Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 4 Mart 1950 Miele BİRHAVlSt... y İNANILIRŞEY DEGİL A N A. r# GPttlkçe gell^en yol sebekemizde, ağır tonailı kamyoniar, daha i dlden rekabetl temtn et Çünkü, aynı masrafia daha ffazla yük taşıyabîiirsiniz. l95Omc/e//eii yefnit'ştir VERİMİ V£€N 6.1/2 fabrika tonluk B E N Z 1 N HIEUtıtm ulıjnlm iıul Hm, fütâM ıng>T VOLVO 7 fabrika tonluk D 1 Z EL Ha (Ha tvk iırs VERS V UN I SATIŞ YERİ: BJICTCI I HC İstiklâl cadded Bey SATIŞ YERLERİ : tstanbulda: Jak ve Vitali Toledo Şti. Tahtakale 14 K. Kızılağaç ve Salt. Şti. Tahtakale 12 İzmirde r Hüseyin Kızılağaç Sulu Han 18 Bugünün ve yarmın ihtiyacını en uygun bir şekilde karşılamaktadır. Kamyon almadan evvel iyice düşününüz!. K A M Y O N L A R I rAoTELLAS oğiu TESLİMAT BOL HEMEN YAPILIR Kaymakamlığından: VOLVO Kamyonlarının tercihi yalnız kendi menfaatiniz icabıdır. Galata, Tahir Han arkasında tesis ettiğimiz Dizel ve Beniin ServU istasyonumuz, münhasıran V O L V O Karoyon sahiblerinin emirlerîne âmadedir. OKER PLAY Kt/UANINIZ 1950 malî yılı bekçi ayhklarına aid tahakkuk cetvelleri her mahallenin muhtarlık odası kapısına asılmıştır. Ilgililerin bu cetvelleri incelıyerek itirazları varsa ilçe idare heyetinde karara bağlanmak üzere 15 gün zarfmda bir dilekçe ile Kaymakamlık makamma müracaatleri ilân olunur. (2662) YEDEK AKSAM Alım ve Satım Müessesesinden: Nazilli Basma Sanayii Müessesesinin ihtiyacı 83 ton mısır nişaatası ahnacaktır. Evsafı Müessesemiz Alım Servisinden alınabilir. Tekliflerin 8/3/1950 akşamına kadar kapalı zarflarla verilmesi ve bu işa iştirak için veznemize (Tl.1000) lira teminat yatırılması rica olunur. Müessesemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2617). Sttmerbank "•"^r MEHMET KAVflLA Teşhir ve Satış Mahalli: Tepebaşı Alp Oteli altında. SABITE TUR O KUDUĞ U 17865 Çekilirmi? Gelen Başa B aste : Sadeddin Kaynak Kına olsam Beste: Udî Mehmed Columbia plâklannda çıkmıştır HER MUAZZAM SAZ ZENGİN AKSAM B E B E K Y V L I Zeki Duygulu Gazinosunda FASIL HEYBTt. Kıymetli Ses Sanatkârlan. Gazinomuz konforlu Salonu ile Temiz S«rvis Çeşidli Balık Nefis yemeklerile sayın müsterilerini bekler. HER AKŞAM ZENGİN SAZ Saat 16 da başlar. RADYO Bugünkü Program J tSTANBUL Feriha Tekgül Tahsin Karakuş Kemani Haydar Bedriye İçlises Kemençe Faraşko Melâhat Mardin ismail Kömurcü Abdullah Yüce 12.57 Açılıs ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans müzigl (Pl.) 1330 Sinema saati 13.40 Dans müCemiyetimizin genel heyeti 9 Mart 1950 tarihin* müsadif Perzigi programımn devamı (Pl.) 14.00 ?embe günü levalden sonra saat 4 te aşağıdaki riiznameyi müzakere Vurdun her köşesinden deyişler ve söyetmek üzere D. Denizyalları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü leyişler; tertib ve ldare eden: Nedim Otyam 14.30 Haftanın programı binasında sureti adiyede toplanacaktır. 11.45 Memleket fcrküleri; okuyan ve RIIZNAHE: çalan: Hasan Tunç 15.00 Atom e 1 İdare heyeti ve murakıblar raporlarmm okunması, rerjisl hakkında; konujan: Ord. Prof. 2 Salıh Murad Uzdilek 15.15 Saz 1949 senesi bilânçosunun tetkik ve tasdikile idare heyetinin ibrası eserleri Şarkı ve türküler; okuyan: 3 1950 senesi bütçesinin tetkik ve tasdiki. Ekrem Kongar, çalanlar: Sadl Işılay, İzzeddin Ökte, Yorgo Bacanos, A) Saz eserleri. B) Şarkı ve türküler: 1) Senin aşkınla, 2) Yok mu canâ, 3) Söyle ey mıtrıbl nazende eda, 4) Marü oluyor, 5) Andıkça geçen. 6) Dinlendl başım, 7) Yine de 16.00 Programlar ve kapanıj. D. Denîzyolfarı ve Limanları Mensubları Yardım Cemiyeli Başkanlığından: 8 Mart ÇARŞAMBA günü akşamı İ L K B A H A R A M Ü J D E : Memleketimizin tenınmı» sea v e s a ı s a ı u t k â r l a r m m Istirakile ?imdiye kadar esi göriilmemiş B Ü Y Ü K B İ R M Ü S A M E R E sabaha kadar devam edccektir. istanbul Defterdarlığından: Kasımpaşa Kumbarahane cad. 139 No. lı yerde icrayi faaliyet eden Damas Demir Çekme Sanayi Şirketınin Kasımpaşa şubesile Ankara Emvaline olan kazanç vergisi borcundan dolayı sözü geçen fabrıkada haczedilen ve yedek olarak bulunan 160 beygir kuvvetinde ve 500 voltluk İngiliz malı Tomson Hutson markalı dinamo elektrik motörleri 6 mart 950 pazartesi günü saat 14 de mahallinde açık arttırma suretile satılacağından taliblerin beili gün ve saatte sözü geçen yerde hazır bulunmaları ilân olunur. (2690) DOKTOR OPERATÖR Zivaeddin Maktav (Şişli Çocuk Hastanesh Kulak, Burun, Boğaı (Ağix, üiş) Hastahklan Mütehassısı Ankara Caddesi 15 Telefon: 23197. Ev: 84161 I • 17.57 Açılıs ve programlar 18.00 Caz müziği (Pl.) 18.20 Serbest saat 18.30 Samba, rumba ve tangolar (Pl.) 19.00 Hiberler 1915 Hafif ara müziğt (Pl.) 19.20 Dans müziği; çalan: Necdet Koyutürk orkestrası; okuyan: Şecaaddin Tanyerli 19.45 Şarkı ve türküler; okuyan: Hamiyet Yüceses; çalanlar: Hakkı Derman. Şe. rif İçli. İsmail Tezelli 20.15 Radyo «alon orkestrası konseri; 1) Trindelli: «O promavera», 2) Beethoven: «Veda», 3) Johann Straun: «Pizzicato» polkası, i) De Savino: «Fantomalar dansı», 5) Güstav Mlchiels: «Çardaş» ve U. panyol santözü Unamunonun iştirakile îspanyol sarkıları 20.45 Sesle çizgl; takdim eden: Celâl Şahin 21.00 Kabare sarkıları 21.15 İncesaz heyeti konseri «Kürdllihlcazkar faslı», 1) Peş. rev, 2) Gülistanı hüsnüne, 3) Her kim de vardır, 4) Sen benim, 5) Taksim, 6) Bağa girdim, 7) Haniya sen benimdln, 8) Biçare. gönül, 9) Saz semaisi 22.00 Dans orkestraları geçidi (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Çeşidli hafif ırtüzik (Pl.) 23.15 Dans müziği tPl.) 24.00 Programlar ve kapanış. SAYIN ÇIFTCILERE İYİ BİR MÜJDE Sebze, tütün, pancar, patates, bağ, meyva fidanı, ay çiçeği ve diğer çeşidli mahsullerinizi ucuz maliyetle elde etmek isterseniz Pulluğu, Diskharrow'u, kultivatoru, çeki arabası jeraber beş parça komple ve orijinal âletlerile birlikte SÜRPRİZ GÖMLEKLERİ Ayrıca zengin ve bol hediyeler kazandırır. 7.5 23.5 lira arasmda 20 çeşidi vardır. İstanbul harici toptan sipariş kabul edilir. SATIŞ İLÂNI İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 950/670 Bir borcdan dolayı mahcuz olup paraya çevrlimesine karar verilen Hoslon marka dört kapaklı buz dolabı, 170 kiio Diyarbakır yağı, 2 aded büyük caml vitrin 6/3/950 tarihine rastlıyan pa. zartesi günü saat 12 den 13 e kadar Beyoğiu Kalyoncukulluk 41 No. lı Gıda pazannda açık arttırma ile paraya çevTilecektir. Muhammen kıymetin 75 ini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırmanın 9/3/950 tarihine rastlıyan perşembe günü aynı mahal ve saatte yapılacagı ilân olunur. BİR V1LLÂ NAİM ŞAMLI VE KARDEŞİ NIÇIN Duktor'ar ve anneler M a r p u ç ç u l a r No. 40 TOZFATİN ZANBO Çocuk mamasını tercih ediyorlar? Çünkü terkibinde KALSİUM, FOSFAT bulunması yavrularm kemiklerini kuvvetleştirir ve çabuk diş çıkartmasmı temin etmesidir. Her eczane ve bakkallardan arayrnız. ANKARA V.30 Hafif uvertürler 7.45 Haberler 8.00 Şarkılar (Pl.) 8 15 Ha. fif müzlk (Pl.) 8.25 Günün progrann 8.30 Hafif orkestralar çalıyor (Pl.) 9.00 Kapanış. 12.28 Açılıs ve program 12.30 Radyo salon orkestrası; 1) 3twttt Rixner: Neşeli hafta sonu, 2) Karl Blume: Anneme şarkı. 3) Ralph Maria Siegel: Gözyaşlanmn altındakl tebessüm, 4) Fried WalteT: Hayal 1300 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Öğle Gazetesi 13.45 Şarkılar 1400 Cumhur Başkanlıgı armoni muzikası: 1) Auguste Bosc: Mars, 2) Waldteufel: Vâls, 3) Beethoven: «Coriolan» uver. türii, 4) C. Debussy: Küçük sült 14.40 Çeşidli melodller (Pl.) 14.55 Konuşma 15.00 Kayıb mektublan ve kapanıç. T R Ö S T Y el traktörünü bir kere görünüz. 15/16 küçük Balıklı han Galata Fatih Kurulu Başkanlığından: ELEKTRİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 5545 sayılı milletvekilleri seçim kanununun 68 inci maddesi hükümlerine göre ilçemiz seçim kurulu için ilçe Fatih 13 üncü İlkokul binasında kurulumuza ayrıîan yerde 9/3/950 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de siyasî partilerden ve Genel Meclis üyeleri arasmdan açık kur'a ile asil ve yedek üyeier seçileceği ilân olunur. (2756) • Tramvaylara mahsus ampul, muhtelif tîpte rezistans telleri, muhtelif tipte çelik yay, akümülâtör şarj grupu İ.E.T.T. İşlelmeleri Umutn Müdürlüğünden: 16.58 Açılıs ve program 17.00 oÇcuk saati 18.00 Dans müzigl (PL) 18.30 Karışık şarkılar 19.00 Haberler 19.15 Geçmişte bugün 19.20 Yurddan sesler 19.45 Küçük orkestralardan melodiler (Pl.) 20.00 Şan soloları (Pl.) 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Serbest saat 20.35 İnce saz (HScaz fash) 21.15 Çeşidli hafif parcalar (Pl.) 22.00 Konusma 22.15 Şarkılar 22.45 Haberler 23.00 Dans müzigi (Pl.) 23.30 Program ve keanış. KAYIB İstanbul Liman Başkanlıİından aldığım M. 2.330 sayılı denlz metörü makinist ehliyet belgesinl kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 229 sicil kayıdh Mehmed Sürgit Salıib vt EafmuharrİTi f Yukanda yazılı malzeme teklif verme suretile mübayaa edilecektir. Bu konuya aid şartnameler Metro han dördüncü katta Levazım kısmından tedarik edilir. Tekliflerin 15 nisan 1950 tarihine kadar verilmesi lâzımdır. (2717) DÜNYACA MARUF NATÂŞ T. T. A. Ş. Galata, Tahir Han Tel: 44998. Türkiye Umum Mümessili: Go&ctett ÇİKOLATASI BECK MİKROSKOPLARINI tercüı ediniz. Optik ve Konstrüksiyon bakımından en mütekâmil Mikroskopları bugüne kadar işitilmemiş ucuz liatlarla piyasaya arzetmiş bulunuyoruz. Buz Dolablarının Kralı PHILCO Kaîite Bakımından G O L D E N Çrkotatası, küçük bü. yük herkesin roğbetini neden zondıgını billyormusunuz ? Çünkü en modern tesisatlarla yapılıp fikolata imalımn son tekemmülüdur. Siıde hemen tecrübesini yapınrz en tamimi dojtu elurtunuz. NADİR NADİ R. AND J. BECK LTD. LONDON Türkiye Umumi satış yeri: Dünyaca Söhrel Kazanmıştır 5 SENE GARANTİLİDİR. Yeni gelen modellerimizi görmeden başka bir dolab almayınız. Satıç deposu: Marpuççular, Barnatan Han No. 37 18 . B« nüshada v<m tslerini fiflen fctor. e&tn: Ç E V \ n FEHMİ Ticaret ve Sanayi Kontuarı Büyük Tünel han No. 5 Galata Telefon: 21571 Telgraf: NATESK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog