Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

S A İ T F A İ K AHALLE KAHVESİ Eşsiz hikâyecimizin son ve en güzel 22 hikâyesini bir araya toplıyan bir cild yeni çıktı. 1 Lira. VARLJK YAYINLARI I1CI Ankara caddesi 80/1 İstanbıri. umhuri b I Od , lURUCUSU.'YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İ$leri: 24299, Matbaa: 24290 Feridun Fazd Tülbentçi ain yüzlerce yerli ve yabancı yeşjkanm altında yazdığı Cuma 3 Mart 1950 adlı büyük tarihl roman kitab halinde çıkmıştır. Yedi yüz küsur sahife tutaa bu eserde, Osmanlı Devletinin kuruluçunu ve onun bânisi OBman Gazkdn hayatmı, muzaffer savasîan, açkmı, «tnrabnu merak vt heyeeanla okuyacakamız. OSMANOĞULLARI İNKİLÂP KİTABEVİ Türkiye Ile Italya Arasında Dostluk Paktı Bir müddettenberi yapılan müzakerelerin anlaşma ile neticelendiği bildiriliyor Yeni pakt ay sonunda Roma'da imzalanacak Atina siyasî çevrelerinde bu pakt, Akdeniz bölgesinde komünist aleybtarı blokun bir kısmı olarak telâkki ediliyor Ankara 2 (Telefonla) Türkiye ve İtalya arasmda bir dostluk paktı akdı içın cereyan eden müzakerelerin anlaşma ile neticelendiği Ankarada yetkıli çevreler tarafından teyid edılmıştır. Öğrendığ.me göre Türk İtalyan dostluk anlaşması Dış Işleri Bakanı Necmeddın Sadakla italyan Harıciye Vekılı Kont Sforza arasında bu ayın sonuna doğru Romada imzalanacaktır. Türk îtalyan paktının daha şimdıden yabancı muhitlerde tefs'rlere yol açtığı müşahede edılmıştır. İki memleket arasındaki bu anlaşmanm hususi ehemmıyeti kabul edılrnekle beraber, resmî çevrelerde paktm Türkiye ıle îtalya arasındaki ' dostluğu takvıye ve genışletmekten baska bir iddiası olmadığı bel.rtılıyor. Dış İşleri Bakanı Necmeddın Sadak, mart sonuna doğru Parıste toplanacak olan Avrupa Konseyı Dıs İşlerı Bakanlan konferansına ıştırak etmek üzere Ankaradan hareket edecek, sanıldığına gore, daha önce, Romaya uğrayarak paktı imzalayacaktır Arkası Sa. 3, Su. 2 de Truman Emekli OrgnL Muğlalı Moskovaya Dost Amerikan filosu dün idama mahkum oldu gitmiyecek sabah limanımıza geldi Amerikanın ve dünyamn en büyük nçak gemilerinden olan 45.000 tonluk Mldway, İstanbul limamnda temmuzunda 33 vatandaşı mahkeme hükmu olmadan kttr?una dirWashington 2 (AP. ve Ü. P.) mekten sanık emekli Orgeneral Cumhur B«şk«nı Truman bugünkii Mustafa Muğlalı, Tümgeneral Rabasm toplantısmda, Birleşik Amesim Saltug, önyüzbaşı Vahdet Yüzrikanın Cumhur Başkanı sıfatile geç, yedek süvari teğmeni Necdet hiç bir zaman Moskovaya gitmiyeBılger ve Bilâl Bâli hakkmdaki kacefini söylemişnr. rar, Genelkurmay yüksek askerî Başkan daha sonra Washingtonmahkemesinde bugün tefhim edü Arkası Sa. 3 Sü. 3 te di. Mahkeme ,yüksek askerî şura üyeerinlden Orgeneral Hakkı AJcoğuzun başkanlığında, deniz kuvvetleri komutaru Oramiral Mehmed ost Amerikan devletinin Ali Ülgen, duruşma yargıcı, adlî Akdeniz filosu iki grup yargıç albay Osman Cevdet Erkuthalinde İstanbul ve İztan mütesekkildi. Savcılık makamir limanlarını ziyaret etmektedir. mında, adlî yargıç albay Şerif BuGuvertesinde Japonyanın teslinı dak bulunmakta idi. Durusma açışartlarını ünzaladığı tarihî MissouAtina 2 Sıra sıra propaganda lmca, hüküm fıkrası okundu. Buna ri zırhlısının 5 nisan 1946 da İstanafişleri, hoparlor gürültusü ve be göre, emekli Orgeneral Mustafa İç İşleri Komisyonunda aleyhtar bulu ziyaretindenberi her yıl Ayanname yağmuru ile husule gelip Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Emekli Orgeneral Mustafa Muğlalı bir hava ile karşılanan tasan merikanın Akdeniz filosuna mengenişleyen Yjnan seçim kampandiğer komisyonlara havale edildi sub gemiler, küçük veya buyuk yasının gerisinde ^orülen manzara gruplar halinde, limanlarınuza geYunan halkınm bu seçimlere pek Ankara 2 (Telefonla) İstanliyor; hukumetimiz. donanmanıız büyük bir alâka göstermediğini bul Belediyesinin Vılâyetten. ayrıl» ve halkımız tarafından samimî ve açığa ko\Tnaktadır. Bunun sebebi masma dair kanun tasarısının İç dostane tezahuratla selâmlanıyorbelki de, hiç bir namzedın tam maİşleri Komisyonunda oldukça alej'h lar. Bu defaki ziyaretin şimdiye nasile halk adanu ohnamasıdır. tar bir hava ile karşılar.dığı haber kadar yapılanlardan farkı AkdeMebus olmak içhı namzedlikleverilmektedir. Komisyondaki mı;« nizdeki Amerikan filosu büyük kısrini ileri sürmüş olanlar yedi parzakereler sırasında, Iç İşleri Bamının aynı zamanda İstanbul ve Filo komutanı Visamiral John J. Ballentine, Vilâyeti ziyareti esnasmda Fahreddin Kerim Gökay Ue lamento teşkil edecek kadar kala(Valinuzin kadehinde görülen içki değil, limonatadır) kanı Emin Erişirgil de bulunmuşİzmiri ziyaret etmekte olmasıdır. tur. Umumî temayül tasarırun daha Esasen 20 kadar gemiden mürekBirleşik Amerikanın Akdeniz do uçak gemisi, Tarson, Glenon. Goodüç komisyonda göruşülm«si merkekeb olan Akdeniz filosuna mensub nanmasına mensub Visamiral John rich Vcgelgesoug, Ellison, Ware zinde idi. Hayli hararetli müzake14 gemilik, bir deniz kuvvetinin, J. Ballentine komutasındaki Newmuhribleri ve Arnel yardımcı gerelerden sonra, tasarı ne kabul ne iki mühim Turk limanında bulun port News kruvazöru ile Midway Arkast Sa. 3, Su. 6 da nıasını, sadece bir nezaket ve dostde reddedilerek, diğer komisyonlsluk ziyareti addetmeğe imkân ra havale olunmuş ve Belediye ile Misafir filonun İstanbulu ziyaretine aid diğer Demokrat Parti il kongresi, 10, Eski başkan Esad Çağa da, yeni yoktur. Bu ziyaretin siyasî bir maresimleri son sahifedş bulacaksınız. mart cuma günü saat 9,30 da Tak geçici kurul hakkmda düşünceleri Vilâyetin ayrılması taraftarlanna nası da vardır. simde Kristal gazinosunda yapüa ni anlatarak, bugünkü kurulda 4 göre, böylece uzun bir yolculuğa Arfcast Sa. 3. Sü. 5 te çıkarılmıştır. caktır. İstanbul ve İzmir limanlan, AKongrede, Parti Başkanı Celâl merikamn harb bittikten sonra da Bayarla bir kısım idare kurulu üAkdenizde bulundurduğu filonun yeleri ve bazı DJ". li milletvekilleri umumiyetle dolaştığı ve yatüğı sade haar bulunacaklardır. hada değildir; bu iki liman bilâkis Şehrimizin bazı yerlerinde Orta Akdenizden hayli uzaktadırDiğer taraftan İstanbul teşkilâkütükler hazırlandı, cedveller lar. Amerikan filosunun her yd, trnda husule gelen ihtilâf yatışmışduvarlara asılmaya başlandı basta İstanbul olmak üz«re, Türkiür. Parti içinde istifalar olacağına Filo Komutanı, bugün Taksim Âbidesine çelenk koyacak. Halk öğleden sonra Amerikan gemilerini gezecek Olüm cezası, hafifletici sebeblerle 20 yıl ağır hapse Üç büyük devlet indirildi, diğer samklar beraet ettiler temsilcileri nisanda Ankara 2 (Telefonla) Özalp Londrada foplanıyorlar Uçesinde Koçkıran mevkiinde 1943 Amerikan filosnnıın zıyareti Yunan seçimkri 5imdie?en ikinci bir saçimden bahsediliyor (Doğan Nadi bildiriyor) Betediye ile Vilâyetin ayrılması D. P. istanbul Kongresi 10 martta toplanacak Seçim hazıriıkları Attlee kabinesinin ilerliyor Parti içinde yeni istifalar olacağına dair haberler alâkalılar tarafından yalanlandı ye limanlannda bayrak göstennesi, pek tabiî olarak bir siyasî mana ifade eder. Bu siyasî mana, dost Amerikanın, Yakın ve Ortadoğuda demokrasi cephesinin kalesi olan Türkiyeye büyük ehemmiyet ve kıymet verLondra 2 (B.B.C. ve a.a.) Yeni da kralın okuyacağı mıtku tetkik diğiui, bir defa daha göstermek is Attlee kabinesi bu sabah ilk top ile meşgul olmuştur. temesinden başka bir şey değildir. lantısını yapmış ve anlaşılan mec Mr. Attlee, kabinesinde tâli deAmerikanın Avrupa sulannda lisin 6 martta yapacağı ılk toplantı Arkası Sa. 3, Sü. 4 te bulunan deniz kuvvetlerinin Başkomutanı olan ve karargâhı İngil yeni kararları Devletleştirme hareketi durdurulacak. Enniyet teşkilâtı kuvvetlendirilecek Seçim kütüklerinin hazırlanması faaliyeti onemle devam etmektedir. Kartal, Eyüb, Üsküdar kazalarının köylerine aid kütüklerin hazırlanması bitmiştir. Merkez kazalarda ayın altına kadar kütüklerin hazırlanması işi ikmal edilecektir. Arkası Sa. 3, Su. 6 da Sofoklos Venizelos bahktır. Bunlar arasında «halk adamı» olarak bir Sofoklos Venizelos var, fakat onun da bu ismi, babadan kalma bir mirastan başka bir şey ifade etmiyor. Arkast Sa. 3, Sü. 2 de dair çı'kan havadisler hem parti merkezinden ve hem de istifa etmiş bulunan eski idare heyeti üyeleri tarafından tekzib edilmektedir. Par tinin salâhiyetli mercileri, teskilâtm normal çalısmalarma devam ettiğini bildirmektedirler. Bunlar basma akseden haberleri hususî maksadlarla hareket eden siyasî çevrelerin bir hareketi olarak karşılamaktadırlar. Neşhur atom âlinti Prof. Heisenberg geldi Geçen seneye kadar muhafaza altında bulundurulan âlime nihayet seyahat imkânı verildi ABİDİN DEV'ER Arkast Sa. 3, Sü. 5 te » • Yeni romanımız "\ Kısmet Başından sonuna kadar sizi, sürprizin, heyecanın ve merakın son haddinde tutacak nefis bir aşk macerası İstanbul Tapulama kan ımıı sulannda diinkii Bütçe Komisyonu, tasanyı müzakere ve kabul etti mayin araması Bir Nakleden: Haliee Vildan Pazara başlıyoruz. 23 şubatta yâpılan İngiliz genW seçimlerinden bir intıba: Reylerin .r»^,,,,, ^kapftlı hücrelerden tuhaf bir görünüs dolduruldoğu yan Ankara 2 (Telefonla) Bütçe komisyonu bugünkü toplantısmda, tapulama kanun tasarısını müzakere ve kabul etmiştir. Köy bütçe Kızıltoprakta Feneryolu caddelerinden yapılacak okul inşaatı mü sinde 9 numarah evde oturan yukteahhidlerinden vergi kesilmemesi sek mühendis Refetle arkadaşı ahakkmda Dr. Cemal Kazancıoğlu vukat Burhan evvelki akşam saat nun kanun teklifi ıle, I«î>arta gül 17 de bindikleri sandalla Kadıköy yağı fabrikasının Isparta Beledi aç'klarmda balık avlarlarken Ahıryesine devri hakkmda, Kemal Tu kapı sahillerine yakın bir yerde ran tarafından yapümış olan ka mayini andıran bir cisim görmüşnun teklifi de komisj'onda görüsü lerdir. Yüksek mühendisle arka Arkan Sa. 3, Sü. 5 U lerek kabul edilmiştir. ihbar üzerine, Boğazdan Modaya kadar araşhrmalar yapıldı. fa&at birşey bulunamadı Alnoan âlimi Prof. Heisenberf (ortada siyah paltolu zat) Yeşilkoy hava »îjpnyi» IrmıdİMiıi karfüıyanlar arasında (Y«sn 4 üacü sahifemizdA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog