Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUJHiiUîtrkKl •* ı«'aıt ( Fenni Bahislor )\ I eçenlerde bu sütunda Doğan Kardeş Yayınlarının güzel kitablar serBir kaç senedir bana miielliflert Her sene sonunda, o yılın en mukavim, sentetik kauçuk nev'i dislnl alâkadar eden maddelerin visi tarafından neşredüen iki kitabveyahud mütercimleri tarafmdan rruhım keşiflerı hakkında yap yapılmıştır. Bu kauçuk ihtizazüzerine çekilmiş ve bu svretle oku dan bahsetmiştim. Bu yazım üzeıilutfen gönderilen kitabları yazılamakta olduğumuz b r icmal, o lara da mütehammildir. ma iştihası derhal tahrik edilmiş ne bir kaç güzel kitab daha aldıPlutonyun istihsalini kolayğım gibi sayın okuyucularımdan rımda zikretmeğe bile vakit bulakuyucularımız tarafmdan alâka olacaktır. madım. Doğrufu yalnız vakit buile karşılandığı cihetle, bu sene la=tıracak usuller bulunmuştur. İmdi memleketimizde okuyucu Naci Tanerden de bir mektub alOrlon ismili plâstiğin nylondan lamamak değil, bir de onlardan de, iki müteakıb yazıda, bunları ların azlığından her giın jikâyet dım. Okuyucum, hulâsaten yalnız Üç memunın duruşmalanna daha üstün hassalar taşıdığı antenkid veya tasvible bahaetmeği hulâsa etmek istiyoruz. ederiz. Belki de bu (ikâyetimizde güıel kitabları takdir ermekle kaldün başlandı arzu etmekten ileri gelen gecikme usulünde bir kitablar fihristi yap ve bazı kitab ticarethaneleri meşhur haklıyız. Ama herkese okunacak mayınız, biraz da çirkin kitabları Evvelki senelerde yapmış ol laşılmıştır. maktan ibarettir. Bu usul garbda âlimlere de müracaat ederek eserleMorfolıniyum Alkil isimli teduğumuz gıbi, icmalden evvel, tstanbul Tıcaret Müdürünün vardır. Fakat bu gecikmede kaba kitabcılar tarafmdan çıkanlan kata rin en kısa satırlarla tenkidini fau kitabları öğretecek vasıtaları da te tenkid ediniz, diyor ve bana ilkokullann 4 üncü sınıflarında okugeçen yılın en ehemmiyetli ilmî mizleyici maddenin, mikrob öl imzasını taklid etmek suretıle hat yalnız benim değildir. Bana ioğların bir başka türlüsüdür. Fakat kataloğlara ilâve ederler. Vâkıa böy darik etmek mecburiyetinde oldutulan «İlkokul Yurddaşlık Bilgisı, hareketlerinden olduğu kabul e dürücü olduğu meydana çıkarıl yapılan mılyonluk permi sahte gelen kitabların bir kısmını vaktim ne olursa olsun bizde bibliyografya le kataloğlar tanzim ve neşretmek ğumuzu unutmamalıyız. Bunun için dilen on hâdiseyi aynen derce mıştır. en kolay ve en basit usul de tafsi kitabından kopardığı bazı sahifeleri kârlığı hakkmdaki savcılık tah olup okusam da anlayıp bir fikir Kullanılan katalizorlar saye kikatının b.r kısmı sona ermış, beyan edemiyeceğim bahislere dair broşürleri gibi sadece kitabm ve mü hayli pahalıya oturursa da kitabla lâtlı bibliyografya broşürleri veya gönderiyor. de!im: ellifin isminden ibaret değildir. Bel rın satı?ı üzerine çok tesiri olur. Bu okul kitabının o sahifelerini 1 Rusyada ilk atom inf:lâ sinde, daha mükemmel benzin hâdisede sanık oldukları ıddıa olmasının da bu teahhurda dahli ki bir satırla bile olsa eserin muh Zaten ta rcmanlara varıncaya kadar hud kitab ticarethanelerinin kataler elde edilmiştir. kinin vuku bulması, olunan üç memur dün 9 uncu olmuştur. Bu son senelerde gelen teviyatından bahseden bir kataloğ bütun kitablann bir hulâsasını ki loğlar neşretmesidir. Yoksa yalruz tetkik ettiın. Hakikaten resimlerinin Pamuk tohumundan, yüne ben Asliye Ceza Mahkemesine sev kitabları ayrı bir yere koysaydım ismird hemen hepsi pek fena basılmış ve 2 Cortisone ve ACTH horgibidir; Fransızların neşrettiği Livre tabın kab yaprağı üzerine yazmak kitabların ve müellifin şimdi onlar hakîunda ikişer satır Français gıbi. rnonlarının romatizma tedavısın zer. sentetik elyaf yapılmıştır. kedılmişlerdır. da AngloSakson tâbilik âleminin soyleyen ilânlar veyahud bibli rastgele seçilmiş. Meselâ, «AnkaraBugüne kadar kullanılmakta yografya not'arı kâfi gelmez. Biraz da Atatürk Anıtı» diye bir resim Halbuki kitabların de kullanılmağa başlanması, İ Dün duruşmalanna başlanan yazabilirdim. Boyle kataloğlann faydası çoktur. iyi bir usulüdür. Eğer bizde de da okunamadan biriken bir çok ki var. Ankaradaki anıtlan defalarca 3 Alerjik hallere mâni o olan makine yağlarını, evsaf ba bu sanıklar, Tıcaret Müdürlüğü hepsi darma dağın oian kütübhaneböyle bir usul olsaydı bir çok kiÇünkü he!e son zamanlarda kitabtablann karşısında hissolunan ü görmüş ve tetkik etmiş bir adam la ak ilâçların kullanılmas;, j kımından gölgede bırakacak bir kontrolörlerinden Salâhaddin Bil nin içine girmıştir. Bunlardan bir ların unvanmdan eserin mevzuuna tablsrın arasında kaldığmız zaman züntunün mahsulü olan bu sözler olduğum halde resim o kadar fena kısmı Üniversıtelerimızin lutfettik4 Dramanaine isımli ilâcm sentetik yağ istihsal edilmiştir. men, Tıcaret Odası memurlaıntikal gittikçe güçleşmekte olduğu şajırmaz, kabını açar, içinde ne ol bir eksiği ikmal ve okuyuculara bir Jeolojik sahadaki keşifler basılmış ki bu anıtın hangisi olduden:z ve hava tutmasına karşı rından Sabiha Ergenç ve Ahleri eserlerdir. Bu müesseselerin için boyle izahlı bir kataloğa ihtiyaç duğunu bir dereceye kadar anlarElektrık cereyanı sevkederek, med Sungurdur. Dünkü duruş artan kitablarınm senelerce sonra kullanılması, dınız. He'.e nihayete de bir endeks kolevlık teminl için hatıra gelen bir ğunu bir türlü anlıyamadım. daha ziyadeleşiyor. iki mutalead?.n ibarettir. «Bir posta ve telgraf merkezînde \5 Amenkan ordusuna men kömürü yatağında, havagazine mada sanıklarm hüvıyetleri tes birdenbire bir nevi safra atma kaAvrupa ve Amerika bu kataloğ ilâve edilecek olursa o vakit okuçalışma» resmi de kapkaranlık. sub, hava kuvvetlerinin, hiç dur tahvil usulü bulunmuştur. bit edilmiş, daha sonra M'llî bilinden gelişi de oluyor ki böyle yazma usulünü fevkalâde ilerletmiş yucunun nazarı dikkati derhal kenA. A d n a n A D I V A R Âdi cins yağlardan, yüksek ev Korunma Savcılığı tarafmdan mebzulen gelen eserleri okumak «Tramvaylara arkadan binmeli, önmadan 94 saatte dünyayı devretsaflı benzinin, düşük sühunette tanzim olunan iddianame okun zevki tıpkı bol bir şark sofrasına den inmelL ogüdile konulan resimmesi, J11111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll de de bilâkis tramvaya önden bi6 Teferrüatı hâlâ gizli tu istihsali kabil olmuştur. muştur. Bu iddıanamede, sanık çağırılmış insanın duyduğu iştiha Dünyanın arz cazıbesinin, mih larm permi sahtekârlığı hâdıse tıkanıkhğı gibi kaybolup gidiyor. nenler görülüyor. «Ankaranın getulan, uzaktan idare edilir füzeveri etrafında dönmesinden ile sinde derece derece mesuliyetnel görüniişü» diye konulan silik lerin tekemmül ettirilmesi, Mcselâ son zamanlörda burada ve fena seçilmiş resim acınacak bir 7 Amerikada ilk defa ola ri geldiği hakkındakı nazariye leri olduğu behrtılıyordu. İddıa ve Ankarada elirae gelen halde. En büyüğü bile çiftçi olan rak Chloromycetin isimli anti tekâmül ettirilmektedir. nameye karşı ne dıyecekleri so ayrıca b i r tarafta d u r a n kısmını Toprağın derınliklerinde bu rulan sanıkların üçü de, kendı gozden geçireyim dedim. Bunlarbir millctiz. diye Atatürkün bir biyotiğin ticari ölçüde sentez oIIIMIIIMIIIIimiTI İTiTTfl ITÎTIIIIIIIIIIİIİM IIUIIlTl 1 1 i 1 lunan uraniyumu keşfetmek ü lerine isnad olunan suçları ka dan bir kısmı bir kere daha söyleziraat makinesinde alınmış resmini, lunması, eskiden görmemiş olsaydım, bu 8 Alaskada, taş devrine aid zere yeni bir geiger âleti vücu bul etmemişler, sahtekârlıkla hiç diğim gıbi okusam b ü e onlara dalr resmin Atatürke aid olduğunu asla bir Insan iskeletinin bulunması, de getirilmiştir. bir alâkaları olmadığını söyle biı satır bile yazı yazamıyacağlm Bulut yüksekliğini, kaidesini, mişlerdir. buhıp çıkaramaıdım. Diğer bütün 9 Fluor ve karbon birleşikeserlerdir; şiir ve edebiyat eserleri resimler de çocuklan ilgilendirmilerinin istıhsal edilerek, yeni bir kesafetini ölçen bir âlet yapılDuruşma, tanıkların çağırılıp gibi. Diğer bir kısmı da pek teknik mıştır. jecek kadar fena seçiuniş ve fena çok ufuklann açılması, dinlenmelerı ve sanıklardan Sa iimî eserlerdir; bunları hulâsaya ça 150,000,000 sene evvelki zamabasılmış. Bütün bu resimlerin öğ10 Germanium isimli malâhaddin Bilmene aid bir vesı l ş s a m ve m u k t e d i r bile olsam okuretim ve egitim bakımından hiç bir denden, hararet dalgalarım tek na aid bir fosil bulunmuş, ve bu kanın vukuf ehli tarafmdan ye yucuları alâkadar etmez, Fransız orciusu generall erinden iken demokrasilerin nazan dikkatlerini kıymeti yok. Hele bir tanesi menfi sif edebilecek bir adese yapıl nun Phytosaur isimli zahifeye niden tetkiki iç n bir başka güFakat b i r kısmı v a r ki umumî aid olduğu anlaşılmıştır. tarafından bir şaheser. .Şehirleri, ması... büyük tehlikeye çekmek üzere istifa eden Billotte'un mühim bir yazısı ne bırakılmıştır. kiltüre taalluk ettiği için herkesl 20,000 le 25,000 sene evveline kasabalan besleyen Türk köylüsuFizik ve kimya alanındaki keşifler alâkadar eder ve bunları d a v a k dür. diye klişesi, blr fotograf1949 yılmda müteaddid atom aid olan mevcudiyetlerin yaşını Şeker fiatlannın indirilmesi tim müsaid olduğu kadar okumağı Amerikayı İki taraftan kuşatan tan değil, başka bir kitabda basılFransız kara ordustt generalle letler, kendilerini müdpfea hissile, parçalama makineleri imftl edil tayin etmede, radyoaktiv karisterdim. Ne çare ki insanm kendi rinden Billotte geçen ay istifasını birleşmîk lüzumunu duydular ve Okyanusların bu kıt'ayı her turlü lüzumlu görülüyor nuş bir resimden kopya etmek sumıs, bir çoklarımn imâline baş bonun işe yaradıgı keşfedılmiştfüra kablliyetl gittikçe azalm&kta ne kalan saatlerl bunları d a o k u vermiş ve buna «açtk konuşabilmek Atlantik andlaşması imzalandı. tehlikeden koruduğunu düşünmek retile yapılmış olan bu fena resimlanmıştır. 6,000,000 elektron volt tir. olan halkın çoju, lhtlyaçlarının pefc mağa müsaade etmiyor ve kitab Için» lüzum gördüğünü bildirmistir. Fakat demokrasiler, kendilerine büyük bir hatadır. Amerikanın can de Türk köylüsü diye görünen şey, luk bir Bevatronun plânı ikmal Geçen yıl içinde çok şiddetli büyük blr kısmını ttmın edememtk ların yüzüne baktıkça duyduğunuz edilmiştir. îkmal edilmiş olan 120 deprem olmuş, bunların mev gaygııına düşmüjtür. Bu gibi vatandaj üzüntü yanınıza k â r kahyor. M e General Billottc'a göre harb tehli harbci damgasını vurdurtmamak alıcı noktalarma (Detroit veya Chi altı tane koşan çıplak attan ibaretlar arasında, 300,000,000 elektron kileri tetkik edilerek, ilmi tet lar. jîmdillk mevcudlarıle iktlfa etml selâ Profesör Macid Gökberk'in kesi yakındır ve bunu korkmadan için, bu son kararlannl vermekte cago gibi sanayl merkezlerine) u'a tir. ye gayret guıtermektedırler. kabul etmek, ona göre lıazırlanmak gene geç kalmışlardı. İki sene ev şabilmek için, Amerikan sahillerine voltluk bir sinikrotron (Kali kikler yapılmıştır. İlkokullarda sanatkâr ruhlu Türk Hayatın ucuzlamasında büyük rolü Kant ile Herder'in Tarih Anlayışları lâzımdır. vel olsavdı Atlantik andlaşması gıbi en yakın üaleri ele geçirmek kâforniya Üniversitesi), 70,000,000 çocuklarınm yaptıkları rcsimlerden 67 kilometre irtifadan, V2 ro olacagı hejab edilen ;eker fiatlan da İMmli eserini okuyayım diye ayırGeneralin, fikirlerini anlatan bir bir birlik daha tüyük bir tesir hu fidir. elektron voltluk bir sinikrotron ketlerile alınan hava nümune gunün meseleıi olmuştur. Hukumetin dığım halde bugüne kadar okuyasergiler açarak teşhir edlyonız. Bu sule getııirdi. Halbuki şimdi, bu Bunun için ihtimalki Kremlin resimler umumiyetle o kadar gu(Kalifornıya Üniversite Tıb Fa lerinin tahlilinde, terk'b bakı seker flatlarında rr.utlak bir du?ürme mamış olmaktan n e kcdar m u s t a makalesini asağıya alıyoruz: andlaşma o kadar mükemmel .•>!Korkuyorum ve bu korkuma ABelirüldlğlne genelkurmayı paraşüt kıt'aları kul zeldir ki yavrulanmızın gösterdikkültesı), 300,000,000 elektron mından, deniz seviyesindekinin yapmaıı istenmektedır. ribim. Tıpkı b u n u n gibi Profesör masına rt^.nen, daha şimdiden ekvoltluk antimağnetik (General aynı olduğu meydana çıkmıştır. göre, halka ;ekeri bu kadar pahah ye Dr. Burhaneddin Batıman'ın ikinci meıi'<an Genelkurmayı dünyanın sik bulunuyor. Bu, sıkı bir birhk lanmayı düşünmektedir. Evvelâ İz leri kabiliyet karşısında ha>Tet ve dirraek katiyen iktisadi değlldir. Şeker en açık görüşlü genelkurmay teşlanda 'yani Atlas Okyonusunun iftihar duyuyoruz. Fakat büyükleElectric Şirketi), 50,000,000 elekAtlantik Okyanusunun dip ucuzlitılmadıkça hayatın da ucuzlaması kısım Faust tahlilini yapan 400 saanlasması değil, karşılıklı yarljn kilâtı da iştirak ediyor. ortasında dur?.n sabit uçak taşır rin eseri olan bu «İlkokul Yurddaştron voltluk betartron (Ameri kısmının 500 milyon senelik ya pek 0 kddar kolay olmıyacaktu! hifelik kitabmı h e r göz atışta yeniBen bütim hayatını, seçtiji mes anlasmasıdır; iktisadî ve askeri bir gemi), Almanların blr tümen pa lık Bilgisi. adlı kitabm resimleri kan Ölçüler Müdürlüğü) 300 şa sahib olduğu tahmın edilmişMillet Partisinin yeni açılacak baştan t e k r a r okumağa niyetlenir lekte, vatan hizmetine hasretmış işbırliği değil, istikbal için sılâh ar raşütçü indirerek Giridi işgal et için teessür ve esef duymamak kamilyon elektron voltluk betar tir. kadaşlığı anlaşmasıdır. d u r u r u m : fakat her defasında bir bucak şubeleri tikleri gibi, lstilâ edilebilir. Alas bil değildir. Resim yapmakta büyük bir insanm ve düne kadar genetron (İllinois Üniversitesi), Dünyamızın miknatis sahasıkaç sahifesini süzerken b u m ü e l Korkurmaca oyunu kanın işgali daha kolaydır, zira Si istidad gösteren Türk çocılkları Millet Partisinin Bey&zıd bucağı 4 ra'dim. Fpkat en nihayet karşıma 300,000,000 elektron voltluk si nın giddetinin, en az 100 milyon lifin n e kadar muvaffak olduğunu Münakaşayı kabul ederım, fakat berya ile buranm arası bir kaç yüz okuduklan kitabın bu fena seçilnikrotron (Purdue Ünıversitesi). sene evvelki kadar olduğu bu msrtU, Kumkapı bucağı da 5 mar'.ta rayranlıkla görür ve iftihar e d e zor bir durum ç.ktı: Susup yalan açılacaktır. söyle.Tieye devam mı edecektim, karşılarındaki gerçeği görmek la kulaçtan ibarettir. Hulâsa, Rusîa miş, fena basılmış resimleri karşıRusyada, bir atom infilâki ol lunmuştur. Sümerbankın tacirlcrle yaphğı rim. Faust'tan bahsederken Goethe yoksa hakikati mi haykıracaktım? temiyen devekuşlarından tiksinirim. rın yirml dört saat içinde, atom sında, kim bilir neler düşünüyorduju tesbit edilmiştir. nin Şark. G a r b Divanmı hatırladım Astronomi alanındaki keşifler Bir akşam, görüşlerimi samlml bombası atacak tayvarelerden mü lardır? Onların neler düşündüklebağlantılar Ordudakl vazifemi reddetmekla Kozmik şuaların mürekkebli ve onu düşümirken karşımda g ü Mahreki güneşe yaklaçan bir vatanıma hlzmet ettiğime kaniim. bir adama anlattım ve o da beni rekkeb bir köprü kurmalan ka rini bilmiyorum ama benim düşünPlyasanın köiü jartlarına rağm^n olan mezonları, lâboratuarda küçük seyyare keşfedilmış, gü Sumerbank Alım ve Satım Muessesesi zel çehreli nefîs baskılı bir küçük cem şudur: E|er ilkokul yavrulanAçık konuçmak, millete: «Tehli anladığmı söyledi. En derin »ulhçu bildir. sun'î bir şekılde elde olunabilneş martzumesi üzerindeki tet taclrlerle bazı anlajmalara glrmektedlr. kitab belirdi. Bu Cemal Yeşi ke var ve gittikçe biraz daha yak temayüllerden birinl temsil eden Bundan başks. Groenland adası mıza böyle kapkaranlık ve bir matmıjtir. Son İki ay K'inde bir kısım tacirlere lin rübaileridir. Bana söylemek kikleri kolaylaştırmıştır. laşıypr!» diye haber vermek lâzım. bu zat, Leon Blum'dür. İleri sür oa, müdaf^sı püı; gcniş buz saha baacıhk tâbirile «çamur gibi. rePolıetilen isimli plâstikten 50 mılyon Iıralık bağlantı >apılmi|tır. Işığı kuvvetli olmıyan yıldız Sümerbankın muhtehf fabrikaları bag. düşmez ama içinde çok guzel şey Zira belki yarın, bir asır içinde ü düğüm flkirlerle ikna olmuşa ben larile, bu köprüniin üçüncü ayağı simli kitablar vermesek, onların yapılmış olan balonlara muhteların, hususî antenler vasıtasıle lantı yapan tacirlerin gosterdıkleri r u ler okudum. Sonra gene son g ü n rüncü defa olarak, ilk ikislnden da ziyordu. Fakat ertesl gün şaş:r nı teşkil edebi'ir ki o zaman atom resim japmakta daha büyük ba«a1 f mukayyid âletler konarak, bu alınan kısa radyo dalgaları ya mune ve tlplere gore pamuklu ve yunlu lerde Ankarada aldığım Taha T o ha korkunç bir felâketle karşılaşa dım; Fransanm bitaraf kalmasını bombaları Amerikanın en hayatî rılar gösterecekleri muhakkaktır. glıne kadar erişılemiyen irtifamensucat ımal edeceklerdir. rosun Türk Hatibleri adlı e istiyen bir makale yazmıştı. yınladığı anlaşılmıştır. merkezlerini yerle yeksan etmek Bu okul kitabları bu kadar bercağ.z. lara gönderilmiştir. serini okumağa çahştım. Bu da bizKâinattan dünyamıza gelen Halbuki artık bitaraflık diye bir imkânını bulur. Sulh ancak bu hakikati bildirSümerbankın dö\iz ihtiyacı bad rcMmli olacağuıa hiç resimsu E'ektron mikroskoplarmda, ga kozmik inşiaları alabılmek içın de hitabet tarihine bir başlangıç Ekonomi ve Ticaret Bakanlığırm. Diğer taraf'^n A'manvadan kal olsun daha iyi. yct küçük miknatisler kullana 15 metre çapında, bir radyo ay Sumerbanka, zamanında dovız tahs;s olabilir. Modern hitabetten evvel mekle müdafaa edilebilir ve kurşey kalmamıştır. Yarın dünyanın tarılabilir. İşte, yıldızlar:mı ben bu en büyük iki devleti arasında harb kacak hava filolan İngilterenin tay rak gölge fotoğraflarınm ahn nası yapılmıştır. etmemetl yüründen ham madde teda bizde kürsü şeyhleri arasında d a yare alanlarını ve sanayi merkezlepatlarsa kimse kurtulamaz. O yazım münasebetile bana gönnun için feda ettim. ması, araştırma sahasında yeni rikinde bazı zararlar hasıl olmuştur. Schmıdt teleskopu kullanarak Sumerbank, kangarn lpllği ithalı için çok yüksek hatibler vardı. Bir gün 1938 dekinin aynı Amerikan sismografları ve ihM rini döverken, Kafkaslan aşan (ve derilen s'Vel kitablardan biri olan bir çığır açmıştır. semanın fotoğraf albümü hazır Ekonomi ve Tıcaret Bakanhğına mıı onlardan bahsedilir belki. Amerikada üç sene kaldıktan zaz aletleri Rusyada bir atom In yol uzerinde İran petrollarile bes Besin Kıla\uzu adlı kıyınetli eserYıldızlar . arası boşlukta, lanmağa başlanmıştır. H u k u k Faki'ltesi Dekam Profesör sonra, bugün Fransız gazetelerini racaat etmiş. Bakanlık nedense hıı^usi filâkı vuku bulduğunu kaydettik lenen) Rus zırhh otomobilleri de den ayrıca bahsedeceğim. muazzam bir miknatis saha teDevlet okurken, 1938 de neşredüen makaSemada, büyük toz bulutları sanayl erbabını tercıh ederek önce Hüseyin Naıli Kubalının leri gündenberi Amerikaya bir ŞEŞ FiÜstinden geçerek Süveyşe doğru sıri altında, küçük demir zerrenın mevcudiyeti tesbit olunmuş onlara dovız tahsis etmıştır. Dunya Bor Ana H u k u k u iîimli eseri Anayasa lelerin aynını gördükçe büyük bir kınlık havası yapılmış ve bu hava yürüyebilirler. sssının kapanmasır.dan sonra Sumerciklerınin bulunması ihtimali tur. Palomar teleskopunda san banka yapılan dbviz tahsısi, aradan mırm tadili düşünüldüğü şu s:rada acı duyuyorum: Bitaraflık... Tavi henüz dağılmamıştır. Bugün AmeRusyadakl harb ha/ırlıkları ortaya sürülmüştür. timetrenin sekiz milyonda biri geçen laman içinde fiatların yüksel. bana gönderilen hediye kitabların zat... Ûyuşukluk... Fikir ihtilâfı... rikada artık «korkutmaca oyunu» Bu ihtiras plânını tatbika gcrmeZirkonyum isimli madenin a kadar bir cam fazlalığı görülmüş meslne «ebeb olmuçtur. Boylece S ırr.er en kıymettar v e e n manidarlarmACIKLI BİR ÖLÜM den evvel, muvaffakıyetten temi tomik kümede de kullamlabile perdahlama yolile izalesine gi bank bej milyon liraya yakın bir zadan biridir. B u ilmî eseri d e d i k Hulâsa ,aynı hava ve aynı müna oynanmıyor; hakikaten korkuluyor. ohnak lâzımdır. Zira, Almanyanın Oglumuz ve kardeşimiz kaşalar. Bu korku boş değildir. Farzedeceği anlaşılmıştır. rar kaydetmek zorunda kalmıştır. katle okumak için bir tarafa k o y KAZIM KEFELI rişilmiştir. «Tercih Zamanı» isimli kitabım lim ki 1951 veya 52 deyiz. Bugün uğradığı fclâket bütün dünya orduAtom bombası atılmadan 10 henuz çok gene yajında mübtelâ oldu. dum; Allah kısmet etsin. Sınaî istihsalin tesbiti Altı yeni kuyruklu yıldız keşda (1) yaptığım gibi, yarı sulh ayda dört atom bombası yaptığı larına ders olmuştur. Onun için, ğu rahatııızlıktan kurtulamayıp 3 '3 950 dakika evvel, bir şehir halkı hageneralleri taarruza geçmek İthalâtın t»hdldl keyfiyetini göruşAnkara Dil, Tarih v e Coğrafya içinde geçen şu son dört senenin mütehassıslarca tahmin edilen Rus Rus cuma gunu Ailahın rahmetine kavij;berdar edilecek olursa, zarar gö fedilmiştir. nr.ek ve bu arada serbest tıcaret rejı Fakültesinin bazan b i r seri halinde tarib:ni burada da kısaca için, bütün muvaffakıyet âmillerini muştur. Cenazesl 4'3/950 cumartesi gözden ya o tarihte sınaî sahada yeni bir Alçak frekanslı radar dalga mınin yerli sanayi uzerinde hasıl ederecek kimse miktarının 100,000 ellerinde toplamak zorundadırlar. lutfettiği kitablar arasında sırf geçireyim. ikindi namazım müteakıb Beyazıd ca. Pearl Harbur baskıru yapabjiecek den 10,000 e ineceği anlaşıknış ları kullanarak, süratli şahab ceği muhtemel zarariarı anlatmak uzere minden kaldırılarak Edımekapı ŞehidBunun için ne lâzımdır? ların hareketleri takib olunmuş Ankaraya gıden Sanayıcıler, a'.âkalı fransızca, sırf almanea veya ingiHitler mağlub edilmiş, Japonya durumda bulunacaktır. tır. makamlara dertlerîni tam manasıle an lizce yazjlm:ş bir çok eserler d e dize gelmiş, böylece dünvanın görEvvelâ uzak menzillere külliyetli lij.ne defnedılecektir. Harb plânı Henüz atom bombası hücumu tur. Babaaı: Hayrı Kcfeli, Anncsi: Ruk'ye İRtamamışlardır. Bu sanaj icjler. miktarda asker nakledebilecek bir Şahabların fotoğraflan alın dılerine hususî sanayıln istihsal ken vardır. Bu fakültenin en şayanı if düğü en muazzam askerî ku\n.etKcjsiı, Kardeşlerı: Remzi, İbrahim, Ruslar bütün mukavemet imkünna maruz kalmış olan bir şehirbolu tihar eseri, fakültenin t a m b i r inhava kuvvetl lâzımdır. Rusların da A'oh de ve Ncmık Kefeli. de, radyoaktiv teyi ölçmekte mış, 67 kılometrelik irtifada, ya mune aid sonıian suallere musbet bır tizamla çıkan dergisidir. Dergide lerden ikisi ortadan kaldırılmıştı. lannı kırmanın en kestirme yolu bugün başhca gaye'.^rinin bu olduO zaman Amerika ordusunu, el'.n anî bir taarruz olduğuna kanidirlrr. kullanılacak bir âlet ticarî öl zın hava kesafetinin arttığı, kı cevab verememişlerdır. şın azaldığı tesbit edilmiştir. Devlet fabrikalarmdakl lstihsal ye orijinal makaleler v e güzel, derin deki va=taların imkân verdiği "..r Hitler'in askerî vasiyetnamesinde ğu bildiriliyor. Sonra kendi sınaî çüde istihsal olunmuştur. bölgelerini (mahud Siberya fabriSarı, limon şeklinde seyyare kunu, ve istihsal temposu bi!inme":te tenkidler bulmak h e r vakit kabil atle terhis etti. Bitıbardıman tay biraktığı .blitz krieg» (yıldırım Yüzlerce senede, bir kaç saler müşahede edilmiş, bunların dir. Ancak, hususi fabrıkaların ıstıh dir. İstanbul Edebivat Fakültesi d e yareleri hava meydanlarına çe'... i harbi) bugün Rusyaya miras xal kalarını. müdafaa edebilmeleri için, niye şaşacak atomik bir saat yasal mlktar ve nisbeüerl tahmıni her türlü taarruza karşı koyabileeski seyyare bakıyeleri olduğu olarak bilinmektedir. Ekonomi Bakan t ü r l ü türlü şubelerine mahsus t ü r üzerlerine se'Jvfan örtüldü, harb mıştır. pılmıştır. Sinemasınâa lü adlar altmda mecmualar çıkara gemileri limanlara demir attı, harb cek bir uçaksavar tertibatı kurmatahmin edilmiştir. hğl bu hueusu dujunmuş ve Istanbul V2 roketlerile yapılan sonğa ihtiyaçlan vardır. Ruslar bu üsDünyamızın yaratıldığı za Ticaret Odasında sınaî istihsali tesbit cak yerde böyle toplu muntazam malzemeleri «artakalan^ kaydile sadajlar sonunda, havanın yüksek tün uçaksavar tertibatını kurmakla edecek bir büro kurmayı uygun bul bir mecmua çıkarsa n e kadar iyi tıldı ve nihayet harb maızemesi yakatlarında, röntgen jualan bu man, sıcak gazlerden ibaret ol muştur. Bu büronun vazifesini iyice olurdu. meşguldür ve bu vasıtalann hazırpan fabrikalar işçilerini «ahverdiduğu ve güneşin etrafında dev yapabılmesl İçin, hususî sanay(cilerin, lunduğu tesbit edılmiştir. landığı fabrikaların, belki iki seneGene bu defa Ankarada Diyanet ler. Ültraviyole şualarla renkli rettiği hakkında bir nazariye te yıllık iıtıhsallerini doğru olarak buraya ye kadar, memleketin müdafaasmı bıldırmeleri mecburî kılınacaktır. kemmül ettirilmiştir. İşleri Reisliği tarafından çıkanlan resim alan bir mikroskop yapıl1946 sonunda, Amerikan Birleşik sağlayabileceği tahmin olunuyor. Türkçe Sözlü Müteakıb yazımızda biyolojl. Kömür dcposu için Kuzguncukta seriden iki tercüme v e bir derleme Devletleri araziçinde. harb enebi*12 n d MART SAYIS1 mıştır. Bilhassa radar gibi âletler bakımıntababet, ve teknikteki müh m eseri söylemek isterim. Bunlardan lecek durıımda bir tek tümen yokCİ'NAİ DRAM Elektron mikroskopunda kuldan geri olan Ruslar halsn bu ekbir yer bulundu Salâhiyetli profesörlerin şu İslâm Düşüncesinin İlâhî Tarafı ru. Rusya ise, böyle hareket etmeZabıta ülmlerini sevenlere lanılacak maktaların ahnması keşifleri hulâsa etmeğe çalışacasiklerini tamamlamağa büyuk bir yazüarile Ç I K T I Kamür Tevzi Müessesesinln Osküdar adlı eser Mısır ElEzher Üniversi di. Bugün bile Rus ordusu tarr.au bu fevkalâde heyecanlı için yeni bir âlet yapılmıştır. ğız. ehemmiyet vermektedirler. deposu I5İ henüz halledilememiş. elleJf Evleninceye kadar cinsl tesi felsefe profesörü D r . M u h a m mile terhis edilmiş değildir. ve çok orijinal filmi hararınde ordinosu bulunan halk, bu ihtilâı Böylece alınan 4000 makta ancak Hidrojen bombasına gelince. bu F O T O M. Ö Z E N \11zunden kbmürlerini alamamışlardır. med UlBehiy tarafmdan yazılretle tavsiye ederiz. perhiz yapmalı mı Gene geç kaldık! bir insan saçı kalınlığındadır. tecrübe sahasında Rusya Amerikatarafından pozlar Beledıye, pek haklı olarak bu deponun mış ve F u a d Sezgin 1946 dan bahsettim; çünkü o ta je Belgevşekliğinin çarelerl Yüksek zorlamalara mukavim Canlı Artistik muvsffak nın peşisıra mı gidiyor, yoksa AŞemslpasada teslsine musaade etmemekPangaltı İnci Sineması sırasmda te, muessese de başka yer bulamadığı dilimize çevrilmiştir. B u çetin mev rlMe hükumetim tarafındpn, Bıryeni bir yay yapılmıştır. •^ Alkolün cinsiyete tesiri I En nefis Cazlar... En merikayı geçmeyi mi, bunu en yükzuda tercümenin güçlüğünü takdir leşmiş Milletler teşkilâtmdaki kurTelefon: 82016 Al^ak ve yüksek sühunetlere beyanile şikâyetleri karşılıyamamakta. sek Amerikan makamlan bile bil•+T Ortaokullarımıza Seksoloji ederken kitabm kolaylıkla okunur may heyetine Fransız müme&sili oahenkli Sazlar... dır.Beledıye bu depo İçin Kuzguncukta miyorlar. bir yer bulmuş ve keyfıyeti Kömur bir eser olduğunu söylemek lâzım larak tayin edilmiştim. dersi konmalıdır. Cihan edebiyatının en büyük şahesert dır. Gene aynı dairenin neşrettiği Tevzı Muessesesine bıldırmıştır. Hulâsa, yarın için dünyanın alaSan Francisco anayasası büyük İC Erkeklerde şiddetli clnsî Azzam Beyin Ebedî Risalet adlı Sinema dünyasının en kudretli cağı manzaranın şu şekilde bir tasKaraya oturan Yunan gemisi bir merasimle imzalanmıştı. F.ıkat arzular eseri İslâmın siyase'e müteallik a h spjıatkârının en muazzam mucizesi lağını çizebiliriz: Kırk sekiz saatlik Sinemasında bu anayasa eksik bir şeydi, çünkü Gelıbolu açıklarında karaya okturan •4r Kocanm mesud edebiliEşsiz... Emsalsiz... Benzersiz film bir muharebeden sonra Amerika Yunan bandırah «Opıros» vapuru he kâmından zamanırruza uygun olan mahud 27 nci maddesile, istiyenin En zengin sahnelerle süslü harb makemesi kavnaklarının bir «WİLLİAM SHAKESPEARE'in. nüz kurtarılamamıştır. Vapurun kur larile içtimaî kısımlan biraz ileri eline veto denen o çift ağızlı klıcı yor musunuz? Türkçe sözlü ve şarkıiı tarılması için Kılyos ve İmroz tahlisiye tefsir v e tevillerle yazılmış olmakla kısmını kaybetmiş, İngiltere kendiunutulmaz hârikası veriyordu. Nitekim Molotov'un çı•^ Rousseau'nün cins! hayatı gemılerl devamh olarak çalısmaktadır. beraber faydalı ve insanı sıkmaz bir ni müdsfaa edemez hale gelmiç, kardığı zorluklar yüzünden bir çok ^t Niçin çocuğumuz olmuyor «Giresun» Batı Akdeniz seferine tarzda tertib edilmiştir. Gene b u plânlar suya düştü, Yalta'da ve Fransa ise istilâya uğramış bulunaYusuf Vehbi Mediha Yusri seriden b i r üçüncü eserde İlim 68 SAHIFE 50 KVRUŞ caktır. . çıktı Potsdam'da büyük bir dikkatle Aşk... Heyecan ve ıztırab adında M. Rahmi T ÜRK Ç E Giresun vapuru dun saat 12 de 1S0 Ahlâk İman Bütün bayilerde arayıruz. Çare? sulhu hazırlıyanlar hayal sukutıaa faciasında binlerce seyircinin yolcu ve 35 ton yukle Batı Akdeniz Balaban, dinin psikolojisine ve Laurence Olivier Jean Simmons Bir meseleye korkmadan karşıuğradılar. seferine çıkmıştır. alkış ve takdirini toplamakdiğer ahlâkî bahlslere dair bilhassa dan bakmasını bilirsek, halli hiç bir 18 kısım 'T) rrr " nepsı Geml ıle gıden yolcular arasında garb mütefekkirlerinin makaleleriO anda dünyanın asker! vaziyeti tadır. Son haftadır, kaçırmazaman imkânsız değildir. Muvazebirden. Bu filme mahsus Ansaldo tezgâhlarında inşa edilen BanBUGÜN Kahkaha ile ne idi? ymız. Özen Film dırma vapurunun murettebatı ve Avni toplamışür. nenin Rusya lehine bozulacağı güne seanslar: |P£l# gülmek, doya Harbde nefesl tükenmiş olan t n rupada meslekî tetkıklerde bu'unacak daha iki sene var. Önömüzdeki ayLÂLE ve ELHAMRA'da: Şimdi şöylece elimin altma düşen giltere, bütün sınaî kuvvetl üini ll E K doya gülmek Yeşilkdy Meydan Müdurü ve iki arkalardan azamî derecede istifade edesaat 2 15 4.45 9 da bazı kitablardan bahsettim. Bu b a h harab şehirleri lmarâ hasretmişÜ. dası vardır. Sinemasında istlyenler cek olursak sulh ktırtarılabilir. sin n e tenkid, n e hulâsa olmadığını Artakalan bir kaç askeri de YunaÖğrencilere sarkıntılık eden İktisadiyatçılar iki tarafın imkânpekâlâ bilirim. B u ancak eski şark nlstan, Filistin ve Almanyiia meşMevzuunu hakikî hayattan alan. bir şahıs mahkunı oîdu larını mukayese ettiklerl zaman guldü. Modelini en güzel kızlardan seçen. Sirkecide blr otelde yatıp kalkan hür milletlerin kuvvetini (hiç olKemal Yazıcı adında b'.ri, dun Cibail Fransa elinde kalan zayıffcirorMeşhur bir ressamın mazsa üçte bir nisbetinde) Rusyaorta okulu onünde öğrencilere sarkındu ile Hindiçinide çarpışıyordu. İSH öksürüğü keser. mJi dan üstün buluyorlar. tılık ederken Sıvıl zabıta memurları Amerika da harb gücünün %90 Y Ü C EL tarafından yakalanmış, Adllyeye terlim Fakat, rakamlar ne kadar hakiını terhis etmişti. edilmiştir. Eu suçundan dolayı Ceza kati ifade ederse etsin, bu hesab Taklidli ve Türkçe Sözlü mahkemes'^e se"ked,!en Kemal Yazıcı Sovyet ordusu ise, bilâkls, lıarbmaalesef doğru değildir. Zira Batı1 ay hapre mahkum edilerek tevklf büyük komedi saheseri. den sonra asker! kuvvetlerini yeNüshası 10 kuruştur hlar süâh imaline istihsal kabiliOlunmuştur. Sanat ve Fikir Mecmuası niden teşkilâtlandırmaya başîamışBas Rolde: yetlerinin ancak %10 veya 20 lini Abone şeraiti Türkly» Harlc ü. Diğer taraftan, Siberya siteple' Mart 1950 İçin için hMrettikleri halde Rusya %80 ini Cemaziyelevvel 15 Cumartesi (The Two Mrs. Corroly) I rinde Atomgrad fabrikaşehri :uRED SKELTON 300 Ki. 600 19» tahsis etmiş bulunuyor. Bundan Blr aylık Humphrey Bogari) sayısmı takdim eder Üç aylık 800 • 1600 * rulmuşru. dolayı hür millethre kabahat bul Altı aylık Barbara Stanwyck 1500 • 2900 • Dublajı tertib eden ve Bu kuvvet k?rşısır.aa, h'ür mflP K. 2053 Beyoğlu muyorum. Pek tabüdır ki bomSenelik &S00 • 5400 > Aleris Smith Nesimaçi rolünü konuşan baraıman tayyaresi yerine buz doBUGÜN D 1 K K A T (1) Generalin, görüslerinı daha labı. «radyoaktiv zehirler» yerine •H2etemize gönderilen pvtık ve yazti*& V. 3718.04 19.321 4.51 rrufassal bir şekilda anlalf ğı b u e FERDİ TAYFUR übbî ilâclar yapmak, asker elbisesi netrtiilsin, edilnuum lada olunfflas seri Amerikada yakonda neşradileE. [ 12.27 [ 6.221 9.33] 12.001 1.30110.48 Arkası Sa. i. Sü. 6 da Uanlardao mesuliyet kabu) edilmeav 1949 yılının en mühim keşifleri hangileridir? Yazan: Rıdvan Tezel =haberleri Permi sahtekârhğı davası GÖRÜŞLER DÜŞÜKCELER j HEM NALINA ! MIHINAj Kitablar arasında L ADNAS . ADIVAR Güzel kitab, çirkin kitab Dikkat! Tehlike yaklaşıyor! ŞARK Seksoloji KOCAM ÖLDÜRMEDİ TAKSİM İIAMLET UYUMAYAN ADAM NESİMAÇİ AMERİKA'da [ TURALİ CUMHURÎYET ÖLÜM PORTRELERİI RAKIBELER AK'efa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog