Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 29 Mart Marshall plânından alınacak gemiler Baştarafı 1 inci sahifede velini tetkik ederek bir karara varacaklardır. A\Tupa firmalan, bu siparişe karşı büyük rağbet göstermişler, müteaddid İngiliz, Fransız, Holanda, Danimarka. Belçika, İsveç, İtalyan, hattâ Alman firmaları tekliflerini ve iptidaî proje ve plânlarıru göndermişlerdir. Komisyon, vaktin darlığı yüzunden bu teklifleri kıymetlendirmek için geceyarılarına kadar gayet teknik ve son derece tarafsız bir şekilde çahşarak bu mühim işi ikmsl etmiştir. İlgililerin ifadesme göre şimdiye kadar, Devlet Denizyollan tarafından ısmarlanan gemüer için, müteaddid ecnebi firmalar tarafından yapılan tekliflerin hiç biri bu derece teknik ve fennî bir elekten geçirilmemiş ve hiç bir zaman bu kadar tarafsız da\rarulmamıştır. • Bu tetkikler neticesinde verilecek siparişler şunlardır: Vapuriar 1 2 tane 2500 dedveyt toniak, azamî süratleri 21, servis süratleri 19 mıl olan büyük yolcu yük gemisi. Bunlar 165 birinci mevki, 135 ikinci mevki, 300 yataklı üçüncü mevkile 100 güverte yolcusu taşıyabileceklerdir. 2 3 tane 500 dedveyt tonluk ve 17 mil süratli Marmara tipi yolcuyük gemM. 3 3 tane 1700 yolcu taşıyabilecek kabüiyette. Ülev tipi, fakat 1618 mil süratli şehir hattı vapuru. 4 , 4 tane 500 kişilik, azamî 14 mil süratli şehir hatü vapuru. 5 2 tane 500 kişilik azamî 12 mü süratli Izmir körfez hatü vapuru. 6 2 tane 250 kişilik ve 12 mil süratli Üsküdar Beşiktaş arasında işleyece* küçük şehir hattı vapuru. 7 2 tane 12 mil süratli ve 40 a yakın motörlü nakil vasıtası taşıyabilecek büyüklükte araba vapuru. Bu araba vapurlarının ana güvertelerinin altında ikinci mevki ve üstünde de birinci mevki yolcu salonlan buluaacaktır. Prof. Juliet'nin dünkü konferansı İstanbul Onlversitesl» Hukuk Fakültesjıın davetlısi olarak {«hrimize gelen Parıs Hukuk Fakultesl Dekanı Prof. Juliet de la Morandıere dun »aat 16 da Hukuk Fakultesınin sekiz numaralı dershanesınde «Fransız Medenî Kanununun Heformu» mevzuunda vermisür. Konferansı kalabahk bir gençlık kutlesı alâka ile takib etmlştır. OKUYUCU MEKTUPLARI 8 2 tane 12 mil süratii, küçük araba vapuru. Bunlar daha az miktarda motörlü nakil vasıtası taşıyacaklardır. Hayriye Ülküsel adında bir Liman vasıtalan okuyucumuzdan şu mektubu alIsmarlanacak muhtelif liman va dık: sıtalan da şunlardır: «Üç aylığımı aldıktan sonrs 1 tane 700 beygir kuvvetinde, 3 bir dolmuşa binerek eve dontane 400 beygir kuvvetinde, 8 tane düm. Kamerhatunda taksıden 150 beygir kuvveürde olmak üzere indikten ikı dakıka sonra koltu12 romorkör; 1 tane 300 tonluk su ğumda taşıdığım çantanın yerıntankeri; 4 tane 100 kişilik amele de yeller estiğini gördüm. Çanmotörü, 4 tane kılavuz motörü, 4 tane palamar motbrü, 1 tane dalgıc tamı takside unuttum. Fakat ne motörü, 1 tane 5 tonluk. 1 tane 10 şoförün yüzune, ne taksinm nutonluk yük kaldırabilecek prizman marasına, hattâ renğme dıkkat etmemıştım. Polise başvurduğum yani yüzer vinc. zaman bir ipucu vermen n imKazanlar kânı yoktu. Üç ayhğımdan başka, Devlet Dcmzyollarmın elinde çantamda, bir elmas küpe, bn mevcud bulunan ve kazanları yenilendiği halde bir mücklet daha elmas yiizük ve bir elmash saat çahşabilecek vazirette o'an dcniz vardı. Z3rarım; şoyle böyle, ıki hatları gemileri icin 16 tanâ muh bin liradan fazla idi. 5099 nurraralı taksinin 10980 telif büyüklükte kazan. sicil numaralı şoforü Mehmed Kıyı emni> eti vasıtaları İdarenin Kıyı Emniyeti Mudürlü Özdemir, arabasında bir müşteâü için Liverponl tıpı 1 tane can risine aid çantayı gorür gormez, kurtaran motörile eene Kıvı Em beni bulabılmek için çantamdaki niyeti Müdürlüğü için 3 tane sahil maaş cüzdanımla Malmüdürlüğüne müracaat ediyor. Adresimi feneri. Muhtelif Avrupa firmaları bu ıs alıp yola düşüyor. Fakat hane marlanacak gemilerle liman vasıta numarası yanlış olduğundan evlarının vesairenin hepslrü vapmağa velisi gün geceyarısına kadar betalib olmamışlardır. Her firma ken ni arıyor ve sora sora evımi budi ihtısasma dahil olan genileri ve luvor. Beni arabasına bindırip vasıtalan yapmak üzere teklif ver doğru kendi evıne götürüyor. Emiştir. Meselâ Alman tezgâhları şıne teslım ettiği çantamı bana Müttefikler tarafından 7500 tondan iade ediyorlar. Bir taraftan da büyük ve 12 milden fazla süratli çantamı aramakta olan zabıta ile gemiler vapmaktan menedildikleri kavuşuyoruz. Hepimiz, bu doğicin büyük veya süratli gemi için ruluk ve civanmerdlik timsali değil, küçuk vasıtalar için teklifte şoföre hayran olduk. Kendisine bulunmuşlardır. Gemiler için An bu mektubumla bir kere daha saldo da ve başka bir İtalyan fir teşekkür etmek istiyorum.» ması da teklif vermiştir. Kötü bir şaka Marshall plârunın tiraj haklarınKaragümrükte oturan okuyudan faydalanmamız için muayyen bir müddet konulmuş olduğundan, cularımızdan biri şunları yazteklifler Ankarada süratle tetkik maktadır: »30 senedenberi Karagümrükedilecek ve vanlacak karar üzeıine hangi firmalar intihab ve tercih te doktorluk yapan Ali İsmaıl olunursa onların temsilcileri ve Tarkanın vefat ettığine dair çımühendisleri İstanbul» davet edi karılan çayialar, bızi çok üzdü lerek yapıHcak müzakerelerden ve muhitte fena bir tes r yapasonra, gemiler ve malzeme sipariş rak derin bir teessür uyandırdı. Efkârı umumiyenin tercümam edilecektir. olan siz gazetecilerden, böyle köTürkiyc İsrail ticaret anlaşması tü şakalar yapılmaması içın yurd daşlarımızı ikaz etmenizi muhitemaslan timiz namına rica ederiz.» Türkiye il« Israll arasında akdedilmesı arzu edilen Ticaret andlaşmasısının zemlnını hazırlamak ve alâkalı Turk makamlarile temaslarda bulunmak üzere sehrlmize gelen ve Ankaraya gıden Israıl Dış Işleri Bakanhgı Dış Tcaret Dairesi Baskam yardımcısı M. Moche Bartrum, dun sabah Istanbula aonmuştur. M. Moche Bartrum Ankarada Dış tşlen ve Ticaret Bakanlığı ile temaslar da bulunmuştur. Israjl Ticaret delegcsinin Ankara temaslarının iyt neticeler verdiğı anlaşılmaktadır. Buna rr.ukabü lki memleket arasında imzalanması istenen muahedenin gecıkeceği soylenmektedir. M. Bartrum bugün uçakla memleketine donmektedır Bllâahare muzakerelere devam etmek üzere tekrar Türkiyeye gelecektir. Bir şoförün gösierdiği doğruluk ve civanmerdlik , GUY KIZIL \nnıu MADÎSON RORY Amansız bir mücadele Sonsuz bir fedakârlık. Kızıl derililerin vahşi hücumu. BUGÜN Matin^lerde YILDIZ SINEMASINOA CALHOUN Bir Yunan tiyatro frupu geliyor Cumhur Başkanı bugün Malatyaya hâreket ediyor Baştaraft I inci sahifede dakikaya kadar imkân verilmesi için bu kayıd da kaldırılmıştır. Yoklama kurullarmda aday seçilmek üzere C.H.P. teşkilâtına vaki olan müracaatlerin artarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Öğrendiğimize göre, Ulus muharrirlerinden Cemal Zeki Gencosman da mahalî parti. jkeşkilâtma müracaatie Elânğdan âdaylığını koymuştur. C.HP. İi milletvekilrerinden bazıları şimdiki seçim dairelerinden başka yerden aday gösterileceklerdir. Bu arada Hasan Âli Yücelin Samsundan namzedliğini koyacağı şayidir. Tokat milletvekili Recai Gürelinin Muğladan adayhğının sağ lanmasına çalışılmaktadır. C.HJP. adma Muğladan aday gösterilecekler arasında emekliye ayrılan eski Muğla Valisi İbrahim Etem Akıncı ile İİ başkanı eezacı Etem, Mılâstan avukat Salâhaddin veya Dr. Sezai, Bodrumdan Dr. Mümtaz ve Fethiyeden Baha Şıkmanın isimlerinden bahsedilmektedir. İbrahim Tali' adaylığını koymıyacak Milletvekıllıği istemiyenler arasında adı geçen Elâzığ milletvekili İbrahim Tali', dün bunun sebebini izah ile rahatsız olduğunu, bu münasebetle C. H. P. Başkan vekili Hilmi Urandan bu seçimlerde aday gösterilmemes>ni rica ettiğini bildirmiştir. Faik Yargıcıya yapılan müracaat Amasyalılar adına bir heyet, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. Faik Yargıcıyı makammda ziyaret ederek kendisini bu devre Amasyadan milletvekili seçmek istediklerini ve bu hususta müzaheretini rica etmişlerdır. Dr. Faik Yargıcı, Amasyalı hemşerılerinin gösterdikleri alâkaya müteşekkir kaldığını, fakat, bu hususta şimdilik bir karar vermediğini söylemiştir. Ispartada İsparta 28 (Hususî) İlimiz C. H. P. ve D P. adayları yüzde 95 e yakm bir ihtimalle belli ol« mcştur Halk Partisinden, eski milletvekilleri olarak Kemal TurarL, Said Köksal, Kâzim Aybar, avukat Tahsin Argun, Fe\zd Çelik ve Eşrdir Fahri hemserisi M. Kemal Öka gösterilmektedir, D. P. adayları da şunlardır: Kemal Demiralay, Dr. Tahsin Tola, Dr. İrfan Aksu, Said Bilşiç, profesor Abdullah Türkmen ve Tevfik Tığlı. Ispartadan 5 milletvekili seçileceğine göre, her iki partiden de ba« zı adaylar feda edilecektir. (SEPİA COLOR) (YURD FİLM) İzmir Belediye Başkanlığından: 1 Karşıyakada ıstasyon mevdanının tanzim ve parke taşlarla tefrışi işı Fen Işleri Müdürluğundeki keşif ve şartlaşmaîi gereğince açık eksiltmeye konuîmuştur. Keşif bedeli 26.635 lıra ve geçici teminatı 1998 lıradır. İsteklılerin teminatlarını Belediye veznesıne yatırarak makbuzlarile ihale tarihı olan 3/4/950 pazartesi günü saat 15 de Encümene başvurmalan. 2 Eşrefpaşa mahallesinde Eşrefpaşa caddesinin Hatay" caddesile Eşrefpaşa mmtaka binası arkasındaki kısmın genişletilmesi ve parke taşlarla tamiri Fen İşlerı Müdürluğundeki keşif ve şartlaşması gereğince açık eks ltmeye konuîmuştur. Keşif bedeli 17.793.87 lira ve geçici teminatı 1335 liradır. İsteklılerin teminatlarını Belediye veznesıne yatırarak makbuzlanle ihale tarihi olan 3/4/950 pazartest günü saat 15 de Encümene başvurmalan. 3 Karşıyaka Aksoy mahallesi 1748 sayılı sokağın zift kaplama ile esaslı tamir ışi Fen İsİPri Müdürluğundeki keşif ve şartlaşması gereğmce açık eksıltmeye konuîmuştur. Keşif bedeli 21.500 lira ve geçici teminatı 1613 liradır. İsteklılerin teminatlarını Belediye veznesine yatırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 3/4/950 pazartesı günü saat 15 de Encümene başvurmalan. (3288) Yani Sparidis Keti Veroni Mayıs başlangıcında Muaramfr Karacanın temsillerı hitarnında Maksım T:}'atrosuna büyük bir Yunan trupu gelecektir. Angilos Mavropulos idaresındeki bu trup ta Yunanıstanın en büyük operet artısti Keti Veroni ile gene en meşhur komiklerinden Yani Spesidıs bulunmaktadır. ALENÎ TEŞEKKÜR Dokur senedenberi çekmekte cldugıım m:de uııırm teşhis edm Hayd=ırpasa Nunvjnc hs^'.presme havale eden h?m$ehrım Dah l n e Mutehassısı Doktor Mustafa Arıf Sa^ğa Ha\darpaşa Nu rr.ure ha«tanesırde uç saat 15 dakik oe\?m eden amtli\atım neticesınd beni yenıden hayata kavuşturan kıy met'.i Operator Doktor Selâhaddm Akele. hemjehrım Ası?tan Dokior Ssım lenç«oja ve amelıyatım esnasında, benden ıhtırmm ve \ardım!srını e«ir Eemıyen dığer ası^tan aTkadaşlarıma aleni teşekkuru bır borc bıhrım. Cerzeli Cazi Ersoy Bır me;'ale idı «ondu. HepimHn yu re'inı keder ve elemle do'durdu. De ğe.*lı aıle bu\u*umuz. u^tad Qo IIKBAHARIN EN CAZİB SEYAHATİ s/s TARSUS 5 \İS \\1>A Islanbul İzmir Pire İskenderiye ve Beyrut arasında 15 GÜN sürecek fevkalâde cazib ve eğlenceli seyahate tahsis edilmiştir. Lüks ve en modern tesisatı havi yolcu gemisi Dr. MUSTAFA TALÂT ÖZKANın Bv.yuk Saniimızın emrine icabe» eftlî ana kadar, derın bir ılgi ve ıhtımamla tedav.sıni tak.b <den «avın Üstad Profesor Dr. Gereral Tevfık Ssğlama, tam bır feragatle. hekımlığın gerektır dığı şefkat. muhabbet ve derın haza le tedavmne ıtına gosteren deserll Dr. Cevdet Alkavaya. değerli Dr. Sırrı Alıclıya ve censzcsınde buhmmak, sozle ve yazı ile ya<;ımızı paylasmak lutfunu esırgemnen akraba. «hıbba \ e%ıdds\«ı içten teşekkurlerimizı suna rız. Ken'Ticsı: Lnmltı Ulubay Damadı: Fnrıs Vlubay * * * ve Tekcl Genel Mııduıluğü Muayene kum;syonu uyelığınden emekli ejlm, babamız Unesco'nun tabiî ilimicr mütehassısı şehrimizde Unesco teşkilâtının tabiî ilimler mntehassısı Dr. Tromp dun şebnmize gelmıştır. Mısırdan gelen mutehassıs. Yakınçarktaki tabit ılımler nrofesorleri arasında irtıbat kurmakla meçeul olaciktır. Mr. Trnmp, birkaç gun sonra İrana gıdecektlr. Gidiş Döniiş ve grup biletlerinde ienzilât Akdenizin en güzcl mcvsiminde yapılacak olan bu fevkalâde sejahat csnasında kkcnderiyede üç, Beyrutta Pire ve Izmirde biıer gün kalabilecaksiniz. Iskcnderiye ve Beyrut için eşyayi ticariye kabul olunur. Denizjolları İstanbul Merkez Acentalığı yabancı scfcrler gişesinden izahat ahnız. Tcîpfon: 42362 HAYRİ ACETin vefatı dolayiFile gerek bızzat gelmek lütfunda bulıınan gerek telgraf. mekttıb ve telefonla tB2i>ette bulunan akrsba ve dostlarımıza mukabelede bulunmağa teessurumuz luanl olduğundan bu hususta gazetenııin delâletim rıca ederız. Nevbcr fl'et, Kfmran Aet, Selına Eıker. Mu'ı d'' v Fti rr Rizeden adayhklaruu koyanlar Rize (Hususî) Şehrimiz seçim il kurulu hazırlıklarını tamamlamıştır. Mülhakattan ılimize gelen haberlere göre, buralarda seçim faaliyet ve propagandaları daha şimdiden başlamıştır. Bu cümleden olmak üzere milletvekili adaylığı için çok kuvvetli namzedlerin isim ve şahıslarından bahsedilmektedir ki, bunlardan ikisi seçime bağımsız olarak katılacaklardır. Partıler tarafından da destekleneceklerı ısrarla söylenen bu adaylardan Hususî teşebbüse açılacak kredl biri, halen Bursa Cumhuriyet Hukumetın Danimarkadan temın etSavcısı İzzet Akçald;r. Rizenin mı$ oldugu 2 000 000 dolarlık tiraj hakÇayeli halkındandır. Mahallî hal kının hususî teşebbüse kredi surebla intikal ettirılmesi ve suretle İzmirde kın sevgisini kazanan İzzet Ak bir çimento fabrikasıbu kurulması h a i . çal, adlıyemize muhtelif yargıç kmda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı« ve savcılıklarda bulunmak sure nın İstanbul Ticaret Odasına gönder» tile 24 yıl hizmet etmiş, İmralı mis olduğu yazılann muhteviyatı Oda. ca hususî sermayeye Cezaevinin tesıs ve inkışafında bakımından cazib sağladıgı menfaat görulmuştur. Bu büyük başarıları görühnüştür. münasebetle bugun saat 15 te bu mevDiğer kuvvetli aday namzedle zuda bır toolantı yapılacaktır. rinden biri de Samsun Bayındırhk Müdürü yüksek mühendis Tevfık İleridir. Tevfik İleri uzun seneler İstanbul Üniversitesi 28 Mart 1950 Talebe Birliği Başkanlığında bulunmuş, hıtabet kudretile taAcılış Kaoanu 1 SterUn 7.S4 50 7.84 nınmış bir muharririmizdir. Par100 Dolar 280. 280 tıli, partisİ2 büyük bir ekseriyet 100 Fransız frangı 0.80 0.80 tarafından tutulan bu iki ma100 Liret 0 44 128 0.44.128 nevver Rizelinn adaylıklarını 100 tsviçrt r a n p 64 03 64.03 koymalan ıçın kendılerine mü100 Florin 7368.40 73.68.40 100 Belcika rrangı 5.60 $.60 racaat olunmuştur. ' KOICS V Geçen seneki yapağı ihracatımız Geçen sen« yapılan yapağı ihracatı evvelki seneye .tisbetle daha az mıktardadır. Bunda Istıhsalin azhğı ve yerll fabrikalarımızın yapağılanmıza gosterdığı rağbetın de tesiri olmusrur. Geçen sene 322 lıra kıymetinde 164 bin kilo yapa|ı ihrac edilmıştir. Halbukl 1945 yılmda 825 bln liralık yapağı ihrac edllmlstır. Eskişchir felâketzedeleri için verilccck konscr Gazetrcılcr Cemıyetımn hıvamesinde Eskışehır Yuksek Tjhsıl Derneğı, felâ. kctzedelere vardım maksadıle 7 nısan cuma gecesı Atlas sınemasında btr Turk musıki'i konserı tertıblemistir. Bu komere tam kadrosıle Konsevatuar Icra Hevetı iîttrsk ettığı gıbı Safıye Ayla. Necmi Fıza Ahiîkan da solUt olarak katılacaklardıı. Bıleticr. A<Us gışesı \e Gazetecıler Cemoetınde gatılmaktadır. Dığer taraftan E5lcı;ehir felâkebedelçrı ıçın ^apılmakta olan jardımUr devam etmektedır. 10 nısanda ıane defteri kapatılarak toplanan mıktar Erkışehire sarfedılmek uzere umumi vardım komısyonuna teslım edilecek. tır. İstanbul FİLÂRMONİ DERNEGİ 1M9 1950 mevsimi aboneman senfonik konser Şcf: CEMAL REŞIT REY S OL I S T : Fr?n3iz viyolonsel üstadı PIERRE FOURMER Programda : Tomruk bictirilecek Dursunbey Millî Eğitim Eksiltme Komisyonundan: 1 Dursunbey îlcesi merkerinde muhtelif illere aid mevcud 5392 metreküp tomruğun şartnamesıne göre mamul kereste hal nde bıçtirılmesi işi kapah zarf usulü ile eksıltmeye çıkarılmıştır. 2 Tomruklarm istif yerlerinden biçme tesislerine kadar taşınması ve verılecek eb'ada gore metreküpünün imâl ücretı 21 liradan 56616 liradır. 3 Geçici temınat 4246 lira 20 kurustur. 4 İhale 3 Nisan 1950 Pazartesi günü saat 15 te Dursunbey Millî Eğitim Memurluğu dairesınde yapılacaktır. İsteklılerin teklif mektublarüe geçici teminata aıd Banka mektubu veya Malıye veznesınden alacakları teminat makbuzlarile Ticaret Odası ve Bclediyeden alınmış belgelerini muhtevi zarfları ihalp günü saat 14 e kadar Dursunbey Millî Eğitim Eksiltme Komisyonu Başkanlığına tesl'm etmelen lâzımdır. 5 Posta ile gönderilen zarfların gelişindeki gecikmeler kabul edilmez. 6 İstekliler bu işe aid şartnameleri Ankarada Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünde, Af>ron, İzm r, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Kırsehir Mılli Eğitim Müdürlüklermde ve Dursunbey Millî Eğ tim Memurluğunda görebilirler. Fournier'in orkestra ile konseri Frensız viyolonsel üstadı. Cemal Resid Bey idaresınde Filârmoni Dern e p senfonık oTkestrası ile yarın saat 1? 30 da bir konser verecektir. Programda Boccherini ve Dvorak konçertoları vardır. Biletçiyi bıçaklıyan zorba yolcu Evvelki gün Beyazıdda tramvay Içlnde b!r hâdise olmu;, yolculardan biri bilet parası yüzunden biletçiyi bıçak. lamıştır. Hâdise şudur: 28 numaralı Aksaray Ortak5y tramvayı evvelki akşam Bevazıddan kalkmış Divanyolu iştlkametınde ilerlemeğe bajlamıştır. Bu sırada tramvaya bînen yolculardan Bayram Hergüner kendlsinden bılet parası istıyen bıletçl Receb DoSffnere kufrermış. üstelik bıçağını çekerek adamcağızı yaralamıştır. Yaralı biletçi hastane.Ye kaldırılmış, Bayram hakkında takibata bsşlanmıştır. Boeec Herini ve Dvorak KONÇERTOLARI SARAY^da YARIN Saat 18.30 da Bılctler gişede satılıyor. Piyasaya aid rapor tç piya^ada. fahiş kâr temini yolun<U hareket edenlerin yaratmak istedık^sri sunî pahahlıktan bahseden Tacoru dun neşretmiîtık. Piyasads çok dıkkstlice yapılmış bir etudün mahsulü olan bu rapor İstanbul Bolgesi Ticaret ve Ekonomi Mudurluğunee hazırianmıştır Mudurluk, Eakanlığın bu rapor uzennde, duracağını ve nasıl hareket etmek gerektiğini yakmda tebbg edeceğini biltürmektedir. Dunku nushamızda bir •tertib hatası olarak rarorun Ticaret Odası tarafından ha. zırlandığı yazılmıştır. Şehir hallan \apurlaruıın Belcdiycye dc\ri mevzııubahis Şehir hatları vapurlarımn Den.zyol'.irı Idaresınden alınajak I?tanbul Beledıjesıne verıleccgı hakkında bazı haberler dolaşmaktadır. Beledı\e Başkanı bu husufta ademi malümat beyan ermokt^dır. Maamrffıh senelerdenberı Şehir Mechsınce bu arzu ızhar edılmektedır Sıındı Deni2\ollarmın elinde gehr getırmnen bu muefsese ekono. mik idare cdıldığı takdirde bir haylı kâr temın edecektır. KON Cezalandınlan deniz vasıtalan Liman kontrol memurları muhtel f ekipler halinde Boğazicmde ve Haliçte denız sevruseferıne riayet etmi'en ve techızat ile murettebatı eksık ol«n 15 motor ve yelkenliyi cezaya çarptırmıslardır. Bu akşam saat 9.15 te ATLAS'ta BARUGH LİFTMAN ve D. P, adayları hakkında şimdilik kat'î bır malumat alınamamakla beraber, muhalefet partisi namzedleri arasında avukat Osman Kavrak ve hâlen İstanbul Ahkâmı Şer'ıye Yargıcı olan Şahin Şahinler vardır. Izmirde Izniir 28 (Telefonla) D. P. İzmir İl merkezine mılletvekılliği adaylığı için müracaat müddeti bu akşam sona ermiştir. Müracaat etmiş olanlar hakkında mufassal dosyalar hazırlanmaktadır. Bu dosya ilçe merkezlerine gönderildıkten sonra 17 İzmir milletvekilinin 3 adayı genel merkez tarafından gösterileceğ, için dığer 14 aday hakkında yoklama yapılacaktır. Şehrimizde sceim hazırhkları C. H. Partisi İstanbul teşkilâtı, seçimlerin yaklaşması münasebetile faaliyetine hız vermiş, bu arada yeniden yırmi tane hoparlör tesisatı s:pariş etmiştir. Onümüzdeki haftadan itibaren İstanbul milletvekilleri Partinin hususî arabalarile ilçelere giderek seçim propagandasına ba§layacaklardır. ' 100 100 100 100 Drahml ÇekosJovak Isveç Kur. Eskudes 0.01.876 0.01.876 Kur. S4.12.50 64.12.50 9.73.90 9.73JO Esham ve Tahvilât % 1 faizli tahviller Alıj Satıı Sıva» • Erznrum 1 21 15 Sıvas Erzurum27 21 15 1941 Demiryolu 1 21 20 1941 Demiryolu n 20.85 1941 Demiryolu m 21 78 Mllll Müdafaa ı 21 45 Mılll Mudafas n 2178 M11U Müdafaa m 20 60 rv 21.20 Milll Mudafaa Kalkınma istikrazı 1 98 50 Kalkınma Q 99 98 50 Kalkınma m 96.50 1940 Demiryolu IV 98. 1948 Tahvili I 98 85 1948 Tahvill II 98 25 4 1/5 fsfzll 1949 1933 Ergan! 1 1938 tkramıyeU Mılll Müdafaa I Demiryolu IV Demiryolu V Resad Gulden Cumhuriyet tngillı Kulce 23 20 21.50 21 15 97 75 99.15 4310 38 90 39 90 5140 587 21 15 21.15 2120 20.85 21.76 21.45 21.78 20 60 21.20 96. 99 98 50 96 50 98. 98 «5 98 25 23.20 21 50 21.15 97 73 99 15 43.20 39 40. 51.50 587 6 faizli istikraziar 5 faizli ikramiyeliler Sarraflarda altın fiab As. Pos. 10825 Komutanlığı Adli ÂmirMğlnden: Cezaevinden kaçmaktan sanık Hüseyin oğlu Kesan doğumlu Gülsiırnden doğma Üiküdar Valideiâtik, Toptaşı caddesi Hayrettincavuş mahallesi 13 numarada oturur. aynı yerde nüfusa kayıdlı, arabacılık'a mustegil Ali Atmaca hakkında Komutanlık askerî mahkemesince müsnet suçtan ötürü müttehaz karar kendisine tebliğ edilmek üzere ara• rulmış ve fakat bildirilen adreste bulunamamış olduğu böylece tebligats . salih ikametgâhmm tesbit edilmesi yüzunden tebHgat yapılmamakla . veriîen hükmün bir suretinin C.MU.K nun 271 inci maddesi gereğince rnaKkeme divanhanesine asıldığı gibi bu ilânla da 45'30593 sayı ile Harbiyedeki Adlî Âmirliğe basvurarak 15 gün zarfmda kanun yjllarmı tevessül ermediği takdirde verümis olan hükmün kesinleşecoği bildi. rilır. (3910) As. Ad. Yargıç Adlî âmir Turgut Tonuç As Pos 10S25 K. Korgeneral Şükrü Kanadlı Buğday fiatlarında indirme yapılacak Toprak Mah'ullerı Ofısi tstanbul rubesı Muduru Enver Gureli Ankarada Geıiel Mudurhıkle temaslarda bulunmaktadır. Haber aldığımi2a gore, bu temaslardan sonra Toprak Ofısın sat. makta oldugu busday fıallannda yemden tır mıktır tenzılât ;, ap'ılacsk'ır. 1 Hastanemizin 1950 yılı bir senelik ihtiyacı bulunan cins ve miktarlarıle muhammen kıymetleri ve muvakkat teminat İstanbul Asliye 6 ncı Hukuk Değirmenimizde kullanılmış Vals topları satılacakhr. İstcktutarları yazıh bulunan yiyecek, içecek ve yakacak ihtiyaç* D. P. İI kongresi yarııı Yargiçlığından: lilerin malı görmek ve kapah zarfla fiat tekliflerini büdirmek ları 16/3/950 gününden itibaren 15 gün müddetle açık ekbaşlıyacak 949/lî« siltmeye çıkarılmıştır. üzere 15 Nisana kadar Fabrikamız Mudürlüğüne müracaatleri D. P. tl kongresi yarın saat 10 da Davacı: Taks'm Kıi'tal hanında Mu2 Eksiltme 3/4/950 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat lö rica olunur. ba5İıvac=ktır. Kongre ıcın butun h a . hcrdıs Burhanın Pvınde mukim Firnat da Hastanede teşkil edilecek komisyon huzurile yapılacakzııhklar tarnamlaıımiftır. Ses TıyatAkman tarafından kocası Ankarada Issunda yarıl.cak kongrede bulunacak tır. Taliblerin belli gün ve saatte teminat makbuzlarile hasnetp<aşa M. Uzunyol Ozen oteîinde No. olan D. P. Ba.skanı Celâl Ba>ar muhv . . % 12 de taksi şoforu Hamdi Akman ale>(3282J (3282) tanede bulunmaları ilân olunur. temel olarak bu fabahkı ekspresle şehhıne açılan boşanma davasının yapılan > Muhammen rr" ^ * " ' tlk rırrize gclccektır. yargılaması sonunda davalının y u k a . fiatı Â tutarı teminatı Kasımpaşa ve Muamele Şubclerine olan vergi borcu dolavısile rıda gösterlen ıkametgâhı terkettığı ve Sıra miktarı *' Bayar kongrede yapacağı konuşmada Lira kr. Lira kr. Liıakr. kilo bulunan sımdıki oturduğu yeri belll olmadığın No. Cinsi Cumhur Başkanı İnonunun nutuklîirına Kasırr.paşa Kumbaıahane Caddesi 139 numarada faaliyette cevab veıecektir. D. P. Baçkanmın asıl Damas Demir Çekme Sana\ ii Şirketinin haczedilen cins ve miktarı aşa dan bu davaja aıd butun teblığlerın 40 1760 00 132 00 1 Ekmek 4400 serım nutkunu da burada vereceğı tah2 40 12000 00 900 00 2 Koyun eti kemikli 5000 ğıda yazıh eşyası 3 4 '1950 Pazartesi günü saat 14.30 da mahallinde açık ilânen yapılmış olmasından öturu tamın olunmaktadır. ıafların bosanmalarına dair verilen 1 20 1680 00 126 00 3 Sığır eti kemikli 1400 Bayarla beraber gelecek olan Gençl arttırma suretile satılacağından taliblerin belli gun ve saatte sözü ge 17 2 950 tarıh ve 210 karar sayılı huk600 1200 00 2 00 4 Sabun 90 00 Merkez Idare he;etı azalsrı da kon. çen yerde hazır bulunmaları ilân olunur. r»unde ilânen tebliğıne karar verilerek 500 200 00 40 grede hazır bulunacaklai'dır. ilâmin bır nushasının teblığ yerine 5 Çamaşır sodası 15 00 Aded Ton C i n s gecmek üzere mahkeme dıvanhanesine 700 595 00 85 6 Makarna 44 63 Ticaret Odası yeııi ccmiyete talık edılmij olduğundan ilân tarıhin1 Torna tezgâhı «Staclina Brüks 2 metrelik B B • 600 7 75 4650 00 548 75 7 Sadeyağı para vermemiş den itıbaren 15 gun ıçınde Yargjtay 500 250 00 50 1 Makkap «Atlas marka S.A. 203S8 büyük otomatik» 8 Bulgur 18 75 Bazı EEzetcIer, Istanbul Ticaret ve >oîuna mııracaat edilmedıği takdirde 1 Ufak makkap «H. Meidınger basıl 'Sehvveiz)» 9 Mercimek çekilSanavı Oda^ının yeni kurjlan Ticaret hükmün kesinleşeceği ilân olunur. Havagazi şebekesinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı \". San»',ı Işbırhgı Cemı\eün 10 bm 50 200 100 00 (3794) 1 Yedek elektrik motörü «165 beygir kuvvetinde Tomson memiş 7 50 'yazılı: Vn vardıgınl yazmışlardır. Odanın 60 180 00 Hütson İngiliz malı 500 Wat» 10 Mercimek çekilmiş 300 13 50 L'mumi Kâtıblıği bu haberm dojî"i ir 20 m m lik 250 metre galvanize boru 1 10 1980 00 148 50 11 Pirinç 1800 • Sahlık Otomobil • olmadıtını bıldırmislır. 37 Bidon «kuşaklı» 15 , , 100 300 45 135 00 10 13 12 Nohud 2 Demir baskül «500 kiloluk. Konsenatuar Türk musikisi İki aded oto, seyahat do25 » > 500 > > , 300 50 150 00 11 25 13 Kuru fasulye 10 Hurda demir layısile satıUktr. 32 » > 200 , konseri 400 1 00 400 00 30 00 14 Kuru üzüm 1 Destere makinesi 1 Hilman 48 model Konservatuar tarafından verilmekte 40 » » 200 » » , 200 1 40 280 00 21 00 15 Nişasta olan Turk mu^kısı konserlcrmden do4,5 Kadran 1 Olsdmobi! 48 model 50 » , 100 » 500 25 125 00 9 38 16 Patates kuzuncusu. eskı ve venı eseılerden rnu1 Planya makinesi «Atlas marka. Müracaat: Tarlabaşj Cad. yemakeme derhal teslim şartile satın alınacaktır. 400 rekkeb guzel bır programla hazırlanan 12 48 00 3 60 17 Ince tuz dek parça magazası. Rüçhan 1 Torna «St. brüks A B.S A. 203 S.S. markalı ve Krapton 500 Isteklilerin en geç 5 nisan 950 çarşamba günü saat İS e kadar İda Acemaşıran faslı, onıwiızdeki 4 nısan 15 75 00 5 63 18 Kuru soğan Adh. Tel: 43533. t İS de Sehir Komedı PıLnston markalı 950 devirli 380 660 Woltluk dinamosıle remize teklif göndermeleri. (3516) salı gunü « avenlecektir. 55 300 165 00 19 Un 12 33 Tıyatrosunda ' beraber tezgâhı, (3848) 200 3 00 600 00 45 00 20 Edirne peyniri 200 1 20 24a 00 21 Salça 18 00 4 50 6750 00 506 25 150000 22 Kırümış odun 14 3000 420 00 23 Mangal kömürii 31 50 150 1 50 225 00 24 Zeytin tanesi 16 88 öunu nana 85 300 255 00 25 Şehriye 19 13 Mm. uulanua 80 100 80 00 26 İrmik 7 50 öı/uırdi. 100 2 50 250 00 18 75 27 Kuru kayısı 28 Kuru erik 50 85 42 50 3 19 250 62 50 25 29 İspanak 4 69 30 Pırasa 250 20 50 00 3 75 9 45 00 500 aded 31 Yumurta 3 38 500 » 10 50 00 32 Marul 3 75 40 200 80 00 33 Karnıbahar 6 00 80 40 12 00 34 Sarımsak 30 5 250 12 50 94 35 Kereviz 10 100 00 36 Portakal 1000 aded 7 50 5 50 00 1000 » 37 Limon 3 75 6 50 32 50 38 Kuru bamya 5 2 44 40 250 100 00 39 Lâhana 7 50 Borssyo. Kdrdinalın snsli karKardınalın Roifor dedıği adamı Bonas70 2100 00 157 50 3000 40 Süt Kapı kapamr kapanmaz RoşRoşfor, Kraliçenin Diike bir çekmece Kardinal Rışliyö kendisinı, Madam şısmda şaşırıp kalmıştı. Bu sırada yö karısım kaçırana benzetmişti. Fakat 80 3000 2400 00 180 00 41 Yoğurd for, raporunu verdi ve Kraliçe hed ye ettiğini söyleyince Kardinal heDöşevröz Duk tarafından hakarete odaya biri gırdi. Kardinal kızdı. 150 1 00 150 00 42 Elma 11 25 uğrargıs gıbi bissetrueJsteydi. ile Dükün göjrüstsjkjeriai büdirdi. yecaulaudj, , VALS TOPU SATISI İstanbul Defferdarlığından. Kasımpaşa Un Fabrikasından Esther S. Hornstein'in İlk konscrleri İSKENDERUN DEVLET Hastanesi Baştabibliğinden: t İzmir Belediyesi Eshot İdaresi Umum Müdürlüğünden, e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog