Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATTLMIŞ Vegâne kuvvet Vital GIDASI umhuri OR I C 0 1 0 1 CO liCt yil O3yi ' 0 I 04KURUCUSU.'YUNUSNADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefoıüar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, Matbaa: 24290 Sabahları ilk dostımuz Pazar 5 Mart 1950 Bakanlar Kurulu, dün yaptığı iki toplantıda tasarıyı tetkik ve tasvib etti Umumî a( tasarısımn netni açıklandı, tasarıya göre adî ve askerî suçlar da bazı kayıdlarla affa uğrıyacak Yeni Basın Kanunul^,... tebkgl Tasarısı Mecüste Bizim dünya Ankara, 4 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bugün öğleden evvel ve sonra yaptığı iki toplantıda, yeni basın kanunu tasansını ıncelemiş ve tasvib ederek Meclıse sevketmıştır. Basın kanunu projesi, Adalet Bakanlığında bir komisyon tarafından hazırlanmış, son zamanlarda, Ankara ve İstanbul gazetecılennın de mütaleası alınarak, projeye tâd:l edıcı bazı hükümler konmuştur. Adalet Bakanlığı, hazırlamış olduğu tasarıya, gazetecıler tarafından ileri sürülen temennileri de notlar hahnde ilâve etmiştir. Bakanlar Kurulunda bu temennılerın bir kısmının kabul edilerek hükme bağland'ğı soylenmektedır. Umumî af tasansının metni Ankara, 4 (Telefonla) Yeni af kanunu tasarısımn metni şudur: Madde 1 29/11/948 tarihinden önce işlennrş olup da bu kanunun neşri tarihinde henüz hukuku âmme davası açılmamış olan Arkası Sa. 3, Sü. 2 de İstanbul D.P. II teşkilâtındaki ihtilâfın içyüzü Tebliğde, ihtilâf tahrikçilerin yeni bir gayreti şetklinde vasıflandınlıyor ve bunlahn Partiyi dağıtmak hedefini güttükleri belirtiliyor endi davalarımızı çözmeğe uğraşır ve bu uğurda kafa yorarkcn dünva ahvalinin umumi seyri ülerinde durmavı, başka memleketlerdeki meselelerle bizimkiler arasında benzerlik noktalan bulunup bulunmadığını, eğer varsa bu hususta oralarda ne gibi tedbirler diışünüldiiğiine dikkat etmeyi ihmal etmemeliyiz. Artık hiç bir millet köşesine çekilip kendi başına dilediği gibi ömür süremiyor. Diınya, günden güne bölünmez bir bütün olmağa namzed. Cemiyet diizeninin herhangi bir daJında görülen «ksamalar, çok defa umumî sebeblerden doğuyor. Yalmz bizc mahsus sandığımız bir hastalıktan, bakıyorsunuz başkaları da şikâyetçidir. Bu itibarla, türlıi ihtısas kollarında sık sık başvurulduğunu haber aldığunız milletlerarası toplantıları lüzumsuz saj mamahyız. Nedense bazı gazeteci arkadaşlar bu gibi konferanslara iştirakimizi doğru bulmuyorlar. Onlara gore, hükumetin şuraya buraya heyetler gbndermesi, sadece bazı hatırlı kinuelere bir seyahat fırsatı temin etmek tçindir; ve bundan ötürü de israftır. Heyete ne lürum varmış. Kitab getirilsin, vesika getirilsin, yayınlar burada takib edilsin, maksad hasıl olurmuş. Bir sahada tetkikler yapmak. yahud bir toplantıda hukumeti temsil etmek maksadile yabancı mcmleketlere eonderilenler arasında zaman zaman keyfî bir usulle seçilenler bulunabileceğini tabmin ederiz. Gonıil ister ki buna *ıiç imkân verilmesin. Fakir milletimizin dişinden tırnağından arttırarak biriktirdiği dövizler santimine kadar mahalline harcanmış olsun. Bu ayrı bahis. Fakat ehlinin seçilmemesi ihtimalini düşünerek dış diinya ile (daha doğrusu bizim de bir parçasını teşkil ettiğimiz kendi dünyamızla) ilişiğimizi kesmek yanlış bir duşüncedir. Koalisyon kabinesine dair Hilmi Uranın dünkü demeci «Bayaruı koalisyon hakkındaki demeci bir noktai nazardır. Aynı zamanda, iktidara da onunla birlikte çahşmayı istemek gibi bir teveccüb ve iltifattır» Bir kaç gündenberi şeh rimizde tetkiklerde bulunan C.H. Partisi Genel Başkan Vekili Hilmi Uranı, dun, CH. Partisi II merkezındelu çalışma odasında ziyaret ettik. Hil mi Uran, muhtelif sorularımızı cevablandırarak. •Cumhurivet> e aşağıd»ki demeçte bulundu: Seçimlerin mayıs ayı içinde yaı~ılacağı doğru mudur, bu .husustaki dusuneelerinizi soyler raı siniz? « Seçimlerin ne vakit ve ne gün yapılacağnı Büvük Millet Meclisi ve Hilmi receği kararla tayin etmiş olacaktır. Bu hususta şimdiden kimsenin bir şey soylemeğe yetkisi yoktur.» Demokrat partinin İstanbul teşkilâtındaki ihtilâf etraiında düşünceleriniz nedir; karşı partinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Muhalefet partimizin İstanbul teşkilâtmda son günlerde kendini nihayet açığa vuran durum; matbuatta bir çok akisler yapmış olmakla beraber gene de partinin bir iç meselesidır. Bu hava içinde müs bet çalışmağa nasıl vakit bulduklaruu partinin kendi saj lâhiyetli idarecilerinden öğ ' renmelisiniz.> Cumhuriyet Halk Partisi büyük kurultayı ne zaman toplanacaktır, kurultayın bu toplanfcsında goruşulecek muhım meseleler sizce nelerdir? « Kurultayın toplanma günunü henüz tesbıt etmiş değiliz ve kurultayda görüşulecek mevzulan Ha şimdiden ifade etmek mümkün değıldir. Biz sadece tatbikattan edmdifimiz kanaate gore, lüzumlu gördüğıimüz bazı tüzük Ufan ve program tadillerini ku rultay için hazırhyoruz.» Demokrat Parti lideri Celâl Bayar bir koalisyon kabinesini mem nuniyetle karşılayacağın' beyan «îtti. Partinizin bu husustaki gonişünü söyler misiniz? « Demokrat Parti liderinin Uir koalisyon kabinesini memnuniyefle karşılıyacağını ben de okudum. Fil hakika bu, bir noktai nazardır ve ayrıca iktidara onunla birlikte çahşmayı istemek gibi bir teveccüh ve iltifattır.» Seçım kanununa Dpnf^kratla Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Ankara» (Telefonla) D. P. nin İstanbul teşkilâtmda vukua gelen son hâdiseler dolayısile Parti genel merkezi bu gepe bir tebliğ yayınlamıştır. Tebliğde bu hâdiseler, «tahrikçilerin yeni bir gayreti» olarak vasıflandınlmakta ve bu tahriklerin de istanbul Demokratlarının uyanıklığı sayesinde bu sene çıkanldığı bildirilmektedir. Tebliğde şöyle denilmektedir: «Eminönü ilçe kongresinde çıkanlan, tüzüğe, ve parti tesanüdüne aykın bazı vaziyetleri, tiızuk hükümlerine göre halletmek yolunda geneî kuruhımuzca alınmış olan bir karar bahane edilerek, İstanbul teşkilâbmız içinde türlü tahrikler yapıldığı görülmektedir. Herşeyden evvel, hiç yoktan vesilelerle çıkarılmak istenilen hâdiselerin, matbuata aksettirilmesi hususunda [österilen gayretin manası üzerinde dikkati çekmek yerinde olur.» Tebliğde bundan sonra, basit meselelenn büyültulersk sanki İstanbul teşkilâtı içinde büyük ve halli gay rimümkün ihtilâflar mevcudmuş gibi gösterilmek istenildiğinin meydanda olduğu söylenilmekte, ve seçimlerin yaklaştığı bir sırada b u ^ gayretlerin «iktidara karşı en buyük siyasî kuvvet ulmak mevkiıni kazanmış olan» D. P. yi zayıf düşürmek maksadına matuf olduğuna işaret edilmektedir. Bu arada tahnkçilerden bazılarının daha şimdiden karjı saflara geçmış olduklarına da dikkat nazarları çekilmektedir. *" '" ~" Tebliğde şöyle denilmektedir: «Memleketin siyasî bünyesinde partimizin çok kuvvetli Dir nizaro e istikrar unsuru olmasınj kendi menfaatlerine asla uygun bulmıyan menfi kuvvetlerin tesirleri de ou Arkası Sa. 3. Stt. 5 te Iran Şehinşahı, Karaşi hava meydanında hususî uçağından indikten sonra kendisiui karsılıyan Pakistan Devlet B^isile birlikte Iran Şehinşahımn Türk gençlik kaf ilesine iltif atı Şehinşah Karaşi'de gençlerimize: «Sizleri Tahranda bekliyoruz. Irana gelmekle babamın Türkiyeye yapmış olduğu ziyareti de iade etmiş olacaksınız» dedi Karaşi 4 (Hususi surette giden arkadaşımız Faruk Fenik telsizle bildiriyor) Pakistanı ziyaret etmekte olan İran Şehinşahı Mehmed Rıza Pehlevi şerefine Pakistanİran kultür cemiyeti tarafından bir kabul resmi tertib edilmiştir. Bu kabul resminde, Türk Üniversito talebeei de, başlarında profesörleri olduğu hajde hazır buluamuşlardır. İran Şehınşahı Mehmed Rıza Pehlevi bu esnada, Türk profesör ve talebelerıle yakmdan ilgilenerek ıltifatta bulunmuş ve ezcumle şun Arkast Sa. 3. Sü 2 de Çaldaris konuşurken Vali dün Heyebliada halldle konuşurken Yunanistanda bugün genel seçimler yapıhyor Seçimin kat'î neticeleri ancak îki hafta sonra belli olacak Sureti mahsusada giden arkadaşımız Doğan Nadi bildiriyor Atina, 4 Seçim arifesinde 100 lan söylüyorlar, yarın seçim sanden fazla siyasî partinin 3000 e dıklarına gidecek olan seçmenleri yaklaşan namzedleri parlamento kendi saflanna çekmek için nihai nun 250 mebusluğu için son nutuk Arkası Sa. 4. Sü. 1 de MisaHr Amerikan filosu Koramiral Ülgen dün Gölcukta Yavuz zırhlısında Amiral Ballentine bir öğle yemeği verdi Limanımızda bulunan Amerikan filosu subay ve erleri dün de gruplar halînde şehri gezmişlerdir. Amerikalıların alışvjriş etmeleri piyasayı bir hayli canlandırmıştır. Amiral Ballentine dün Gölcüğe giderek Yavuzda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mehmed Ali Ülgen tarafından verilen yemekte bulunmuş ve akşam tekrar şehrimize dönmuştür. Gazetelerde rastladığımız şikâyetlere rağmen diyebiliriz ki, milletlerarası temaslara en az ehemmiyet veren bir devlet varsa, o da Türkijedir. Dünyanın akla kara derecesinde ikiye aynldığı bir devirde yaşıyoruz. Seçtiğimiz ceplıe hürriyet cephesidir. Demir perde arkasındakilerin nasıl çakşbğmı biliyoruz. Bunlar merkezden emirle idare ediliyorlar. Fakat bizim tarafta emir yok; tanışmak, anlaşmak, karşı karşıya gelip konuşmak suretile müşterek davalan beraberce cözmek zorundayız» Bunu da elbette oturduğumuz yerden fetva vererek başaramayız. Hükumet, Birleşmiş Milletlerin çeşidli kollannda kendini resmen temsil ettirmeyi gerci uıtutmuyor. Fakat itiraf edelim ki bu gibi toplantılara iştirakimiz, biraz da «dostlar abşverişte görsün» zümiyetiııi hatırlatmıyor değiL Konferanslarm gerek tarihi, gerekse konulan aylarca evvel bildirildiği halde biz heyetlerimizi çok defa son dakikada teşkil ediyor ve hemen hiç bir talimat vermeksizin bunları acele yola çıkanyoruz. Bazan buna da liizum görmediğiıniz oluyor. Falan yerde fi tarihinde toplanan bir havacılık konferansına havacılıkla zerrece ilgisi olmıyan bir elçimizin, sırf oraya yakın oturduğu için, tasamıf düşüncesile tayin edildiğinj bilirim. Bir iki iiye ile şöyle katdYaşar Doğunun Pâkistanda yaptığı güreşin tafsilâtını resimlerile dığunız, yahud da hiç gitmediğimiz beraber vermiştik. Dünkü posta ile gelen yukarıdaki fotoğraf, pehlikonferanslann sayısı pek çoktur. vanımızı güreşten sonra boynuna takılan çiçekler ve başına geçirilen Halbuki bu toplantüarm gayesi ku iklil ile göstermektedir. rulmakta olan yeni bir dünyaya düzen vermek, milletleri her bakımdan daha ileri hayat şartlarma kavuşturmaktır. Her zaman yüzde yüz faydalı neticeler almamasa bile bunlann içine girmek, orada harcanan gayretlere iştirak etmek, görüşülen meseleleri yakmdan öğrenmek. abnan kararlann yurdumuzdaki tatbik imkânlarını araştırmak, sonra buraya dönünce de ilgili makamlan ve şahsiyetleri hattâ gerekirse gazeteler vasıtasile halkı aydınlatmak şarttır. Yaşar, çiçekler ve teller içinde I I Vali dün Adaları ziyaret etti Halk bozuk ekmeklerden ve fırmcılann tröst yaptıklanndan şikâyet etti İstanbul Vali ve Belediye Başkaru Dr. Fahredin Kerim Gökay dür> Heybeli ve Büyükadayı ziyaret etmiş ve bu vesile ile halkın derd ve şikâyetlerini mahallinde dinlemiştir. Her iki adanın sakinleri, Vali ve Belediye Baskanına derdlerini an Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Yüksek Seçim Kurulu Perşembe günü yapılacak toplantıda bazı prensip kararlan altnacak Ankara 4 (Telefonla) Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bu sabah Yargıtayda toplanmıştır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, Yargıtay Ticaret Dairesi üyesi Münir Akyürek, İkinci Başkanlığa Danıştay üyesi Cudi Öcal, asıl üyeliklere; Yargıtay Dördüncü Ceza üyesi Arif Güngören, Danıştay üyesi İbrahim Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Amerikadaki turizm toplanulan ve biz Bir müddettenberi Amerikada turizm mevzuu üzerinde tetkiklerde bulunan ve milletlerarası bir kaç toplantıya iştirak eden BasınYa Üç Büyükler Konferansı Londra'da yapılacak olan topîanüda üç mühim mesele görüşulecek Washington 4 (a.a) (Afp): Washington'daki jyi haber alan çevrelerden bildirildiğine gore üç büyın Turizm Genel müdürü Ahraed yükler konferansının Londra'da Şükrü Estner, dün, saibah uçakls toplanması muıhtemeldir. Amerikadan şehrimize gelmiştir Bu konferansta ele alınacak mev Arkast Sa. 4, Sü. 7 de Arkası Sa. 3. Su. 4 te Bugün sular kesüecek Terkostan Kâğıdlıane istikametinde doşenen demir boruların ana galeriye bağlanması münasebelile bugün saat ondan akşam 18 e kadar su tevziatı yapılamıyacaktır. Maamafih bu müddet zarfında bazı semtlere bir miktar su verılmesi muhtemeldir. Galatasaray dün Beykoza 2 1 mağlub oldu ( Yeni Romanımıza Bugün Başladık ] İthalâtın ayarlanması Yapılan tahsisler hakkmda Dış Ticaret Başkanı izahat veriyor Ankara 4 (a.a) Ticaret Bakanlığı dıs ticaret dairesi başkanı Munis Faik Ozansoy bugün saat 15 te gazetecilerle yaptığı haftalık basın toplantısında, memleketimizin bu yıl iştirak edeceği fuarların hangileri olacağı ve bunlara ne suretle iştirak edeceği hakkmda şunlan soylemiştir: « Bu sene iştiraki düşünülen fuarlada fi'len satış yapılması veya sıpariş alınmasınm da mumkün o Arkası Sa. 3, Sü. 7. de « Bu dokunduklanm doğrudan doğruya milletlerarası resmî toplantılar. Bir de daha az resmî olan meslekî veya kültürel konferanslar var. Tıp fakültesindeki bazı profesbrler ıcüslesna, bunlara hemen hiç katümıyoruz. Arkeoloji, tarih, NADİB NADİ Sa. 3. Sü. 5 te L Hayalle hakikatin müşterek sınınnda geçen rüya kadar tatlı, çözülmesi güç muammalar gibi esrarlı bir gönül macerası Bugün Üçüıtcü Sahüemızde Bulacaksımz Duokıi masa £ikaa ve Beykoza 21 mağlub olan Galatasaray B takımı (Şppr haberlerimiz son sahifededjr). 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog