Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

t\ CUMHUKHtET 29 Mart 1950 TAHIR HA N RADYO ( Bugünkü Program j ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13 15 Şarkı \e turkuler (Pl ) 13 30 Hafıf ogle muzıgı ı Pl ) 13 50 Şarkı \e turkuler oku\an Necmı Rıza Alıi'kan çalanlar Sadı Işılaj Izzeddın Okte Yorgo Bacanos 14 30 Serbest saat 14 45 Dans mu. zıgı (Pl J 15 00 Programlar ve kapanıs 17 57 Açılış ve programlar 18 00 Gıtar kuartetı konserı 18 20 Kutubhanecılıgıtnız \e I^tanbulun tarıhı kutubhanelerı hakkında konusma 18 30 Dans muzıgı (Pl ) 18 45 Şarkılar okuvan \e çalan Tambun Selahaddın Pınar 1) Dıle duştum 2) Delısın dell gonlum 3) \alancıdır hep a>nalar 4) Dudagın dudagım 19 00 Haberler 19 15 Hafıf ara muzıgı (Pl ) 19 20 Istanbul Kon«er\atuarı Turk Musıkısı Icra Hejetı Konserı ıdare eden Eyyubı Alı Rıza Şengel «Rast» 1) Peşrev 2) Rengı mercu abı 3) Muı julıdem 4ı Senın aşkınla 5 ı Estı nesımi nesbahar 6) Taksım 7) Bız alude\ı 8) Saz se. maisı 20 00 Pı>ano soloları (Pl I 2015 Radyo ^alon orkestrası konserı 1) Emıl V alteufel La Manole» vals 2) Carl Zeller «Kuş satıcı<:ı» operetınden potpurı 31 Nedım Ot\am tarafından armonıze edllmıs memleket turkulerı 20 45 Dınlej ıcı ısteklen 21 15 Şarkı \e turkuler okuyan Mu»lla Mıfioadder çalanlar Huse\ ın. Coşkuner Kadrı Şençalar Maksud Arrunar 1) Feryad ıle, 2) Bır derd gıbı akşam 3) Menekşelendı sular 41 Senden bana son hatıra 5) Gittın bu gonul 6 Nıve bılmem 7) Zannetme se> cı 8) Sojlerım hastadır 21 45 Ope. rada.bır saat Ludwıg van Beethoven «Fıdelıo» hazırlıyan Ferıdun Altuna 22 45 Haberler 23 00 Dans muzıgı (Pl) 23 30 Programlar ve kapanı; y ANKARA 7 30 Goldrmn Bandosu çalıvor (Pl 1 7 45 Haberler 8 00 Hafıf muzık (Pl I 8 25 Gunun prog*"amı 8 30 Beethoven Do ma)or phano konçertosu (Pl ) 9 00 Kapanış 12 28 Açıhs ve program 12 30 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 U. Vert ırler ıpi ı 13 30 Ogle Gazetesl 1"M5 Hafıf şarular (Pl ) 14 00 Kapanış * 17 58 Açılış \e program y 18 00 Şarkılar 18 30 Komnma 18 45 Caz orke«tralarından Jerv Sears (Pl 19 00 Haberler 19 15 Geçmışte bugjn 19 20 EİEar Mı mınor sonat (keman \e pıvano ıçın) çalanlar Keman AlHert Sammans Pıvano Wıllıam MurdBch ı Pl ) 19 45 Konuşma 20 00 Şarkılar 20 15 Radvo Gaze4F SI 20 10 Se'bett soat 20 35 Tarıhı Turk muzıgl 21 15 Konusma 21 30 Phano soloları çalan Louısa Andreanı 22 00 Konuşma 22 15 Rıtımcıler (Pl I 22 30 Klâvk saz eserlerı 22 ^ Haberler 23 00 Program ve kapanıs HAKİKÎ YÜK ve REKABET KAMYONU ALMAN DİZEL Kısaca Evsafı 1 KAMYONLARI 6 sılındırh 120 bejgır kuv^etınde sade \e çok kullanıslı bır motor 2 Yuk kabılıyetı fabrıka tonajı 6 1 2 dır 3 Yuklu olarak 18 htre mazotla 100 Klm vapar 4 Bır dolu depo '200 L t ) ıle 1100 Klm >ol kateder 5 Motor 200 000 Klm den evvel açılmaz ve ancak 300 000 Klm den sonra pıston degıştırılebllır. 6 Lâstıkler 10 00X20 eb adındadır 7 Kamjonun \asatî omru 15 . 20 senedır 8 Marş otomatık \e 5 ılerı 1 gerı \ ıteslıdır 9 En ıjı benzınh kamvonların 1 hra masrafına mukabil PURO ACELE tıloju haız bır mobıljah yazıhaneyı muşterek kullanmak uzere bır arkadaş aranmaktadır Muracaat P K 597 M B ISTANBUL • • • KAYIB Dıplomamla degıştırılmek uzere Fen Fakultesınden aldıgım ıgretı ve«tkayı ka>b«rttım Onun verıne d plomaml alaçagımdan eskı \es kanın hukmu yoktuı 194S şubat dev resı Kımja Muhendıs mezunlarından 918 No lı Nılufer ParanM Mufterilerimize Mujde: En mühim evsafı: ^^^^ ^^^^^^^^^ M. A. N. DİZEL Yalnız 20 Krş masraf japar pata kafıdır KAMYONU bu da rakıbsız olduğunu ıs TÜRKİYE UMUMÎ ACENTASI BEKTAŞ ERCAN ve ŞERİKİ Kdit. $ti. Cumhuriyet caddesi 50, Taksim TEL.: 81545 • Bdumum Turkıyede nefasetıle şohret bulan ABDULVAHIT TURAV Kuv\etlı Vıtamınh Hakikî YENI HAYAT pıyasaj a yakında çıkacaktır Kilis Belediye Başkanlığından: 1 70 beygırlık DOÇ marka ve Sıemens dınamolu gazojen grubu 8000 lıra muhammen kı>metle ve bır ay ıçınde pazarlıkla satılacaktır Muvakkat temınat 600 lıradır BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 «a PURO SECO Istanbul Teknik Üniversitesi '• x Mimarlık Fakiiltesi Dekanlığından: Fakultemız santralının «83275» ve «83276» numaralarla şehır hattına bağlandığı ılân olunur. (3847) 2 Grup ışler bır halde ve bedelı odendıkten sonra sokulup yerınde teslım edılecektır ^ 3 Isteklılsr motoru her zaman gorebılırler 4 Isteklılerın her Pazartesı ve Perşembe gunlerı toplanmakta olan Encumene muracaatlen ılân olunur (3799) • • • • • • PROTEJIN DERMOJEN FRENGI ve BELSOĞUKLUĞUNUN TEMINAT1J bır KORUYUCUSUDUR YANIK, EKZAMA ve CILD YARALARINA FEVKALÂDE IYI GELJH. beıt maden uçlu torna kalemlerının yontmadığı maden yoktur Tecrube edınız OKLAR Ltd. Şti. Vojvoda Cad 182 Galata. Tel 41085 MÜHENDİS ARANIYOR ft I L A N Türk Yüksek Mimar v e Yüksek Mühendisler Birlikleri Istanbul Şu beleri Başkanlığından: Eskışehır felâketzedeîerıne japılacak 2 tıp kuçuk ev içın musabaka açılrmştır Her tıp eve aıd projede kazanacak bırıncılere 500 er ve ıkmcılere 250 şer lıra verılecektır Musabaka 3 Mayıs 950 ak'amı sona erecekür Şartname ve tafsılât ıçın Sıraselvılerde 52 1 Yüksek Muhendısler Bırhğı Şubesıne veya Istanbul 4 uncu Vakıf Han Yüksek Mımarlar Bırhğı Şubesıne muracaat olunması Soldan saga 1 Son acıklı uçak kazasının vuku buldugu ha\a mejdanımız 2 Verenln masrafa gırip davetlılerın beda\a konduklan 3 Muhtar vılâyet 4 Çevrılınce budaktan fışkıran olur «*kıden jemek onun etrafında yenllırdı 5 Ilenje dogru suren bazı tagıma vasıtaları ondan ayrılamazlar 6 Mıktarça fazlalaşan bır edatın kısaltllmışı 7 Sonuna bır harf ge. tırlrsenız <ugursnz> olur vaktıle batarak bırçok kurbanlar vermemıze sebeb olan vapur 8 Mıhver (yenı tetım) / Yukarıdan aşağıya 1 Kalubeladan berl mevcud «evgi (ıkı kel me) 2 Brr zamanlar dıru temajullçrle kurulup bugvuı guze sanat halıne eelmiş «ev 3 Ha>;ta zı^aretıne gıtme hareketı (eskı terım) 4 Fazla=ının goz ç karmnacsçı mu. h^kkaktır degı^mez fıat 5 Batı AradoluuıU7da e<;kı bır Ijon ka^Bb çevrılınce ıkıncl <=ahı= olur 6 Ortme (e«kı teıım) bır harfın okunuşu 7 . Bır musıkı aletl gerçegı nazıkl(ge t<>rcıh eden 8 Çok ko\u esmer Evvelki bulmacanın halledılmiş şekli 1 2 3 4 5 6 78 ••• M U J D E OTO, TRAKTOR ve TAM DİZEL DEMZ MOTOR SAHIBLER1NE: Dunyanın en mukemmel ve en hassas grank taşlama makınesı gelmiştir Fena halde yanmış veya ovalİpşTiış granklarınızın ana ve kol yataklarını hassa», emın ve ehven bır fiatla yaptırabılırsınız HAC1 HILMI KAYNAK 32 Sıraselvıler Beyoğlu Taksım Istanbul Telefon No 42366 Merken Istanbulda bulunan bır Muessese bır makıne veya elektromekanık muhendıs aramaktadır Ingılızce bılmesı şarttır. Ayrıca almanca veya fransızca bılen tercih edılecektır Isteklılerın hal tercumelerını bıldınnek suretıle Istanbul 2240 P. K ad^ • • • t H resıne yazı ıle muracaatlen TfttSOfi Evlâttan toruna intikal eden dayanıklı ve idareli yegâne çakmak. SOGUK HAYA TESİSATÇILARINA Meşhur KRAMER Amerikan «FORCED AİR» EVAPORATÖRL ERİMIZ gelmiştir. SAFİR GENEL TİCARET T.A.Ş. Galata Vojvoda Caddesi 58 62 TRESOR DGnyaca tonınmış ve butun sergılerde takdırle bırıncı muicâfatı kazanmış olan TRESOR markali çakmokloı temınatl ve goyet dayonıklı olmakla beraber mum yerınede kullanılabılir Perakenıie (yalı 3 S O Kuruşıur Balıkesir Belediyesi Başkanlığından: Belediye Elektrık îşletmesı ıhtıyacı ıçın 495 ton mazut kapalı zarf usulıle eksıltmeye konulmuştur Muhamrren bedelı k losu 27 kuruş 40 santım hesabıle 135 630 lıra, muvakkat temınatı 8031 50 lıradır Ihalesı 12 nısan 1950 çarjamba gunu saat 15 de Belediye Encumenınde yapılacaktır Pul, tellalıye, ılân ucretı vesaır kanuni vergi ve resimler müteahhjde aıddır Isteklılerın 2490 sayılı kanun hiıkmune gore hazırlıyacakları tekhf mektublarını hale saatınden bır saat evvehne kadar makbuz mukabıhnde Belediye Başkanlığına vermış olmaları lazımdır Postada gecıkmeler kabul edılmez Fazla malumat almak ve şartnamesını gormek ıstıyenler her gun Elektrık Işletmesıne muracaat edebılırler (3706) SİAİV|A|RJOİN|A UİZİAİYİAİMİAİZ NİAİHİIİYİEİMA » İRİI |Nffi|R|A|B P|A|L|E|T|gj|QlN E|M|I |R|AİL|M|A PURO Sahıb vt Baftnufuırnri NADİR NADİ Bu nüshada vo« tslermi fiıl«m idart eden CEVAD FEHMI Cumhunı/«t Matbean PATENT iı KİA|SW|B|EWR 113 12 HER AKŞAM BeyoğluParmakkapı Tramvay durağı karşısı Imam sokak M L A Z Z A M S A Z. Z E N G I N F A S I L H E 1 E T I . KıjinetU S e s Sanatkârları. G a z m o m u z Konforlu Salonu i l e Temiz AILE SAZ Salonn Ser\is Çeşidli Balık Nefis yemeklerHe saym musteıılerini bekler. H E R A K Ş A M Z E N G I N S \ ZSaat 1 8d e b a s l a ı . Udi Boğos B V" "Â"k "Ş A M"'"S EY F'f'ö'N G E" Abdullah Yuce Feriha Tekgul Ismail Komurcu Melâhat Maçkah Zekı Duygula Tıraje Akar Kemençe Parasko "M'Ö'SAMERE'S'İ Tatlıses Hayilar Mısırlı Kadrt Şençalar Sabaha kadar de\am edecek. Geceje iştırak »dec«k sanatkârlar seanslanndan sonra geleccklerdir. IIIIIIIIJl|llll>IIMllllll!l!IIUIlllllt I lllllllllll)IIIIIIIII|tlİ11illll"Illllll!lllll|lIlU»t>' I ) ' l l l l ( ! > "'" l ! l t l > ! l " '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog