Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

4 Mart 1950 CUMHUBİYET KININLI Yeni çıkan Sahibinin Sesi plâklan HERSES Ticaretevinde satılmaktadır B u g ü n d e n İ t i b a r e n ZEHRA AX 2486 AX 2482 BİLİR LIMANIMIZA GELEN GİDEN BABA BEN DERVİS M'YİM? KAEŞIDA KUYU GÖRDÜM ROMATİZMAve bütün aörılara karşı 4 SAAT ARA IL£ GUNDE3KAŞE ALINABİLİR BAS.DİS.NEZLE.ADALE GRİPİN SINIR KOLONYÂSI SUZAN YAKAR RUTKAY OT YANAR DUMAN OLUR DERELER ÇAĞLAR OLDU PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERİ AX 2483 GELÂL A V f\S\. OAQA 6tOt N E Y VAPURLAR KHEDİVİAL M A 1L L 1 N îstanbul Iskenderlye NewYork ve Filâdelfiya arasında seri ve muntazam posta Amerikan Export Lines jnc, NewYork İstanbul ile NevcYork, Filâdelfiya, Boltimor ve Boston arasında haftahk muntazam gidıs ve geliş seferlerı. Vapuru 5 martta beklenmekte ve 6 martta hareket edecektır. Vapuru 14 martta beklenmekte ve 15 martta hareket edecektir. Mezkur vapurlar yukarıdaki limanlar için eşyayı ticariye kabul edecektir. Kumpanya, Pire, Napoli ve Cenova'dan NewYork iç n lüks «LAGUARGÎA», EXOCHORDA», «EXETER», «EXCAMBÎON», «EXCALİBUR», Transatlantiklerine yolcu kabul etmektedir. Yahında NEWYORK'tan hareket edecek vapurlar: İ . LOSYONLARI Fevkalâde güzel bir bahçenin lâtif kokularını getirir. HASAN DEPOSU: En.inönü 25, Bfjoğlu, Karaköy, Kadıköy Altıyol. ANKARA'da: Gülhane ve Yenişehir Eczaııtleri, ADANADA: Mustafa Rifat Gülek Eczanesî. TASDADIR GÖNLÜM GÖZ YAŞLARIMIN (Gazellil INGE BİR MELEK GİBI MASUM Tantfo £ YARAR Tan^ Tango MUSTAFA AX 2485 HERSES 0AĞLAR KHEDİVE İSMAİL Transatlantik V n u r u 9 Martta muvasalat ve 11 Martta yolcu ve eşyayi ticariye alarak Umir tskenderive NewYork ve Filâdelfiya va hareket edecektir Fazla tafsilât lcin Galatada Karaköyde Yeni Handa 2 nci katta GİLCRRtST WAI.KER et Co. Ltd. Acentalığına müracaat. Tel: 42964. ŞU GÜZELE BÎR BAKIN YAZ GELENP'î T I C A R E T EVİ Sırkeci. Muradiye Cad. No. 33 Meyva ve süs fidan satışı Tuzla Cayırova Telcnik Bahçıvanhk Okulu Müdürlüğünden: Okulumuz fidanlığında yetiştirılen çesidli şeftal1, elma, erik, kiraz. vışne ve süs fidanı olarak da akçaağaç, katalpa, akasys, gladiçya, çam, v.s. f danlar satışa çıkarılmıştır. Fıatlar: Meyva fidanı I. inci boy 75, II. ncı boy 60, III. üncü boy 40, ve süs fıdanları da 1575 kuruş arasındadır. Tren saatleri: Sabah, Haydarpaşadan 7,10, ddnüş 10,10. Akşsm; Haydarpaşadan 15,50, dönüş 18.00 ve 19,25 dir. (2435) EXECUTOR EXPORTER EXEMPLAR vapuru » » 28 2 9 Şubatta Martta » Fazla tafs'lât için Galatada T^hir Han 3 üncü katta SULFADERME \) HAYRİ, ARABOĞLU ve Şsı. na Müracaat. Telefon! 44993 2 1 < YARA YANII^ ÇATLAI^ YARA MERHEMİ f Armement Deppe S. A. A NV E R S 7 martta limanımızda beklenen SVENSKA ORİENT ÜNİEN G O T T E M B U R G 5 Martta beklenen BORELAND vapuru 7 Martta 11 » » NORDALAND » 13 » 26 » » LAHOLM » 27 » HAMBURG ROTTERDAM ve SCANDİNAVİES limanlarına hareket edeceklerdir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir han 3 üncü katta 0 Hîl/ROPLU HASTALIl^LA j| : RINA I^ARŞI İYİ GELİR Hakikî Markah OSTENDE vapuru 10 martta eşyayi ticariye alarak doğru İslanbul II Seçim Kurulu Baskanlığından: 5545 sayıh milletvekılleri seçimi kanununun 64 üncü maddesi hüknıüne tevfıkan il seçim kurulu üyelikleri için il adalet dairesinde 4/3/950 cumartesi günü saat 11 de Genel M«clis üyelerinden âlenî kur'a ile üye secüeceji ilftn olunur. (2721) PRİMA EXTRA PÜLLUK UCLARI «TRİPLEX» ÜÇ KATLI A N Y E R S 'e hareket edecektir. Fazla tafsilât için Oalatada Tahir handa 3 üneü katta Scandinavian Near East Acency AcentahŞına mi'rpc^t: Tel: ••I 44993 2 . 1 M M B SCANDİNAVİAN NEAR EAST ACENCY Acentalığına müracaat: Telefon: 44993 2 1 COŞKUNİ KARDEŞLER Halk sarkıSı Taşkıran M a y a Kara gözler Columbia piâklarında çıkmiftır. PULLUK TAHTALARI Her nalburda ve ziraat âleti saücilarında bulunur. Daimî satıj merkez deposu ve Türkiye Umumî Acentalığı TÜRK AVRUPA Ltd. Sti. Galata, Voyvoda Caddesl, Agobyan Han No. 8 thtar: Taklidlerden sakınınız. .KADEH» markasma dikkat edlniz. Eskişehir Belediye Başkanhğmdan: 1 Belediye Otobiis İşletmesi için kapalı zarf usulü ile 68 sillndir, 80 100 Hp ve 33 kişilik oturacak kanapeyi havi 2 aded yeni otobüs satm ahnacaktır. 2 Eksiltme 17/3/950 cuma günü saat 16 da Eskişehir Belediyesl Daimî Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 c Muhammen bedel 70.000 lira olup geçicl teminat 5250 Ilradır. 4 Kanuna uygun teklif raektublarmın o gün saat 15 e kadar Daimî Encüraen Başkanlığına verilmesı lâzımdır. (Postadaki gecikmeler muteber değildir.) 5 Şartnamesini görmek istiyenlerin Eskijehir Belediye Otobfls İşletmesine müracaatleri. (2422) LYON İstanbulda Ankarada Ticaret Müşavirliği Ticaret Ataşeliği Fransız Konsoloslan MİLLETLERARASI SERGİSİ Cumartesi 15 Nisan 1950 den Pazarteei 24 Nisana kadar dünyada emsali olmıyan tesisler dahilinde en mükemmel toptan ejya pazarı Maliîmat Afczı ve Hüviyet Tasdiknamesi Sanayicileri alâkadar eden Muamele Vergisi Meselesi: İslanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Sanayiciler için hayatî b r ehemmiyet taşıyan muamele vergisinin alac?ğı son şekle esas olmak üzere memleketimizdeki bütün sanayıcılen bu konu üzerinde esash ve etraflı bir konuşmaya devet ed yoruz Her sanayıcinin komisyonun diizenledıği matbu rapora göre hazırlanmasını ve teşriflerim rica ederız. Toplantı 7/3/950 salı günü saat 15 de Ticaret ve Sanayi Odası içtima salonunda olacakür. (2666) DİKKAT! DİKKAT! • Cemiyetimizin genel heyeti 9 Mart 1950 tarihine müsadif Perembe günü olağanüstü olarak aağıdaki ruznameyi müzakere etmek üzere D. Denizyolları ve Limanları Genel Müdürlüğü binasında zevaldcn Yapı Malzemeti Türk Anonim sonra saat 5 te toplanacaktır. R UZ NA ME : Şiıkeli Tasfiye Memurluğundan: 1 Cemiyet esas tüzüğünün bazı maddelerinin tadili, Ortaklığın fesih ve tasfiyeaine ve 2 Olüm ve maluliyet yardımlarmın tezyidi. tasfiye memuru intihabıma 3/2 950 tarihinde olağanüstü toplanan Ortaklar Genel Kurulunca karar verilmiş ve keyfiyet Sicilll Ticaret Gazetesinin 20 '2/1950 tarih ve 6961 sayıh nüshasile de ilân edilmiş olnın bestelediği ve bizzat duğundan, Ortaklıktan her hangi Okuduğu bir hak ve alaoağı olanların vesai22180 Grinül Şarkıları kile aşağıda gösterüen adresdeki Hayal içinde akıp tasfiye metnurluğumuza müracaat Beste: Rakım etmeleri ve borclu olanların da Elkutlu borclarını kezalik memurluğumuza Cnlumbia ddemeleri ve Ortakhk defterlerinplâklarında den veya makbul sair vesaikten çıkmıştır. Plâk çalmak ( alacaklı olduklan anlaşılanlarm da ayrı bir alacaklannın ödeneceği ve borclu ünerdir. oldukları görülüp de birrıza ödemede bulunmayanlar hakkmda da Her plâğın kendi âyarında çalınması icab eder. Bu plâğı kendi gerekli kanunî takibatm yapılacağı âyarında çalarsanız zevkiniz iki misli olur. ve infisahm 3 üncü ilânmdan itibaren bir sene geotikten sonra tasfiye mevcudunun hiJsedarlara tevzii, kanun hüküm ve iktizasından olduğundan, kanuni müddeti içinde vaki olmıyan müracaatlerin nazara ahnnrvacağı ve alacakları hakkkınŞirk€timİ7İn 949 yılı umumî heyeti alelâde olarak 950 yılı Mart da müracaatte bulunmıyan ve daayımn 29 uncu Çaışamba günü saat 16 da Şirket merkezi olan Kulada vete rağmen almıvanisrla hakları fabrika binasında toplanacaktır. ihtilâflı görülenlerin alacaklannın Hissedarların mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları veya kentasfiye sonunda münasip görülecek dilerini vekil ile temsil ettirmeleri ilân olunur. bir bankaya tevdi oluireaJı Ticaret G ÜNDE M: Kanumınun 445 ve 4 ^ inci maddekrine tevfi!;an ikinci defa olarak 1 Idare mpcüsi ve murakıb raporlarının okunması ve tetkikile iiân olunur. teklif! er hakkında karar ittihazı, 2 1949 yılına aid bılânço ve kâr ve zarar hesabiarınm tetkik 3 m?rt 1950 ve tasdikile idare meclisinin, murakıbların, murahhas aza ile müdürHali ta«fıvede bulıman Yapı Mal lerin ibrası: 3 1949 yılı kazancının tevzi şckil ve zamanınm tayini hakkında mesi T. A. Ş. Taîfiye Memuru İstanbul, Bah^ckapı, Tashan kat: idare meclisine salâhiyet verilmesi; 4 İdare meclisi azalığından vukubulan istifa üzejrine yapılmış 2 No. 2831. olan seçimin tetkik ve tasdiki ve kıdem itibarile çıkaulacak iki aza yerine yeniden seçim yapılması ve istifa eden bir aza hakkında karar ittihazı ve seçim yapılması; 5 1950 yılı için idare meclisi azalarma verilecek aylık net ücretin tesbiti; 6 1950 yJı için tesbit edilecek miktarda murakıb seçilmesi ve Çocuk Hastalıklan Wüteha«wı 1950 yılına aid net ücretlerinin tesbiti. Vezneciler Cümbuş Apt 1: 23273. Tasfiye İkinci llânı D. Denizyolları ve Limanları Mensubları Yardım Gemiyeti Baskanlığından: SAFİYE AYLÂ ERTEV ÇOCUK PUORRSt Genel Kurul Toplantısı Anadol» Anonim Türk Sigorta Şirketi YÖNETİM KURULUNDAN: Kemal Saracoğlu Kula Mensucat Fabrikası T. A. Ş. İdare Mecüsi R&isÜ^inden: Dr, Şemsi Mutver Mevsimin en büyük esya müzayedesi, tekmili İngiliz malı ve marköteri yatak odalan ve saire büyük müzayede ile emsalsiz mecburî bır satış. 5 mart 1950 pazar günü saat 10 da Yeniköyde Yenıkoy Terabya caddesi 4 numaralı büyük yalıda Avusturya Sefarethanesi sırasında asfalt üzerınde bulunan, markoteri yatak odalar, salon takımlan, bılârdo, buduar takımlan, moket halılar, Lak yatak odalan ve saire açık arttırma ile satılacaktır. Hakikî İngiliz malı mavun meshur Mapplı ve Com fabrikasının ve tekmili marköteri işlemelı 67 parçadan ibaret yatak oda takımlan. Paris mah tekmili oyma stil Louıs XV 2 kanape ile beraber emsalsiz salor takımı, mavun ağacı tngiliz mah beyaz Lak yatak oda takımlan, tekmili mavun ağacı İngiliz mah yazıhane takımı. Emsalsiz yazıhane masaları, mavun ağacı 5 parçadan ibaret buduar takımı. Avrupa, Amerıkan yazıhane, salon masalan, şezlonglar, kütüphaneler, hiç kullanılmamış. kadar yeni teferrüatile beraber mavun ağacmdan bilârdo. DİKKAT: Büyük fırsat, otelcilere, gazino ve bahçe işletenlere, möbl ev verenlere mavun ağacından beyaz lake yatak odalan, aynah ve aynasız elbise dolablan, 20 aded kadar beyaz lak ve meşe ağacmdan şifoniyerler, komodlar, köşe kanapeler, bahçe ve varanda takımlan, Avrupa malı portatif dem'r bahçe sandalyeleri, 300 kadar Amerikan bar, duvar saatleri, mavun ağacmdan komodlar, lake, bronz ve demir karyolalar, kauçdivanlar, çini ve kömür sobalar, portmantolar. Tekmili oyma lake St. Goben kristal şımine ve 15 aded hol aynâlan. Pelesenk ağacmdan şifoniyer, meşe ve mavun ağacmdan salon ve gazino masaları, komodinlcr, FerForje kolonlar, perdeler, demirden bahçe takımlan, buz dolablan. Tekmili oyma kristal vıtrinli beyaz lak hol bahüsü. Brüksel malı moket halılar. İngiliz malı bakara, briç ve poker masaları, tekmili marköteri işlemeli mavun ve pelesenk ağacmdan harıka salon vitrinleri. Not: Bu büyük müzayede ve her keseye uygun ve lüzumlu eşya mevcuddur. ANTÎDOT (POMAT İzmir Belediyesi Fshot Umum Şirketimizin 1949 yılı hissedarlar ^enel kurulu âdi toplantısı, gündemde yazıh hususları görüşmek üzere 31 mart 950 tarıh'ne rasthyan cuma günü saat 10 da Ankarada Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Arazide ve büroda her çeşid En az on hisse senedine sahib olan hissedarların Şirket statüsü gereğince bu toplantıya iştirak hakkına sahib bulunduklarından, hisse senedlerini veya bunların müsbit vesikalarını toplantıdan en geç bir hafta evvel Ankarada Ulus Meydanı, Ulus işleri yapılır. Handa Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Ankara Şubesine RIZA SESGÖR ve îstanbulda Galatada Yolcu salonları karşısında Anadolu SiTophane, İskele Caddesi gorta hanındaki Şirket Merkezine yatırarak giris kartı almaları •i No. 28/3. İstanbul. • i)ân olunur. GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER: 1 1949 yılına aid yönetim kurulu ve denetçiler raporu ile blU O K T OB lânço ve kâr ve zarar hesablarının okunması, bunların incelenmesi, onanması ile yönetim kurulu üyelerinın ve denetçılerınin ibraları, 2 1949 yılı safî kârının dağıtılması hakkında karar alınması Şişli Etfal Hastanesi ve dağıtma tarihinin tesbiti, DAHJLIVE MÜTEHASSISI 3 Yönetim kurulundan müddeti biten uç üyelik için statünün Ankara cad. No. 15 Tel. 20189 12 nci maddesme göre seçim yapılması, 4 Denetçilerin seçilmesi, 5 Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine gerek kendi namlarına ve gerek başka şirketlerin yönetim kurulu üyesi veya müdürü sıfaYarınki pazar sabah saat 10 da til« i^jket ile iş yapmalarma müsaade verilmesi. Kadıköy Kalamış Fenerbahçe Caddesi 114 No. lı Köşk Eski Tevfik Âmir bey köşkü: Bulunan kıymetli eşyalar, açık arttırma ile satılacakur. Bufe ve dresuvar, masalar, sandalyeler, kaI Meşhur Atina ses ve caz YILDIZI I dife kaph 7 aded hakikî Tonet salon, 12 parçadan ibaret Avrupa lâ 1 ke salon, kanapeler, port manto, elektrik avizeleri, imzalı yağlı boya resimleri, tül ve keten perdeler, ayııalı dolaplar, sarı ve nikel karyolalar, Emaye havagazı fıun ve ocak, çini sobalar, Tebriz ve Anadol taban ve seccadeler, General Elektrik 4 ayak yepyeni buz dolabı, Alman çift çarpraz piyano, aynalar, sehpalar, duvar tabakları, Japon vazolar, bardaklar, biblolar ve sair eşyalar. MAOEN HARİTA AÇIK ARTTIRMA fM Bayan S* Z O Z O «^ ATRAKSYON NUMARALARİLE I Her Akşam K O N A K Paviyonda •; D a n s •NEZ.LE İS • GRİP •OİS AĞRIS1 Ş& â i • ADALE ROHATİZMASI ' ^ s f e • YANIKLAR •GÜNEŞ YANIĞI »ABI.pOCFK SOKMASI •KESIK •YARALAR i *PİŞİK i •KAŞINTI ı •EK1EMA ' • ERGENLİK •OONUK ^W* • DERİ ÇATLAKLARIHDA VE " ^ • TRASTAH SO RA KUILAHILIR Maremî'de m°vcn^ fennî şartnamesi nrcibince yaptırılacak Darağa" flrktrik santrah V ömür nakil tesisatı ve silolarına aid teklif mu'' îctinin 15 Mart 1950 Çarşamba günü saat 18 e kadar temdid edildıği ılân olunur. (2484) Hercules Çukurova Harası MüdürlüğüncJen: Böhler ve Styria Fabrikasmm 22 m/m ve daha kalın sekiz köşe ta$ ocaklan için BARAMİN BH ÇELİKLERİ FiATI : 75 Krj. ' Gayet ucuz flatla satışa arzedilmlştir. Müracaat: Galata Mumhane Cad. 108. Telefon: 40375 H H 1 Bu yıl mahsulü yüksek randımanlı pîyasada iyi tanınmiî 200 ton mısır çeltiğimiz çuvallı olarak satışa çıkarılmışbr. 2 Satış 14 Mart 1950 Salı günü saat 11 de Ceyhan Ticaret Borsasında yapılacaktır. 3 Satışı müteakıb satış bedelinin yüzde on beşi peşin alınacak, mütebakisi 15 günde para teslım, mal teslim muamelesi yapılacaktır. 4 Çeltikler Ceyhandaki depolarımızdadır. 5 Satışa aid şartname ve çeltik nümunesi Ankara, istanbul, İzmir Veteriner Başmüdürlüklerile Adana ve Ceyhan Ticar«t Borsasında görülebilir. (2443) ^Yazıhane aranıyor\ İSTİKBAL TİGARET TÜRK ANONİM ŞRKETİ Galata. Bankalar caddesinYönetim K u r u l u n d a n : de veya bu cadde ile Tünel arasındaki yan sokaklarda, bütün konforu haiz üç veya iki odahk bir yazıhane arıyoruz. Teklif için 49048 No. ya telefon, veya Galata Bahtiyar han 35 No.ya müracaat olunması. SATILIK ^•••" Kıymetli Ev Eşyası " " " " ^ I Ortakhk ana sözleşmesinin 19 uncu maddesi hükümlerine tevfikan aşağıki gündemde yazıh hususları müzakere ederek bir karara bağlamak üzere, Şirketimiz ortaklarını, 27 Mart 1950 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Galatada, Ömer Abed Han kat 4 11 '12 numaralarda kâin ortaklık merkezinde olağanüstü toplanmağa davet ediyoruz. Bu toplantıya iştirak etmek istiyen ortaklarımızın sahib oldukları hiase senedlerini toplantı gün/mden bir hafta evveline kadar ortaklık merkezine tevdi ederek giris kâğıdl almaları rica olunur. SATIN ALMAK İSTİYENLERE THE 4 I I C U I I S C T C l l * MOTOI CO. ITD.. IIIMINOMAM • İNOİUni tATIŞ AONTMI < 1 Ortakhk sermayesini 200 000 lira arttırılarak.300.000 liraya çıkaYeni motör Ponçiyak spor iyi varılması hakkındaki yönetim kurulu teklifinin tetkik ve bu huziyette. Radyo ve kalorifer tesisatlı, susta karar ittihaa. ucuz olarak satılıktır. 2 Ortakhk sermayesinin arttırılmasından sonra ana sözleşme»inin tzahat ijin her gün Tel: 49152. 7 nci maddesinin tadili. HUSUSİ 0T0 G ÜND E M : ARŞİMİOİr MÜESSESESİ A. ; ISTİKlAl CAOOCS1 Na 3044. ISIANtUt Kadıköyünde, Modada, Moda Caddesinde. 247 numarada 5 Mart 950 Pazar günü saat 10 dan itibaren gayet kıymetli halılar, 12 kollu muhteşem tavan avizesi, büyük çini salon sobası, buz dolabı, Hereke kumaşından perdeler; Hereke kumaşı kaph lâke oda takımı, Pelesenk ağacmdan yapılmış yazıhane, maun oda takımı, Viyana işi deri kaplama tünet 6alamanje, RCA marka radyo, gümüş sofra takımı vesaire gibi kıymetli konak eşyası Eatılıktır. Bilhassa satılacaklar arasında hiç kullanılınamış top halinde Hereke vesair eski kıymetli döşemelik ve albiselik kumaşlar, keten sofra takımı vesaire gibi ender bulunur sandık eşyası da vardır. Müzayededen önce eşyalar hakkında fikir edin* mek ıstiyenler 949 93 numaralı tereke dosyasile Kadıköv 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları. Mahkemenin ilinı 12 Ocak 1950 gıinkü Hürriyet gazetesindedir. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog