Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Şık adam nerede giyinmelfi* Beyoğlunda yeni açılan ZENGIN ÇEŞID Gömlek Mağazası En mükemmel Ingiliz ve Avrupa Poplininden imal edilmiş hazır ve ısmarlazna gömleklerin zengin çeşidlerini, orijinal ve ne£Ls Avrupa kravatiarının müntehab kolleksiyonunu, çoraplar, mendiller vesair tuhafiye malzemesini takdim eder. ZENGİN ÇEŞİT, şıkhğın, zevki selimin ve yeniliğin sembolüdür. Bir ziyaret iddiamızı isbata kâfidir. Beyoğlu, İsiiklâl Caddesi No. 188 (Ses Tiyatrosu yarunda) I1CI « umhuri . O | Û Q Feridun Fazıl Tülbentçi flin yözlerc% yerli ve yabancı v*sikanjn altında yazdığı » KURUCUSU:YUNUSNADİ Af kanunu tasarısı hakkındaki tefsirler Hükumetçe yapılan tebliğin bazı tarafları izaha muhtac görülüyor Ankarada umumî tetnayül pek dar bir çerçeve ile teklif edildiği görülen affın daha şânil bir şekle sokıüması lehinde Telgraf ve mektub adresü Cumhnriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umüm! Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Cumartesi 4 Mart ! 950 adlı büyük tarihî roman kitab halinde çıknuştır. Y«di yüz küsur sahife tutan bu eserde, Osmanh Devletinin kuruluşunu ve onon bânisi Osman Gazinin hayahnı, zmuaffer savaçlan, aşkını, jztrrabmı merak ve heyecaula .. okuyacaksuuz. OSMANOÛULLAÜI İNKİLÂP KİTABEVİ 3000 saylav adayı Ynnan seçimlerinde namzedlerin sayısı rekor teşkil ediyor Bellibaşh mücadele Venizelos ve Çaldaris partileri arasında cereyan edecek Komttnistler meclis riyaset kürsüsünü zorla 3 saat işgal ettiler 3 milletvekili yaralandı, kızıl bir mebus silâhlı kuvvetler tarafından parlâmentodan dışarı atıldı Paris 3 (R.) Memleketin emniyetini tehlikeye düşürecek sabotâjcıların ağır hapis cezalarına çarpbrılmalarını mümkün kılacak kanun lâyihasını bugün müzakereya başlayan Fransız parlamentosunda 3 saat süren şiddetli bir kavga pat Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Fransız Meclisinde kavgalı bir celse Fransa anlaşması Sarre kömür madenleri 50 yü müddetle Fransa tarafmdan kiralandı (Dogan Nadi bildiriyor) Aüna 3 Pazar günü yapJacak seçünler için son hazırlıklar tamamlannuştır. Bugün Yunan Başbakanı Kral Paul'ü ziyarat etmiş ve «her şeyin hazır olduğunu» bildirmiştir. Reylerin verildiği sırada, Yunan hiikumetinin ve bütiîn devlet teşkilâünın tam bir bitaraflıkla hareket edeceği anlaşılmaktadır. Kendilerile temas ettiğim muhtelif partili siyasî liderler bu hususta hemfikirdirler. Tam bir bitaraflıkla hareket eden devlet teşkilâtının hareket tarzı, bu seçimin belki de en büyük hususiyetini teşkil edeceitir. Hakikaten hiç bir fark gözetilmeksizin bütün partilere her türlü serbest ve kolaylık sağlanmıştır. Fakat parti bolluğunun da reyleri dağıtacağı muhakkaktır. Seçimlere iştirak eden partilerden 56 sı «girmedık demesinler» şeklinde mücadeleye atılmışlardır. İstaııhnl davası fî stanbul Belediyesini Vilâyetten II ayıran kanun tasansı komisII yonda hararetli münakaşalara yol açmış. Milletvekillerinin çoğu (müfritler mi demeli?) bu işe taraflı görünmüyorrauş. Daha esaslı bir şekilde incelenmesi için tasanRio başka komisyonlara havalesi düşünülüyormuş. Belki bazılan yadırgayaeakhr, fakat bu meselede ben tasarıya aykın olanlarla beraberim: İstanbul Belediyesinin başına seçimle bir adam getirilmesinden fayda ummuyorum; onun için de Valiliği Belediyeden ayıracak bir kanunun çıkmasını istemiyorum. Beni böyle bir kanaate zorlayan çesidli sebebler var. İşle bazılan: Bir defa İstanbul lâalettayin herhangi bir şehir veya kasabamıza benzetilemez. Onun tarihi, coğrafî, iktisadi, hattâ siyasî chemmiyeti başkadır. İstanbul yalnız buralılaruı değil, biitün Türkiyenin malıdır. Gerçi şu son cümleyi öteki şehir ve kasabalarımız hakkında da kullanabiliriz; Edremid de, Çemlşke zek de elbette hepimize aid birer vatan parçasıdır. Fakat. k n m ayağı öyle değil işte. Eşitlik duypılarunız ne kadar saygı değer olsa da, aradaki büyük farklan inkâr etmeğe gelmez. Millî hayatımızda yiizyıllardanberi İstanbul her bakımdan birinci derecede bir rol oynuyor. Şehrin bakıını, imarı. kültürel ve ekonomik gelişmesi. İstanbullular kadar bütün vatandaşları ve devleti ilgilendirir (yahud ilgilendinnek perekir). İstanbulun kalkınması ve dünyadaki bir kaç benzeri arasında lâyık olduğu üstün yeri alabilmesi, bizim icin beledî değil, fakat tam manasile millî bir davadır (yahud oyle olmak gerektir). Parantez içine aldığun temennilcre bakarak bu davanın henüz Hzde iyice takdir edilmediğine inandığımı düşünebilirsiniz. Doğludur, Cumhuriyetin şu yirmi yeciinci yılında İstanbul davasuıı hâlâ kavraypmadığunıza inanıyorum. Ve re yazık ki, bu bahiste, Belediyeyi •vilâyetten ayırmak isteyenler de, i'tpmiyenler de, bence asıl dava ile i'işiksiz bir takım nazariyata kapılmış gibidirler. Valilikten ayrı, tamamile bağunsız bir belediyecilik merakhlan demrkratik usullerden dem vuruyor, Ingiliz Başbakanı Attlee seçildikten sonra ilk nutkunu söjlüyor vatandaş haklannı öne sürüyorlar. Londra 3 (B.B.C, a.a, A.P) chey'i komünistlikk itham ederek Ehki rejimi yürütmek isteyenler de rplki herhangi bir politika hesabını Lord Bcaverbrook'a aid gazetelerin, onun bu hali yüzünden atom sırlaşimdiki kabinede Harbiye Bakanı ve rının Mr. Fuchs tarafından Rusyaya gcTönünde tutuyorlaıdır. Halbuki memleketin öz menfaat eski kabine İaş« Bakanı Mr. Stra Arkast Sa. 3. SiL 6 da leri tıesaba katıldığı zaman «İstanbul şovle mi idare edilsin, boyle mi?» düşüncesine sarılmadan önce, turasını en çabuk ve en rasyonel hir şekilde nasıl kalkmdırabilecefT.miu araştırmak elbette daha doğru olur. IstapHul. şimdiye kadar hep tayin edilmiş şehreminleri veya belediye reisleri tarafından idare edilivordu. Bunların umumiyetle özlediğimiz başarıyı gösterememesi, NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Ankara, 3 (Telefonla) Siyasî mahkumlann affını derpiş eden bir tasarının hükumetçe hazırlanmış olduğunu bıldirmiştîm. Bu tasarının Meclise verildiği dün Anadolu Ajansı tarafından da yayınlanmıştır. Tasarının tam metni, henüz açıklanmamakla beraber, Ajansa yapılan tebliğatın bazı müphem tarafları olduğu anlaşılmaktadır. Bilhassa: «Suçun mahiyeti ne olursa olsun 29 ekim 1948 gününden evvel işlenmiş, fakat,'henüz suçlusu hakkında ârame davası açılmamıg suçlar» tâbirile ne kasdedildiği, takibata uğramamış olan bu fıillerin mahiyeti ve sayısı merak uyandırmaktadır. İbârenin bu şekline göre, milletvekilleri hakkında başlanarak devre sonuna bırakılmış olan takibat dahi, hükmün şümulü dışında kalmaktadır. Olsa olsa kaçakçılık veya dığer suçlar işlemekle beraber, firarî eşhasın bundan faydalanması mel Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ingilterede komünistlikle itham edilen Bakan Yeni kabinede Harbiye Bakanı olan Strachey hakkındaki iddialar Londrada mesele oldu Sarre Komiinizme karşı karantina Amerika Savunma Bakanı Rusyaya karşı aluunası icab eden tedbirleri izab. ediyor ~ 1 Bunlann hiç bir kazanma şansı yoktur. 20 siyasî partinin belki bir kaç nazmedi seçilebilecektir. Maamafih bunların kazanma ihtimali de gayet azdır. Geriye kalan altı siyasî partiden gelecek mebusların yeni parlamentoda yer almaları muhtemeldir. Bunların başında halkçılar ve sos Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Fransada sabotajları önlemek üzere limanlara sevkedilen tanklar Paris 3 (R.) Fransa üe Sarre temsilcileri arasında bugün bir andlaşma imza edilmiştir. Bu andlaşma gereğince Sarre, zengin kö Arkası Sa 3, Sü. 2 de NewYork 3 (a.a.) Bu akşam Amerikanın Denizaşın Basın Kulübünde konuşan Savunma Bakanı Louis Johnson şöyle demiştir: « Amerikalılar kendılerini, harb vukuunda Birleşik Amerika sahillerine atom bombası atabileceği fikrine alıştırılmalıdırlar. Millî savunmamn her yıl havsalanın kabul edemıyeceği 13 milyar dolar harcamasına rağmen bütün Amerikayı atom taarruzuna karşı muaf tutmayı va'detmiyoruz ve va'dedemeyiz. Avrupadaki durum, zafer günündenberi, en ümid verici manzarayı arzetmektedir. Sovyet Rusya peykler kurarken biz de yeni müttefik kazanmaktayız. > Savunma Bakanı Asyadaki duruma temas ederek çöyle demiştir: « Asyada kutleye hükmetmek için yapılmakta olan mühim harekâtla karşılaşıyoruz. B\ı kıtada yeni Kızıl kisve altında Ruslann eski emperyalist tasavvurlarUe karşı karşıya bulunmaktayız. Gayretlerimizin muvaffak obsıası için makul ihtimal olduğuna kani olduğumuz her yerde Sovyet ko Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Yeni baskı iddiaları karşısmda iktidar partisi «Baskı yaparak vatanda şı huzursuzluğa sevketmek, onun hücrede yalnız kaldığı zaman oyunu aleyhe kullanmasını sağlamak m anasına gelir» deniliyor Türk İtalyan dostluk paktı Satkk, paktı imzalamak üzere Romaya gidiyor Avukatlık kaıtuıtunun tadili Ankara 3 (Telefonla) Seçim kampanyasının Maclisin taülinden sonra, birdenbire şiddetleneceği an laşıhyor. Seçim dairelerine dağılacak olan milletvekilleri, bu mevzuda hararetli bir çalışmaya koyula caklardır. Uzun müddettenberi mezuniyet almaksızın devamlı surette çabşmış olan Başbakan yardımcısı Nihad Erim de, seçim kampanyasına başlamadan önce dinlenmek Arkası Sa. 3, Sü. 4 te I Amerikalılar âbideye çelenk koydular l Ankara 3 (Telefonla) Meclis Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanununun tadili hakkında, Feridun Fikri Düşünsel tarafından yapılmış olan kanun teklifini muzakere etmiştir. Teklife nazaran hâkimlikte bulunmuş olan dava vekillerine, Necmeddin Sadak 708 numarah kar.unla sağlanmış Ankara 3 (a.a.) Haber aldığıolan hakkın kabulü gerekmektedir. mıza göre Dış işleri Bakanı NecHükumet bu teklifin biraz daha meddin Sadak, mart ayı sonuna tevsüni uygun görmüş, Adalet Kodoğru toplanacak olan Avrupa misyonu da, bu noktai nazan tasvib Konseyi Dış İşleri Bakanlar Konieetmiştir. Bu mevzudaki müzakereransma iştirak etmek üzere Parise lerde Feridun Fikri Düşünsel, Aüf Galata Rıhtımı karşısında tesis .rife aşağıdaki şekilde kabul edil giderken Rcmada yeni Türk İtalÖdül ve Sahir Kurutluoğlu da müyan dostluk andlaşmasını imzaiatalealarını belirtmişlerdir. Neticede edihniş olan Oto Parkta bekliyen|miştir: Arkası Sa. 4, Sü. 7 de yacaktır. 7 avukat bulunmıyan yerlerde dava taksüerden öğleye kadar yirmi beş, vekillerinin vekâlet yapmaları ten öğleden sonrasi için de yirmi beş kuruş olmak üzere elli kuruş ahnsib edılmiştir. ması uygun görülmüştür. Dohnuş yapan taksiler için yapılan tarife konuşulurken, bu tarifenin hali hazırda tatbik edilen tarifeden yüksek olduğu iddia edilmiştir. Şehir Meclisi tarafmdan şoförlerin yanmda bir kişiden baskasının oturmaması hakkında verilen kararm tatbik edilmediğinden de şikâyet edilmiş ve neticede bu ta Dolmuşlar için yeni tarife Gidilecek yerler, takib edilecek yollar ve ücretler tekrar tesbit edildi Kimsesiz çocuklar için tedbirler j'"""Yeni romanımıza Yarın başhyoruz. X Kısmef Bir Amerikan muharririnin bize dair radyo koıııışması Vali Kazbçeşmede de bir Çocuk Bakınevi açılacağını, söylüyor g, İstisnasız bütün kahramanlannı çok sevimli, bütün safhalannı çok cazib bulacağınız, tatlı heyecanlarla dolu bir roman Q, Sizi meraktan kıvarandırmasma rağmen bitmesi temennisi ile takib edeceğiniz heyecan dolu, zarif bir aşk macerası ® Gelinlik çağa gelmiş bir kızın bütün tatlı emelleri, bütün süslü hulyalan üzerine merak ve heyecanla işlenmiş çok güzel bir eser Nakleden: Hatice Vildan Yarın başhyoruz Yukarıdaki resimde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutam Tümamiıal U?gorenin (solda, ortada) Amerika bahrijesinin altıncı filosunun sancak gemisi, ağır kruvazör U.S.S. NEWPORI N£WS'd« Vbamiral John J. Ballentine (sağda, ortada) tarafından karşılandığı görülmektedir. ^~ (Yazısı üçuncu sahıjemızde) Ankara, 3 (a.a.) İstiklâl savaşımız sırasında ve rriüteakıb senelerde Türkiyede bulunmuş olan ve gene geçenlerde de mem leketımızı ziyaret eden tanmmış Amerikan muharrir ve konferansçısı emeklı Albay Charies Wellmgton Furlong, Ankara rad yosunun ingilizce programmaa neşredilen bir konuşmada ezcümle şöyle demiştir: «Türkiyenin Osmanlı Imparatorluğundan tam bir Cumhurıyet ıdaresine istihalesi, modern tarihın en dikkate şayan ve en. teshir edici hâdiselerinden birıdır. Bu istihaie, sonradan Atatürk adını alan Mustafa Kemalın dırayetli rehberliği sayesmde mümkün olmuştur. Kanaatım ce Mustafa Kemal, B'rinci Dünİstanbul sokaklannda başıboş gezen iki çocuk ya Harbinin yetiştirdiği en seçkın liderdir. Gerek bir general, Kimsesiz v« terkedilmij çocukla Millî Eğitim, Sağlık, Emniyet Mü« gerek Türkiye Cumhurıyetinin. nn durumunu incelemek üzere Va durleri ve diğer ilgililerin iştirakü» ilk Başkanı sıfatile Atatürk, Türk li ve Beîediye Reisi doktor Fahred teşkil olunan komisyon dün il salo Arkast Sa. 3, Sü. i de din Kerim Gökayın baskanhğuada Arkası Sa, 4, Sü. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog