Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

4 MBTİ 1S59 Başmakaleden devam devletçe İstanbul davasının lâyık Diğer taraftan emniyet memur Bajfaraft î inci sahifede olduçu ehemmivetle ele alınamaifşa edilebilmiş olduğunu yazmala larile Amerikalı gizli polis, Fuchs'un masından ö'türüdür. haber verdiği üç kjişiyi aramakla Acaba Belediye Başkanı seçimle rı İngilterede mühim bir meseleyi emiyetler de ferdler gi« ortaya etmiştir. L . Beaverbrook'un meşguldür. Bunların arasında şim» işbasına getirilirse vaziyet değiğlr bidir. Bünjelerinde rur« mi? Busünkü Belediye Meclisine gszeteleri bu Bakanı, komünist a diki halde Pariste oturan bir ka Bastarafı 1 inci sahifede lü haatahklar ve bu hashâkim olan lihniyete bakarsak her kidelerine bağh oîmakla itham et dın bulunmaktadır. J"uehs'un bir üzere, on bes gün mezuniyet alrruşda şimdiki Ameri tahklara karşı koyacak kuvvetler izim İtalya ile aramızda hanci bir ünıide kapılmanın srüç mektedir. Başbakanhk neşrettiği arkadaşı tır. Nihad Erim. iznini pazartesi liiğıi kendiliğindcn ortaya çvlsar. vardır. Bu mukaveroet kuvvetleri en samimi ve en kııvbir tebliğde sert bir lisanla bu it kada ikamet ediyor. 1946 da Rusden itibaren kullanmağa başlaya Sayın Beledive Meclisi üyeleriniiz yaya atom sırları fa^etmekten do ne kadar fazla ohırsa bünye o kıvetii dostluğun hüküm hamı tekzib ederek bu isnadları ulapı mahkum olan doktor Alan dar sağlamdır. Yalnu bu sajlamlık caktır. teker teker hep sevdiçimiz, aydın tandırıcı telâkki etmiştir. sarmesine enpel olacak bir hal ve Nom'un da doktor Fuchun ta güzU gonitmez. Pehlivan yapıh bir Erim, mezuniyet günlerini Kan vatandaşlardır. Fakat nedense. bunharekette bulıınduğumuz, hiç bir I adamın bir küçük nezleden olüvarAnkara 3 (Telefonla) Devlet | devlet teşekkülü» unvanını da «le dlırada peçirecek. kendisine Devlet ların topluluğıından yapıcı ve dinaHükumet Mr. Strachey'e karşı nıdığı anlaşılmıştır. zaman iddia edilemez. Fakat İtalya. vuku bulan ithamlar dolayısile muİşçi hükumeti, bugün kısa birtop[ diğini görenler. fasarlar. Halbuki hiç obnazsa bir kaç dcfa bu dostlu çelik ve kimya endüstrisinin tesisi alarak dedi ki; «Bunun ash, dev Bakanı Cemil Barlas vekâlet ede mik bir nıh doğmuyor. ğu ihlâl edecek hareketlerde bulun ne dair tasarı bugün Mecliste ka let iktisadî tesekkiüleri olırak lâ cektir. Diğer taraftan son günlerde Belediye Meclisi Knnscrvatuan maileyhi sıkı bir muhafaza altına lantı yapmıs, demir ve çelik sana bu kuvvetli vücud hastalığa alışık muştur. Arada dostluğun yeniden nunlastı. Tasarı, askeri fabrikaları, zım selir. Bu ismi koyanlardan ba bazı valilerin sık sık Ankaraya ge kapatmağa taraflı bir edaya kolayca almıştır. Yapılan neşriyatm Ame yiini devletleştirmekten vazgeçme olmadığı için ilk mikrob hücumuna iktisadi devlet teşekkülleri arasma zalarını tamrım ki .bu devletin ka lip gitmeleri, hükumetin yeniden canlandırıldığı bir sırada eski bir rey verehilir. Belediye Meclisi Sje rikada yapacağı intibalar, Başba meğe karar vermiştir. Halbuki ta karşı koyamamıştır. alarak İşletme Bakanlığına bağla rakterini iktisadi devlet telâkki et baskı tedbirleri almakta olduğu hir Tiyatrosuna lüzum görmeyebilir kanlık çevrelerini bilhassa düşün mamile bunun aksi bekleniyordu. Hattâ hayat sigortalan. hiç hasta takua tatsız hâdiselerden bahsetmakfadır. Söz alan milletvekille mek istiyenlerdir» dedi. yolunda şayialara sebeb olmuş ve (lâpım yokken tiyatro olur mu na dürmektedir.* Emniyet dairesinin Bir habere göre pazartesi günü söy olmamış adamları çok agır primmenin doğru ohnıyacağını biz de rinden hemen hepsi, esasta mutaGöriişülmekte olan tasarıyı: «Sa bu iddialar basma da aksetmiştir. zariyesi). Beledive Meclisi kcndi gev^ekliği yüzünden, sırların ifşa lenecek Kral nutkunda, hükume lerle sigorta ederlerken hasta! ık takdir ederiz. Onun irin biz de bu bık olmakla beraber, bilha?sa, Gegeçraişe aid hâdiselerin tatsız tara neral Eyüb Durukan ve İzzeddin rıayiimizin tekârr.iil seyrinde tabiî Hükumet mehafilinin bu hususia hastanelerinden Üniversitenin fay edildiği kanaati yavaş yavaş halkı tin devletleştirme siyasetini dur mikrobları içinde yuvarlananlar, sık fından değil, fakat bizim hiç bir Çahşlar, Millî Sanmma emrinde bir netice> sayarak »sanayide vah ne düşündüğü yetkili bir zata at dalanmasuıı istemez (hastalarımız sarmakta ve bu da tenkidlerin ge durduğuna dair hiç bir belirti bu sık hastalanan cıhzları, iç mukavetecrübe tahtası olanıaz nazariyesi). nislomesine sebeb olmaktadır. Avam lundurulmıyacaktır. Çelik ve de metleri dah* fazladır diye daha 7aman İtalyaya karşı, husumet ifa bulunmasım lüzumlu sördüler. Ali dete doğru gidiyoruz. Hani tevhidi fen bize şöyle anlatıldı: • Seçimler yaklaştıkça muha Belediye Meclisi yes.il saha, park, kamarasmın da yakında bu mesele mir sanayiini devletleştiren kanun ucuza sigortalarlar. Aynı hâdisevi de eden bir tavır ve harekette bu Rıza An ve Emin Halim Ergun, tedrisat var ya, bu da tevhidi sasncak ekimde yürürlüğe girecek va cemîyetlerde ve bir siyasl cemiyet lefet çevrelerinde, eski propaganda asfalt yol îibi imar hareketlerinden ile meşgul olması bekleniyor. lunmadığımızı anlatmak ve nnun teklifin aynen kabulü lehinde idi nayi.» hükumet 1 ocakta bu sanayie res olan partilerde de görmek mümusullerinin yeniden tatbikma baş hoşlanmaz. irin iki taraf arasında kurulacak ler. İşletmeler ve Millî Savunma Ali Rıza Esen. iktisadî devlet teMr. Strachey 1940 yılında ko men el koyacaktır. O zamana kayeni dostluğun biıim içimizde en Bakanları, ileri sürülen mütalea şekküllerinin bir tarihçesini yap landığı görülüyor. 1946 nın çok kulBelediye Başkanhğı Valilikten münist partisi ile anlaşmadığım darsa genel seçimin tekrar yapıl kündiir. Bu partiler eemiyetlere âlanılmış ve aşmmış olan baskı idrız olabilecek muayyen itizal. gegüzel akisleri yapacağını belirtmck lara ve suallere Avaben, izahlarda tıktan sonra. o müesseselerin büayrıldığı takdirde İstanbulda her kat'î surette yalanlamıştı. Halbuki ması bekleniyor. diası tekrar ele alınmıştır. İç İşleri çinuizlik, şahsi ihtiras, Idaresizlik, istiyoruz. Yani biz İtalya ile arabulundular. Ahmed Kemal Varın yük hizmetlerini anlatırken, «harb türlü yapıcılık imkânlarının büsbü Standard gazetesine göre Starchey'in Bakanhğı, kendisine başvuran vaStrachey'in sözleri disiplinsiılik ve nihayat teakide tamızda geçmişte şöyle olmuştu, böyle ca, şimdi askeri fabrikaların ve ıle senellerinde fcövle ferih fahur yatün duraklayacağını tahmin ermek 1938 senesinde «bütün sosyalistler lilere gönderdiği tamimde, bu iüriü Londra 3 (B.B.C.) Harbiye Ba hammülsüzlük gibi hastalıklara ne olmuştu. diycrek İalyaya karşı kin ride Denizj'olları, Demiryolları gi şamamız bu iktisadî teşekküller te hata yoktur. Kanun Meclisten gibi ben de, zamam gelince komütertibli havadisleri yakından takib jrüden ve bugün onunla sevmiyerek bi diğer işletmelerin de iltihakile yüzi'mdendir, malumatınız olsun» eğer çıkarsa ortalığı bir demagoji rıizme döneceğim» dediğini nakle kanı Mister Strachey, 1940 tan baş kadar dayanurlarsa o kadar kuvvetederek tekzib etmeleri için talimat komünizmin aleyhinde lenir. ve kuvvetli olduğu anlaşıltr. havasının kaplayacağından ve «e derken bunun üzerinde ısrar et layarak ve istemiyprek dast olmak isteyen 45 milyarlık bir mevcudiyet arze dedi. vermiştir. nel demokrasi çerçevesi içinde po mekte ve Bakanlıktan çdcarılmaM döndüğünü, o laman Rucyayı har Bir siyasl camiyetin en parlak idsbir miüct değiliz. Karşimızdaki decek olan bu camianın murakabe Yeni kuruma askcrî fabrikaların Herhangi hir zamanda, herhan litikanın bir de bu bakımdan sokak ru istemektedir. Bugünkü Standard be girmeğe davet ettiğini ve Rus allere ve pek kıymetll azaya malik italya, sömurgeci hir İtalya, müte işlerinden bahisle, Meclisin mura baş harflerinden müteşekkil: «Affa» kadar sokulacağmdan gazetesi hücumlarına devam et yanın buna aldırıj etmemesi üzeri oluşu hayarjyetine bir tey eklemez. caviz ve şımarık bir İtalya olma kabesini müessir hale getirecek bir Lsmi verilmesi Eyüb Durukan ta gi bir yerde, kanuna aykm bir du aralarına (iıktan sonra bizim bu İtalva ile en kanuna ihtiyac olduğunu şöyle tek rafından teklif edildi ise de kabul ruma sebeb olanların cezalandınla korkulur. Bu şartlar altında mese mekte ve yapılan tahkikat netice ne komünistlik aleyhinde fikrini Asıl mesel» yukanda yazdığun sarlâ hir Lutfi Kırdar nasıl Belediye smtılara ve bilhassa tenkide karşı samiml dostlıığu kurmamıza hiç bir rarladı: «Evvel ve ahir temenni olunmadı. Maddeler okundu. Tür cağı da tabiidir.» sinde Strachey'in komünistliği red değijtirdiğini ve bu durumu mumukavamet edebilmesidir. Bu da lerimden biri budur. İnşallah do Iriye çelik ve kimya endüstrisi teş Bize yapılan izahlarda Seçim Ka Başkanı seçilir ve farzı muhal se dettiğine dair hiç bir kayda tesa hafaza ettiğini söylemistir. mini yoktur. nihayet slyasî bir ömür meselesinunile, oylarm mutlak surette gizli çilse de nasıl çalışabiUr? Filhakika bugün karşımızdaki kuzuncu Büyük Millet Meclisinin kilâtına dair tasarı Vanunlaşü. düf olunmadığını anlatmakUdır. Askeri istihbarat şefi Attlee ile dir. Yeni teessüs etmiş partilerin ve görüştü Onun için şimdilik lutfen buraya Gazeteye göre Strachey, senelerce İtalya ne TrnMusgarb harhini ya ilk kanunlarından biri bu olur. Bir Bundan sonra/bazı sözlü sorulara kalması usulünün teminat altına almdığı, binaenaleyh seçmen vatan dokunmıyahm. Kim bilir, belki bir evvel yazdığı kitablarda komünizLondra (a.a.) Askeri gizli la yeni kurulmuş cemiyetlerin, tıpkı pan, ne de Oniki adayı işgal ede veda temennisi olmak üzere tekrar alâkalı Bakanlar tarafından cevaö daş üzerine baskı yapmanın hiç bir gün Devlet, İstanbul davasının mi methetmi? olduğu için Harfciye tihbarat şefi Percy Sillitoo bugün yeni doğmu^ çoeuk gibi büyük bir rek burnumuzun dibine dikilerek lyorum.» lar verildi. Meclis pazartesi günü fayda temin etmiyeceği şöyle beliı azametini anlar da ona dört elle gellşme ve büyiime kuvveti vardır. bizi tehdid eden, ne de ikide bir Bakanhğmdan ayrılması icab etti öğleden sonra BaşbakanhkU Ba|Ahmed Kemal Varınca «iktisadî toplanacaktır. sarılmaya karar verir. Bu ümid Lâkin hastalıklara ve sarsıntılara tildl: Senişleme ihtimallerinden bahsetğini, çünkü askerî istihbaraUn hiç bakan Clement Attlet il* görüjt Baskı yaparak vatandaşı hu ışığmı olsun yüreklerimizde sön bir tereddüdle karşılanmıvacak bir müştür,, tahammülleri azdır. Onun için bu tikçc hizim tarafa da göz dikcn zursuzluğa sevketmek onun hücre dürmiyelim. Bu görüşmed» Maliya Bakanı Sir gtbt aadmelerdea dikkatle içtinab İtalva değildir. şahsın elinde bulunması lâzım gelNADİR NADİ diğini söylemektedir. de oy vermek için yalnız kaldığı Stafford Cripps de hazır bulunmuf etraek ve iç sıeseleleri, frenklerin Bütün bu halleri denedikten son ^^ ş a l'amiable dedikleri, tathlıkla halzaman, oyunu aleyhe kullanmasını ra aklı başına gelen ve bütün matur. letmek lazımdır. Bir «iimrenin bilsağlamak, yani bir in'fiale zemin ceralannda uğTadığı acı âkıbet üzehassa dikkat etmesi çok faydalı ohazırlamak demektir. İz'an sahibrine kendini yeniden derleyip top Baştarafi l itıc% sahifede lan nokta, kendini tenkid edenleri Baştarafı 1 inci sahifeda leri böyle bir netieeyi herhalde ıslamağa haşlayan bir İtalyadır. Gerho? görmeye alışmajı, en büyük çi hu arada İtalya ile bizim aramız huz görülmekte ve bu ibare her lak vermiş, bir çok mebuslar yara temezler.» halde tavziha muhtaç sayılmakhâdiseleri bile serin kanlılıkla karda bir kavga olmamış ve biı İtalya İnönünün adayhğı lanmış, kürsüler kırılmıştır. Lamanımızda bulıınan Birleşik çılayıp asla telâşa düşmemesidir. ile Tralılusgarbdan sonra hiç bir tadır. Anlaşıldığına göre, siyasi Başîarafı 1 inci sahiftd* Hindiçiniye silâh sevkine ve At Malatya 3 (a.a.) Sayın Cumhur Amerikanın altıncı filosuna bağh suçluların affını prensip olarak Ccraiyetleri en çok za'fa düşuren jerde drivüşmcmiş, bulunuyoruz, münizmine kar$ı karantina yapma» ele alan bu tasarıda, diğer suçlar lantik Paktı gereŞince Amerikadan Başkanı İnönünden Malatya millet 9 geminin mürettebatı şehri gezmeşeylerden biri de <»ahs1» olmasıdır. hattâ İtalyanın İkinci Dünya Harbi pönderilecek askerî malzemenin vekilliğine aday gösterilmesini iste ğe devam etmektedirler. ğa çalifiyoruz. için Cumhuriyetin 25 inci yılneticesinde Oniki adadan çekilip Müsavat ve dostluk esaslarma Sadece cemiyet değil, her müessese dönümüne rastlıyan 29 ekim Fransa limanlarına boşaltıîmasına mek ve kendilerine Malatya halkıDün sabah saat onda başlarında gitmesi de bizim teşebbüsümüıün mani olmak için geniş olçüde hare nın muhabbetini söylemek üzere C bandoları olduğu halde bir Amsdayanan, »ağlam v« kuvvetli bir böyledir. Mukadderatını bir şahsın 1948 tarihi esas ittihaz edılmişeseri değildir, fakat bütün bu geçkete Recmiş olan kızıl mebuslar bu H. P. İl Başkanı Lutfi Saymanın rikan müfrezesi Taksim Abidesine serbest İndopasifik milletleri cami faaliyetine, hüviyetina ve kuvvetır. nılş hâriiseler iki taraf arasında sağkanun lâyihasının müzakeresini u başkanlığında il ve ilçe idare ku gelerek abideye çelenk koymuş ve ası kurmak için elimizdeki kay tine bağlamış olan müesseseleria Bununla beraber, sızan haber zatmak maksadile kavgayı çıkarlam ve samimi bir dostluğun zemirullan üyeleri, belediye başkanı, ti Amiral Ballentine defteri imzalanakları âdilâne olarak kullaruyo akıbeti vahimHir. Çünkü şahıslar ferdlerin uğrıyacağı h«r türlü afenini hazırlamış ve iki tarafın icin ler, 1948 tarıhinin de mevzuu mışlar, meclis başkınlık kürsüsünü caret ve ziraat odaları, Okumayı mıştır. ruz. te maruzdur. Hastabk, Urira. olüm, için hiç hir eza duymadan tekrar bahis olmadığı merkezinde idi. işgal etmişler ve nihayet 150 asker Çoğaltma Kurumu, Malatyayı KaK Bu sırada Taksim meydanında Japon adaları ve Filipinlerde gü küskünlük, ayrılık gibi şeyler büisbirliği çareleri aramalarını sağ Umumiyetle neşriyat suçlannın tarafından zorla dısarı atılmışlar kındırma Derneği ve Gencler Birtoplanmış bulunan halk. Amerikan siyasi suçlar arasında sayıldığı dır. venlik ve refah kurmaktayız. «sas tün bir mue»»e««yl »anar. lamıştır. liği başkanlarile dokıız ilçenin parti denizcilerini hararetle alkışlamıştır. da ileri sürülmüştür. Af tasarısı harekâtımiz zamana ve olaylara Onun için bilhaasa »iyasl partiler Biz bıırada İtalyanın Habeş mabugün Meclis muhitinde de bü Bun!ar hakkında, sövmek, kavga ve belediye başkanlarından teşek 10,45 te Amerikan Basın Ataşesi hağhdır.» talihlerini ve havatlarını bir şahsa ccralarından. İspanya iç harbine yük bir alâka uyandırmış, tam çıkarmak suçları yüzünden savcılık kül eden 65 kişilik ziyaret heyeti Mr. James Carter basm mensubhağlamakla büyük hata etmiş ve n'üdahajelerinden, dünyaya mcydan metni bilinmemekle beraber, bir ça tahkikat açılacağı da bildirilmek bugün Ankaraya hareket etmişür. ların: Midway uçak gemisine gökandilerini tehlikey» düfürmüş orkurcssına hirck •tlcrinden. Arna çok hasbıhallere mevzu olmuş tedir. tngiltereden 5 milyen türmüş, gazeteciler gemide ağırSeçim kurulundan bir istifa hırlar, vı>dhığu işeaünden, Yunanistanı is tur. Umuml temayül, hükumet Kavga başlıyor lanmışlar ve gemiyi gezmişlerdir. sterlin lcıymetinde Şehrimiz seçim kurulu Eminönü tilâva tesebhüs etmesinden, İkinci tarafından pek dar bir çerçeve Bu tatırlari jazarken, Türkiyede Bu arada gemideki 16 M.M. film Hâdise şöyle cereyan etmiştir: ilçe başkanhğına seçilen Fatih Sulh Dünya Harbine pek büyük emel ile, teklif edilmekte olduğu gömalzeme ahnacak en büyüğüadea, en mutav«?nrıa üzerinde çalışan bir sinema stüd j Kanun lâyihasının müzakeresine mahkemesi yargıçlarından Şahin lerle eirişinden ve bütün bu emel rülen affın, daha şamil bir şekle Londra, 3 (A.P.) Bugün kadar ticarl. Içtimaî. siyasî bütün başlanacağı ilân edildikten hemen Şahinler, milletvekili seçimlerind» yosu bilhassa alâkavı çekmiştir. Öğ ' lerin darhelenmelerinden hahsedc sokulması lehindedir. eden sonra Amerikan gemilerinı öğrenildiğıne göre, Türk mü kurullarda maal«s«f bu şahsî olsonra ileri sürdükleri bir teklifin aday gösterileceğinden bahisle bu crk dcğiliz. Çiinkü bunlann hepsi halk gezmeye baslamıştır. j hendislerinden mütesekkıl bir mak hastahğuıiB hir salgın halinde reddedilmesini bahane ittihaz eden vazifeden arfmı istemiştir. gri* alıcı bir simşek çakınrısı gibi Celâl Fuad grup, Türkiyenin Avrupa kaî olduğunu bilıncz değilim. Bir milKoramiral J. J. Ballentine bugün komünist milletvekillerinin bir kısgclip ceçmi? ve artık maziye mal letin biinyesinl, cemiyetleri ve teMemnunlukla öğrendiğimize gö kınma programı tahsisatından, mı başkanlık kürsüsüne hücum etCölcüge gidecek Ahmed Şükrü Esmerin olmustur. Bu acı hatıralan ıhya buradan satın alacağı elektrikli sisleri teskil eder. Tek başına ferdre, şehrimiz İcra dairesi başkanı erirrek rahatsız olmaktansa yakın Baştarafı 1 inci sahifede mişler, diğerleri de hükumet sırasıhhatli İzmit 3 ^Telefonla) Deniz kuv Londrada yaptığı konuşma vetleri komutanı Oramiral Mchmed Celâl Fuad, Yargıtay üyeliğine »e maden cihazları üzer nde etüd lerinkıymettir. ve akıllı olması tâli bir Onun için bu m«nisiikbaün va'dcttiji iyi şeyleri, gü yalistler vardır. Çaldaris'in idare larında yer almış olan MRP'li Baçilmiştir. €Görüp İşittiklerim> mü yapmak üzere buraya gelecekLondra 3 (Nafen) NeWYork Ali Ülgen, busiin ?aat 15.30 da ölekat hayrına. hu millet selâmerine lel anlaşmaları, sağlam işbirlikleri sindekl halkçılarla, Sofokles Veni kanların üzerine çullanmışlardır. tir. cllifi eski Sadaret müsteşarlarından ça'ışanlar, kurdukları veya içinde ni iyi karşılayarak hoşnud olmayı zelos'un reisliğindeki sosyalistler cep Vaziyetin birden karışması üzerine ta turizm konferansına iştirak et zel bir uçakla Ankaradan şehrimi Ali Fuad Beyin oğlu olan Celâl Satın alınacak malzeme, Türmeclis başkanı zilini çalmış ve cel miş olan TOrkiye BasınYayın ve ze gelmiştir. Hava meydanında. hulundukları cemiyet ve müessesetfirih ediyoruz. he savaşıru yapacak iki büyük parFuad, uzun yıllar İstanbul Adliyc kiyenin kömür istihsalâtıru seseyi tatil ettiğini bildirirek iskemle Turizm müdürü Ahmd Sükrü Es Korgeneral Nurc^din Baransel, ana lerin fajTİsahsi hale çebnesine çaİtalya bizim cibi bir Akdcniz tiyi teşkil etmektedirler. sinde muhtelif hâkimliklerde bu nede 4 milyondan 7 rrnlyon tona mer bugün Türkiyeye mütevecci üs komutanı Hilmi Uler ve Amiral lunmus, muvaffakiyetli mesaisi ve çıkarmak gayesile kullanılacak lıımalı, kücük hüyiik her hangi m?mleketidir ve Akdenizin emniyet Namzed adedi ise üç bini buldu. sinden kalkmıştır. Bunu fırsat bilen Gerard Dup hen yola çıkmıştır. bir topluluğun. sahsî keyit ve miTarık Ensuna ile diğer komutanlar isabetli kararlarile temayüz etmiş tır. sclametile çok yakından alâka 250 mebusluk için ortaya atılan bu l f lacına tâbi olmacı fi'fmils mücatsrafmdan kars:lanan Oramiral. değerli adliyecilerimizdendir. Bu lıdır. İtalyanın şimal hududu, em namzed bolluğu görülmemlş bir te ras isimli komünist bir milletNafen muhabirile yaptğı bir koMillî İngiliz kömür büro?u ile dele ederek onu jıkmalıdır. vekili başkanlık mevküne yernivet veıcrek bir mahiyette değil hacümdür. nuşmada cebleri dolarlarla dolu es yarm Yavuz zırhlısmda Amerikan kıymetli yargıcjmız, son olarak vahususî mühendishk tesekkmielejmiştir. Bir kaç komünist mildir ve italyanın içi az çok çürükki Amerikan turistlerinin tarihe filosu komutanı Koramiral J.J. Bal zife gördüğü şehrimiz İcra başkanBu afaki satı~ları bitlrirken siyasî Bütün bu seçim faaliyetine rağt'ir. İtahanın halletmek zorunda ol men iştirak nisbetinin yüzd« altmışı letvekili de kürsü etrafında top karıştığını söyliyen Ahmed Şükrü lentine'i kabul edecektir. Amerikan lığında da bir çok ıslahat ve yeni ri, misafirleri yetijtırmek husu partilcrin. en önde veya en kuydueıı ıneselelcr çok büyüktür ve geçmiyeceği tahmin edilmektedir. lanmışlar ve oraya kimsenin ya Esmer, şimdi orta seviyeli halkın filosu komutanı, sabah saat 9 da likler yapmış, icra dairelerinin me sunda yardım edeceklerdir. rukta bulunan bütün idareci ve üSatın alınaeak malzemenin 5 mchimdir ve ancak bu meselelerin Son senelerde felâket üzerine fe (nagmasma fırsat vermemişler turist olarak dolaştığını kaydetmiş Dolmabahçeden Gölcüğa bir Türk todlu bir şekilde çalışmalarında âyelerine naçizane. fakat cejniyet halli onun durumunu kurtarır ve lâket gören Yunan halkının büyük dir. Bu arada parlamento içinde ve bunlann ucuz otel istediklerini muhribile hareket edecektir. Saat mil olmuştur. Kıvmetli yargıcımızı milyon sterlin kıymetinde ola hayatına aid müşahedeleri ıeng ; n başlıyan kavga da şiddetlenmiş, 12.30 da Gökükte Yavuzda dost A tebrik eder, yeni vazifesinde de cağı tahmin edilmektedir, hür hir demokrasi olarak yaşama bir kısmı bir nevi tfatalist> zihnibir kintse sıfatile arzedeceğim banmerikan filosu komutanı şerefine kendisine başarılar dileriz. kürsüler kınlmış, iki MRP. li sözlerine ilâve etmiştir. smı temin eder. hca öğüd: tenkide. kusur bulnTa yetine kendini kaptırmıştır. Açkalenin kurtuluşu bir yemek verilece'<tir. Amiral akt ham Ü1 buna Biz İtaljanm bütün bu mesele Bununla beraber hükumet şim milletvekili yaralanarak hasta nerale başvurulmuştur. şam aynı muhrible İstanbula döneAşkale 3 (a.a.) İlçemizin düş . . . . , „. , ,, A neye kaldırılmışlardır. A.t leıi ha'letmesini umar ve onun sulh diden bazı ihtiyatî tedbirler almışKomünistler askerler tarafından nâir cektir. man istilâsından kurtuluşunun 31 B«rleUW« partiler memleketTekme ile hücum eden komünist Tehdid mektubile para tamftarı sağlam bir demokrasi ola tır. Seçim günü kimseye içki veçıkarılıyor inci yıldönOmü bugün merasimle te sağlamayı istedikleri demokramebuslar rnk inkişaf etmesini temenni ede rilmiyecek, taksiler işle.niyecek, siyi, söz, tenkid ve münakaşa hürİzmiri ziyaret eden Amerikan istiyen müezzin Meclis bürosu, generale yaptığ; kutlanmıştır. t'u. Eski Adalet Bakanı Monton. her yer kapanacaktır. riyetini kendi içlerinde kabul rdefilosu müracaatte, komünist saylavın mahkum oldu İtalyanın memleketimizle bir dost Doğan Nadi bılhassa çirkin bir şeküde teca ikna edilmek suretile çıkarılmarek, deni!>kra<ı isteğinde gerçokten İzmir 3 (a.a) Amiral C. H. Batan rLdirne şilepi müret samimi olduklaruu da ispat etmiş lvk rauahedesi yapmasını, geçmişin vüze uğramıştır. Komünist müBursa 3 (Telefonla) Fabrika j smı ve ancak lüzum halinde kuv Carson forsunu taşıyan Sierra desbulıin hâdiselerine göz yumarak ve letvekilleri yere attıkları bu tebatına ikramiye verilecek olurlar. vete başvurulmasını tavsiye et troyer ana gemisile Frinax denizaltı tör Resulzade Mehmed İpekciye iki ııru'arnk karşılıyor ve bu dostluk milletvekilini tekmelemişler ve Bütün bunlarla^ır ki bir cemiyemiştir. General, bu emri yerine gemisi bu sabah limanımıza gel tehdid mektubu göndererek, 400 lira Devlet Denizyollan İdaresi Manş ır.uahede*inin iki taraf hakkında ağır surette yaralamışlardır. getirmek üzere silâhsız iki erle miştir. Bahriyenin Chewauvan pet istiyen ve alınan tertibat üzerine denizinde batan Edirne şilepi mü tin. hir siyas!ri.i?>"'prtinbi'nyesi ?ağ hajırlı ve uğurlu obnasını temenni Menton da hastaneye kaldırılparlamentoya girmiş ve Baş rol gemisi dün gelmiş bulunmak Yıldınm türbssine bırakılan para retteba^ına yardım olmak üzere lamlasır ve her türlü derde mukaediyoruz. mıştır. kanlık kürsüsünü işgal etmiş taydı. Saat 8.45 te Sierra'dan atılan ları ahi'ken yakalar.an müezzin Ali ikramiye verilmesini kararlaştır vemeti artar. Bastarafı 1 inci sahifede Meclis başkanının celseyi tatil Ömer Rıza DOGRUL olan Dupras'dan dışarı çıkması 21 topla şehir selâmlanmış ve aynı bugün mahkemece bir sene 20 gün mıştır. İkramiyeler önümüzdeki B. FELEK mür madenlerini 50 sene müddet etmesi üzerine komünistler hanı üç defa istemiştir. Bu üç tek sayıda topla mukabele edilmiştir. hcp.se mahkum ediimiştir. günlerde tevzi edilecektir. M. Kemalpaşada tabancalı, le Fransaya kiralamıştır. riç bütün milletvekilleri toplantı lif de reddedilmiştir. Bunun ü Saat 9.30 da garnizon komutanı Tuğ Sarre bölgesinin askeri ve dış iş salonunu terketmişlerdir. bıçaklı bir kavga zerine General garnizona gitm ş general Cihangir Berk, yanmda AkRiyaset kürsüsünü işgal Bursa 3 (Telefonla) Dün ak lerini Fransa idare edecek, buna ve muhafız âlayımn 150 eri ile deniz Üsler Komutanı Kurmay Aleden zorba geri dönmüştür. şsm M. Kemalpaşa ilçesinde haDcı mukabil bu bölge diğer sahalarda bay Nedim Ülseven bulunduğu hal ' Komünist milletvekili Dupras heyecana düsüren bir hâdise ol serbest olacaktır. Parlamentonun garnizon ko de, Sierra'ya giderek Amirala hoş Almanyada heyecan 3 saat müddetle Meclis başkanı muştur. Bu ilçenin maruf yankesis a h i p l e r i n e Sarre ile Fransa arasında bir mevkiinde oturmuş, yanında ge mutanının emri ile hareket eden geldiniz demiş ve gemiden ayrılırcilerinden Sabri, arkadaşlarile birandlaşmanın imza edildiği hakkın tirdiğı sandviçleri yemiş, ma bu askerî birlik komünist mil ken 13 top atışile selâmlanmıştır. Baştarafı 1 ind sahifede lıkte mahalle kahvesinde oturdukdaki haber Bonn'da heyecan uyan den suyu içmiş, gazete okumu^ letvekilini zorla parlamento Saat 10 da karaya çıkan Amiral 1950 yılında hediye edilecck devlet gemisini tehlikeli sularda ları sırada bir mcscleden dolayı ara Carson, yanında yüksek rütbeli sudan dışarı çıkarmışlardır. dırmı» ve parlamento fevkalâde bir tur. maharetle idare ederek terakki larında kavga çıkmış, kavgacılar, Komünist milletvekili Dupras baylarla Amerikanın İzmir Baştoplantıya davet edilmi^tir. Meclisin yaşlı Başkanı Edouve sulhün sâkin denizıne ulaştırfcı;ak ve tabancalsrile birbirlerine 7 evden ard Herriot arada sırada yerinı muhafız alayı tarafından dışarı a konsolosu bulunduğu halde, Belemıstır. saldırmışlardır. Patlıyan silâhlardan tıldıktan bir müddet sonra Meclis diye ve Vilâyeti ziyaret etmiş, Gezorbalıkla almış olan bu şahsa kahvenin camları parçalanmış, bu Türkiye Hindistan Kültür Birınci Dünya Harbindenberi, Hakkında neral Berkle Albay Ülsevenin zinezaketle hitab etmiş ve kürsü yeniden toplanmıştır. Türkiye, altı' komşusunun her arada Tevfik admda bir vatandaş Cemiyetinin toplantısı muvakkat ihraç karan verilmesi is yarc+ini iade etmiş ve geliş ve giÇift ehavuzlarda den ayrılmasını istemiştir. Herbiri ile dostluk muahedeleri akda başına isabet eden bir kurşunla tenilen diğer bir komünist millet dişlerinde merasimle selâmlanmışAnkara, 3 (a.a.) Türkiye riot kendisini dinlemiyen Dupdetmiştir. Çok iyi hatırhyorum: ağır surette yai"alanmıştır. ras'ya şöyle hitab etmiştir: «Ka vekili söz almış ve fCanım istediği tır. Hindistan Kültür Cemiyetinin Bir gün Atatürk bana, hududHâdiseye el koyan zabıta. kavga saat 18 de Ankara Halkevinde bahatıniz, riyaset kürsüsünü şid kadar konuşacağım. diyerek uzun larııu tanzim ve tesbit etmedıkbir nutuk vermeye ve binbir derecıları yskalıyarak Adalete teslim tertiblediği kültür toplantısı seç det kullanmak suretile gasbetEski Amerikan Ataşesinin çe ve bütün komşuları ile sulh etmiş, ağır yaralı Tevfik Vilâyet kin bir davetli kütlesinin huzu miş olmanızdır. Böyle bir vazi den su getirmeye başlamıştır. yapmadıkça hiç bir milletin dave Sabaha karşı saat 2,30 da komüyet parlamento sisteminin sonu hsstan9=ine nakledilmiştir. rile yapılmıştır. bir çocuğu oldu hilen terakki edemiyeceğini söynbt milletvekili hâlâ donuşmakta Türk ve Hindistan istiklâl demektir. Bunu iyice düjünün.» Atina, 3 (Telsizle) Uzun separa ikramiyeleri lemişti. Başardığı işler dolayısiidi. Kızıl milletvekili buna cevab marşlarının çahnmasile toplantı neler Türkiyede Amerikan Asle kendisini tebrık ettiğim vakit Grevler yayılıyor 5 Mart 1950 Pazar günü açılmış, müteakıben Türkiye vermoğe lüzum görmemiştir. kerî Ataşesi olarak bulunmuş şu cevabı verdi: «Bunlan sadeHindistan münasebetlerinin taBir müddei sonra celse tekrar Bu gece alınan haberlere gö olan Binbaşı Gill Bursley ile, İzce ben başarmadım. Bunlar betalihlilcrine hediye edilecektir. rihçesinden ve dost hükumetle açılmıştır, Mecl:s bu oturumda re, grev hareketlerine iştirak e zet Paşa torunu Vivet Mümtanimle birlikte çahşmış olanların olan karşılıklı sempati ve mü kürsüyü işgal eden komünist denlerm sayısı 400.000 i bulmuş zın bugün bir erkek çocukları eseridir.» nasebetlerden bahsedilmiştir. saylavın ihracına ekseriyetle ka tur. Komünistler bu grevleri ge doğmuştur. Şimdi Amerikan asÇ e k i l i ş y e r i : nişletmek ve memleketin haya kerî heyet:le çalışan Daha sonra plâklarla Türk ve rar vermiştir. Binbası MEVLİD Hind müziklerınden seçilmiş par Fakat bu kararı reddeden tını sekteye uğratmak için elle Bursley ailesinin, bu mesud hâSamsunlu msrhum Eczac] Rahral yapmaktadırlar. disesini bütün müşterek dostlaçalar dinletlmiş ve Hindistan Dupras yerinden kıpırdamrya rinden geleni Taşarun eşi, sevglh ve fedakâr ann«» aktüalitelerinden mürekkeb film cağını söylemiş ve bunun üze Grevlenn yayılması endişe u rımıza bildiriyorum. "inız ler gösterilmiştir. rine Meclisin askerî muhafızı ge yandırmaktadır. Doğan Nadi FAHRİYE RAHMİ TAŞAN'ın Bütün Aile Cüzdanı sahibleri bu çekilişe ulz nıhuna ithii edilmek uzere 5 mart PROF. NİMBUS'ÜN MACEBALARI: SSO ptzar günü Uctadi namazmdan davetlidirler. «ora».Şl^ll Ctmllnde kırk Mevlidi okunteaktır Arzu eden »kraba. dost ve Müşterilerimizin cüzda nlarını berafeer getirerek arkadaşlarla dınlî.ııek isteğınde bulutagriflerini rica ederiz. kapıdan girerken göstermeleri rica olunur. Çocukları »dına oglu Stvki Tagan İtalya ile dosfluğnmuz Askeri Fabrikalar İsletme Bakanlığına bağlandı Devlet Çelik ve Kimya tesisine dair »asarı kanuniyei kesbetti Yeni baskı Iddıaları karşısında iktidar partisi îstanbul davası İngilterede komiinistlikle itham edilen Bakan Zümrelerda biinye sağfamlığı Af kanuntı tasarısı hakkmdaki tefsirSer Fransız Meclisiüde kavgalı bir celse Amerikalılar âbideye Yargıfay üyesi olan çelenk koydular bir hâkimimiz Komünizme karşı karanfina 3000 saylav adayı f "; \f Fransa Sarre anlaşması ÎKRAMÎYELt AİLE CÜZDANI Bir Amerikan muharririnin bize dair radyo konuşması 2 EV 18 Marl Cumartesi BASIN BALOŞUNA GELÎNtZ*' Saat 10da ELHAMRA Sinemasında •A • ** Siirmeneli EMtN ÇİLtNGİROĞLUnun Vefatınıa kırkıneı (4n0ne tesad0| «den S mtrt 1950 ptt*ı guflü ikindl n«» mozını müteakıb Fatih poctah&neti karfinnda Dülgerzade camllnd* Mevlidi Kebevl kırııt olıjnacajiBdaa dostlannl)» ve arzu buyuran zevatın tefrifleri rlca olunuı. Çekiliften aonrafiÜJUİnfilmi gösterilecektir. Davetiyeler, Gazeleciler Cemiyetinden ahnabilir. Tel: 21222 25408 YAPI ve KREDİ BANKASI d
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog