Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

29 Mart 1959 CViMrfL'Ull'ET BİR DAKÎKA t Uçak kazası kurbanlarınm uçakla yeni yolculukları Baştarafı 1 inci sahifede neHerini muhafaza etmeğe çalışıyorlardı. Bulgar konsolosluğu memurlanndan İvan Dyakof ile Petko Petkov, tüccardan Leon Hannel ile Tevfik Sınmaz, Havayolîan mütehassıslarından Mr. Steward ve eczacı Mücellâ Emirin nâşlarını getiren bu ucak mevdana saat 14.15 te indi. Türk, Bulgar ve İngiliz bayraklarına sanlı tabutlar eller üsrunde taşınsrak. meydanda bnyraklarla süslenip hazırlanan katafalka kondu ve bir ihtiram sükutundan sonra Devlet Havayolîan, P.A.A. ve Yeşilkoy Meydan Müdür'.üğü memurlarınm çelenklerile arabalara yerleştirilerek ailelerine teslim edildi. ve boylece ebedî istirahatgâhlarına gönderilmiş oîdular. İngilterede day >k meselesi ir takım canilcre dayak atmak suretile eziyet etmek meselesi, son f.anlerde İngilterede tekrar münakaşa olunmuş ve canilere dayak atmak teklifi tekrar reddolunmuştur. Kendilerine dayak atılması teklif olunan caniler, meselâ hırsızlık ederek baskalarmın mallarına mufallat oldukları sırada üstelik maImı müdafaa etmek istey>n mal sahibine hücum ederek bunları yaralayanlar, sakatlayanlar velhasıl mal kaybından başka can acısına veya kaybına uğratanlardır. İ«;te bu gibi canilere bir de dayak atmak suretile can acıtmanın ne demek olduğunu öğretmek üzere iki üç sene evvel Avam Kamarasına bir kanun tasarısı takdim olunmuş, Avam Kamarası da bu tasarıyı dikkat ve ehemmiyetle inceledilcten sonra onun reddine kan»' vermiş, bu gibi bedenî cezaları tamamile ; asak etmiş ve hâdise 1948 senesinin eylul ayında vuku bulmustu. Avam Kamarasının bedenî cezaları ys^ak etmesi üzerine sreçen müddet zarfında vuku bulan ve eskiden bedenî ceza ile de karşılasan hâdiselerin çoğalmamış olduğu halde, son günlerde dayak cezasımn iadesi lehinde yeni bir teşebbiis vuku bulmuş ve mesele tekrar münakaşa ohınmuşsa da sonunda bu teşebbüs de akamete uğramış, yani dayak atmak cezafimı ihya etmek, ileri bir adun değil, gerilik ifade eden bir tedbir sayılarak tekrar reddolunmuşrur. Çünkü bu şekilde hareket, yani hırsızlık ederken mal sahibine can acısından başka beden acısı da tattıran bir caniye dayak atmak, amelî bakımdan faydasız ve ahlâkî bakımdan çirkin sayılmıs ve bu yüzden dayak atmayı kanunlaştırmak isteyen tasan. reddolunmuştur. Esasen kanunun bu gibi canilere tatbik ettiği cezalar, kâfi derecede şiddetlidir ve daha fazlasına ve daha acısına lüzum hissettirmiyccck yeterliktedir. İnri'.lerede bu gibi canilerin azamî cezası, müebbed hapistir ve bu ceza işlenen cürme göre muhtelif sckiller almaktadır. Uzun yülar hürriyetten mahrum olmak, hiç füphc yok ki. çok ağır bir cezadır ve bu ceıayı küçümseyerek ona bir de dayak atmak gibi diğer bir ceza ilâve etmek. ihtimal ki cezanm asıl hedefi olan terhiye ve ıslahı aksatmağa *ebeb olur. İngilterede hapisane. bir terbiye ve ıslah yurdu olduğu için, kötü tesirlcre tâbi olmak veya fena muhitlere diismek yüzünden yollarım sapıtan kin*'eler Hırada hallerini ıslah ederek cemiyet hayatma yeniden kavuşmakta ve şerefli bir insan sifatile v Dayak ise bir ıslah carcsi veya lerbiyc ilâcı dcjtfldir. Bu yüzden İneiltere Avam Kam»r<!<=ı. «dayak» fasiını ihya etmeyi gözeten tasarıyı reddetmiş ve bu yü> kızartan işkence va.«ıtasına tekrar başvurmayı doğru bıılmamıstır. Avam Kamarasının. hem ihtisas crbabının mütaleasma, hem İngiltere genel ovıınun insanî dü s üncelerine tercüman olan bu kararı muhakkak ki isabctlidir. Churchiirin Almanyaya dair dünkü mühim demeci BaşiaraU 1 inci sahifede koptuğu takdirde ilk ağızda iki tarafm muazzam ıztırablara uğnyacağmı ve her tarafın en fazla bundan korktuğunu, Jıarbin açılması yüzünden başgösterecek felâketleri kimsenin önliyemiyeceğini söylerniştir. Birleşik Avrtutıa fikrinin öteden beri en üeri müdafilerinden olan Mr. Churchill. İngiltere ile Fransanın bir birlik kurabileceklerini ve Almanyayı eşit seviyede sürekli ortaklığa alabileceklerini anlatmış ve şunları ilâve etmiştir: • Bu 3 memleket, şimdiki kan davalarını, geçmişteki korkunc hâdiseleri ve facialan unutmak suretile, Avrupanm diğer medenî demokrasilerinin günün birinde etraftnda toplanıp kaynaşabilecekleri nüveyi teşkil edebilirler.» Doğu ve Batı arasında temaslar Doğu ile Batı arasında yeni temaslar hakkmdaki mütaleasına işaret eden Mr. Churchül şu sozleri öylemiştir: « Kanaatimce, daha iyi ümidlere götürebilecek hiç bir kapınm kapalı kalmamasını temin bir vicdan borcudur. Batılı demokrasiler, kendilerine önderlik edenlerin sulh tan ümidi kesmediklerine »nanmalıdırlar. Şimdiki halde önümüzde bir soluk alma devresi mevcudsa (ki, bunun mevcudiyetini hissediyorum) bunun ilelebed veya hattâ bir kaç yıldan fpzla süreceğini farzetmek vahim ve belki de öldürücü bir hata olur.» Tarım Uzmanları Dün Âmerikalı Eyvallah, ama ötekilerin hiç mi kabahaii yok? Beledîye mazeret arıyor. Beşıktaşta ucuz ekmek satan fırın var ya... O fırtnda sahibi fi'len çalıştrmış, diğer çalışanların adedi 10 kişiden aztnif, esasen bina da kendılerininmi§, üh... ilh... Halbuki eveleyip gevelemeğe lüzum. yok. Bu fırın, nedense Belediyeye mütemadıyen sözünü geçiren Fınncılar Tröstüne dahil değüdir de, ondan 20 kuruşa ekmek verebiliyor. Fiatlan, ince eleyip sık dokumadan, halkın lehine aleyhine, kolayca tesbit ediverenlerin kulakları çmlaya! D. N. İstifalar, Tarım Bakanlıeında bir basın toplantısı yapıldı Izmirle Manisa ara. Miüî Tafebe sında kardan nakliyat Federasvonu durdu ko^resfndeki ihfiSâf İzmir 28 (Teiefonla) Türkiye Mıllî Talebe Federasyonu kongresine bugun devam edilmistir. Dün salonu terkeden Ankara Üniversitesi murahhaslan başkanhk divanı seçimlerinin yolsuzluğunu tekrar ileri sürmişlerdir. 25 e karşi 41 reyle itimadsızhk kararı alan başkanhk divanı düşmüştür. Yenı seçimde başkanhğa İstanbul İnşaat fakültesinden Talha Ermiş. ikinci başkanhğa İzmir Yüksek Ticaret okulundan Vedad İlgüner seçilmişlerdir. Ömer Rrca DOf.RUL Ankara 28 (a.a.) B u g ü n saat 15 te Tarım Bakanhğında, Tarım Bakanı Cavid Oralm başkanlığında ve iktisadî işbirliği Türkiye icra komitesi başkanı Russel Dorr ve Marshall yardım plânı gereğince Amerikadan getirtilen altı tarım uzmanınm iştirakils bir basın toplantısı yapılmıştır. Mr. Dorr bu münasebetle yaptıAtom bombasına dair bir tek imada bulunan Churchill: «Atom ğı bir konuşmada. Tarım Bakanlığıbombası sadece ön^müzdeki askerî nın iktisadî işbirliğine müracaat durumun faktörlerinden biri fakat ederek, Amerikadan tarım mütehâkim rol oynayan faktördür.» de hassısları istediğini söylemiş ve ıktisadi işbirliği idaresinin bu arzumiştir. yu memnuniyetle karşıladığım söyHükumet namına Mr. Younger liyerek. altı Amerikalı zıraat uzmssöz söylemiş, daha sonra Dış İşleri nınm bu şekilde memleketimize Bakanı Mr. Btvin kürsüy» gelmiş gelmiş olduklarını beürtmiştir. Mr. tir. Dorr, bu suretle ziraî kg'kmma ve Mr. Bevin daha sonra Strasbourg'a ziraî eelişme sahasınoa daha çok giderek Avrupa konseyi toplanü faydalar sağlanacağım sözlerine larında hazar olacaktır. ilâve etmiştir. »wımııtHHimıııııııılllllUIIIHIiaillllt!!tlll!fllfltfflimııiııı»ııi'»<"m.«,,, » Müteakıben bir konuşma yapan Tarım Bakanı Cavid Oral. evvelâ Basmakaleden devam Mr. Dorr'a teşekkür etmiş, Türkiye ziraatinin kalkınmakta oldu yasından ayırarak bir peyk ınemğuna işaretle bu hususta Marshall leket halinc getirmek. böylece batı yardımından istifade edildiğini be medeniyetini ve batı dunyasını haGazianteb 28 (Hususi) Birkaç Ba$taraU 1 inci sahifede lirterek şunları söylemiştir: jtırmak için çaliMvorlardı. .Fransız gündenberi Gazisntebde bulunan kanlığı altında yardımcılarının ve halkının uyanıklıi;ı hiitün bu teşeb« Herşeyi ziraate bağlı bir Devlet Bakanı Cemil Said Barlas başlıca müşavirlerinin istirakile memlekette ziraî kalkınmanın çok büsleri akamete uğratmıs ve Franbugün Halkevinde seçmenlerile bir toplanmışlardır. sa komünizmin saldırısından yakakısa vadeli bir iş olmachğını ve bükonuşma yapmıştır. Halkevi sineGeneralleE, karargâhı Washing yük bir dava olarak ele alınması yı kurtarnııştır. ma salonunu kalabalık bir haik ton'da bulunan Atlantik Psktı daKomünistlerin Fransayı kolaylıklâzım geldiğini bilmekte ve anlakütlesi doldurmaktaydı. Devlet imî askerî grupunun teklif etmiş maktayız. Ancak Türk köylüsünün Ia kendilerine cc\ ircbilerekleri pün Bakanı bu nutkunda bilhassa dev olduğu nihaî stratejik tavsiyeleri lerin artık geçmis olduğu vuzuhla letçilik mevzuu üzerinde durmuş, incelemişlerdir. General Bradley. yenilikleri çabuk benimsemesi bu göze çarpıyor. Bu memlekette de sahada bizim en kıymetli mesnediönümüzdeki yeni dört senelik dev daimî grııpun çahşmalannın son komünistlik, bundan böyle zeval re içinde hükumetin iktisadî mev be? ay içinde çok ilerlemiş oldu mizi teşkil etmektedir.> Tarım Bakanının konuşmasın yolunu tutacak ve Fransa bütün zuları çok esaslı ohjrak yeniden ve ğunu bildirmiştir. dan sonra, Amerikalı uzmanlann gürbÜ7İüğünü kazanacaktır. plânlı bir şekilde ele alması zaruYetkili çevreler. Batı yarmiküre başkanları Mr. Elmar A. Stach, CUMHURİYET retini belirtmiştir. sinin savunması hakkmdaki bu Barlas, 4 yılın bir hesabını ver plânın Sovyet Rusyanın taarruz ve arkadaşları hakkında malumat mek istediğini söylemiş, iç ve dış Lstilâ imkânlanna aid istihbarata vermiştir. Bu malumata gore, gelen uzmanlar beş muhtelif z.raî politikayı ayrı ayrı ele alarak ev dayandığını söylemişlerd'r. mektebi temsil etmektedir. Uzvelâ dış politika üzerinde durmuş Neşredilen tebliğ manlardan Mr. Burl Wınchestor, ve son senelerde dış politikada geToplantı sonunda nesreuilen teb North Dakota ve Lıvestock Ünıçirdiğimiz merhaleleri izahtan son liğ savunma plânı üzerinde cnuta Baştarafı 1 inci sahifede versitelerinde profesördür. Kenra sbzlerine şöyie devam etmiştir: rakat husule geldığini bildirmekte disi canh hayvan mütehassısıdır. naat getirdim ve daha dört sene (i Şunu da kendı seçim da dir Sa\Tjnma plânı, cumartesi gügibi bir müddet kendimi o mevkide iremde söyleyebilirim ki. Türki nü burada toplanacak olan Savun Muhtelif arazide kurulacak me bırakmayı göze alamadım. Bu seralar hakkında da ihtisas sahibiyenin azmi sayesinde 1950 sene ma Bakanlarına şunulacaktır. beble vazifemi daha iyi yapabilmek dır. Mr. Killough, Teksas Ziraat sinde de Truman yanı Amerikan üzere istiklâlimi ele alm&yı doğru Kolej: öğretmenlerindendir. Paaskerî yardımı devam edecektir buldum. Şimdiye kadar mensubu muk zerıyatı mütehassısıdır. P a Bu sene Amerıka, Türkiye ve bulunduğum partiye karşı olan muğun ne şekilde yetiştirıleceği Yunanistana 210 milyon dolaı hissim, sivasî cihazımızm mühim ve makine ile toplanan pamuk ayırmıştır. Bunun Türkiyeye a:d bir parçası sıfatile gelişmeğe devam cinsi üzerinde çahşmıştır. Mr. kısmı, ümid edıyoruz ki, Türkiivci sahifede H. P. Smith de gene Teksas Zi etmesini ve memlekete *aydalı olyenin şarkta istiklâl ve hürriyemasını temenni etmekten ibarettir. tini korumak azmile mütenasib henüz kesin bir tarih tesbit edil raat Koleji öğretmenlerindendir. mediğini beliıtmi>tir. İyi ı.aber alan Makineleştirılmiş ç'ftçilik müte Eğer vatandaşlanm beni bu şartlar b r mıktar arttırılacaktır. Diğer komşu devletlerle münasebatı kaynaklar, 3 Buyükler Dış İşleri hassısıdır ve bu mevzuda üç ese altmda yeniden siyasî hayata kamız dostanedir. Arab devletleri, Bakanlarının 15 mayısta Londra'da rı vardır. Mr. Harry Gauld Ex bul ederlerîe gene milletvekilliği inp devam İran devleti, Akdeniz devletler toplanacaklarmı sövlemi=lerdir. | tantion profesörüdür. Eğitim işp nın sukun ve huzur içınde^slmaKuzey Atlanti'i paktı konse;inin j e r j üzerinde ihtıss sahıbidır. ları. bıze memnuniyet verir. Bu i!k yıl başkanı İngiltere Dış İşleri Kendısi Nebraska Üniversıtes nmemleketlerde olacak karışık Bakanı Bevin'dir. Bakanhk tebli de hocadır. Mr. Hansmeıer. Monlıklar bizı elbette ki müteessir ğine göre, Bevin bu sıfatla, Konse tana Ünıversıtesi profesörler neder.» * yi mayıs ayında Ix>ndra'da bir top dendır. Buğday ziraati üzerinde ihtisas sahıbidır. Hanei toprakBundan sonra Marshall plâ lantıya davet etmiştir. Erzuıum 28 (t a.) 2331950 lar üzerinde hang; tip buğdaylaGörüşülecek meseleler nından elde ettiği.niz istifadeye rın yeti^eceği hakkında etudler cumartesi günü H?vdaroasadan Er Washington 28 (3.a) Newtemas eden Bakan sözler ni iç îuruma hareket eden yolcu treni polıtikaya intikal ettirerek, çok Yoık Times gazetssi \Va3hin3ton yapmıştır. Heyet başkanı Mr bu gece Tercan istasyonuna girerStach ise. Amerıkada tarım sapartılı rejim, yeni Seçim Kanu muhabirir.in bildird'pine gore, maken maka=m bozulması yüzünden nu ve ıktidar partisi hükumetı yıs ayında Londrada toplanacak hasında şohret ve muvaffakıyet furgon yoldan çıkarak dçvrilmiş, nin çıkardığı dığer kanunları an olan üç Batılı Dıs İş'eri Bakanları kazanmış büyük bır ılım adamıarkasında bulunan 4 vagon da yoldır. latmış ve önümüzdeki seçimlerı konferansı gündeminde mevcud dan cıkarak yana yatmışt.r. mevzuu bahsederek sözler'ni Sovyet Rusya ile B3tı!ı Devletler Erzurumdan hâdise yerine gönde Ürdün, Arab Birliğini şöyle bıtirmiştır: arasm^aki münajebtelcr meselesinri'en imdad katarı yolcuları aktarboykcl'an vazgeçti « Seçeceğıniz milletvekille <icn başka t u toplantıda iki mühim ma suretile Erzuruma aetimiştir. ri devlet ıdaresıne. devlet mura mesele daha mü^akere edileeektir. Kahirj 28 (A.Pt Bu gece Ha Czn kaybı olmamıştır. Yolcular sekabesıne ehlıveth kimseler olma Bunlardan biri. bütün Almanyayı | simi Ürdün, Birlıkten çıkarılabileI kiz saatlık gecikme ile Eızuruma lıdır. Bu vasıftakı adaylara oy birleştirmek için mem'.eketin her ] ceğine dair dığeı 6 Arab devleti gelebilmislerdir. vermenizi beklemekteyiz • > tarafında yapılacak genel seçimler tarafından ileri suruien tehdidler îzmire iki Amerikan meselesi, diğeri de Güneydoğu As karsısında. Arab Birliği Genel Konmuhribi geldi yanın müctafgaiı yolunda siyasî, seyi toplantısınp karşı giriştiği boyİzmir 28 (a a.) B'rleşik Ai';tisadî ve asken sahada Ameri kottaıı va72cçnıi":'ir. Ürdün'un Kaka. Fransa ve İnşiltere taıafından hire orta elçisi Bahaeddin Bey Tu merikanın Akden'z donanmasma t?kib edi'ecek müşterek siyasette kan, yarm başhvacak Birlik toplan mcnsub Lawton ve Thomas muh bir prensip an!arnıasına varılması tılarma iştirak etmek hnsusunda, rıbleri bugün şehrimize gelmişiçin Fransa tarafınian ileri surülen bu gece Kral Abdullah'tan emir al tir. Mısafır denizcıler 31 marta İzmir 28 (Telefonla) Bornovakadar jzmtrde kalacaklardır. dığmı soylemiştir. tekliftir. Manisa arasında Sabuncubeli şosesi, yağan kar bir metreyi bulduPROF. NİMBUS'ÜN MACERALARI: ğundan kapanmıştır. Bu yüzden izmir Manisa arasında karadan nakliyat durmuştur. Yolun açılmasma çalışılm?ktadır. İzmirin etrafmdaki dağlar kısmetî karla örtülüdür. Bir İran heyeti Uçak kazasında ana şehrimize geldi Barlasın G.Antebdeki konuşması Batının savunma plânı ın yeni bir hezimeti Cebesoy dün islifa sebeblerini anlattı Uçier mayssta toplanacak Erzurum ttznı yoldan çıktı V Krom madeni Bursa 28 (Telefonla) Orhanclinin Topuk ve Göynükbelen köylerinde zenain bir krom madeni bulunmuştur. Bu madenin imtiyazı 45 sene müddetle ticaret ve sanayi Kongre öğleden cvvel ve gece makineleri Tıırk Anonim Şirketine saat 20,30 a kadar toplanarak ça verilmiştir. Yakında madenin işlelışmalarına devam etmiştir. tılmesine başlanacaktır. «CUMHURİYET» in TEFRİKASI:2A Nakleden: HATICE VİLDAN Sevincimi avazım çıktığı kadar haykırmamak içm dudaklarımı kısıp kendimi zor tutarak, koşa koşa eve gittim. Yengem, gülümsiyerek beni azarladı: Çiçekleri unuttun, Belkıs! Nebile teyze, uzaktan, bermutad tenkid eden gozlerle bakıyordu. O zaman, yengemin asılzadelik meftunluğile çevirdiği dolabları amcama belli etmiyeyim diye parmağını dudaklarma götürüp beni susturmağa çalıştığı mahud sahneyi ve saadetimi başkalarına kaptırmamak hususundaki azimli kararınu hatırladım. Gelen bu yeni mektubdan kimsenin haberi olmadığına göre, bundan kimseye bahsetmiyecektim. Gizlilik, yalancılık içime sokulmağa başlamıştı. Bu kötü temayülle benim mizacım arasında öyie aykırıhk var ki, a gün, ,aksama kadar, sırrımı ağumdan kaçırmanıak için kendimi güç zaptettim. Mektub kaç def^ iilimin ucuna kadar geldi. Bir aralık, Ferhunde; Niçin gülüyorsun? diye sordu. Patavatsızca cevab verdim: Mektuba gülüyorum. Hangi mektuba? Aklım başıma geldi. Fakat işişten geçmişti. Yengem işi kurcalamağa kalkıştı. Hangi mektub? Verecek cevab bulamadım, yüzüm kızardı. Bereket versin, Nebile teyze imdadıma yetişti. Muradua Fevzi Beh nana yazdığı meşhur mektubu bir türlü hazmedemediği için, ikide bir onu hatırlatıp beni müşkül mevkide bırakmaktan zevk alıyordu. Fakat bu sefer, gene aynı kötü niyetle hareket ettiği halde, bilmiyerek ve istemiyerek bana yardım etmiş oldu. Hangi mektub olacak! Muradın o efendiye yazdığı mektub, tabiî. Mediha yengem, acı acı gülümsedi: Doğrusu, gülünecek şeydir ya! dedi. Zavallı Mediha yengeciğim! O üzücü hâdisenin kendisüıe hatırlatılmasına hiç lüzum yoktu. Çünkü, onu hatırladıkça hâlâ yüreğinden kan gidiyordu. peği Güdük şiddetli havlamalarile tatlı uykusundan uyandırmıstı. Kapı çahno'ordu. Biraz sonra, mUafir geldiğini öğrendik; gelen misafir Nedim Sabitin annesi idi. Tatlı hulyalarımın, hem de bu kadar hazin şekilde dağılışı çok canımı sıktı. Epey zamandır kapanan hir bahis. simdi yeniden açılacak. Nedim Sabit meselesi tekrar alevle necek. yengemle aramızdaki eski münakasalar tazelenecekti. Muhferem misafirimizin de bana karşı durumu pek mültefık defildi. Usulen hal hatır sorduktan sonra, benimle yalandan bir iki lâf etti; sonra, Ferhunde ile mesgul oldu. onu bin bir iltifata boğdu. A'ğac gölgesiııin yer değiştirmesi üzerine, hasır koltuklarımızın yerlerini de değiştirmek icab etmişti. Bu fırsattan istifade ettim, yengemin kaş göz işaretlerine rağmen, belli etmeden sıvıştım. Odama kapandım, Fevzi Behnana yollıyacağım cevabı hazırlamağa başladım. Bu cevabı bir kartpostala yazmağı önceden kararlaştırmıştım. KartFerhude bir kitab okuyor, Nebile postal, mektubdan daha yakışık ateyze uyukluyordu. Mediha yengem lır bir vasıta idi. Fakat, kartpostah seçmek bir mesele idi. dantelâsile meşguldü. Ben. günlerdenberi bir türlü biHayli düşünüp taşmd;m. Nihayet, tirip tamamlayamadığım kombine akhma bir şey geldi. Çiftlik köşzonu dizlerimin üzerine bırakmış, künün eskiden çekibniş bir resmi gene hayalimdeki meçhul yüzü te vardı. Konsolun gözünde, bu remaşaya dahp gitmistim. simden bir tane bulunduğunu haBirdenbire. Nebile teyze yerinden tırladım. Bu resim, rastgele bir sıçradı, korkak bakışlarini yüzleri kartpostaldan daha samimî. daha mizde gezdirdi. Köşkün bekçi kö cana yakın, daha manalı olacaktı. Fakat sesi gene sakinleşti. Amcam orada olmamasjna rağmen birdenbire yavaş sesle konuşmağa başladı. Acaba Murad mektubuna cevab aldı mı? Ferhunde: Yarın oğrenirİ7. dedi. Mediha yenge bana: Ama, rica ederim. amcanın yanmda bundan bahsetme, diye tenhih etti. Gene olmadık şeyler düşünür. Bunları bahçede konuşuyorduk. Üzerinde oturduğumuz hasır koltukları. ortamızdaki hasır masayı geniş gölgesile kaplayan. ihtiyar bir ağacm altında idik. Yengem, bol güneşli haziran ayının sıcaklarmı, bu serin gölgede geçirmekten hoşlanıyordu. Konuşma enteresan olmağa başlıyordu. Devam etseydi memnun olacaktım. Bir yandan da hararetienip ağzımdan bir şey kaçırırım diye korkuyordum. Onun için, ötekiler susunca, ihtiyatlı davranıp ben de sustum. Fevzi Behnan. bu resme bakarak benim oturduğum evi görecek, beni daha iyi, daha kolay tahayyül edebilecekti. Cevabı yazmak kolay olmadı. Belki on tane müsvedde yapıp yırttım. Nihayet, şu bir kaç satır ortaya çıktı. • Muhterem beyefendi, «Mektubunuzu, size bir fotosrafını takdim ettiğim bu evde aldım. O mektubun bana ne gibi hisler duyurduğunu size söylemiyeceğim. Tahayyü)lerinİ7de sizi serbest bırîkmağı tercih ediyorum. hakikat belki hayal kadar güzel olmıyacaktır. Beni. diledisiniz k?dar güzelliklerle sü^lenmekte serbestsiniz. Fa kat belki de ne gencim, ne güzelim: çirkin, somurtkan, üstelik de belki hevinsiz bir kızım. Yalnız, size t i r itirafta bulıınacağ*m: Esrarengiz yakınlıklara inanırım. Rabbani müdahalelere inanınm ve satırlar arasındaki manaları okumağı bilinm.» B. S. Bu şaheseri, ne olur ne olmaz diye. zarfa koydum, götürüp kendi elimle kutuya attım. Sır saklayan kara oyuğ'in, beyaz zarfı yuttuğu anki heyecanımı, yabancı bir erkeğe mektub yazmamış olan gene kızlar anlayamazlar. Ilk harekffim, z?rfı geriye almak için elimi kutuya uzatmak o'du. Fakat yapılacak iş kalmadığını görünce. tamir kahul etmez bir hai^nın uyandırdığı ye'se benzer bir şey duydum. ile birlikte memleketimize gelmişti. delesine girismeden mebus oluverBir hafta evvel de ev tutmak için mis ve bu mesleğe alısır.ı* olanlar eşile birlikte İstanbula gıtmişti. şimdi umtlukları müzatKiii bulaİste kan koca cumarte^i RÜnü taymıjacaklarını anlayınca istifa ediyare ile Ankaraya dönuyorlardı. yorlar zannı umumidir. İstifayı müTayyare meydanma giderlerken oto teakıb soylenen müstakil olarak amobilleri ?nza yapmış. öu yüzden dayhk volda kalmışlardı. O esnada'Yesil " " • " " »"*"; ="'"• '"•".'"' " " |.".. ., , . , ,. .... . . mad?n adav olm=»ktan uınıd kcsu. , ıIkoye gıtmekte suretlebır otobuse ka " . . . , . ' . • . . , . mişler ve bu olan tayyarevi oın kaçırmamıçlardı'!) Kendilerile be riıginın bu ıfadesıdır. Ama bu ana raber eiden bir 'arkadaşlarına da baba piinünde müîtakiller ne kaİna oğlunun aynı t";yare ile dönmesı için cok zanır?n O da ayrı bir meseledir. ısrar etmişlerse de o anî bir işi çık bir takım hırslaıı hele sijasett<"« Belki baska başka olmak tabiidir. sahalarda her tığ~1an İstanbulda kalmıştı. Mister Cole > e efinin cenazelsri birimizin masum veya giınah bir tahnit edilerek ayın 29 unde tay takım hırslarımız vardır. Bunu ayare ile NeWYorka gönderilecek yıblamamak lâzımdır; ama uzun 7aman mukadderatımıza hâkim otir. ve baba'ile t=tanbula git lanlardan sivaset sahasında oldİ.U miyerek Ankarada kalan \e binne yeri \e bulduğu devleti bir türlü Memleketimize gelen Iranlı tice kazadan kurtulan kızlafı dün bırakmak istemez görünenlerin bu edcbiyat ve felsefe doktoru sigortadan anne ve ba^snm sigor memlekette Cumhur P.eisi İsmet Kâzım Recevi ta bedellerini almıştır. İki gun son İnonünün dahi artık kendi namEvvelki cun KI..M. uçağile İran ra Amerikaya dönecek'r. zedliğini kend.si koyup seçün müdan memleketimize 3 kişilik bir cadelesine şah^an girismis obnası heyet gelmiştir. İran parlamentokadar derin bir siyasi değişiklik sunun tatüınden faydalanarak mem vukua geldiğinin hâlâ farkında olleketimizi ziyaret eden bu heyet, madıkîarını gormek Bısana hüzün komşu ve dost Iranın Millet Meclisi vermektedir. başkan vekili Dr. Muazzami, millet Seçim babında son kararı verevekillerinden Dr. Vekili ve İran Ra.jtarafı 1 inci sahi'ede cek olan milletin. halkın huzurunMaarif Vekâleti ricalinden tanınmış edebiyat ve felsefe bilgini Kâzım patlalığı v?kit Moskovada bulunu da herkesin kendini. progranunı ve yordu. 1911 senesinde Almanlann partisini şahsan müdafaa etmesi ve Receviden müteşekkildir. Rusyayı istilâlanndan 4 gün evvc'j rej lerini birer birer toplaması lâRecevi edebiyatımıza hakkile tanıdığı >oiksek rütbeli hir A'man 7im geldiğini, kimsenin kimseye arvâkıf olup hir çok şair ve edible subavı çok sevd'ği köpeğıni uçakla tık medar olamıyacağını. kimsenin rımizin eserlerini farsçaya tercüme Almanvava gonderince, Steinhardl. kinıscji mebus japamıyacağını. kuetmiştir. Ayrıca bueünkü Türk Almanlsrın Rusva üzerine yüru çük. orta. bü) uk boy 'iyasilerin mıllî eğıtimı hakkında bir risale 1I2 I meği karaılaştırdıklarını kesHrmiş nnlamalan cerektir, bu lüzumıı Abdulhak Hâmid, Tevfik Fıkret ve hükumetine bu yolna rapor verkavramak da onların menfaatleri hakkında eserler yazmıştır. miştir. PearlHarbour baskınından icabıdır. pek az evvel Amerikaya dönen ve Ben şurada burada falan veya derhal Ankara büyük elçiliğine taolacağına, ada>l:ğına yin edilen Steinhardt, bu mevkide j verildiğine dair haberleri o3 yıl müddetle Hitler'in en ileri kuduk^a bu malumatı veıen gazegeîen dıplomatlarından Franz von I Papen'le boy ö'çüşmuş ve Türkleıin | teci srkadaşların toyluklarına, bumekanizmalarını ve Paris 28 (a.a.) Türkiye Dış Müttefiklere yardımlannı sağlamışparti ici miicpdelelmni bilmedi^İşlen B?kanı Necmcddin Sadak, tır. Steinhardt. Rumanya petrol ışlerine hükmeHiyor, me^'?k namına Romada Türkiye ile îtalya dost letmelerine yaptıkları akınlar sı j ü z u ; ü v c r u m . S İ I n p S(i ,lüyorsunıız? luk andlaşmasını ımzaladıktan rasında duşürülen Amerıka 1 ha , ^ ş h a t t â f ı r k a c ı l , n n h i ç sonra bugun trenle Romadan Pa vacıların doğu Avrupaclan kaçmak hiç rise gelmışt r. larına yardım ettı°i için «Lıyakat okrağına emin değildir. Adaylığa Bakan, Avrupa Konseyinin madalyasınu kazanmıştır. gelince: merkezden gösterilecek idare merkezinde yap'lacak Bayüzde 2030 ların hâlâ belli olmikanlar Konseyi toplantısına iştiHendekte yapıkn D. P. dığından sarfı nazar, buralara Ha rak etmek üzere çarşamba gühalkın tanımadığı ve şimdiye kaHar mitingi nü Strasbourg'a hareket edecek halk işlerile meşgul olmamıs kimve Avrupa İktisadî İşbirliği Teşİzmit 28 (Hususî) D. P. Hffl selerin getirilmesi pek az muhtekılâtı Konseyinin toplantısında dek ilçe idare kurulunca tertibl» | meldir. Mahalli namzedlere gelire, hazır bulunmak için bu hafta nen miting bugün öğleden sonra I orava girmenin yolu mua>yenHir. i ç n d e tekrar Parise dönecektir. Ortaokul civanndaki meydanda Yoklama kurulunda çoğunh'ğu yapıîmıştır. B\İ mitingde İzmit. Ak zanmak. Bu da ancak toplantı günü Sadak'ın telgrafı yazı. Kandıra. Adapazarı ve Duz belli olur. Eoma 28 (a.a) Îtalya Dış İs ceden gelen heyetlerle, binlercc Bunun dısında artık beni nedea leri B=k^nı Kont Sforza, Türkiye vatandaş bulunmuştur. Söz alan mebus yapmı>orlar» di^e sitem etDış İşleri Bakanı Necmeddin Sa hatibler iktidar partisini ve hüku meye, istifa etmeye kims<> ıin medaktan «İtalyada kaldığı müddet, meti şiddetle tenkid etmisler, önü cali yoktıır. He!e yıllarca bir partikendisine ibzal edilen misafırper müzdeki seçimde zaferin Demokraf nin her türlü mesuliyetine iştirak verliğe teşekkür ve Romada Tur Partide olduğunu tebarüz ettirerek edip de, memlekette tam bir dekazanacaklarını mokrasi. yani halk oyu sistemi kukiye ile İtalya arasındaki işbirliği seçimi mutlaka rulacağı sırada çekibneler, gerçekile dostluk bağlarını sıklaştıran sö/lcmişlerdir. Tam bir intizim içinde geçen mi ten boşuna bir öfkedir. Çünkü bun andlasmayı intac ettığinden dolayı tingde hiç bir hâdise olmamıştır dan sonra herkesin siyasî mukad* duydtığu büyük memıuniyetin, Yalnız miting esnasmda elektrik deratı ancak kendi elindedir. Maİtalya hükumeti nezdinoe tercücereyanının kesiimesi teessür uyan zisi hali halka ne telkin etti ve emanı olmasını kendisinden rica dırmıştır. diyorsa. istikbali ona gore tecelli edens» bir telgraf almıştır. Demirtaşta iki mermer edecektir. Falanca intihab dairesinde \h*elâhid bulundu ye girememeği. hukuku kadimej e ve Bursa 28 (Telefonla) Demirt?ş arkadaşlık icablarma uygun bulistasyonu civarında inşa edilmekte mıyanlar siyasi parti davasını bir olan gazhanenin tamirhane kısmın ahpablık. dostluk ve vefakârlık sek da yapılan kazı esnasında iki mer linde telâkki edenlerdir. İşbu yâran mer lâhid meydana çıkanlmıştır usulü artık hamdolmn kalkmışTaştan mamul olan ve etrafında tır. Şimdi iki el bir bas içindir. siyasetine, yazılar bulunan tabutların Fatih Şöhretine, kuvvetine. devrine aid olduğu söylenmektedir ve bizmetine güvenenler meydana atılacaktır. Tabutlar müzeye nakledilmiştir. Ama biz bu ise Endonezyada yeni bir isyan için yadırgamalar, yenf girdiğimiz istifUr, şikâCakarta 28 (a.a.) Holanda yetler. dönüsler. gelisler. gidisler Endonezya ordusunda isyan çık olacaktır. Hele her iki parti kat'î mıştır. Endonezya Cumhuriyetine olarak namzedlerini ilân etsin. Siz, taraftar ve düşman olanlar arasın o zaman görünüz istifp'arı! Ne yapalım: olmuşları dökiilür, sağlamEve döndüğüm zaman misafir da çarpışma başlamıştır. Bu hâdiseler doğu Endonezyada ları kalır. gitmisti. Yengem beni görunce: Yurdda gündönümü fırtına<ii çok Maşallah, gelebildin, dedi. Ne Selebes adalarile Yeni Gine araeında yarıyolda bulunan Ambon yaprak dökeceğe benziyor. Hayu1redeydin? adasında vukubulmuştur. bsı olsıın. İnsal'ah siyaset ikliminin Pastaya bir mektub atmağa Holanda tebliğine göre. Holanda Ukbahan bereketü olur <da, dokügittim, yengeciğim. len yapraklar yerine yeni. taze ve Bu mektub biraz geç kalamaz sömürge ordusuna mensub bulunan iki yüz Endonezyalı ücretli asker feyizli filizler siirer. mıydı? Cakarta cumhuriyetüıe karşı. isyaB. FELEK Kalırdı tabiî. Biraz değil. nın başında buiunmaktadırlar. Bun icab ederse tir çok da kalırdı. lar harb suçlularını götürdükleri Misafire karşı hiç nazik dav Japonyadan geçenlerde dönmüşlerÖLÜM ranmadın Belkıs. dir ve başlarında yüzbaşı WesterKonya eşrafından olup. Tuccar Fev Yoo, öyle demeyin yenğe. AsJ ling bulunan özel komando kıtala zi ÇeUk. Muteahhıd Nıhat Samanlı, o bana karşı nezaketsizlik etti. rına mensub buiunmaktadırlar. Yuksek Muhendıs Alı Ulubayın kıvm Aaa! E, buna hiç diyecek yok, Bir Holanda askerî tahkik heyeti pederleri. Afıfe CeUk. Sevım Sananlı. Leman Ulubay Kemal S1H Ozcan S.Ii doğrusu. Hem kel, hem fodul! hâdise mahalline hareket etmiştir. ve Rukiye Sılınin babaları ve Ab;de Hem de haklı, yengeciğim. Siz Şimdiye kadar bu konuda Endo Sılinin zevcı belki dikkat etmedıniz, ama ben n e z y a Ssvunma Bakanlığı tarafınTüccardan hiç mevcud değilmişim gibi, yüzü i j j ^ y ç bir tebliğ yayınlanmamışSİLLELİ HAKKI KAMİ SİLİ me bile bakmadı, benimle konuş tır. mağa bile tenezzül etmedi. Sanki kı;a bir hastahgı muteakıb Hakkın Yanan tak»i r=ıhmı»tip» ks'ijşınuştur. Cenazesı 29 ben de ona pek ehemmiyet veriyorDün akşam Tophansde bir tak ıcart 950 çarjamba funu ogle namazını muşum gibi? Azametli tavırları sisinin ıroiörü aniden *îev almıştır. muteakıb Beyazıd Cajtııı şerlflnden nirime dokunuyor. alınarak Edımekapı Şehidlığındeki alle Derhal haberdar edilen İtfaıye ka makberıne defnedılecektir. Mevlk rshFerhunde lâkırdıya karıştı. za mahalline gelmiş ve yanmakta Bunda mantık noksanı var. olan taksiyi kurtarmıştır. Damadları ve Çocuklart dedi. Hem ehemmiyet vermiyorum j diyorsun, hem sinirime dokunuyor I mm^ B E Y A Z G E C E L E R •"•"! diyorsun. Yazan: N E J A T KULAKÇI Bir insan, ehemmiyet vermeSiz Dünya capındaki Doktorları, Profesörleri ve onların diği şeyden de sinirlenebilir. 7 yetiştiklerı esk: Tıbbıyeyı biliyor musunuz Tıbbiyelının Mediha yengem eski fikrınde ısarkadaşlığını, ihtirasını. ksvgalarını işittiniz mi' Aşkını nereye rar etti. vardırır düşündünüz mü? Dilberler yuvası Erenkoyünde Koz Ne olursa olsun. Nedim Sabiyatağında hıc va^adınız mı? Oradaki kızların maceralarını dın7 tin annesi. annen olabilecek yaşt3 ledin » mi Bütun bunları aynen yaganmıg bir romanda. Bebir kadındır. yaz Geceler'de okuyun... 1 ,.*L. 1 «i. 1. 1 1 j Bu ıs apaçık soyhyelım seçim vel Etıbanka mutehass's olarak ça I A. J u • ns f ,' . , t . , , . . d a v a ı ır. Otedenberı mıllı m u c a gırlmış, Amerikadan eşı ve kızı . , . . . • • • , . , . , , delenın hiç bır açık ıntıhab muca u eünlerde kâh m»hS, kâh aleni bir takım isti falar, istifa şajiaları veya istifa niyetleri siyasî piyasamın işgal etmektedir. Bir zümreye katılmak ue kadar tabiî ise, istifa da o kadar normaldir. Mademki hürriyet devrindeyiı, herkes istediği gibi hareket etmekte serbesttir. İstifa da bu hürriyetlerden biridir. Lâkin bu istifalar .specUcııîaire = göze çarpar» bir mahivet alınca bunlann mütaleası ayrı bir metoda tâbi olur. i İ*™ < a s r i h etmeden anUtabilirim V G ;ki: son günlerde Halk Partisinden, |ond»n evvel de Demokrat Partiden ' vuku bulan cekilmelerin sebebi Ankara 28 'Telefonla^ Anka j ı l e n ı e n hemen her iki zümrede de ra tayyare kazasında ölen Ameri , v a j,jrt e irca olnnabilir. kah Mi=ter Cole bundan bir av ev, . .. .. . ka* hedsn > Amerikalı kız i Bir Amerikan elçilik uçağı diişlü Sadak bugün Paristen Strasbourg'a gSdiyor (Arkan var) YERLERİ: İstanbul, Ankara ve Tagra Kıtabçüarı.>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog