Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

umhuri 28 ncı yıi Sayı : 9 1 8 6 KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İ*leri: 24299, Matbaa: 24290 Istanbul Dans JCral ve Kraliçesinin sefileçajj LÜLE Geceşi Sâlı 7 Mart 1950 13 Mart 1950 faksim Belediye Gazino&nda Evsiz Kaldı Bir diinya konferansı ngiliz genel seçimleri sırasında Mr. Churchill tarafmdan da bahis mevzuu edilen yeni bir konferans toplamak ve Batı ile Doğu arasındaki aynlıklara ve tehlikeli yarışlara son vermek üzere bir teşebbüste daha bulunmak davası malumdur. Bu mesele İngiliz seçimlerinin verdiği netice üzerine hayli duraklamış, bu arada Amerika Cumhur Başkanı Mr. Truman, bir kaç gün önce aynı bahse temas ettiği gibi Moskovadan da bir istiskal sesi yiikselmişti. Amerikada hüküm siiren en kuvvetli kanaat, Sovyet Rusya ile anlaşmak üzere yapılacak her yeni teşebbüsün bir zâf alâmeti telâkki edileceği merkezindedir. Onun îçin herşeyden önce Sovyet Rusyanın da inkâr edemiyeceği tarzda kuvvetli olmak, sökemiyeceğine inanacağı metanette bir cephe kurmak. elhasıl onun kabul etmekten başka çare bulamıyacağı emrivakileri vıicude getirmek icab eder. Mr. Acheson'un dediği gibi Sovyet Rusya bir nehirden farksızdır. Bu nehirle anlaşmak mümkün değildir, fakat bu nehri dizçinlemek ve barajlamak eldedir. Ba sayede onun tuğyanlanndan, ve tuğyanların vereceği zararlardan, yapacağı tahribattan korunmak için alınması gereken tedbirler alınmış olur. Mr. Truman da bu fikri taşvib etmiş ve yapılacak işin bu merkezde olduğunu anlatmak için Moskovaya gitmiveceğini, hattâ Cumhur Başkanlığında kaldıkça Moskovaya gitmeyi düşünmiyeceğini söylemiş, ancak daha sonra Moskovayı gezmek istiyebileceğini anlatmıştır. 800 kadar ev yıkıldı, bir kısmı da yıkılmak üzere, dört kişi boğuldu D 4 mahalle sular altında köylerden haber yok Eskişehirin bazı bölgelerinde sular alçalıyor, askerî vasıtalarla kurtarılan aileler okullara ve camilere yerlestirildi; elektrik cereyanı kesildiğinden şehir karanlıkta kaldı Eskişehir, 6 (Hususi muhabirimizden. telefonla ) Şiddetli yağmurlar ve eriyen karlar yuzünden Porsuk nehrinin kabararak Eskişehri sular altında bırakmasile başgösteren felâket devam etmektedir. Dün sabaha karşı yükselen sular. Eskibağlar, Yenibağlar ve Gullük mahallelerini de basmış, bu mahalleierin sakinleri yatak halile evlerinden fırlıyarak suların içine dalmışlardır. Sabaha kadar kamyonlar, otobüsler, otomobiller ve arabalarla eşyalar taşınmış, sıhht imdad otomobiller i hastaları hsstanelere nakletmişlerdir. İstanbul köprüsü denilen semtten gelen sular bu mahalleleri tamamen istilâ etmiştir. Eskisehirde böyle bir seylâb 40 yıldanberi ilk defa vukubulmaktadır. Bir çok köylerden henüz haber alınamamıştır. Halk, mekteb ve camilere yerleştirildi Vali Ahmed Kunk, ilk tedbir olarak şehir Arkast Sa. 4. Sü. 6 da Yunan secimlerinden bir görünüj: Oylaıru kullanmak üzere sıra bekliyen halk Türkiye ve İtalya İtalyan Dış Işleri Bakanlıği imzalanacak anlaşma için Yunan seçimlerinde kat^i ncticcye doğru Aşırı Solcular Birliği dün sabah başta gelirken akşamüstü beşinci mevkie düştü Şimdîlik Plastiras'ın partisi en çok oy almış durnmda, onu Çaldaris, Venizelos'un partileri takib ediyor îş(Sureti mahsusada giden arkadaşımu Doğan Nadi bildiriyor) Atina 6 Seçimlerin nihaî ne» ticeleri henüz belli olmamışsa da büyük partilerin vaziyeti anlasıltnıştır. Sabahleyin gelen haiberler, aşırı solou Sofianopulos'un lidK1liğindeki «Ûemokratik blok> un başta gittiğini bildirroiş ve bu hal Atina için bir sürpriz teşkil etmiştir. Fakat öğteden »onra vasiyet Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Subaylara aid terfi kanunu tadil ediliyor ne diyor? Buna karşı gerçi Amerika âyanında Moskovada bir konferansın toplanması luzumundan babsedenler bulunuyorsa da hâkira olan kanaatin bu merkezde olduğu aşikârdır. Amerikada hükum süren bu csaslı kanaatin ifade ettiği mâna, gayet açıktır. Çahşmak. çabalamak, kalkınmak, en üstıin silâhlarla cihazlanmak. en kuvvetli vasıtalan elde etmek. velhasıl mücessem kuvvet ve kudret halinde Kusyayı anlaşmağa çağırmak, böylece sağlam bir anlaşma japarak dünya sulhunu keşmekeşten kurtarmaktır. Gerçi bu yolda sarfolunacak emekler ve gayretler son derece büyüktür ve göze ahnacak fedakârlıklar çok ağırdır, fakat üer güçlüğe galebe çalmanın en musbet ve en sağlam yolu da bundan ibarettir. Nitekim Moskovadan akseden sesler de bu kanaati kuvvetlendirecek mahiyettedir. Moskovanın telâkkisine göre Mr. Churchiirin Rusya ile bir d»,ha konuşmak yolundaki teklifi, .bir iflâs itirafı» ndan başka bir şey değildir. Mr. Churchillin daha önce «SovCelâl Bayar ve Adnan Menderes dün hava meydanında yet tecavüzune karşı mukavemeti. tavsiye ettiği halde şimdi Kusya ile anlaşmayı tavsiye etmesi ancak bir «iflâs» ifade edebilir. Mr. Churchill'in teklifi Moskovada bu şekilde telâkki olunduğuna ve bir «iflâs» sayıldığına göre yeni bir konferansın Moskovada nasıl karşılanacağnu tahmin etmek güç değildir. Demek ki Moskovada bir konferans toplandığı takdirde akaD. P. İl merkezinde dün gece geç vakte kadar süren rnete mahkum olacağı peşinden bilinen bir hakikat teşkil edecek ve bir toplantı yapıldı, Istanbul teşkilâtında bu konferans da Mr. Truman ve tasfiyeler olacağı söyleniyor Mr. Acheson'un kanaatlerini teyid etmekten başka bir işe yaramıyaD. P. Başkam Celâl Bayar, dün osmanoflu refakat etmekteydiler. caktır. saat 16,20 de uçakla Adanadan şehD. P. Başkanını Yeşilköy hava Esasen mesele, bir konferansın toplanıp toplanmamasında değildir. rimize gelmiştir. Celâl Bayara Ad alanında il başkanı, il idare kurulu Arkası Sa. 3, Sü. 1de Mesele hallolunacak güçluklerin nan Menderes, Fevzi Lutfi Karaçarelerini bulup bu çareler üzerinde anlaşmaktır. Yani konferansın toplanması bir gaye değil, bir vasıtadır vefcuvasıtadan faydalanmak için esaslar üzerinde mutabakat hasü olması veya göriiş yakınhğı sağlanması icab eder. Bugünse böyle bir durumun izi bile göze çarpjnamaktadır. Hattâ bir Amerikan gazetesinin çok haklı olarak işaret ettiği gibi böyle bir konferans toplandığı takdirde ne isteneceği, ne tekîif olunacağı ve konferans muvaffakıyetsizliğe uğrarsa ne yapılacağı hakkında Batı devletleri arasında dahi bir görüş birliği ha. sıl obnamıştır. Onun için Batı dev letlerinin evvelâ bu meseleler üzerinde anlaşmaları, daha sağlam bir dünya sistemi kurmak için ne yapacaklarını karariaştırmalan, bir konferansın toplanmasmı istemekten daha esash ve daha lüzumlu bir mahivet arzetmektedir. Batılı devletlerin de bu yolu tutmuş oldukları göze çarpıyor. Mr. Achesonun Batıh devlet Dış Işleri Bakanlannın Terfie hak kazanraak için, subaylann her rütbede fiilî olarak bulunacakları müddetleri bildiriyoınz Roma 6 (a.a.) İtalya Dış leri Bakanlığı, Türkiye İtalya dostluk andlasmasıran bu aym sonunda imzalandığını Htdirmiştir. Bu andlaşmanın, Doğu Akdenize, Türkiye, İtalya ve Yunanistan arasmda batı lehine yapılacak hareketlerin bir kısmıru teşkil ettiği akkındaki söylentileri vorumlayan )ış İşleri Bakanlığınm bir sözcüsü, i andlaşman:n, siyasî munase»tler kurnkak üzere İtalyamn başbir çok rr.emleketlerle irazaladı«ndla?rnaların aym olduğunu Ankara 6 (Telefonla) Subay öylemiştiir. lar heyetine mahsus terfi kanununun bazı maddelerini değiştiren tasarı, Millî Savunma komisyonundan çıkmıştır. Bütçe komisyonu bugün tasarıyı muzakereye başladı. Goruşmelere yarın da devam edilecek ve tasarı hafta içinde umu mî heyete sevkolunacaktır. Tasarının son şeküne göre, büDün Paristen gelen sözüne ina tun subayların terfie hak kazanma nılır bır Amerıkalı, meşhur Saları için, her rütbede fi'lî olarak en kallı komünıst Aslan Humbaracı az bulunacakları müddetler şöyle hakkında şunları söylem ştir: dir: Asteğmen ve teğmenler 4 yıl, « Aslanı Pariste gordum ve Arkast Sa. 3. Sü. 6 da konuştum. Humbaracı, şımdi Rus Sakallı komünist Türkiyeye dönmek için çare arıyor Miimtaz Faikın tevkifi meselesi Adalet Bakanı, dün Mecliste karann infaz seyrini izah etti Ankara 6 (Tplefonla) Muhiddin Baha Parsm, Mümtaz Faik Fenikin durumu hakkındaü sözlü «orusuna Adalet Bakanı, Meclisin bugünkü oturumunda cevab verdi. Fuad Sirmerı, Muhiddin Baha Parsm, basn yolıle tahkirden dolayı, iiç ay hapse ve 100 lira ağır para cezasına çarpılan Mumtaz Faik hakk;ndaki ilâmm infaz seyrini kısaoa anlattı. Bu arada Nümune Arkast Sa. 4, Sü. lde Dünkü Meelis Sözlü sorulardan çoğu, sahibleri Mecliste bulunmadığından düştü Ankara 6 (Telefonla) Bugün Meclis gündeminde bulunan 7 söz" lü sorudan çoğu, önerge sahîbleri bulunmadığından düsmüştür. Bu arada, Kütahya milletvekili HakJa Gediğin de devlet kalkınma plânına, hususî teşebbüse verilecek iş sahasına vesaireye dair bir önergesi vardı. Müzakerelerin başrndanberi Mecliste bulunan Hakkı Gedik, kendi sorusuna, daha geç sıra geleceğini hesablayarak salondan bir müddet çıkmış, fakat dönüşünde, ancak başkanın sorunun düştüğüne dair tebliğatına yetişmiştir. Sadi Irmak da ,telif haklarını koruma tasarısının, Meclise ne ların elınden kurtulmak için çareler aramakla meşgul. Kendi ifadesine göre Rusların kendisıni emellerıne âlet ettık Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Seçimlerden bir gün evvel Atina sokaklanna hâlâ pıopaganda afişleri asılmakta idi Bayar ve Menderes dün geldiler ingiliz işçi hükumeti yürüdüğü yolu değiştiriyor Kralın okuduğu hükumet programında devletleştirme işine hiç temas edilmedi Londra 6 (B.B.C.) Kral Altıncı George bugün İngiliz parlamentosunu İşçi Partisinin yeni programını okuyarak açmıştır. Yeni programda sanayiin devletleştirilmesi bir tarafa bırakılmış ve ancak ihti Bakırköy Bez Fabrikasında bir hâdise Fabri.'ianın müdürü bir işçi tarafından bıçakla hafifçe jaralandı Arkast Sa. 3. Sü. 7 de Dün Bakırköy Bez fabrikasında cüretkârane bir hâdise cereyan etmiş, bir ustabaşı, müdür Şefkati lâfa yer vermiyecek bir takım ka Türkekulu bıçakla yaralamıştir. Vakanm mahiyeti ve cereyan tarnun tasarüarınm teklif edileceğini bildirmiştir. İşçi kabinesinin her ıx şudur: Bakırköy Bez fabrikasında Planhangi siyasi bir mücadeleye sebebiyet vermekten kaçındıgı bu suya atölyesinde ustabaşılık eden Arkası Sa. 4, Sü. 2 de Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Midway'de dünkü basketbol maçları Tito'nun son resimlerinden biri Tito tarziye istiyor «Moskova ve Kominform bizden özür dilerlerse biz de onları affederiz» toplanmalan ihtimalinden bahsetmesi de buna delâlet ediyor. En doğru hareket tarzının da bu olduğu, şüphe göturmez. Bu hakikatin belirmesile durumun daha müsbet bir mahiyet alması ve Batılı Multefiklerin kendilerini daha ıy derleyip toplayarak cephelerini da ha fazla kuvvetlendirmeleri bekle Dun ni, CUMHURİYET Londra, 6 (B3.C.) Mareşal Tito dün Split şehrinde söylediği bir nutukta Yugoslavyanın Kominform ile anlaşmak üzere olduğu hakkındaki haberleri yalanlanuş ve demiştir ki: « Moskova ve Kominform metnkketleri biaden özür dilerler, biz de onları affederiz ve ancak bu şekilde yeniden normal münasebetler kurulabilir. Tito, Sovyet komünist partisi üyclerine şiddetle hücum etmis ve >lidway uçak gemisüıds japılan macı kazanan F.Bahce takimile, Midway basketbolculan bir arad bunların «yalancı» oldukiarıaı • Yvnn i üncü sahılemıza* söylemiştir, : Yeni satı§ usulleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog