Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

İ 29 Mart 1950 CUMHURIYET Sabahleyin Kafktığınız Zamaıı İlk İşiniz Dişlerinizi BAS.DİŞ. NEZLE.ADALE.SINİR ROMATİZMAve bütun agrılara karşı GRİPİN GUNOE 3 KTA$E AUNABHIR •JINl Tipini Bekleyiniz "LOADSTAR" "AUSTİN" 2ve 5 Tonluk Kamyonların 1950 modelidir. f Diş Macunu ile fırcalamak olmalıdır.RADYOLİN Diş Macunu dişlerinizin ve ağzınızın sağlığını koruyan antiseptik ve en mükemmel bir vasıtadır. TIJTUM BANKASI T.A.O. Istanbul A'ansı Merkezi İzmir Şubesi Tel: 29702 Tel: 44668 Tel: 5710 Vadcsize <~c 4.5 v e v a deliye daha fazla F A İ Z getiren tasarruf hesablarına 3 NISAN 1950 ye kadar yatırılmış bulunan her 50 LİRA 1 kur'a numarasile 9 NİSAN 1 Aded 2 Aded 20 Aded 20 Aded İ000 500 100 50 T.L. T.L. T.L. T.L. 1950 K~=id"=ine iştirak edecektir. IKRAMIYELER İzmir Beledi e Başkanlığından: 1 2 3 4 5 1 Mezbahada küçük baş hayvan kesim salonu tamamlanrnası. demir ray te^satı ve sundurma yapılması ışı Fen İşleri Müdurlüğündekı ke?ıf ve şartlaşması gereğınce kapalı zarfh eks'ltmeye konulmuştur. Keşıf bedeli 35344.25 lira ve geçici teminatı 2651 lıradır. İ ş n 'halesı 3/4/1950 pazartesı günü saat 15 tedır. İsteklılerin 2490 sayıl1 kanunun tarıfatı dairesinde hazırlıyacaklan tekhf mektublarını ıh^le günü en geç saat 14 e kadar Encümen Başkanlığına vermelen lüzumu yayınlanır. 2 Mezbaha İdare=ınin 1950 yılı içinde ihtiyacı olan l'P bin kılo motorın ile 21000 k'lo benzn Mezbaha Müdurlüğündekı ^artaşması gereğince kapah zarflı eksiltme suretıle satın ahnacaktır. Muhammen bedellerı 50557.50 lira ve geçici teminatı 3778 liradır. 25 aded Duğlas uçak yolcu msrdiveni açık eksltıre usulü îşin ihalesi 3/4/1950 pazartesı günü saat 15 tedir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektubile vaptırılacaktır. larını ihale günü en geç saat 14 e kadar Enrümen Başkanlığına Eksıltme ve ihalesi 6 nısan 1950 taribjnde perşembe çiinü vermçleri lüzumu yayınlanır saat 11 de Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda ya3 Şehir Otelinın bahçe teras kaplamaları işinin yaptınlpılacaktır. ması Fen İşleri Müdurlüğündekı keşif ve şartlaşması gereğince Munammen bedeli 6935 lira 40 kuruş olup teminatı 1040 1ra apalı zarfh eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 49989.45 lira 50 kuruştur. ve geçici teminatı 3750 l'radır. İşın ihalesi 3/4/950 pazartesı günü Vasıf ve şartlar her şün Genel Müdürlük Alım. Satım Ko aat 15 tedir. Bu işe girmek istiyenlerin Fen İşleri Müdürlüğünmisyonunda ve Yeşilköy Meydan Müdürlüğünde gorülebilir. den belge almaları mecburidir. îsteklilerin 2490 sayılı kanunun İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlarile ve diğer ve~ tarifatı dairesinde haz'rlıyacaklan teklif mektublarını ihale günü sıkalar le birl'kte knm^vonda bulunmalsrı ilân nhınur. (3506) ;n geç saat 14 e kadar Encümen Başkanlığına vermelen lüzumu rayınlanır. ' (3287) Ş o f Ö r M a h a l l l : Geniş ve rahat, modern tipfe 3 kişi rahafça oturabilir. (SöfÖr yerı istepe qöre ayarlanobilir) Kapı Kapanınca qörünmeyen basamaklar Gürültüye karşı tecrit edilmiş kilitli kapılar Tozo ve cereyano korşı muhafozalı Arka joför pencereleri ARZUYA GÖRE ı Kalorifer ve buğuyo karjr tertibat Radyo, hova terfibatı tavan v» orko levhaların soğuk ve ıcağa karjı tecrit tertibatı Kopı comları için mentejen navalandırmo comı Müteharrik arka joför comı. Ş a s i v e M o t Ö r : 6 silindir, 68 Fren beygir kuvvetinde 4 ileri v* bir geri vitesli uzun şası 4 tekerlek uzerine idrolik fren terfertibatı ayrıco yardımcı SERVO tioi havo frent ıstenildiği talcdirde çıt» diteransyenı ve aızel .notörlü olarak to teslim edilir. izahat almak için > T E K T A Ş TEKNİK VASITALAR TİCARET T. A. Ş. İSTANBUL Beyoğlu, istikiai caddesi No. 103 Telefon: 41069 Telgraf : VASITALAR Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden: PURO Karamürsel Aslive Hukuk Mahkemesinden: Karamurselin Sarıkum mahallesinden Hasan kızı Fatma Orağın aynı mahalleden olup ıkametgâhı meçhul olarak kendiaine gazete ile ilar.en (ebligat yapılan kocası Mustafa oğlu Abdullah Orak aleyhıne açtığı şıddetli geçinısizlık sebebile boşanma davasının y»rgılaması sonunda tarafiarın boşanmalarına ve davalı kocanın bir sene muddetle evlenmemesıne dair venlen 7 3 950 tarıh ve 949 252 esas 95042 karar savılı ılâmın ^bu hülâsası ilâmın teblıği mahiyetinde olmak uzere ilân olur.ur. A U S T I N'e T H I A U S T I N M O T O R E X P O R T güvenebilirsiniz. L T O B I R M I N O H A M K N O L A N O C O B P O R A T ı O N I K İ N C I D A V E T N A M E BELSAMITOL Bilumum idrar yolları iltihablarında kullanıhr. GOMENTAL TARIM BAKANLİĞINDAN: Toprak İşleri Genel Müdürlüğü teşkilâtı için on aded kamyonet satın ahnacaktır. Kamyonetler Ankara veya Istanbulda teslim olunabilir. Teslim ve tesellüm sartlarına aid malumat Ankarada Toprak İşleri Genel Müdürlüğünden, Istanbulda Ziraat Müdürlüğünden alınabilir. Tekliflerin en geç 10 nisan 950 tarihine kadar bu dairelere yaılmış olması lâzımdır. (3616) N E Z L E İ L Â C I Sizi nezLsden korur ve nszlenizi geçirir. Eczanelerden arayınjz. Hali tasfncvîe Şark Demirjolları İ?letici Kumpan)ası T. A. Ş. 25 Mart 1950 tarihi için. içtimaa davet edilen ŞARK DEMİRYOLLARI İŞLETICİ KUMPANYASI hissedarlar, heyeti umumiyesi nisabî müzakere hâsıl olmamakla toplanamadığından, hİ56edarların i'Sc içtima mevzuu olan aşağıdaki ruznameyi müzakere etmek üzere, 20 Nisan 1950 tarihinde, saat 10.30 da; Şirketin Sirkecideki merkezinde i j timaa davet olundukları ilân olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 1949 senesine aid Likidatörlerin raporu. 2 Murakıb raporu. 3 31 Arahk 1949 tarihinde bilânçonun tasdiki ve Likidatörler zim» metlerinin tebriyesi. 4 1950 senesi için, murakıb tayini ve bunlara verilecek Uhsisatın tesbiti. Esas mukavelenamesinin 25 inci maddesi mucibince, gerek a*âle* ten ve gerek vekâleten. hiç olmazsa on hisseye malik olan her hissedar, işbu içtimaa iştirak edebilecek ve gerek asaleten ve gerek vekâleten malik olduğu her on hisse için. bir reye malik olacaktır, iakat Ticaret kanununun 365 inci maddesi mucibince, nefsinde on reyden fazla cemi edemiyecektir. Reyi vermeğe hakkı olup, bu umumi heyete iştirak edecek olan her hissedar, hisselerini en gej, 12 Nisan 1950 ye kadar, a?ağıda Müesseselere depozito etmelidirler. Ticaret Kanunu ve Şirketin mukavelenamesi ahkâmı mucibince, işbu içtimada hazır bulunacak hisselerin miktarı ne olurs» olsun, y«pılacak müzakerat ve ittihaz edilecek mukarrerat muteber olacaktır. TÜRKİYEDE : Istanbulda. Sirkeci Şirketin merkezinde. AVUSTURYADA : Viyana, CREDİTANSTALT BANKVEREIN Müessesesinde. BELÇİKADA : Brüksel. 48 Rue de Namur, BANQUE DE LA SOCİETE GENERALE DE BELGİQUE Müessesesinde. FRANSADA : p ? r i S ) 1 6 Boulevard des İtaliens. BANQUE NATİONALE POUR LE COMMERCE ET LTNDUSTRIE Müessesesinde. HOLANDADA : Amsterdam, M. TEİXEIRA DE MATTOS Müessesesinde. ISVIÇRF.DE : B â l e B A N Q U E COMMERCİALE DE BALE Müessesesinde. Bâle. MM. E. GUTZWILLER et Cie Müessesesinde. Zurich. Bâle. Ceneve ve StGall'da CREDIT SUISSE Müesseselerinde. Hali tasfiyede ŞARK DEMIRYOLLARI İŞLETICI KUMPANYASI T. A. Ş. Likidatörler Mümessili TEKEL GENEL MUDURIUGU ILANLARI Malzeme A!ım SnbesNen: 1 Mevcud şartnamesi mucibince bir aded Dizel jeneratör grupu pazalıkla satın ahnacaktır. 2 Pazaılık 9 5 950 salı çijnü. saa* 10 da Kabataş Genel Müdür» luk Malzeme Alım Şubfsindekı Komisyonda yapılacaktır. 3 Şartnameleri her gun sözü geçen şubede ve Ankara, Izmir Başmudüılukl'rinde gorulebilir.' 4 isteklilerin bclirli gün ve saatte 1875^1irahk güvenrrie paraîi ve kanuni vesaıkle birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. (3655) İTÜCCARl 4RIN DİKKAT NAZARINP İstanbul Ticarel ve Sanavi Odasından: 4355 sayılı kanunun 33 üncü maridesi odalarda kayıdlı azanm senelik aidatını üç ay zarfında ödemelerini. ak6İ halde bu aidatın üç misli tahtkkuk ve tahsıl olunacağı hükmünü tazammun etmektedir. i 1950 aidatmı henüz ödememis bulunan azalarımızın üç misli tediyeye mahal kalmamak için aidatın son mehlini teşkil eden 31 '3/1950 akşamma kaclar tahsıldar göndermek imkânı bulunamadığından Odamız muhasebe şubesine müracaatle işbu aidatlarını ödemeleri lüzumu arz ve rica olunur. (2623) C~ VIKODIN VIKODIN T A BL E T VIKODIN VIKODIN VIKODIN RUTUBETLI HAVALARDA KULLANINIZ. ÖKSÜRÜK VE B R O N Ş İ T İ G E Ç İ R İ R . HER E C Z A N E D E BULUNUR. Kontrplâk kayın tomruğu istihsal, taşıma ve istif işi Devlel Orman İşlelmesi Karasu Müdürlüğünden: 1 İşletmemizin Camdağ bölsesinde 3 grup halinde dikili dam;ası yapılan holme ve havzalarınrlaki kayın ağaçlarm: A 496 adede denk 1350 M3 sğaçtan takriben istihsal olunacak 900 M3 kontıplâkhk tomruğun kesim. tomruklama ve Ardıçbeli istif ,erine taşıma ve istif işi; B 392 adede denk 869 M3 aŞaetan takriben istihsal olunacak 600 M3. kontrplâkhk tomruğun kf '<" tomruklama ve KurudereMadenvolu istif verine taşıma ve istif işi. C 719 ad=de denk 2200 M3 'ağ^rtan takriben istihsal olunacak 1400 M3 kontrplâkhk toronjfjun. kesim. tomruklama ve Kestanepınan istif verine taşıma ve istii işi ayrı ayrı üç parti halinde açık eksiltmee konulmuştur. 2 Açık eksiltme 31 '3 '1950 Cuma günü saat 14 te Devlet Orman 'şletmrsi Karasu Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yajılacaktır. 3 Şartnamelerinde yazılı boy ve kuhırlarda olan kontrplâkhk omruğun her üç parti içinde beher metre küpünün istihsal, nakil ve tif i«i 20 liradır. 4 Muvakkat teminat % 7.5 hesabilc 900 mctreküplük birinci rup irin 1350 lira. 600 metıcküplük ikinci grup için 900 lira, 1400 metre'niplük ücüncü grup icin 2100 liradır. 5 Açık eksiltme saıtnamesi Ankarada Orman Genel Müdür'üğürrle. istanbul. AdaDazarı. Duzce ve Karasu Dev. Or. İşletme MüuıliıH"!inde eörülebilir 6 isteklilerin muayyen sün ve saatte kanunî belgelerüe birıkte Komisyona »nüracaat'eri ilân olunur. (3316) Pek az kullanılmış Yolculuk dolayısile satılıktır. Galatasaray arkası 3 katlı İstanbul garajı. Tel: 43431 BUICK Güzel bir fırsat ŞARK PEYNÎR MAYASI Mevsim dolayısile piyasaya çıkanîmıştır. Bütün diğer mayalardan üstün ve earantili olan ŞARK PEYNIR MAYASINI menfaaliniz icabı teıcıh ediniz. 1 SAÇ HANGAR İSTİYORUM 4x5 genişliğinde 10x15 metre boyunda acele bir saç portatif hangar istiyorum. Müstamel • olabilir. 41773 e telefon. • İ K İ N C I D A V E T N A M E Kali tasfiyede ŞARK DEMİRYOLL.ARI T ü r k A n o n i m Sirketi PURO TURK TİCARET GebzeCayırova Teknik Bahcivanlık Okulu Müdürlüğünden: Fiatı Geçici Tem. Miktari Eksiltmenin Kımıs C i n s i Klln Saati Lira K r . Şekli 6200 240 10 30 1116 00 Açık eksiltme Koyun eti 150 5000 10.45 562 50 Sığır eti 550 1750 11 00 853 13 Sadeyağ 1000 11.15 255 191 25 Zejtinvsğ 3500 11.30 260 682 50 Turyağ 3500 1145 125 Pirinç 328 13 4000 70 210 00 13.30 M=îkf,r, 4000 60 Kum fasulye 180 00* 13.45 1500 Yeşil mercimsk 60 67 50 14.00 3000 Bulgur 65 14B 25 14 15 1000 Beyaz sabun 112 50 150 14.30 120 500 Yeşil sabun 45 00 Pa zarlık 14.45 Kırmızı mercimek 750 60 33 75 15 00 500 70 Jehriye 26 25 15 15 80000 Ekmek' 41 2460 00 Kapah Zarf 15.30 1 Okulumuzun 195Ö mali yılı yiyecek ihtiyacı, kapalı zarf. açık eksiltmp ve pazarhk surctile eksiltmeye konulmuştur. 2 Her kalem ayrı avr, eknltme mevzuu olup istekliler bunların bir kısmma veya tamamına iştirak edebilirler. 3 Eksiltme. G'4/1950 Perşembe günü Çayırovadaki Okul binasında vukanda hizalarında gösterilen saatlerde yapılaoaktır. 4 Kapal] zarf usulü ile yapılacak ekmek eksiltmesi için 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne uygtın, 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı kanunî vesikaları hâmil olarak hazırlıyacak teklif mektublarınm ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilmiş olması, veya bu saatte Komisyonda bulunacak şekilde postaya verilmiş bulunması şarthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ' 5 Açık eksiltme veya pazarhğa girecek olan isteklilerin, t e minat makbuzu, yeni yıl Ticaret Odası vesikası veya ruhsat ünvan tezkerelerile belli saa^te kcmisyona müracaatleri. 6 Şartnameler resmi tatil günlerinden başka her eün okulda görülebilir. j Soğuk alma neticesinde başlıyan göğüs nezlelerinde. bronşit, boğmaca ve kızamıl' öksürüklerındç pek tesirli bir ilâçUr. Her Erzanede btılunıır. Divanyolu Xo. U l 113. OKSURUK SURUBU Dr. İHSAN SAMİ Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Ücüncü Sube Müdürlüğünden: Eksiltmeye konulan iş: 1 Manisa Su işleri f'çüncü Şube MiHür'üğü bölgesi içinde buunan Tuı gudlu Irlamaz deresi kıyı tahkimatı inşaatı olup tahmin edien kesif bedeli fiat birimleri esası üzcrinden 185954» lira 92 kuruştur. 2 Eksiltme 17 4 950 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 e M.nisada Su İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan Eksiltme Komisyonu Odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 istekliler eksiltme şartlaşmasını. sözle'şme tasarısını, özel eknik şartla^ma fiat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık işleri genel şartlaşmasını ve su işleri umumi, fennî şartnamesini 465 kuruş kar;ıhğında Su işleri Ücüncü Şube Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10547 lira 75 kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan di:er bir işi muvaffakıyetle başardığuu veya idare ve denetlediğini ispata yarpr belgelerile birlikte eksiltmenin yapılacaği günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Manisa Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğüne başvurarak bu i'şüı eksjltmesine girmek için yeterlik belgesi almaJarı ve bu belg«yi göstermeleri şarttır. 5 isteklilerin teklif mektublarını ikinel maddede yaşlj saatten bir saat öncesine kadar Su İşleri Ücüncü Şube Müdvirlüğünde Eksiltme Komîsyonu Başkanlığına makbuz karşıhğında vermeleri lâzımdı> Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3424) 7 Çavırovava eelmek için Haydar^.^dan har?ket eden 7 30 ve Anadolu cihc'ınden aMecskier i£ın 10.10 da Çayuovaja gelen Adapazarı posta treni vardır. (3?79) 25 Mart 1950 tarihi için. içtimaa davet edilen ŞARK DEMIRYOLLAPI hissedarlar heyeti umumiyesi nisabı müzakere hasıl olmamaKia toplanamadıŞından. hissedarların ilk içtima mevzuu olan aşagıdakı ruznameyi müzakere etmek üzere. 20 Nisan 1950 tanhınde saat 10 da. Şırkeün Sirkecideki Merkezinde içtimaa davet olundukları ılan olunur. RVZNAMEİ MÜZAKERAT 1949 senesine aid Likidatörlerin raporu. 1 1 9 5 0 Yıh içinde, 2 Murakıb raporu. 3 31 Arahk 1949 tarihinde bilânçonun tasdiki ve Lı ııdatorler zımBANKAMIZDA BİR HESAP AÇINIZ. metlerinin tebriyesi. 4 1950 senesi için", murakıb tayini ve bunlara verilecek tahsısatm A) 100. (100 LİRALIK İKRAMIYE ÇEKILIŞLERINK tesbiti. IŞTIHAK edebilmek hakkını kazanmış olacak, Esas mukavelenamenin 49 uncu maddesi ahkâmına tevfikan, heyeti umumiye. gerek asaleHen ve gerek vekâleten. asgari 20 hisseye maB) HESABIMZIN* getireceği MTJSAİT F A I Z ' den lik olan hissedarlardan mürekkebdir. islifade etmiş bulunacak, Heyeti umumiyenın beher azası. asaleten ve gerek vekâ.eten, C> HESABINIZIN FAÎZÎNI G E L I R V E R asgarî her 20 hisse için. bir reye malik bulunmaktadır. Maimafih, 10 G I S İ N I ödemekten kurrulacaksımz. reyden fazla reyi nefsinde cemedemez Reye hakkı olan hissedarların. işbu alelâde içtimaa iştirak ermesini arzu eden kimselerin. esas mukavelenamenin 54 üncü maddesine ÇÜNKÜ tevfikan. nihayet gelecek 12 Nisan 1950 tarihine kadar, hisselerini aşağıda gösterilen yerlere tevdi etmeleri lâzımdır. 1 5 Ticaret Kanunu ve Şirketin mukavelenamesi ahkâmı mucibince, işbu içtimada hazır bulunacak hisselerin miktarı ne olursa olsun. yapılacak müzakprat ve ittihaz edilecek mukarrerat muteber olacaktır. Küçuk alacaklı hes^bların 1950 jılında t a h a k k u k edecek TÜBKİYEDE ! İstanbul. Sirkeci Şirketin merkezinde. olan Faizinin G E L I R VERGISİNI ödemektedir. AVUSTURYADA : Viyana. CREDDITANSTALT BANKVEREIN Müessesesinde BELÇİKADA : Brükselde, 48 Rue de Namur. BANQUE DE LA SOCİETE GENERALE DE BELGIQUE Müessesinde. FRANSADA t Pariste. 16 Boulevard des İtaliens, BANQUE NATTONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE Müessesesinde. Pariste. 9 Boulevard Malhesherbes. R. de LUBERSAC MüessesesinHe. İSVİÇREDE •î Bâle'de. MM. E. Gl\TZWILLER et Cie MüesSellüloz Sanayii Müesse5emiz ihtiyacı bulunan ve aşağıda cins vtf sesesinde miktarı yazılı matbaa malzemesi için teklif mektubu ahnacaktır. Bu Bâle'de. BANQUE COMMERCİALE DE BALE husuFta iz?hat Müessesemiz 7 nci grubundan istenebilir. Teklif z«rfMüessesesinde. larının en ?eç 3/4 950 günü akşamına kadar verilmesi ve işörak edecek ZURICH Bâle Ceneve ve StGall'da, CREDIT firmaiann v«znem»ze 1000 ^ lira teminat yatırması rica olunur. (3798) SUISSE Müesseselerinde. Çizgi liste mucibi pirinçten 630 Kg Hali tasfiyede Hurufat liste mucibi pirinçten 600 Kg. ŞARK DEMİR1OT.LARI İŞLETICI KUMPANYASI T. A. Ş. i,Matris Intertip makinesi için liste mucibi • 8000 Aded Likidatörler Mümessili BANKASI Sermayesi T.L. 4.400.000 İhtiyatları T.L. 1.876.000 TÜ '' T İ 0 A R E 7 6ANKAS1 Teklif İsteme İlânı Sümsrbank Alım ve Satım Müessesesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog