İngiliz hakkında düşünurüz de neden bir karar vedenmekte ve bu hususlarm Tarım mjlletinin daha büyük cesaretine, Toplantıdan dıjarıya hiç bir haber tanınmif üb profesörlerinin fikirleri rip onu yürütmeyiz? ve Ticaret Bakanlıklan tarafından daha kuvvetli imaıuna şahiddir sızmamıştır. Parasızhk, elemansızlık, Tmirânsözlü olarak cevablandırılması isdemiştir. M. Auriol Ingiltere il« D. P. il merkezi hergün yüzlerce sızlık gibi mazeretleri musbet katenmektedir. Felâkete uğnyan müs Gureba hastanesi 3 uncü dahiliye mörunde yaptığı şifakâr buluş, ge Fransa arasındaki birlikten ve dipartili tarafından ziyaret edilmekfalı bir insan kabul etmiyecektir. kliniği asistanlanndan Dr. Hasan rek ilim muhitinde, gerekse okuyu ğer devletlerle yapılan muahedeletahsil vatandaşlarm Ziraat ve diğer tedir. Her partili kongre tarihini Çok şükür, yirmi beş yıldır yeter Darmanın Lenfo Sarkom hastalığı cularımız arasında büyük bir alâ rin bu birliğe verdiği kuvvetten millî bankalara olan borcları tecil merak etmekte, parti işleri üzerinde derecede eleman yetiştinnişizdir. adı verilen bir nevi kan Habis tüedilecek midir ,ne kadar müddetle Arkası Sa. 3, Sü. 3 te ütizlikle Arkası Sa. 3, Sü. 6 da I durmakta, hâdiselerin İmkânlarımız da elimizi kolumuzo tecil olunacaktır? Bu ziraat erbaseyrini sabırla beklemektedir. bma, geniş mikyasta zararlarmın işletmeğe elverecek kadar boldur. Merkez kulislerinde yer yer üçlü giderilmesine tevessül olunacak Yalnız bir baraj tesisatınm masrabeşli parüliler toplanmakta, son İstanbul Şehir Meclisi, dün S ı m dığını, bunun dilencinin çanağın mıdır? Kuruyan ağacların yerine fını ise, istihsal artışından doğacak hâdiseler üzerinde fikir teatisinde Enver Baturun baskanlıgında 1950 dan ahp cebimize koymak demek derhal dikmek için fidan temin ve geliri bir tarafa bırakalun. sadece bulunmaktadırlar. yüı bütçesinin müzakeresine başönleyeceğimiz felâketlerin ifade et Arkası Sa. 3, Sü. 2 de tedarik olunacak mıdır? Arkası Sa. 3, Sü. 6 da lamışür. Müzakere sırasında, söz tiği rakamlarla karşüamak mümalan Zahid Ural, bütçenin gelir kündür. kısmının makamca 41,000,000 lira Demek oluyor ki, asıl eksiğimiz olarak hazırlandığı halde, bütçe plânsızlık ve programsızhktır. Haencümeninde 42 milyon küsur lirekete geçmek, bir şeyler yapmak, raya çıkarılmasını tenkid ederek, hattâ neler yapmak gerektiğini hebu rakamların hayalî olduğunu, pimiz takdir ediyoruz da ne zaman, Elektrik idaresinden ahnacak iki nasıl ve ne şardar altında yapabimilyon liranın varidat olarak gösliriz? Bunu hesablamağa yanaşmıterildiğini, halbuki geçen sene de yoruz. Idareden böyle bir bütçe yardımı On yıl önce bir su politikasıEroincilere, gizli ev işletenlere alınacağı va'dile 949 bütçesinde nın esaslan hazırlar.sa, teferruab temizliğe dikkat etmiyenlere gösterildiği halde, müessese mudütesbit edilse ve belli bir tarihte işriinün bizim verecek fazla on parayıldınm savaşı açılacak ler tamamlanmak üzere çalışmağa mız yokttır, dediğini, bir taraftan başlansaydı, o tarihten bir yü önce tstanbul VaUsi Fahreddin Kerim bütçede Sular idaresine yardıro başımıza gelen bir felâketi bugünGötay dün akşam İstanbul Radyo tahsisatı gösterilirken, dığer tarafkü gibi içimiz yanmadan yüreğisunda ikinci konuşmasını yaparak tan bu idareden 90,000 lira bütçe mize sindirmek mümkün olabilirdL şunları söylemiştir: yardımı alınacağına dair fasıl açüÇünkii bilirdik ki, bu artık felâket« Ticaret ve Ekonomi Bakani' lerin sonuncusudur; tabiatin bu nın müzaheretile Toprak Ofisl çetin muziblikleri bundan böyle biyapılan işbirliği sayesinde meyda » gafil avlayamıyacakür. na çıkardığımız yağm yaz aylarında Böyle bir emniyet duygusundan çıkarıbnıyacağuu söylüyorlar. Bu yazık ki, bugün hâlâ mahrumuz nun ash yoktur. Yağ satışlarma ar Yann yurdumuzun nerelerinde ne verilmiyecektdr. Halkın efcmek v biçim afetlerle karşılaşabileceğimizerzak işlerini her hangi bir şekild den haberimiz yok. Daha doğrusu maddî faydalarrna alet etmek ; sti her türlü ihtimallere gebe olan geyenlere göz açtrrmıyacağımıza hem a> *j^==( ç»ru relerin karanhğında vüreğimiz urşerüerim emin olsunlar. Ticaret ah İstanbul lik ikincisi Fenerbahçe pererek sabahı bekliyoruz. Medelâkı konusu üzerinde hassaslıkl futbol takımının İsraile gitmesi niyetin emniyet manasına geldiğini Yeni seçımlere doğru gıderken leyecek dort aıkadaşımızı memle Nadir Nadi Güney illerine, ismail duruyorum. münasebetile İsrail elçisi M. Eliahu iyice öğrendiğimiz halde kör tabia yurdun umumî manzarası nedir ve ketin dört köşesine yollıyarak on Habib Egeye, Burhan Felek Mar îstanbulda açtığımız Halk Lo Sasson, dün Park Otelde bir kokkuvvetlerine karşı bizi koruması vatandaş acaba bu demokrasi yo larm inübalarmı aksettirr"e\e ka mara havzasına ve Cevad Fehmi kantası ile umumî aşhanelerde teyl parti vermiştir. Bir haftadanberi limammızda b u | Amerika 6 ncı fılo kc.ntanı \ ıs« için hâlâ gökyüzü ıden meded um lunda girisilen hamleler karşısınla rar verdik. Bu arkadaEİarımız Ba? Karadeniz sahillerine gideceklerclir. Kokteylde, Vali ve Belediye Reisi lunan Amenkanm Akdrniz donan amiral J. Bellentine'ın refıkası düa mak. doğrusu bu ısırda bir acajib ne dusünüyor? Onun derdleri. is muharririmiz Nadir Nadi ile ar Arkadaşlarımız bir kaç gune ka ki yemeklerin evsaf bakımından düzeltilmesi çalışmalarımızın tek Fahreddin Kerim Gokay israil se masma mf»nsub 9 parcadan rıürek uçakla Romaya çiteıiştir. Resimda kaçıyor. Itekleri, şikâyetleri ve temennıleri kadaslarımız İsmail Habib Se\uk, dar peyderpey harekete hedefıdır. Öğretmenler, Emniyet faret erkânı, Fenerbahçe futbolcu Ikeb filo dün sabah limanımızdan j Visanurahn refıkası Yeşükoy hava NADİR NADİ Jnelerdir? Işte bunları görüp, din Burhan Felek ve Cevad Fehmidir. caklardır. Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 5 U Kreye müteveccihen ayrümıçür. 1 meydanmda gorülmettedir. Amerikan Kurmay Başkanı geliyor değişiklik Kanununda Yeni tasan, yurd toprak Toprak Fransada sabotaja karşı kanun kabul edildi Hükumet buyök bir ekseriyetle îtimad Neclis azalan gene yumruk yumrağa kazandı, geldiler D.P. Istanbul teşkilâtındaki anlaşmazlık Çaresiz bir hastahğa karşı bulunan ilâç İngiliz Fransız göriişmeleri Meyva miistahsili soğuktan büyük zarar gördü "Cumhuriyet,, in Büyük Röportajı Şehir Meclisinde bütçe müzakereleri Ynrd Ne Diyor? Nadir Nadi Güney ve Doğu illerine, İsmail Habib Egeye, B. Felek Marmara havzasına ve G, Fehmi Karadeniz sahillerine gidiyorlar Valinin dün geceki radyo konuşması Amerikan filosu dün gitti J İsrail elçismin kokteyli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog