Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Nefaaette eftiz EKŞİNOZLU ALİ HÂLİT YOGURDU Kurulufu 1 9 0 8 fcö umhuriyet OflVI T 9 2 1 0 Telgraf ve"mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Eutusu tstanbul No. 248 Teletonlar. Umuml SantraJ Numarasu 24298. Yas İşleru 24299, Matbaa: 24290 TU3KUAZ SAZ SALONU Seyahatten avdet eden MÜZEYYEN SENAR 1ŞIL muazzam kadro» muzda seanslanna başlanuştır. PAZAB Gunleri 15 de A İ L E Cuma 3^ Mart 1950 MATİNESİ "İktidarda kahrsak tutacagım yol demokratik Dünkü oturum, büyük bir anlayış rejimin istikranna çalışmak olacaktır,, havası içinde ve sakin bir şekilde geçti Temmuz politikasınm muhalefet tarafından terki ve tahribi, Celâl Bayar kongre delegelerine hitaben ktsa bir siyaset hayatınm muhtac olduğu ve bir gün honuşmayaptuD.P.Başkam bugün birnutuk söyliyecek daha ziyade muhtac olacağı itimad temelini tamamile çökertmistir» Demofcrat Parti »enrimiz il kan«12 ' Başkanı Demokrat Parti II r seçim nutku söyledi kongresi to Malatya 30 (a.a.) Cumhur refli haüralan yeniden canlandırBaşkaru İsmet Inönü bugün saat mış olacağım. 10,30 da Mslatyaya gelmis, doğ Her şeyden evvel şunu söyliruca Halkevine giderek seçim yeyim ki, milletvekili seçılmek kurulunca tayin edilen meydanda için vatandaslarımın oylarını kaşu nutku söylemiştir: zanmak rr.ecburiyeti beni, geçen « Malatyalılar, aâz hemseri devrenin büyük meseleleri ve lerim, önümuzdeki devrenin baslıca kay Seçim kanununun verdiği im gılars üzerinde düşündüklerimi kân üzerine bu devrede Malatya söylemeğe, hem bir hak, hem bir milletvekilliği için dahi adaylığı mecburiyet olarak, sevketmektemı koyacağım. Eğer Malatyalılar dir. Her vatandaşımın bilmesini ar kabul ederlerse evvelce uzun zu ederim ki, Türkiyenin en bümüddet bu sıfatla taşıdığım şe Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Avrupa, kuvvetli bir Almanyaya muhtacdır ünya siyaset sahasında Almanya meselesi günun mevzuudur. Avam Kamarasında dıs politika meseleleri müzakere ve münakaşa edilirken Muhafazakârlarm lideri Mr. Churchill, Almanyanın Batı Avrupanın müdafaasına istirak ettirilmesini ve Avrupa konseyine biran evvel alınmasını teklif etmişti. İngiliz Dış Işleri Bakanı Mr. Bevin de, Avam Kamarasında yapılan münakaşalann sonunda, urun uzadıya Alman meselesinden bahsederek Mr. Churchill'in teklifi aleyhinde bulunmuş; Mnhafazakâr Partisi liderinin Almanyanın yeniden silâhlandırılmasını istediğini ileri sürerek «Hepimiz böyle bir siyasetin aleyhinde yiz; zira bu tehlikeli ve isabetsiz bir siyasettir. Birteşik Amerika, frransa ve Büyuk BrHanya Almanyanın yeniden silâhlandınlmasına taraftar olmadıkJannı Uân etmişlerdir. Bu memleketler, kararlarından dönmemelidirler.» demiştir. Attlee'niıt birinci maglubiyeti Tâli bîr mesele yüzünden ekalliyette kalan hükumet istfaya lttzum görmedi Londra 30 (B3.C) Avam Kamaraa toplanmağa başladıktan dört hafta sonra işçi hükumeti dün' ilk mağlubiyete uğramış ve Churchillin taraftarlan «artık duruma hâkimiz> diye sevinmişlerdir. İngiliz âdetlerine göre mecliste azuılıkta kalan hükumetin ;stifa etmesi icab ederse de itimad meselesi bahis mevzuu olmadığı için Attlee hükumeti istifa etmeğe lüzum görmemiştir. Dün gece hükumet reye müracaat ey!ediği zaman 257 reye karşı 283 reyle mağlub olmuştur. Hükumet bu maglubiyeti, tâli*bir konuya aid bir takım tenkidlerle karşılaşmak mahiyetınde telâkki etmış ve bu yüzden istifa etmemiştir. Bununla^^berjbeT^jjijkume. bu gun uzun bir toplantt yapntı} Ve meseleyi konuşmuştur. Işçi hükumetinin ekalliyette kal Arkast S a . 3 , Sü. lde Celâl Bayar, Fuad Köprülü ve Adnan Menderes dünkü kongreyi takib ederlerken gr^ed dün ilk toplantısııu yapü. ArsdaM iitirahat fasjlalan istisna e dilirse, 6 saat kadar süren dünkü toplantıda, kongreyi takib eden bütün delegelerin ortaya aülan mevzulan, mahiyetleri ne ohırsa olsun, büyük bir vakar ve olgunlukla mü. talea ettikleri görüldü. Son fttnlerde bir kıam İstanbullu Demokratlar arasında başgosterea ve ban çevreleııee bir koz gibi kullanılmak istenen üıtilâflSLr daha doğrusu pürüzler görüşülüp konuIçuldu ve bütün bu dedikodulann bir aile anlaşmazhğı hududlaruıdan öteye geçmediği serin kanldıila belirtildi. Bu sebebledir ki dünkü kongre, başmdan sonuna kadar bir anlayı? havası içinde cereyan ettl ve bütün konusup görüşmelerin gaye ve hedefi bir nokta üzerinda teksif edildi. O da, bir delegenio «bir imtihan değil, fakat bir bayram günü» diye adlandırdığı 14 mayıs seçimlerine, elele vererek, müşterek bir demokrasi anlayıs ve Ârkost Sa. 4, Sü. 1 de Leon Rlum öldü Ihracat için kredi Merkez Bankasmm, ihracat mevsimi boyunca açtığı iki . raisli kredi iyi neticeler verdi 1 Sosyalist liderin ölüm haMr. Churchlll, «Almanyanın yeniden silâhJandınlması tabirini beri büyük bir teessür kat'iyyen kullanmadığını, ancak yarattı Merkez Bankası 1949 1950 yıİJ Almanyanın Avrupa mudafaasına ihracat devresinde ihracatı teçvik hıüsaid bir şekilde katılması için Paris 30 (R ) Sosyalizmin en maksa<üle tacirlere iki misli kredi bir teklifte bulunduğunu» açıklamümtaz simalarından biri olan vermis ve bu sayede ihracat kolaydıktan sonra, «Almanlann şerefü Leon Blum dün ansızın ölmüştür. hkla yapılmıştır. Yarından itibaşartlar altında, İngilizler, AmerikaFransız sosyalist liderinin 7S yaşı Arkast Sa. 3, Su. 1 de lılar ve Fransızlarla işbirliği yapna basmasına Dİr kaç gün kalmıştı. malan imkânı saglanmalıdır» deJaurres'in izlerini takib etmiş oAvrupa Konseyinin son toplanhsına istirak eden Türk, İngiliz miştir. lan Leon Blıîm, Dreyfüs hâdisesi ve Lüksemburg Dış İşleri Bakanları bir arada esnasmda Fransız yüzbaşısını soMr. Churchill, Almanyanın Batı nuna kadar müdafaa etmiş ve kenAvrupa müdafaasına iştirak ettirilRadyo izotop adı verilen disini tanıtmıştı. mesini teklif etmekle, harb içinde ve kansere karşı kullaruRoosevelt Ue beraber ileri sürdukFransız sosyalist organı «Le Polan ilâç dün tayyare ile leri «kayıdsız şartsız teslim» pren Arkast Sa. 3, Sü. 6 da şehrimize getirildi sipile Almanyayı bir devlet halinKongrede bulunan Demokratlardan bir grup den çıkarmak ve Avrupadaki kuvvet muvazenesini kızıl çarlık lehine Yeşilkoy uçak alanına inen bir Basuı Yayın Genel Müyıkmak suretile işledikleri hatayı Ameıikan uçağından dün sabah tamir etmek istiyor. Mr. Churchill, Türkiyede ilk defa kullamlacak bir dürü bazı iddalara bu fikri cesaretle ortaya attıktan ilâç çıkarıldı. Gümrükler idaresi, sonra Mr. Bevin'in, Almanyayı tek cevab veriyor Yeşilköydeki memurlarına bu jlârar silâhlandırmanın «tehlikeli ve cın ambalâjına kat'iyyen dokunulAnkara 30 fTelefonla) Radyo isabetsiz bir siyaset» olduğunu söymamasını bildirmişti. Bu itibarla lemesi üzerine mahirane bir ricat neşnyatmda iktidar partisi propagümruk memurlan ve onu tahliye manevrası yaparak kendisinin Algandasına geniş olçude yer venlmesi edenler, kurşun kaplar içine iyice Prof. Feyyaz Gürsan'ın cenazesi bugün mamavı silâhlandırmak teklifinde mTihalefet çevrelerinde otedenberi yerleştirilmiş olan bu nesneden bulunmadığuu, sadece «Almanyakaldınlacak katilin suçüstü kanununa şikâyetlere yol açtnıştır. Hararetii mümkün olduğu kadar uzakta durnın Batı Avrupanın müdafaasına dular. Ambalâj sandığı bir otomobir seçim devresine gırılıniş olmagöre yargılanmasına başlanıyor müsaid bir şekilde iştirak ettirilEi, bu mevzu'u yeniden tazelemis, Strasbourg 30 (a.a.) Avrupa gönderilecek davetnamelerin Bonn biJe konarak doğruca Gureba hasmesini» istediğini söylemiştir. bilhassa seçim ile alâkalı demeçlekonseyi bakanlar komitesi bugıin hükumetine Müttefik yüksek ko tanesindeki Radyoloji Enstitüsüne Evvelki gün Teknik Üniversitede göre haznlanmıs ve Ağır Cezaya re yer verilmesi itirazlara scbeb Bugün, Doğu ve Batı diye ikiye öğleden sonra Strasbourg Belediye miserleri ve Sarrebruck'a Fransız nakledildi. Bu sandığın içindeki ilâajrıunış olan, hiç bir silâhlı kuv bmasmda Robert Schumann'm baş hükumeti tarafından tebliğine ka cm adı «Radyo izotop> tur. vukubulan ve Profesor Feyyaz sevkedılmek ÜBPT sar.ık dün Adü olmuştur. Bu hareketin seçim kaveti bulunmıyan, yalnız harb mal kanlığında toplanmışür. Bu ilk orar verilmıştir. Gürsanın bir öğrenci tarafından ta yeye getirilmiştir. Fakat bazı tah nıınunun radyo ile propaganBeşeri ıstırabı hafifletmek makzemesi yapmağa yarayacak sanayii turumda konsey üyesi 13 devlet banca kurşunile öldürühnesüe ne kikat evrakı henuz tekpmmül etti daya müteallik hükümlerine ayDavetnameler, konsey statüsünün sadile. atom enerjisinden istifadeye değil, sun'î benzin fabrikalan bile Dış İşleri Bakanlan hazır bulun kabulü şartından başka hiç birkalkısalıberi bu ilâç büyük ümidticelenen cinayetin tahükatına de rilememiş l)ulundugundan siruğm kıtı olduğu da ileri süruhnüştur. yıkılan Almanya, Batı Avrupanın maktayi. ler uyandırmıştır. Daha geçen gün, Hattâ dünkü Kudrette çıkan bir vam edilmektedir. Dün de hâdise ntuhakem«sine baslananıamıştır. şartı taşımamaktadır. müdafaasına nasıl iştirak etürilebi Bu oturumda Dış İşleri Bakanlaatom kokteylini kullanan kanserli mahalünde yeniden bir keşif yapılKatil Mehmed TaşSok'en, mü yazıda Cumhuriyet Savasm'jı BaSadak Schumann görüsmesi lir? Henüz banşa kavuşamamış, n müşterek üye sıfatüe Avrupa bir hastanın bundan şifa görüp iyi mış, bazı hususlar tesbit olunmuş hafaza altında bulundurulmak sm Yayın Unvum Mudürü aleyhinhududlan bile îizilememiş olan konseyine iştirak için Almanya ye Fransız Dış Isleri Bakanı Schu olduğunu gazetelerde okuduk. Atur. için dün akşam üzeri elleri ke de kamu davası açması da isteniAlmanya, şimdiki halinde, hüküm Sarre'ın davet edilmelerine oybir mann Ue birlikte Strasbourg'a avnı tom enerjisile bombardıman edilen Samk Mehmed Taşkesen hakkm lepçelı olarak tekrar emniyete yordu. ranük haklarına sahib hür ve müsliğile karar vermişlerdir. trende gelmiş olan Türkiye Dış İş baa kimyevî maddeler radyoaktiv daki tahkikat Suçüstü Kanununa Arkast Sa. 4, Sü, 7 de Arkast Sa. 3, Sü. 6 da takil bir devlet değil, 6070 milyonAvrupa konseyine kablmalan leri Bakanı Sadak arasında genis bir hale getirilmekte ve bunlar uluk bir Lnsan kütlesinden ibarettir. halckında Batı Almanya ve Sarre'a bir konuşma cereyan etmiştir. Arkast Sa. 3, SiL 7 de Leon Blum Alman milletinin, silâhlandınlmadan Avrupa müdafaa sistemine ka« C U M H U R İ Y E T » in B Ü Y Ü K R Ö P O R T A J I : tılması nasıl kabil olur? Almanya, hattâ Şimal Atlantik Pakbna ahnsa dahi, silâhsız ve harb sanayiinden mahrum bir halde bırakıldık,ça, Avrupanın mudafaasında ne ı§ gorebilir? Türkiyede ilk defa kullamlacak bir ilâo Almanya Avrupa Konseyine alındı Radyo ile tıeşriyat ve propaganda Dış İşleri Bakammız Sadak, Schuman île uzun bir konuşma yaptı Teknik Universitedeki müessi! cinayet J l Güreş Takımımız Yartn Gelecek J Modern harb, eski harblere benzemeı; bol silâh ve malzeme harbidir; teşkilât harbidir. Harb patladıktan sonra, Almanlann eline bir tiıfek vermekle Almanya bir kaç gün. hattâ bir kaç ay içinde, mudafaa kudretine ve harb gucüne sahib bir devlet olamaz. Bir harb cıktığı zaman. Batı Almanyanın kıHer memleketin idaresine hâJdm zıl çarlıkla peyklerinin bir >ildırım olanlar vardır. Bunların sayısı, retaarruzile bir kaç gün içinde işgal jimin cinsine göre, birden başlar, edileceğine ve oradaki mahdud milyonlara kadar çıkar. Müttefik işgal kuvvetlerinin de kolayca ^upürülerek buna mâni ola Dünyanın her memleketinde hür mıyacaklarına şüphe yoktur. Bina riyet vardır; fakat bundan istifade enaleyh Almanyanm silâhlandırıl edenlerin de sayısı birden, milyonmadan Avrupanın müdafaasına iş lara kadar değişir ve bu sayı kütirak ettirilmesi düşüncesi bir sozçüldükçe hürriyetin hacmi artar, hududu genişler. Meselâ diktatörya den, bir hayalden ibarettir. ile idare edilen memleketlerde hük Mr. Churchill bu hakikati pekâlâ İşte biz şimdi böyle bir rejimdebilir. O, bu fikri ortaya atmakla meden sınıfm malik olduğu hürri yiz. Türkiyede herkes hürdür; fayet çok geniştir. Halbuki hürriyebir hayale kapılmış. bir muhalin kat herkesin hürriyeti, komşusunun gercekleşmesini istemiş değildir; tin makbulü, bütün millete şamil hurriyeti hududile çizümiştrr. olamdır. Böyle olunca hürriyetler, Almanyasız, Avrupanın mudafaa Böylece hürriyetlerde bir muvabirbırini sımrlar ve tabiî olarak da ABİDİN DAV'EK hududları, her şahsm hukukî çev zene hasıl olur. Bu muvazeneyi ve Arkan Şa. 2, Sü. 5 d* Arkast Sa. 3, Sü. 5 te. resinin ijinc girer. Bursanın birieştiği, İxmirde iik ayrıldığı noktalar ferahlıh İzmir vilâyetinin Halk Partisi başkanı Nazif Çagatay avukat; Demokrat Parti başkanı Ekrem Hayri Üstündağ da doktor. Hem mesleklerile uğraşıyorlar, hem parti islerile. Mülâkat için ilk müsaid vakti Nazif Beyle bulabüdim. Halk Partisi binası Atatürk caddesinin en sonunda. İki katlı, yuvarlak cephesi, zaviyeli girintilerile Yazıyortek ifadeli ohnaktan kurtulmuş bir Beytik sozlere vakit bırakmadan, bina. Temiz döşemeli, geniş odada temiz yüzlü başkanla konuşuyo muhatabını açık komplimandan ziruz. Izmirde epeyce tanıdığun ol yade dolayısile memnun etmenin duğu için şahsı hakkında oldukça yolunu bilen ince bir tabiye kullamalumat alnuşüm. Bazı Demokrat narak: «İlâhi Habib Bey, dedi, siPartililer bile hep lehinde söyledi^ zin gazetelerde, mecmualarda bir Stockhclm'da grekor,pmen dünya ikincihğini kazanan gureş millî tqknnımız yarın uçakla sehrünia lerdi. ^^ *~« Arkan Sa. 2, Sü. 1 de döneceklerdır. Yukarıdaki Tesim Stockholm Elîiliğimizde güresçiler şerefine vfrilen ziyaiette almmifUr, I$mail3iahib
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog