Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

/ CUMHURİYET 4J3M*rt<1950 İKTÎBASLAR Bugünkü lik maçları G.Saray Beykoz, Vefa Emniyet takımları karşılaşacaklar Lık maçlarına bugun İnonu Etadında devam edılecektır. Gunun ılk maçını saat 13,30 da Vefa ıle Emniyet yapacaklardır. Dordunculuk durumu bakımından bu maçın taşıdığı ehemmıyet buyuktur. Ikmcı maçı da Galatasaray ile Bejkoz oynıyacaklardır. Ikı hafta ustuste ıkı buyuk rakıbını mağlub eden Sarıkırmızıhların rahat b r oyunla kolay bır maç kazanacaklarına muhakkak nazarıle bakabılırız. cereyan etmiş ve çok heyecanlı geçen bır musabaka sonunda Amerıkalılar maçı 5955 kazanmışlardır. Ikıncı oyun Mıdway uçak gemısı takımıle Teknık Unıversıte arasında cereyan etmış; netıcede çok guzel bır oyun çıkaran Mıdway takımı maçı 5125 kazanmıştır Amerıkan denizcılerıle bugun yapılacak basketbol maçlan $un lardır: Saat 17 00 de Galatasaray U. S. Navy. Ordulararası Beden Terbiyesi Genel MüdürluğS Spor Oyunları Federasyonundan: 1 1950 yılından ıtıbaren Turkıye Basketbol Bırıncilığınm bır basamağı hahne getırılen ve b.nncısıne 8, 9, 10, 11, 12 mart 1950 tarıhlerınde îstanbul Teknık Unıversıte spor salonunda oynanacak olan Turkıje Basketbol Bırmcılıklerıne katışma hakkı verılen Federasyon Kupası Basketbol maçları 4, 5 mart gunlerı aşağijlakı sıraya gore aynı salonda oynanacaktır. A) 4 mart 1950 Saat 18 de Edırne Kocaeli Hakemler: Turgud Atakol, O. Kerman Saat 19 15 de Izmır Afyon Y Çerası, R. Arıkan B) 5 mart 1950 Saat 10 da" Edırne Afyon I Uyguç O Solakoğlu Saat 11,15 de: Izm r Kocaelı T. Atakol, S. Mete C) 5 mart 1950 Saat 18 00 de Kocaelı Afyon I Habıle, S Tasdan Saat 19 15 de Izmır Edırne Turgud Atakol, S. Mete Kronometre: Muhtar Sencer Yazr Receb Ogsn 2 Bu müsabakalara katışan bolselerin bırer murahhasının bugun saat 11 de Bolge merkezınde bulunmalau teblığ olunur (2766) Dikkat! Tehlike yaklaşıyor! müsabakalara katılacağız Genel Kurmay Spor kolu Başkanının demeci Ankara, 3 (a a ) Orduda spor çalışmaları ve bu sene yapılacak yabancı temaslar hakkında Genelkurmay Spor Kuıulu Başkanı Kurmay Albay Zı>a Komut, Anadolu Ajansı muhabırıne şu malumatı vermıştır: «Orduda spor çalışmalarını uç konu halınde ele alabılırız. 1 Atletızm ve futbol çalışmalarr Bu çahşmalara halen alay, tumen ve kolordularda devam edılmcktedır Tcmmuz ayı Fenerbahçe perşembe giinü sonlaıına doğru Ankarada kaıa, Beşiktaş Fenerbahçe denız, ha\a orduları, jandarma İsraile hareket edecek maçının biletleri satıldı kuvvetlerı ve askerî okullar kar Israihn Hapoel takımı tarafınYarın yapılacak senenın en ma takımları arasmda futbol ve dan davet edılen Fenerbahçe taıddıalı karşılaşması olan Fener atletızm branslarında ordular kımı, hususi surette gondenlecek bır uçakla bu perşembe gu bahçe Beşıkta; maçma aıd bu şampıjonası \apılacaktır tun bıletler satılmıstır Halk nu Isra le hareket edecektır 2 Bevnelm lel Ordulararası Tam kadrosu ıle Israıle gıde buyük bır heyecan ıcınde maçı şampıyonaj a hazulanmak ve ışcek Sarılâcıvertlıler; yapüan ve ondan daha muh'm olan ne tırak. Ordulararası atletızm kaıprogram gereğınce Lıdya hava tıcesını beklenıektedır. şılaşmalan bu sene Fıansada alanmda merasımle karşılanacak P rene yakınlarında Pou kassFederasyon kupası !ar ve sıras'le Telâvıv, Petah, basında 910 e\lulde vapılacakbasketbol maçları T'kva, Hayfa ve Jerusalem şetır. Turk oıdu atletızm takımı, hırlerınde dort karşılaşma yapaSpor Oyunları Federasv onu ta temmuz ayı sonlannda Ankaracaklardır. rafından tertıb edılen Federas da yapılacak ordular şampıyonaTelâvıv radyasu, maçların oy yon kupası basketbol maçlarına sı atletızm musabakalarmda mu nandığı günler hususî olarak bır bu akşam saat 18 de Teknık U vaffak olan atletlerden teşkıl eturkçe neşrıyat saatı de ılâve e nıversıte spor salonunda başla dılecek ve ağustos ayında AnkadecekUr. ra veya Istanbulda kurulacak nacaktır. Telâvıv radyosu,, salı günkü kampa çekılecektır. îstanbul ve Ankara haric, en turkçe emisyonunda bu maçlara Ordulararası futbol şampıyoaıd butün bıletlerm satılmış ol az dort takım arasmda lık usulu nasmın geçen senekı gıbı ekım ıle maçlar tertıblenmış bolgeiedugunu bıldırmıştır. ayı ıçınde j apılacağı zannedılırAmerikalılar dünkü basket rın bırınclerı arasında yapılacak ken, mayıs a\ı sonunda > apıbu musabakaların b'nnc.«ı Turogremlmıştır. bol maçlannı kazandılar kıye şampıyonasına gırmek hak lacağıkarma takımmı Bu sebeble, ordu hemen teşAmerıkan den zcıler.le tertıb kını da kazanacaktır kıl ederek Ankarada antrenman Gunun programı şovledır lenen basketbol maçlarına dun lara başlıyoruz Bu takımla, AnSaat 18 00 de Edırne Soor kara ve Istanbulun seçme takımTeknık Unıversıte spor salonunKocaelı Kâğıdspor, saat 19 15 de larının karşılaşmasmı tem n eda devam edılmıştır. Gunun ılk maçı New Port Izmır Altınordu Afyon Hava deceğız Takımımızda, geçen seNeu" ıle Beyoğluspor arasında gucu nekıne nazaran daha tanınmış futbolcular vardır Bu o\ uncuları ıkı ay ıçerısınde bırbırlerıne alıştırabılırsek, şampıyonada ıyı 1 Çankın CezaeMnın 1 3 1950 gununden ıtıbaren bır yılhk bır netıce alacagımızı umujoruz ihtıy.cı olan 54750 kılo ekmek kapah zarf usuhle eksıltmeye konul Maçların Itaha ve Holandada yapılması mutalea edlmektedır. muştur Bız, jakınlıgı dolavısıle bu maç2 Muhammen bedeli 20854 28 lıradır. ların Italjada japılmasını ıste3 Geçıcı temınat 1564,08 lıradır dık. Bunun kabul edıleceğını 4 Ihale 15 3 '950 Çarşamba gunu saat 15 te Çankın C Sav zannedıjoruz. cıhğmda yapılacaktır. Netıce ıtıbarıle bu yıl, geçen 5 Teklıf mektubları o gun «aat 14 e kadar verılmış olacaktır yıla nazaran daha hazırhklıyız Ordulararası şampı\onada her (Postadaki gecıkmeler kabul olunmaz ) 6 Bu ışe aıd şartnarr.eler Ankara, îstanbul C Savcıhklanle yıl tekemmule dogru gıdeceğımız tabıîdır. Maamafıh, bu sene Çankın Cezaevi Mudurluğunde gorulebıhr rakıblerımız geçen j ıla nazaran 7 Tahblerın 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu maddelerıne daha kuvvetlıd rler Bu arad3, gore \esıkalarını ıbraz edeceklerdır (2438) spor sahasında kuvvetlı olan yenı rakıblerımızden Italya ve Arjantını soylıjebılırız 3 Iran ordusu ıle ^apacağı1 Adana merkez Ceza ve Tevkifevinde bulunan hukumlu ve tutuklara 1 Mart 1950 den Şubat 1951 sonuna kadar bır sene zarfında mız spor temaslarr Geçen sene verılecek 144000 aded behcrı 750 gramlık ekmek 2490 sajılı kanun kasım ayında Iran Genelkurmahukumlerıne tevfıkan 1 3 1950 gununden ıtıbaren ve 15 gun muddetle yınm tekhfı uzerıne Iranla futbol ve basketbol temasları yapkapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur mayı kabul ett k Bu karşılaş2 Ekmekler, evsafı hukumet veya belediyece tayin olunan ve malar, nısan avı sonunda Ankapıyasada halka saülmakta bulunan ekmeğın unundan imâl olunacak rada yapılacaktır Iran Harb Ove beledıye rayıcine gore mutehavvil fiat esası üzerinden ihale edUe kulu ve ordu karmalarına karşı cektır bız de Harb Okulu ve ordu kar3 Muvakkat teminat 2946 lira 24 kuruştur. ma futbol ve basketbol takım4 Ihale 16/3/1950 Perşembe gunü saat 11 de Adana Adatet Sa larımızı çıkaracağız. rayıcda C Savcılığı makamında teşekkul edecek olan komısyonda yaİranlı sporcuların ne kuvvette pılacaktır. olduklarını bılm yoruz. Fakat, 5 Şartname her gun iş saatlerinde Ceza ve Tevkifevi Müdürnetıce ne olursa olsun bu karşıluğunde tetkik edılebılir. laşmaların ıkı dost ve kardeş 6 îsteklılerın tekhi mektublarile teminat makbuzlarını ve di memleket arasında samımi bır ğer luzumlu belgelerini ıhale saatlnden bir saat evveline kadar C Sav temas vesılesı olacağım kuvvetcılığına vermelerı ılân olunur. (2471) le ummaktayız » Îstanbul Sular İdaresiıtden: Terkosla Kâğıdhane arasında doşenmekte olan yeni ısale hattının ycr yer me\cud galerıje bağlanmaşı gcrekmektedır. Bu kere 5 3 950 Pazar gunu Kâğıdhane ıle Paşaçayırı arasındaki kısım bağlanacaktır Bu amehyat ıçm aynı gun saat 10 ile 18 arasmda îstanbul ve Bejoğlu jakalarında su vazıyeu zayıf olacak ve yuksek mmtskalarda su bulunmıyacaktır. Kejfıyet sayın halka ılân olunur. (2608) Gölcük Tersaneler Genel Müdürlüğünden: Fabrıkalarımızda çalışmak üzere 15 elektrıkçı ustası ıle 10 bırıncı sınıf elektrıkçı alınacaktır. Imtıhan netıcesı tahakkuk edecek ehlıyetıne gore yuksek yevmıye verjlecekt r. Tal blenn nufus cuzdanı ve bonservıslerıle Mudürlüğümüze miıracaatlerı. (2379) Cankırı C. Savcılığından: 1(111 IIMLI ARSA Dcpo unalâthane ve her Uirlu inşaata elverişlı büyuk gemılerm bıle >anaşmasına musaid muntazam ve derın rıhtımı olan 2180 m2 sahıl arsası ıçmdekı bınasüe boş teshm 65 000 lırava satılıktır. Mufacaaf Karakov, otobus durağı Demırbağ Han No 18. ^ ^ ^ ^ ^ • • M T e l e f o n : 40304 KELEPİR SATILIK Bayındırlık Bakanhğından: Adana Cumhuriyet Savcılığından Tokad Cezaevinin Mart 1950 tanhinden Aralık 1950 sonuna kadarkı ekmek ıhtıyacı kapah zarf usulu ile eksıltmeye konulmustur 1 Ekmeğm beheri 750 gram olacaktır Şartname çalışma gun ve saatlerinde C Savcıhğına muracaatle gorulebılir 2 Ekmeğin mıktan en az 80000 ve en çok 90000 adeddır En çok ır.ıktarı muhammen bedeli 24141 lıradır. Muvakkat teminat 1811 lıradır 3 Teklıf mektubunun ve teminat makbuzunun ve ekmekçilıkle uğrasıldığma daır Tıcaret Odasından ahnacak belgenın eksıltme başlamadan bırer saat onceye kadar komısyona teslim edılmiş bulunmau lâzımdır 4 Eksıltme 16 Mart 1950 Perşembe gunü saat 14 te ve C Savcılığırda icra edılecektır (2389) Tokad Cumhurivet Savcıboından: TEŞEKKÜR Babamız Merkez rınden postanesı emeklıle r Eksıltmeye konulan iş1 Samsun Su Işlerı 8 inci Şube Mudurluğu bolgesi içinde bulunan Durucasu hıdroelektıık santralı bırmci kısım ınşaatı olup tahmın edılcn keşıf bedeli fıat bırımlerı esası uzermden (411 573) lura (74) kuruştur. 2 Eksiltme 11/3/1950 tarihine rastlıyan Cumartesi güniı gaat (11) de Ankarada Su Isleri Beıslığı binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Komısjonu oda s ında kapah zarf usulıle yapılacaktır. 3 Istekhlerın eksıltme şarüaşmasım. sozlesme tasarısını özel tekrik şaıtlaşma fıat bırımleri ve keşıf cetvelını, bayındırlık ışlerı genel şartnamesını ve su ışlerı ufnumî fenni şartnamesıni (20) hra (58) kuruş karşılığında Su I'lerı Reıslığmden alabıhrler 4 Eksıltmeye gırebılmck içın îsteklılerın (20212) hra (95) kuruşluk geçıcı teminat veımeleri ve bu ışin teknık ehemmiyetınde bulunan aığcr bır ı ? ı muv sffakıj etle başardığını veya ıdare ve denetledığını ıspata varar belgelerıle bırlıkte ekîiltmemn v apılacağı gunden en az (tatıl gunlerı haııç) uç gun evvel van ıle Bavmdırhk Bakanlığına başvuıarak bu ışın eksıltmesıne gumek ıçın yeterlık belgesı almaları ve bu belgeyı gostermeleri şarttır 5 îsteklılerın teklıf mektublarını 2 ncı maddede yazılı ten bır saat oncesıne kadar Su Işlerı Reı^lığıne nıakbuz karşılıgında vermeleri lâzımdır. Postada olan gecıkmeler kabul edilmez. (1998) Almanların Kosmos (kasıklı) Standard tipi garantilidir. (îkınci tahifeden devam) yerine guzel esvablar dıkmek ter Ba$tarafı 1 inci sahıfed* • cıhe şayandır. Fakat, ne yapalım Gıdecegi jer Takib edeceğl yol Fıatl kı, hakıkat bu. 40 I5 Bankası Taksim A\ azpaşa Necatıbey Tek çare, butün milletlerin tam 40 Galatasaray Bogazkesen ve sıkı bır kutle teşkil etmelerıdır. » ' Nışantaşı Kad rgalar 50 Osmanbey Dolmabahçe Ayazpa?» 50 Stahn'in kurmay heyetı uçurumun Necaubey kenanna ancak bu suretle gerileye» ŞışU » 60 * bıhr. Kurtuluj 60 Sırası pelmişken şunu da söyleEmınonü Ortakoy Karakoy Necatıbey Cad. 50 » Bebek » » yeyım kı Kremlındekıler arasmda 75 > Ejub Balıkpazan • Taşçılar 40 benı en az endışeye sevkeden, StaEdırnekapı Balıkpazarı • Ankara cad. 50 lin'dır. Zıra o «zaferuu» elde etmış, » Topkapı » 50 alkışlanmış, goklere çıkarılmışlır. Yedıkule 50 Fakat, olecek olursa, jerıne geçeSukecl Taksim Necatıbey Ayazpaşa 40 cek olsn, butun dıktatorler gıbi, » Galatasaıay Bogazkesen Necatıbey * 40 • Nışanta^ı Kadırgalar yokuşu » 50 tacını kuvvetlendırmek ıçın, zafer Osmanbey • » 50 ıklılleri peşınde koşacaktır. Ş15I1 » 60 Benım ve benımlp beıaber daha » Kuıtuluş » m bır çoklarının ıstedığımız askerî » ^ Bakırkoy Ankara caddesl 100 Taks'm Beşıktiş mudafaa vasıtaları hıc de zannedılAvazpaşa Dolmabahçe 25 ı» Aksa 1 ay Reflksaj darn (Z&u. Unkapanı Köp 40 dığı kadar muhım değıldır Tek ko» Bejpzıd 40 muta altmda on ıkı tumen tahmh » Fath 40 oarjşntçu, gece gunduz hazır bua Kışaiitaçı Barbı^e caddesl 25 lundugu takdııde bır taarıuz tehOsmanbey f » Pangaltı 25 lıkesinı onlev ebılır ** Şışlı Harbije caddesi Pangaltl 30 » ı • Kurtuluj 30 Denızlerde hâkımıvet hıç de esAyazpaşa Necatıbey 30 t • Ksrakoy kımış bır ustunluk değıldır ve Batı Bebek » Beşlktas 75 devletlermın ehnde bulunan bu us» Kızkolejı 75 \ Ama\udkoy tunluk guzel bu koz olarak kullaBebek » Erkekkolejı ustu 100 nılabılır. Yıldız DoLmab?r""e Beşıktaş 40 Tepebajı Sırkeci 30 Bankalar cad Karakoy Kuvvetli bır mudafaa tertibatı » Beyazıd Şışhane Unkapanı 30 ve muessır bıı av cı fılosu ıle koru» Aksaray » 30 nacak olan Ameııkan sanavi bbl» ^ Fatıh » » 30 eesı de duşmanı hayh duşundureBevazıd K M. Paşa Aksaray Cerrahpaşa 25 bıhr. • Topkapı » Sehremml 40 » Yedlkule Samat>a 40 Yeni sılâhlan da ihmal etmemek Edırnekapı Tatih K&ragumruk 40 lâzımdır. Amerikalılar, serı haluıde Beşıktaj Nışantaşı Akaıetler 25 ımal etmıvorlarsa da, harbın soOsmanbey » 25 nundanberı 2500 cms yeni sılâh Harbıye 25 icad etmışlerdır. Bunların neler olTaksim 25 Dobnab?hçe A> azpaşa Tozknpaıuı • Halıcıoğlu Kasımpaşa • Haskoy 30 duğunu tam manaaıle kımse bılmıSışlı Kâğıdhane Hrrıvetı ebedijeden 30 yor. Fakat telsızle idare edılen NOT Şofoıler cemıyeü îçbankası Taksim arasındaki mes&fe ücretinia uçar bombaları gozonunde tutmak, 5ft kuruş olmaımı lstemektedır. dığerlerının kıymetı hakkında bır fıkır edınmeğe kâfıdır. Doğuçüney Akdeniz seferlerme Bu mudafaa plânmı tatbik edetahsis edilecek gemiler bılmek ıçın de, ber şejden evvel, Ansaldo tezgâhlarında insa edilen bıtaraflık sıyasetıne sapmadan, buSamsun ve Iskenderun gemılerı geldıktun hur milletlerin bır araya gelten sonra, bunlar Dofuguney Akdenla Bastarafı 1 inci sahıjede hattına. tahsis edılecektır. Bu hatta hâmelerı ve elele vermeleri şarttır. len çalışmakta olan Adana ve îstanbul (Carrejaur'dan) nunda tonianmıştır. Komi^vonda gorüşülen mevzular vapurları da Karadenız seferlerlni yahakkında Vali ve Beledıye Bsşkanı pacaklardır. Razetecılere ajağıdaki izahaü ver Tarsus vapurunun kiralanması mıştır: muhtemel • Istanbulda kimsesiz ve terke«Taı<=us» vapurunun Katollk riv»retdılmiş çocuk davası bır kaç cephe ci'di tasıması İçın Denlzyolları Idared 1 2 S 4 5 e 7 8 den incelenebılır. Önce anasız ve ca7ip tekl.fler almıştır. Idare muhte» babasız sut çocuklan Darulâcezevı r"el olarak Tarsusu klraya verecektir. ılgılendirır. Yedı yaşma kadar aı Prof. Hilmi Ziyanrn konferana lesı belli olmıyan çocuklarla Mılli Pıof lîılmı Zlya TJlken 6 mart pazarEğıtim Bakanhğı ılgilenmektedır. tesı g ınu saat 18 30 da Kadıkoy HalkBu iş içın koruma iatasyonları açü e\ nae «Insan TelâkkılerU mevzulu b4T konferan's verecektir mışhr. Tophane, BakırkSy ve Evüb Çocn 1 cuk Bakımevlenle Çocuk Esırgeme Kurumu meşgul olmaktadır. A\nca Beledivenın Edırnekapı ve Üsku3 Maı 11950 dardakı gunduz bakınevlerıle KaAçılıs Kapanıı 'împaşada Yardınrever Ba>anlaıa 1 SterUn 7 90 7 91 • aıd bır bakımevi mevcuddur Çocuk 100 Dolar 281 2S1 25 100 Fransıı (ranp U 80 0 80 Soldcrı scç/tt' Dostları Cemıvetı, Çıçekpazarında 100 Lıret ü 44 12* 0 44 128 1 Gunae kendılenne ı? olarak tek Beledıyeye aıd bır binada terkedıi100 Isvıçra rangı 64 03 64 03 kâgıd b.le duşmedıgı sojlenılen devlet mış çocuklan banndıran bır mues100 Florın 73 68 40 73.68 40 kapısındakı işçiler (çogul) 2 «Ozen getırmiştir. Şimdi 100 Belçıka frangı 5 60 5 60 goster'* manasına murekkeb bır emır. sese vucude 100 Orahml 0 01 876 0.01.87S 3 Guldurucu yazılar vazan veja re. Kazhçcmede çoruk bakımevi aç100 Çekoslovak Kur. sımler japan < Sakat bır yerı olan mak için teşebbuse geçmış bulunu100 Isveç Kur. 54 12 50 54 12 50 lara verılen ıeımlerden, ondan once bır yoruz 100 E^udes 9 73 90 S 7390 şey olamaz 5 «Terım» ın eskı adının Komısvonda hizıılanan plâna tersı bır harftn okunuşu 6 B'r Esham ve Tahvılât edatın kısaltılmışı, kaba ve anlajış gore, Emnıyetçe sıkı bır tskılden °/o 1 faızli talnüler tan mahrum 7 Çevrılınce havatta sonra, bu pıbı çocuklan ilgıh muAlıs Satl| zaman zaman hepımızın çektıgi olur esseselere dağıtacağız. Dığer tarafmımarm kurdugu 8 Avcıların hır tan başıboş gezen çocuklar da mah20 60 Snas • Erzurum 1 20 60 sını kabattanlardan bırı keme karanle Anadoludaki b a n Suas • Erzurum 27 20 70 20 70 Ytıi.ori(Jnn ajagıyfl 21 1941 Derrurjolu J 21 naklara sevkedıleceklerdır. 1 Guzel *? ıat'ar grupu içınd* bu. 2195 1941 Demıryolu n 2195 Ankarada çocuk bahçelcri lunan bır nıeslek 2 Subllılıyamanın 21 20 1941 Demıryolu III 2120 vatandası Krpli'e (ıkı kelımet 3 Ankara 3 (a a ) Dgılı makam MılU Mudafa» 1 21 15 21 15 Ter^ı hepımızın» dır kara kovunun 2190 Mıllî Mudafaa n 2190 lardan oğrenıldığıne goıe, 23 nısasurunun rengı. 4 Bugday tozu ele 20 55 m 20 55 M11U Mudafaa geçıren (ıkı kelıme) 5 Yol (eskl na kadar şehrımızde 3 >enı çocuk 20 80 MılU Mudafaa IV 20 80 ter vn) bağınrız depl de ba«ka bırıne bahçesi açılacaktır. % 6 faizli istikrazlar bağlı bulunan 6 Tersı bır ılımızın Bu bahçelerden biri Hacettepede » • Dolmuşlar için yeni tarife Kimsesiz çocuklar için tedbirler BULMACA •1 • • • r J P SU SAYAÇLARI gelmiştir. Hahl Taşçıoğlu Mumhane cad 108 Tel 40373 P K 1130 HACI NURİ ÇAĞtt/ın \ efatı muna'cbei le cenaze meras m ne ge'mek lutfunda buıonan te'graf m«ktub \e telefonla tazne sureüle buvuk 'cımızı pavlaşan akraba, arkadış \e sevdıklenmıze avTi a\n mıikabelede bulurraağa tee«ururmız mani oldugundan gazetenız ellle îukranlarımızı sur.arız Çağıl aüesi * 21 şubat 1950 a le buvugumuz * * vefat eden tar hnde MENSUCATıeTİCARET Türk Anonim Şirketinden: Şırketimizin Ortaklar genel kurulu alelâde olarak 30 Mart 1950 tarirunde Peışembe gunu saat 11 de îstanbul Msydancık Hekim Çıkmazı, Ara Han 2/6 numaralı merkezunızde toplanacaktır. Mezkur toplantıda bulunmak ıstıyen ortaklann gerek asaleten. gerekse vekâleten taşıdıkları hısse senedlerı veya bunu musbıt vesıkaları toplantı gununden bu hafta ev\el Şırket Merkezıne tevdı ederek mukabıhnde gıriş kâğıdı almaları ılân olunur. DAVET 20 dekar genışlıkte, dığeri Bahçehevlerde 3 dekar genışlıkte, uçuncusu de Hısarda 2 dekar genişlıkte olaEvvelki bulmacanm halledihni? şekli caktır. 1 2 3 4 5 8 7 8 w M W e«kı adıdır, duz ve kalkık 7 Her 15te en one fırla\ıp Ilk teşebbuste bulunan R Oranın dılberı nazık olja da nazenın olrnaz. S|E|Ç|I|M|L|E|R A|S !|D|E|«|S|E BUGÜN Kalkınma lstıkrazı 1 97 50 Kalkınma n 98 45 Kalkınma III 98 30 1940 Demıryolu IV 96 50 1948 Tahvllı I 98 20 1948 Tahvili II 97 25 4 1/5 faızli 1949 97 50 1933 Erganl 2 1938 îkr o mıyeU MıUI Mudafa» t Demiryolu IV Demiryolu V 97 50 98 45 98 30 96 50 98 20 97 25 97 50 % 5 faizli ikramiyeliler 23 10 2130 2110 97 TO 98 80 44 35 39 65 40 40 52 20 592 23 30 2130 2110 97 30 98 80 44 45 39 75 40 50 52 30 592 » AJK M|A|M|A|KU DltİLİHEİLlI M A İ D İ E İ N «A L t AIVİHKİOİS K A N D|A|L|A|M|A B|A|R|I SÜNER'de Ann Blyther ve Dan Duryea tarıf'ndan yaratı^an •a 00 sa l z Şeytan Ruhlu Adam Emsalsiz ve muthiş dram fılmini gorunüz. Sarraflarda alhn fiata Reşad Gulden Cumhuriyet tngıltz Kulçe • YUSUF NIHAD BERKERİn cenaze merasunme ı^t.rak ederek. zıjaret telgraf mektub telefon >olu ıle tazı>ette bulunarak buyuk kajıbımızın acmnı bızımle pa>laçan butun akıaba ve dostlarımıza en samınu teşekkurlerjnızı sunarız. Berker aıles% * * * Se\gıll annemızm muzmin fıtık an.eıı atını bujak bır hazakat ve ıhtınıamla \apmak llutfunda bulunan Cer. rahpasa hastaresı 1 lncı Cerrahı Klın.ğı Ord Prof Dr Burhaneddın Tokere, k n metU slaka \e ıhtımsmlarını esırgem \e rek amel atı esnasmda bı âhare hastamızın başındsn ayrümnarak sıhhatıle alakalanan ve bızlerı hududruz şefkatlerıle te^elh eden Dr Çe\ık Alp Dr Se\ket Tunçer Dr Saıd Pahıja Ecz Bedıa Aştkma Ecz Sakıne^e ve fedakârca bakımlarına mazh^r oldugumuz 1 incı Senıs Baiîhemşıre Bedıve Avşen ıle hemşıre Fatma ve butıın kbnık ha=tabakıcılarına. v a k n aıle do«tlarmıza karşı dujdufumuz mınnet ve çukranlarımızın ıblâğına gazetenızm ta\a«utunu rlca ederken gene bızlerı tesell' eden vatak komşusu Makbule Aybara da acıl şıfalar dllerız. Roşgoren A'len Elektrik tesisatı yaptırılacak Geyve İlçesinin Taraklı Bucağının Merkez Muhtarlığından: 2 3 4 5 6 7 GÜNDEM: Teessurle haber aldığımıza gore tzm rın muteşebbıs tuccarından Muhıddm Işçımenlerm, Kımvager Muhendıs Dr Ekrem Iîçımenlerın ve Dr Selâhaddin Ijçrmenlenrı babaları Izmırın tanınmış ve kıymeüı 15 adamlarından 8 Geyve İlçesinin Taraklı bucağında yapılacak elektrik tesisi kapah zarf usulıle munakasaya konulmuştur Cıale 20 3'1950 Pazartesı gunu saat on beşte Taraklı bucağı Muhtarlık Odasmda yapılacaktır Bır gun evvel Alıfuadpaşa ısta^yonunda muhtarhğın otobusu hazır bulunacaktır. Kesıf bedeh 54 bm hradır. ( Muvakkat teminat şarttır îsteklılerın muvakkat teminatlannı Ziraat Bankası subelerine jatırmalan veyahut mektubu ıbraz etmeleri îsteklılerın teklıf mektublarını, 2490 sayılı kanunun tarıfatı dahılınde ıhale saatmden bır saat evvelme kadar Taraklı merkez muHarlıgına vcrmeleri lâzımdır Bu ıse gırebümek ıçm bu gıbi tesisaU yapmağa yetkıli olduğuna daır Bavındırhk Bakanhğından vesıkası olması mesruttur. Femî sartn^mesıle kesıfnamesi her gun Geyve Ozel Idaresmde ve Kocaeh Bavmdırhk Mudıriyetinde Taraklı Muhtarlığında gorulebıhr Potadakı gecıkmeler kabul edilmez. (2439> 1 1949 yıh işleri ve hesab'an hakkmda yönetim kurulu ve denetçi raporlaruım incelenmesi. 2 Şirketin 1949 yıh bilânço kâr ve karar hesablannın incelenmesi, dılenz. onanlanması ve yonetim kurulu tekliflerınin karara bağlanması, 3 Yonetim kurulu ve murahhas azalar ve denetçınin zımmetlerinin DİN! ÂYİN 1949 senesme aid işlerden dolayı ıbra edılmeleri, Bayan AIARİKA RİSOĞLUnun 1 Sıvrıhısar Beledıve^ı Eczahanesının (23088) lira muhammenli 4 Inhılâl eden jonetım kurulu azalartnın yerıne yenilerinin in olumunun kırkıncı gunune mufadıf bır senelık mualece ıhtıyacı 3/3/950 tarıhmden 18/3/950 taııhıne tıhabı. 5 mart 1950 pazar gunu saat 10 da ruRum me5 Yonetim kurulu azalarma sözlesmenin 39 uncu maddesi gereğince una ıthsf tdılmek uzere Şışlı kıh e«mde kadar (15) gun muddetle açık eksıltmeye konulmujtur zarhğının Metamorfosıs Talıblerın Beledıye Başkanlığına muracaatleri ılan olunur. huzur hakkı olaıak \erilecek ucretin tayını ve 1950 senesi ıçuı dıni âyın yapılacağından muteveffa>ı (2654) tanıvan ve sevenlerın teşnflerını rıca denetçi seçılnesi ve ucretinin tesbıti Aşağıda cinsi ve markası yazılı îki aded otobüs 14/3/950 tarihınde Salı gunu saat 13 te ıhalesı yapılmak üzere 23 2'950 tarıhinden ıtibaren 20 gun muddetle aıttırmaya çıkarılmıştır. Tahblerın Erdek B e (2624), ledıye Encumenıne muracaatleri ılân olunur. İstıab Muhammen. Tonu edeceği bedeh Model Motör Saraç SADEDDİN JŞÇIMENLER Marka yolcu No. dun kalb krızl netıcesı Hakkın rahmetıne kavusmuyhır. Merhuma tanrıdan Doç 5500 lira 30 945 120803 mağfıreüer, kederll aılesine başsağlıgı 4000 lira 25 944 50278 Şevrole ÖLÜM Erdek Beledıye Başkanlığından: Sivrihisar Belediyesinden: 5 ederız HU Makaroğlu aılen Manisa Belediyesinden: Çarşı paıkının etrafmdaki yolların parke taş doşenmesi; (10634) hra (75> kuıuş keşıf bedeh uzerınden şaıtnamesı mucıbuıce açık eksıltmeve konulmustur Gecıci temınatı (797) hra (60) kuruştur. İhalesı 17 3'1950 Cuma gunu saat (14) te Daımî Komısyonda yapılacaktır IŞ ARIYOR Almanjada sanayı kımya tahsıl etmış, Almanca tercume ve muhabe'at ı^lerını de uzerıne alabılen bır genc herhangı b'r muessesede çalışmak uzere jş aramaktadır. Muracaat Sırkeci Yahkosku caddes' Emırname sokak >.o 8 Telefon 21S60 Mılletvekıllerı seçımı kanununun 68 ve geç cı 5 ve 7 ncı maddelerı mucıbmce Emınonu ılcesı seçım kurulu azalarının 7/3/950 tarıhlı salı gunu saat 14 de Emınonu İkıncı Sulh Hukuk Mahkemesı salonunda sıvasî partıler n namzedlerıle ılce bırleşık mahallî ıdareler Genel Meclısı uyeler arasından âlenen kur'a ıle seçıleceklerı ılân oîunur. (2763) Eminönü İlçesi Seçim Kurulu Başkanlığından, ŞusılohşoHar sılahşor değıj. tam mmasiy/e Berna,u agır suıette ^lalanınca otekı muhafızlar da kavgayı terkettıler Pakat g e Ç kalmıflardı. Saraya gıtUklerı zaman jsjrau Duiamadılar. k a t e n Korktuklan ba ? larına gelm^tl: HalaBereket versın ki Yüzba,ı Tıevıy akıllı b r aBereket versın kl Yüzbaşı Tıevıy akıUı b r aKardınal Rıgdyo, Krala §ıkâyete va damdı. Duk do Lâtremuy uu yardunını temine d D k d Lâtremuy uu yardunını temine kıt bulaıuttu. m U vâifak oldu. ~~ 1 ?9890 lira 94 kuıus keşıf bedellı Duzce ılçesmde spor alanı kapah trıbunun inşası kapalı zarf usulıle eksıltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 16/3/950 tarıhme tesaduf eden perşembe günü saat 15 de Boluda hukumet konagında Komısvon salonunda yapılacaktır 3 Geçıcı teminat 2242 lıradır 4 Bu ışe daır her turlu kegıf vesair evrak mesai saatleri ıçınde her gun Bolu Bayındırlık Mudurluğunde gorulebıhr. 5 Eksıltmeye ıstırak etmek ıstıvenleım en az tatıl gunleri haric üç gün ev\el bır dılekçe ıle Bolu II makamma muracaatle yeterlık belgesı taleb etmelerı ve dılekçeler ne b r kalemde bu mıktarda benzerı ış yaptıklarına daır ışı yaptıran ıdareden alınmış yeterbk belgesı eklemelerı. 6 Isteklıler n 'hale gunu olan 16/3/950 perşembe günü saaf 14 e kadar usulu daıresınde tanzım edeceklerı teklıf mektublar:nı 950 yıiı tıcaret odası vesıkası, yeterlık belsesı ve teminat makbuzlarını makbuz mukabılmde Komısyon Başkanlığına vermeleri muktazıdır. 2 Postada olacajs «eakmeleı kabul edilmez. y Bolu Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog