Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

M A H M U T M A K A C BİZİM KÖY Türk köyünün çıplak gerçeğini bu derece kesin gölgesiz bir üslubla önümüze seren bir başka kitab okuduğumu hatırlamıyorum. Nadir Nadi Bu kitabı okuyan hiçbir milliyetçi ve inkılâbcı Türk gönül üzüntüsünden birkaç gece kurtulamaz. Falih Rıfkı Atay Kitabı bitirdiğiniz zaman eserin muharriri Mahmut Makal'a rninnettar ve mütesekkir kalacaksınız. Cihat Baban VARLTK YAYINLAM 1 Lira u m h u riyât J 2Ö flCI 9183 n ı o e Feridun Fazıl Tülbentçi fain yüzlerce yerli ve yahancı îfiğı aJünda yazdığı OSMANOGULLAfll KURUCUSU.'YUNUSNADİ " Memleketi gezıtıiş bulunuyorum, millet bizimle beraberdir. Seçimi kazanacağız,, Celâl Bayarm Adanada dun soyledıgı nuiuk Telgraf ve mektub adresi: Cumburiyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İ»leri: 24299, Matbaa: 24290 râZart6Sl 0 I 95U adlı büyük tarihl romaa kitab halinde çıkmışür. Yedi yüz kusur sabife tutan bu eserde, Osmanlı Devletinin kuruluşunu ve ooun bânisi Osman Gaanin hayatını, muzaffer savaglan, aştanı, ız> tırabım merak ve heyecanla okuyacaksınız. İNKİLÂP KİTABEVİ Tasarifiın çerçevesi dar gornloyor Meclis çevrelerinde tasandaki hükümlerin daha şamil bir hale konubnası hususunda ciddi bir temayü] var Ankara 5 (Telefonla) Ai kanunu tasansının hükiimleriııi daha şamil bir hale koymak hususunda Buyük Millet Meclisi çevrelerinde ciddî bir temayül sezümektedir. Meclise verilmiş olan tasannın çok dar bir çerçeve içinde muayyen bir mevzuu ihtiva ettiğinde ittifak edıliyor. «1948 den önce işlenmiş Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Eskîşehir dtin buyük sel felâketine ugradı Birçok evler yıkıldı, Türkkuşu kampını sular tamamen kapladı Soların istilâsına maraz kalan mahallelerdeki evlerin tahliyesine don gece başlandı, bir sinemada halk mahsur kaldı, insanca zayiat yok Eskdşehir 5 (Telefonla) Eskisehir bir su baskını felâketi altında bulunmaktadır. Dün gece büyuk bir sağanak halinde yağan yağmurlar yüzunden Porsuk çayı Gokçeışık istikametinde 2 metre 70 santım yukselmiştir. Barajm kapalı olması feci bir taşkıru önlemiş bulunuyorsa ca Inönü cihetinden Sarısuyun kuvvetli bir sel halinde Eskisehire doğru ilerledıği ve Türkkuşu kampını kapladığı haber almmıştır. Kamp j^len sular altındadır. Bozoyuk kaymakamı kampa hareket etmiştir. Eskişehirde de seli kar» şılamak için tedbirler alınmaktadır. Hasar hakkında alınan son haberler şöyledir: Bugün öğle üzeri Memlehet has* tanesi önündeki ölçme aleti Porsui suyunun yükselmekte olduğunu goeteriyor. İnönünden vilâyete gelen telgraflar da suyun daha ziyade yükseleceğini bildiriyordu. Bu hal karşjsında vilâyet ve belediye derhal tedbirler aldı ve şehirde büyuk' bir felâketin basgösterebileceginJ halka bildirdi. Su kenaruıdaki evlere tebligat yapıldı. İtfaiye teşkilâtına hazır ol emri verildi. Saat 16 da vaziyet şöyle idi: Kargın deresinin çok suratli bir akışla Eskişehri tehdid ettiği haberi geldi Vali Ahmed Kınık belediye bina Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Bayarm nutkundan: «Seçiıni kaybettiğimiz takdirde, ekseriyeti hangi parti kazanırsa Demokrat Parti o kuvvete yardıma mecburdur» Knvvet vasıtasile barış? merikan MiIIî Müdafaa Bakanı Mr. Louis Johnı son, söylediği bir mıtukharb vukuunda bazı atom hücumlarmın, Amerikan müdafaa hatları ne kadar sağlam olursa olsun, bunları delebileceğini, fakat Kral bugün hükumetin Amerikamn her hücnm teşebbüsüprogramını okuyacak nü karsılamak için en tesirli bir şekilde hazırlanmakta olduğunu Londra 5 3.B.C.) İngiliz Kralı söylemiş; diinya emniyeti ve bayarın merasimle yeni parlamentonsı için Amerikan sanayiinden ve KÜâhlanndan baska muazzam İn C. Bayar, bundan evvelki seyahatinde Adana istasyonunda karsılanırken yu açacaktır. Başında taa olduğu Geçen sene de suların istilâsma maruz kalan Eskisehirden bir göriinaf halde parlamentoya gelecek olan giliz donanmasını ve hava kuvvetAdana 5 (Telefonla) Demok kongrede bulunmak ve gerekse Kralm okuyacağı mesaj ilgi ile bek lerini ve günden güne Belişraekte lenmektedir. 7 reylik bir ekseriyete olan Fransız donanmasını da herat Parti Seyhan il kongresi bugün Bayan karşılamak için civar ilçe sahib olan Işçi hükumetin bu mesaba katmak ve kuzey Atlantik kalabalık bir Demokrat kütlesinin ve köylerden binlerce Demokrat saj a münakaşa mevzuu olabilecek iştirakile toplandi Kongrede bu Adanaya akın etmişlerdi. paktı müttefiklerinin kudretini de ihtilâflı bir şey koymalttan çekinunutmamak lâzım geldiğini de ilâ lunmak üzere, Demokrat Parti Baş Havanın yağışlı olmasına rağmen diği söylenmektedir. kanı Celâl Bayar, beraberinde ge uçak alanında toplanan büyük bir ve ettikten sonra şunları söylenel idare kurulu azasından Adnan kalabalık tarafındsn istikbal ediYarın akşam hükumetin iç ve dış miştir; Menderes ve Fevzi Lutfi Karaos len Bayar, uçaktan otomobıle kasiyaseünin müzakerfesine geçilecek «Bir dereceye kadar memnun manoğlu olduğu halde uçakla An dar omuzlarda taşındı. Bu kalaba ve Churchill ilk nutkunu soyliyeelabilmemiz için sebebler vardır. karadan şehrunize geldi. Gerek Arkası Sa. 3, Su. 2 de cektir. Filhakika komünizmi batı Avrupaya sokmadık. Avrupada hür bir öünyaıun mevcudiyetini sağlamak için müttefikfer kazan^Jar. Rusya peykler temin ederken biz de müttefikler eld» ettik. Korkmak niyetinde değiliz ve başkalarının da korktuğunu görmekten hoşlanmıyoruz. «Hulâsa olarak denilebilir ki Amerika, barışı kuvvet vasıtasile tahakkuk ettirmek gayesLıe erişmek Atina 5 Bugun Yunanistan, yolundadır.> «fena hava şartları» altında rahat Yann Kahirede 50 AmeriMr. Johnson'un bu sözlerini tahve hâdisesiz bir seçüne şahid olkan diplomatı İstanbulda lil eâersek onun Amerikaya karşi muştur. Başta Atina olmak üzere yapılacak her hangi bir atom taaralınan kararlann tatbikı bir çok şehır ve kasabalarda seçruzunun memleket dahiline sızmaişini görüşecekler menler şiddetli rüzgârlar, can sıkıcı sını önlemek mümkün olmadığı yağmurlar ve hattâ bazan sağanakhakkmda Amerikan umumî efkârıKahire 5 (a a ) 7 mart salı Ankara 5 (Telefonla) D. P.nin sevdiği ve inandığı kimseler ollar altında sukunet içinde reylerigununden itibaren Kahirede 50 nı aydmlatmak ve bununla beraber çevrelerı muhalefetin, seçimler a duğu belirtümektedır. Karad^nız ni sandıklara atmışlardır. Atinada, kadar Amerıkalı diplomatm iştirak Amerika ve müttefiklerinin Sovyet rıfesinde beklenmedik gelişmeler bolgesi hakkında da synı iyim^erlik her an boşanma tehlikesi arzeden edeceği mühim bir konferans topRusya ve peyklerine karsı kuvvetli gosterdiği kanaatindedir. Bilhassa izhar olunabılir. Samsundan Trabkalm kara bulutlar altında sandık lanacaktır. Konferans, Amerikanm bir durumda olduklarını söylemek Niğde için: «Tasavvurun ustünde zona, oradan da Rİ2e ve Erzuruma başlarında sıra bekleşen seçmenMısır büyük elçisi Jefferson C3fistediği anlaşıhr. Onun, korkmak mukemmel bir şekil aldı> diyorlar. gidecek olan Refik Koraltan bugun lerin yuzlerinde neşe gorüluyordu fery'nin başkanlığında yapılacak ve hareketınden önce: «Rıze otedenniyetinde değiliz ve başkalarının Son zamanlara kadar normal bir Kalabalık olan sandık başlarmda beş gün devam edecektir. da korktuğunu görmekten hoslan durumda olan D. P. çalışmaları beri en kuvvetli teşkilâü bulunan bir polis memuru ile iki asker buyerdir. Toplantıdan maksad geçen senemıyoruz, sözü. Fransaya matui gibi Niğdede âni denecek şekilde haralunuyor, sokaklarda devriyeler ge nin kasım ayında istanbulda, Agörünüyor. Filvaki, son zamanlar retlenmiş ve parti teşkilâü süratle Trabzon ise, partimizden 70 bin ziyordu. Fakat geç vakte kadaı merika büyuk ve crta e'.çilerircn da Fransada bir korkunun üstü ör yayılmıştır. Niğde milletvekille kişi ile birlikte ayrıldığı söylenenC. H. P. Ankarada bunların müdahalelerıne lüzum yaptıkları toplantıda kararlaşt'nlan tülü ifadesi olarak patlıyacak bir rinden Ferid Ecerin Cumhuriyet ler 7 kişi ile kaldılar.» diyerek şungosterecek ciddî hiç bir hâdisenın yeniden 5 ocak direktıEerin tatbık kabiliyetini uıharbde, tarafsız kabnak yolunda Halk Partisinden istifa ettiği ıkti lan ilâve etti: «İktidar partisi reaçıkmadığı anlaşılmıştır. Yalnız oğeelemektir. bir hava esmeğe başlamışttr. Cuma dar mahfillerinde de teyid edildi. liteyi herhalde gormekte, fakat tesis etti rendiğıme gore civar kışlalardan Müzakerelerde aşağıdakı mssegünkü Cumhuriyet'te çıkan yazı Ferid Ecer D. P. ye geçmiştir. H. görmemezlikten gelmektedır. Turbirınde bir nefer havaya bir el ateş leler goruşulecektır. sında, Fransız Generali Billotte'un Partisinin güvendiği yerlerin ba kiye halkı ise. durumu kimseye ih Ankara 5 (Telefonla) Son haf etmiş ve bu da kısa süren bir he1 Ortadoğunun iktisadî ve bilsöylediği gibi. dünyanın 'ki cephe şında olan Adananın durumu hak tiyacı olmadan doğrudan doğruya talarda siyasî partiler tarafından yecan uyandırmıştır. e hassa petrol bakımından gelişmesi ye aynldığı bir zamanda, Fransa kında da DemokraÜar ümidli gö müşahede ediyor. Bugünkü iktidar yurdun muhtelif yerlerinde açılmış Yunan Kralı feshedilen parlam ntoda nutkunu soylerken Halk serbestçe reyıni kullanve burada sryasî istikrarı muhaianın tarafsız kalabileceğini düsün rünüyor. Son defa Adanada D. P sevilmemektedir. Medenî bir insan olan çubelerin sayısı, birdenbire za edecek vasıtalar. mek ham bir hayal ve tam bir gaf ye iltihak edenlerin halk kütlesi Arkan Sa. 4, Sü. 7 de A r k a s ı Sa. 3 , S ü . l d e Arkası Sa. 4, Sü. 8 de 2 Arab ve Israil memleketle.ttir. Avrupada Fransayı Kızılleri arasındaki anlaşmazlığın halli ordudan ayıran silâhsız bir Batı ve multeciler meselesini tanzım Almanya vardır ki bunun çiğnenip için Clapp raporunun tatbik imkân geçilmesi bir giin meselesidir. Aslannın araştırılması. yada ise Fransanm İkinci Diinya 3 Siyasî istikrar ve iktisadî saHarbi sona erdiğindenberi lorla tulâbetleri temin edilen Ortadoğu tunmağa çalıstığı Hindiçini sömürParis 5 (R.) Parlamentodaki lenmektedir. Kızülar işi uzatmak memleketlerinin komunizmın yagesinde Sovyet Rusyanın desteklekızıl saylavlar sabotajcılan ceza için 30 kadar tadil teklifi yapmış yılmasma karşı bir sed haline gediği Çin komünistleri kapıya datirilmesi. landıracak olan kanun lâyihasının, lardır. yanmıştır. Bu realitelere rağmen, kabulünü geciktirmek için faaliFransada Leon Blum gibi eski ve yetlerine devam efcmektedirler. Dün tecrübeli devlet adamlannın bile gece saat 22 de toplanmış olan mec tarafsızlıktan bahsetmeleri şaşılacak sabahın dördüne kadar müzabir şeydir. kerelerine devam etmiştir. KomüAmerikan MHlî Müdafaa Bakanistler sonu gelmez nutuikları ve nınm Amerika ile müttefiklerinin patırdılı tekliflerile oturumu ukuvvetli olduklarını söylemesine zatmışlardır. rağmen. bu müttefiklerden banlaBugün pazar olmasına rağmen rmın maneviyat bakımından zayıf Washington siy«si çevreleri nde, bu paktın ileride bir Akmeclis yeniden toplanmıştır. Dun olduklarını, onun «baskalannın deniz anlaşması şekline girmesi ihtimali ileri sürülüyor gece hâdise çıkarmıyan kızıl mekorktuğunu görmekten hoslanmıbuslar bugün yeniden kavga çıkaryoruz» sözü imalı bir surette ifade mışlardır. etmektedir. 50 komünist milletvekili hükuMr. Johnson'un nutkunda asıl met sıralarındaki saylavlara hüdikkate değer bulduğumuz nokta cum etmişlerdir. Tetikte bulunan «\merika barışı kuvvet vasıtasilt» hademeler her ne kadar süratle tahakkuk ettirmek gayesine erişmek harekete geçmişlerse de bazı milyo'undadır» sözüdür. etvekillerinin yumruk yumruğa Bir defa «banşı kuvvet vasıtasile gelmelerine mâni olamam:şlardır. kabul ettirmek» sözü neyi ifade Bu akşam başlayan oturumun eder? Amerika, banşı kabul ettirsabaha kadar devam etmesi bekmek için silâha. vani harbe mi mii racaat edecektir? Yoksa Sovyei Rusyayı her taraftan kıskrvrak bağlıyarak ve bansı kabul etmekten baska çıkar yol olmadığını Kızıl Çarlara anlatarak mı gayesine vara'iktn? Birinci sık, ücüncü dünya harbl demektir. Amerika gibi bir demok rat memleketin barış için harb» Bonn 5 (a.a.) Koelniscîıe yolunu kabul etmesi beklenemez Rundschau gazeıesi kardinal MindsAmerika ve müttefikleri ancak biı zenty'nin hücre arkadaşı olduğunu «aarruza uğradıkları zaman harbi iddıa eden Kowacs Karoly'nin ifkabul edebilirler. Demek ki Mr. îstanbul lik şampiyonunu tayin eden dünkü maçta, Beşiktaş. Fenerbahçeyi 10 yenerek şampiyonluğu da kazanmış oldu. Yukarıdaki şaatmı yayınlamaktadır. İtalyan Dış İşleri Bakanı Kojıt Sforza, Birleşmis Milletlerde Johnson. o sö'lerile ikinci sıkkı Muhakemenin ne şartlar altında resim, butun bir futbol mevsiminin.netice uzerinde en ziyade ehemmiyetı olan golunü gostermektedir. Bu gol, FBahçeye ilk birincilığım delegemiz Selim Şarpcrle konuşuyor kasdetmiştir. Yani Sovjet Ru«vi, cereyan ettiğini de açıklıyan Kagibi, Beşıktaşhların üsüncü aatüfemizde) ABİDİN DEVER kaybettirdıği gibi,. Beşıktaşlüarın başlarına da birincilik tacını geçirmiş.tir. Maç^n tafsılâtüe, diğer q » r hab«rlerini 4 üncü sabifemızde Arkası Sa. 3. Sü. 7 de " Artesı §a. 3 SiL 5 te bulacaksınız. o sjtt. Ingilterede yeni Meclis bugün açılıyor Partilerin propaganda Sabaha karşı ahnan ük neticelere göre Çaldaris'in Amerikan Halkçı Partisi başta geliyor Elcileri hazırlıkları hızlandı Sureli mahsusada giden arkadaşımız Dcğan Nadi bildiriyor Konferansı Nisan başından itîbaren seçimler için bir propaganda yağmurunun başiıyacağı anlaşıhyor Yunanistanda seçimler sükun içinde yapıldı yeni şubeler açıyorlar Partiler F. Bahçeyi 10 mağlub etti Fransız Nedisinde yeni Dünkü mühim maçta Beşiktaş, hâdiseler cereyan etti Türk îtalyan dostluk andlasması ve Amerika Kızılların işkence usulleri t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog