Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKlüET 23 Mart 133O azetelerin yazdığına gSre, Halicde ve İstinyedeki tamir atölyelerinde ve havuzlarda 42 tane gemi tamir M** m** ediliyor veya sıra bekliyormuş. İstinyeye gitmediğim için buranın umumî vaziyetini bilmiyorum ama, orada tamir ve tadil edilmekte olan Medeniyet ve zihniyetlerin büyük eski putlaştırma temayülü "lmeTarsus vapurundaki işlerin, gemideîişmelerine rağmen insanlann miştir. Son derecede sarsıîan ve nin türbini kırıldığı eylul ayındanruhunda en eski devirlerin tapm birbirlerile barışamaz iki ktıtub mediği müddetçe, böyle bir ayarla beri hâlâ bitmediğini biliyorum. S temmuz 1939 danberi yürürhaline gelen fikir ve kanaatlerin ma ihtiyacı manevî bir miras olamanın yapılması da imkânsız olur. lükte bulunan 3859 No. lı kanun, Halic Fabrika ve Havuzlarında rak kalıyor. Bunj mikroskopla gö yaşandığı bir zamanda uzun müdZaten tabiatte de tam bir adalet ise tamir bekleyen gemilerin Londet sallanüda kalmağa ruhlann ta Binanın inşaatında fennî tedbir hususî teşebbüsler dışındaki iktisaremiyoruz. Fakat hayat tohumlarıve miisavat var mıdır? Her Türk drada kasab dükkanları önünde nın mikroskopik varlıklannda ne hammülü yoktur. Kutublardan bi ler olmadığı iddiasile mahkemeye dî teşekküllerle bankalarda müstah genci orta tahsilini bitirdiği zaman kuyruk bekleyenlere bir nazire dem bulunan memurların ayhklarıler sakladığım uzvî verasetlerde rine kuvvetle sarılmak, imartla müracaat edildi meslek intihab etmekte tamamile teşkil ettiklerini Gazi Köprüsünden nı tevhid, terfi usullerini tayin ethsyıet edilecek binbir çeşidile gö bağlanmak temayülünün uyanması Kabataşta tnhisarlar İdaresimekte ve devlet memurları bare devlet teşekkülleri memurları du manyada müesseselerde çalışanlara serbesttir. Seçeceği tahsil şubesıni her geçişte görüyorum. Hele protabiidir. Hume'un şüpheciliği, nin karşısında rüyor ve biliyoruz. Tabiat ilimleyaptırılmakta umlarını beraberce ele almak lâ verilecek ücretin asgarisini tayin takib etmekten kendisini, hiç bir vası köprü parmaklıklarına dayanrine hâkim olan materyalizmin de Kant'ın tenkidciliği arkada kaimış olan tütün deposu binasının in mile teadül husule getirmektedir. tır. Haîk kütlelerinin ötedenberi Bu kanunun şümulü içine giren zımdır. Diğer taraftan İktisadî Dev etmiş olan kanun'ar vardı. Bu sukuvvet menedemez. Yalnız bu gen mış vaziyette havuzlann nhtımına mir perdesi manevi verasetleri görşaatında fennî tedbirlerin alınmemize tam üç asır sadece hail ol beslendiği «ilmihal» bilgisi ihtiyjcı maması yüzünden civardaki bi müessese ve bankalar, metinde şöy et Teşekkülleri baremi, yeni ihti retle devlet, memurlara verilebile cin kabiliyeti, intihab ettiği tahsil eski tabirile palamarbend olan makla kalmadı, manevî kuvvetleri dünyanm yarısına yakın bir sahı na ve apartımanların temelleri le ifade edilmektedir: S«rmayenin yaclara göre düzenledikten sonra cek asgari ücreti tayin etmekle on şubesini takibe imkân vermiyorsa Tarı vapuru, bilmem kaç aydanbetamamı devlet tarafından verilmek hususî müesseselerin personel bul ları himaye etmiş oluyordu. Bugün o zaman mecburen daha hafif bir ri orada uyuklayıp duruyor. Anrhaddenin bir tâbii, bir esiri, hiç da biricik ve şaşmaz bir cmarifet» nin çökmekte olduğu iddiasile değilse bir gölgesi olarak tanıttı. payesi almıştır. Beriyanda da ken mahkemeye müracaat edilmiştir. suretile kurulan iktisadî teşekkül msk için yeniden bir muvazenesiz Birleşmiş Milletler camiasındaki şubeye intisab etmek zorunda ka kara da onun üstüne bağladı. Bu Aynı zihniyetle kurulan tekâmül disinin yıktığı ortazaman inancla Mahkeme hâdise hakkında bir ler; devletçe vtya katma bütçeli, ik yaratıp yaratmıyacakları da dü muhrelif memleketlerin iktisadî lır. Bu genc tahsilini bitirip hayat geminin bakım tamirinin kısa sünazariyeleri de memeli hayvanların rına tekrar sarılmak hasretleri u rapor vermek üzere Teknik Ü hususî bütçeli idareler ve belediye şünülebilir. Bu mahzuru önliyecek teşekkülleri, maaş ve ücret politi ta bir işin başına geçtiği zaman, receği, yalnız bir defalık onun sesoıı halkasında görülen insanı on yanmış, «hürriyet» ile «iman» a niversite profesörlerinden mü lerce ve bu kanunun hükmü içe bir tedbir hatıra gelmemektedir. kası olarak. yalnız mesai ve ran tabiatin kendisinden kıskanmış ol ferini başka bir geminin yapacağı sallanmaîar risinde bulunan banka ve müesse Yalnız hususî tesekküllerin memur dıman esasını ele almış bulunmak duğu kabiliyeti gözönünde bulun söylenmişti. Fakat ikinci bir sefere lann zümresine kattı. Newton'un teslimiyet arasmda rekkeb bir ehli hibre teşkil etseler tarafından sermayesinin yarı arının maaşlarını hududsuz şekilde tadırlar. Işin icabına göre maaş ve durarak, yapamadığı şubenin temin daha Ankara'nın yerine başka bir matematikle formüllendirdiği ca başlamıştır. miştir. Bu ehli hibre mezkur bizibe kanunu güneş sistemindeki istirak suretile arttıramıyacakları da bir hakikattir. ücret verilir. Alınan randımanlara ettiği nimetlerden dolayı kıskanclık gemi çıktı. Bakalım üçüncü postaya Böyle bir zamanda putlar yarat nalarda çatlaklar vukua geldiği smdan fazlasına gezegenlerin dünyamız da bunla ma ihtiyacının tekrar uyanacağı kurulan müesseseler; hususî ka !ünkü ücretler, istihsal maliyetinin «öre terfi ettirilir. Ana prensip hissetmemesi lâzımdır. Aynı tahsii kadar hazır olabilecek mi? ni teyid etmektedir. Maamafih şubesinde başarı elde etmiş olanrın içinde hangi saniyede hangi aşikârdır. Güzel sanatların en bu çatlakların sebebi vukuu kat'î nunlarla kurulan bankalar ve tesek bir unsurudur. Serbest piyasada budur. Bu böyle olduğuna göre biz Gemilerin tamiri neden bu kadar noktada bulunabileceğini, güneş ve âlemşümul olaru hiç şüphe yok ki küllerle sermayesinin ekseriyeti dev çahşan her iki zümredski müessese davamızı nasıl halletmeliyrz, suaîi larda da kazanc bakımından bü uzayor ve 42 gemi birden tamire surette tesbit edilememiştir. Diyük farklar vardır. Aynı şartlarla ay tutulmalannı dakikası dakikası resimdir. Musiki bile bu hususta let tarafından konulmuş millî ban er istihsal maliyetlerini ayarlamak ne cevab vermek icab edecektir. girmek için neden sıra bekliyor? hayatta çalışmakta olan tabibler, na hesablamağa muvaffak olduk resimle yarışacak gibi değildir. ğer taraftan Belediye Başkan kalav; Ticaret ve Sanayi Odalan; zorundadırlar. Hususî müessescdir 1 Bu halin birinci sebebi, gemuavini Necati Çillerin başkanKanaatimizce, bu kısım memur mühendisler, avukatlar, aynı miktan sonra bu sistem bir dev maki Çünkü resmin dili musiki diline ; satın alınıp belediyelere diye istediğine hesabsız para veren lara verilecek maaşların tamamile milerin çoğunun eski ve sık sık lığında iki mühendisten mürekne olarak adlandırıldı. İnsan da nisbetle çok açık ve seçiktir. Aym bağlanmş müesseseler. teşekküller, piyasada çabuk çekil serbest bırakılması doğru değildir. tarda kazanc yapamamaktadırlar. tamire muhtac bir halde bulunmatabiatin bir parçası olmak dolayısi zamanda göz gibi en aydın ve akla keb bir heyet dün mahalline giBu müesseseleri, sermaye ekseri meye mecbur olurlar. Ancak. eğcr Mem'.ekAimizin hususî şartlarına Bu, mesailerine kabiliyetlerine ve larıdır. Meselâ rahmetli Şirketi derek incelemelerde bulunmuşle esasen bir makine olması icab da yakın bir duyguya hitab etmekyetine sahib bulunmak itibarile fazla verdikleri ücret tandımanı uymak zorundaViZ. Ancak ehemmi aldıkları randımsnlara göre değiş Hayriyeden miras ve yadigâr kaediyordu. Artık böyle bir âlemde tedir. Artık umumî bir put ara tur. Heyet bugün raporunu vedevlet olarak ayrı bir bakışla bir kül yükseltiyor ve bilâkis maliyeti dü yetli telâkki edilen bir noktayı a mektedir. Şu halde mesele bu.zavi lan eş iki araba vapurundan 26 manevî, ruhî ne bir mahiyet, ne de nacaksa her sanattan önce tabiatüe recektir. Binanın inşaatına nehalinde nazara almak nvimkündür. şürüyorsa, devlet müesseselerinde çıklamak lâzımdır Acaba umurai yeden mütalea edilınce, iktisadî numarah Sühulet 1870 te yapılmış onun bir veraseü olabilirdi. Ondo resim sanaünda bulunacakü. Ni zaret eden mühendis ise bu inmüesseseler baremi, memleketimibinalardaki çatlaklığın Fakat bunların, ayrı bünyeleri, hiz de aynı usulün tatbikında mahzur yetle maaşlarda mutlak bir adalet zin hususiyetine göre tadil edilme oldugundan »0 yaşmda.dır. Bunun kuzuncu asnn ortalarma kadar de tekim orada bulunmuştur. Adını şaatla tesisi mümkün müdür ve devlet alâkası olmadığını ve her türlü met nevileri. •icre*. vasıflan; bu dan ziyade fayda vardır. vam eden bu tabiat materyalizmi söylemeğe ne hacet var ki her yerlidir. Müesseselerin verebilecekleri eski sistem olan motörii de ikide Bir de, diğer memleketlerdeki memurlarına vçrilen maaşlardan birde bozulmaktadır. Diğer eski tarih sahasına da yayılarak Karl de mihrablan, tapıcıları, müminle fennî tedbirlerin alındığını söy camia içerisinde bulunan müessese lerin aynı karakterde olmadıklarını vaziyeti tetkik edelim; görülecek fazla maaş verilmesi lâzım mı, han azamî maaş miktarı, kanunen tayin gemilerin meselâ bir ayda tamir Marks'in «tarihî materyalizmini» ri türcmiştir. Hutbeleri tâ akade lemektedir. edilmeli, terfi şartları randıman gösterir. Bunlardaki memurların da tir ki, devletçilik esasını kabul et ri esash prensipe istinad etmektedoğurdu. Tabiat materyalizmi in milerde okunuyor, va"zları da heı esaslaruıa bağlanmahdır. Diğer te edileceği umulurken ise başlanayrı vasıflarda olması pek tabiidir. miş olanlarda dahi iktisadî mües dir? •am bir makine varlık yapmıştı, ta yerde ve her fırsatta veriliyor. ferruatı müesseseler kendileri a dıktan sonra, bir çok çürük ve taHal böyle iken bugün bütün bu sese'.erde tatbik edilmekte olan ka Memleketimizde kazanc miktarmire muhtac yerleri meydana çıkı» rihî materyalizm de bir iktisad müesseselerin memurlan, devlet me nunî bir barem yoktur. Vaktile Al ları umumî bir şekilde tahdid edil ' yarlamalıdır. yor. Iş iki ay sürüyor. varlığı yaptı. İstihsal vasıtalarına Her put gibi bu da mutlak bir murları gibi bir bareme tâbi bubağb, onlarm tesirile düşünen, du varlıktır. İktidan da mutlaktır. 2 Tamlr atölyelerine bazı yeni H1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIHÜH!!! lunmaktadırlar. Bu muhlelif müesyan, yapan bir varhk gibi düşün Her türlü şek ve şüpheden, eş ve tezgâhlar ve cihazlar ilâve edilmi; Millî Eğitim Bakanı Dr. Tahsin Ban seselerdeki müdür, teknisyen, şef, mekle o da bir makine yapmış olu emsalden münezzehtir. Ne dilerse guoğlu dün sabah Ankaradan şehrimize olmasına rağmen, bunlar, bilhassa yordu. Bunların her ikisi de bir o olur ve neylerse güzel eyler... gelmiş ve Haydarpaşada Milli Eğitim memurların gösterdikleri hizmetler motörlü ve türbinli gemileri sürattaraflı görüşlerdi. Ukubetler olsa bile istediğini ya MüCürü Murad Uraz tarafından karşı ve aldıklafı randımanlar ölçülecek le tamir edebilecek kuvvetli bir lsnmıştır. Bakan, kendisile görü^en bir olursa. bunların maaş ve ücretlerini ratmakta bir hikmet olacaktır!.. makine ve motör atölyesinden hâlâ aıkadaşımıza junları soylemiştir: muayyen derecesi bulunan iktisadî mahrumdurlar. 1947 de Fuad ZinFakat Ondokuzuncu asnn sonla Bu hikmet anlaşıhr, sevilebilir biı • İstanbulun 500 üncü feüh yılı dola teşekküleri baremi içerisine cirkıran heycti tarafından satın rma doğru hava değişmeğe başla şey de olmıyabilir. Niçin olsun ki yısile tamir edilecek eski eserlcri ve ııuHnnıııııııııımmımıımıınTTiıınıııııııııııııı hikmetinden sual edilmez!... Pek bunlara aid hazırlıkları gözden gcçir itha! edip âdüâne bir esas vazetmek alınmak üzere iken istim sonradan dı. Hukuk, örf ve âdet, dil gibi maRclsin. diyenler, bu heyetin dünevî hâdiseler ve ruh hayatı bir taklid edilmeğe de cesaret edile mek maksadile geldim. Bundan başka, oldukça güç bir meseledir. Meselâ Mecüsten yeni çıkan kanun mucibince rüstlüğünden şüphe edenler, bir ilim haysiyetilç incelendikçe ma mez!... Çünkü erişilemiyecek mut İstanbulda açılacak türbeler işile de Ticaret ve Sanayi Odasındaki memilyon dolarlık komisyon aldılar teryalizmin demir perdesinde rah lak bir mertebeye ulaşılamaz... Ol meşgul olacağım Ayrıca talebe yurd murlarla bir dokuma fabrikasmdadiye bar bar bajjıranlar ve bunlara neler açıldı. Maddî kuvvetin yanın sa olsa hayranhkla tapılır. adı teh Isrın cia gez>rek, nckssnları tesbit ki elîm?n!arı. S'/'ar İdaresinin kad rosu ile Merkez Bankasının kadroinananlar tarafından mubayaası da manevî, ruhî kuvvetlerin de lil ve tekbirlerle zikredilir: Nihageri bıraktırılan modern makine ve mevcud olduğu, uzvî ve içtimai yet ona benzemek mi? Hâşâ... An Milli Eğitim Bakanı Dr. Banguoğlu sunu, Ticaret ve Zahire Borsasının bugiin saat 16 da Millî Eğitim Müdürmotör atölyesi. Halic Fabrika ve hayat üzerinde müessir bir rol oy cak uydurmaca denemeler yapıla luğünde gazetecilerle bir görüşme ya memurlarile teknik bir i?lctmedekibilir: Asıl resim de bunlar olur. leri birbirlerile hemayar telâkki Havuzlannın tamir kudretini artnadığı nihayet tababetçe de teslim pacalc, ak^am da Ank:raya döneccktir. Gerisi mi, resmin bütün geçmi§> tıramamıştır. Buııa mukabil 1947 etmek mümkün defiVir. Kaldı ki. olunacak bir kemale erişti. Uzvi Vaünin diinkü teftişleri mi? Cehalet devrinin terekelerı!... denbcri batan Edirne şilepi de dahil fabrikalar, maden işletm=leri, banverasetin yanında manevî, ruhî biı Vali ve Belediye Ba.;kanı Prof. Dr. kalar, ziraat işletmeleri ayrı birer Bütün bunlan ben mi söylüyoolmak üzere yalnız Devlet Denizverasetin de olduğu müsbet tetkikrum? Etrafınıza kulak verir, hele Fahreddin Kerim Gükay bugün saat zümre olarak nazara abndğı takyolları filcsuna 25 gemi ilâve edil18 de Üniversitede Paris Hukuk Falerle belirdi. Zaten maddeyi kuvmüminlerini dinlerseniz ondan namiştir. Eski gcmiler ise bir miktar vetten, kuvveti maddeden; uzviyi sıl bir vecdile, mazilerinin cehale kültesi Dckanı şcrefine verılen kokteyl dirde dabi. h\ı imrclerin icindeki daha yaşlandıklarından onların tapartide bulunduktr.n sonra Aksaray müesseselerde de bünye bakımınruhiden, ruhiyi uzviden ayırmak tinden nasıl bir istikrahla bahset pazarı ile pazar ve civarında yeni taRio dc Janeiro (HJ^USÎ) yon liraya çıkacağı hesab edil şddetli yağmurlarında sahanın mir ihtiyacian da, ihtiyar insanlann dan ayrılık vardır. Merkez Bankası müdrikemizin bir eseriydi. Bunlan tiklerini siz de işitebilirsiniz. Hay mir ect'.len yollan teftlş etmiçtir. Vali roilysda yapılacak olan <3ün miş olan bu binaya şimdiye ka su tutmasına kat'iyen mâni ol sık sık hastalanması kabilinden, birbirinden fi'len değil, ancak zih ran olduklan tablo çifte suratlı ve ve Belediye Başkanı müteakıben Şch Halk Bankasile, Ziraat Bankası E ,a futbol şampiyonluçu hazırl'kla dar sarfedilen demirin 30 tonu mu§tur. aıtmıgtır. Ayrıca armatörlerin füoreminl ve pazar yerlerini gezerek halk tibankia tetabuk etmez. Bunların nen ayırabiliriz. ilerlemektedir. Bu münasebetle bulduğu bir memesi karnında mı ne âlâ!... ile görüsmüştür. Şehreminliler, bil elemanları da ayrı vasıflardad:rlar. Kurak havalarda sahayı bir suna da bir hayli şilep zammolmuşdüşünülecek olursa Son atom fizikinin bir atomda ne Elverir ki putun imzası olsun!... hassa. yol, ışık ve çeşme istcğinde buİşte bu bakımdan, 3659 No. lı ka iünyanın en büyük stadyomu da maliyetin mezkur hesabı pek ge anda sulıyan yüzlerce gizli fis tur ki bun'.ardan bir kısmının tamuazzam mihaniki bir kuvvet top İki üç rengi yakıştırarak bir motif lunmuşlardır. Vali. kenöilerine. cu nunun şümulü dahilindeki bütün Rio de Janeiro'da inşa edi'mekte ride bırakacağı kolayca anlaşı kiyeden müteşekkil tesisatla sair miri ve hepsinin havuzlanması martesS günü, öğleden evvel Belediye iir. Bu inşaatın en mühim bir kıs i ladığı sabit olduktan sonra ondan mi yapıyor: Harika!... elektrik ve idrolik tesisatın kıs Devlet Denizyolları fabrika ve haDaimi komisyonu azaları ve ilgili mü memurları içtimaî adalet tesis et mı bir Türk mühendisi tarafından lır. kıyas kabul etmiyecek derecede Umumiyetle Brezilyalı mühen mı mühimmi de bu zatın eseri \uzlanna yüklenmektedir. Dünyada başka ressam mı yok? dürlerle tekrar Şehremini mıntakasma mek düşüncesile derecelendirmek ,apılmaktadır. mütekimil olan hayat ve bilhassa gideceği ve dilekleri yerinde tetkik mümkün değildir. Bu kanunun ted disler tarafından yapılmakta o dir. Bilhassa türbinli ve motörlü geinsan tohumunun ne çapta bir ha Var ama, hep kul taifesi olmuflar edeceği cevRbını vermişür. Bu dünyanm en büyük stadRio stadyomu, tam bir oval şek an bu muazzam stadın, modern vini sıralarmda ortaya atılmış olan milerdeki tamir işleıinin uzayıp fızaya sahib olabileceği kolayca ta sa, Tannmn yanında kulların ad> esisatı havi sahanın drenajı ta yomu 1950 yılı temmuz ayında fikirlerin başmda bazı müesseseler inde olup takriben 20 hektar vüsSağlık Müdürü rahatsız savvur olunabilir. Madde âleminde mı okunur?. yapılacak olan dünya şampiyon gitmesinden ve gemilcrin sefere çıBir müdüettenberi rahatsız olduğu de memurlara fazla maaş verildiği, tindeki bir (Olimpi) sahanın ku mamen bir Türk mühendisinin kamıyarak âtıl bir halde nöbet bekBurada tam manasile kendi kenhiç bir şey yok olamıyacağı gibi zey cihetinde ve (5) hektaıhk bir eseridir. Orada Dr. Salih diye a luk maçlarına yetiştirilmek için halde vazifesi başından ayrılmıyan ruh âleminde de hiç bir şey kaybo dimizin mutlak bir inkârı ile kar Sağhk ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. s:k sık terfiler ve haksız ilerleme razide hummalı bir faalivetle bitirilme lemelerinden husule gelen zararlar, yapılmaktadır. Dış cihs nılan bu İstanbullu vatandaşıa hep 1947 de o modern makine ve lamaz. Maddenin herşeyi görüle şılaştığımızı, akademilere kadar Faik Yargıcı dün evinde istirshat et ler yapıldığı ve içtimaî adaletin bo inden 4 katlı, saha cihetinden ise vücude getirdiği (drena.i) sistc ğe çahşılmaktadır. miştir. Değerli Sağlık Müdurümüze âcil zulduğu keyfiyeti ortaya atılmıştı. mediği gibi ruhun da herşeyi gö giren bu nihilist ruhun körpe, canlı ) kath olan bu muazzam beton mi. Brezüyanın çok mcbzul ve N. ZİVERKI m °tör atölj esinin satın alınmamıs Nitekim bu kanun bu düşüncelerin ;ifa dileriz. rülemez. Fakat görülememek yok kabiliyet ve istidadlan bir sam yeli Jİmasından doğmaktadır. tesiri altında tedvin edildi. Filhaki arme kütlenin çevresi 900 metregibi kavurmak ihtimali olacağını Cemal Sanca da\asına dair olmak demek değildir. 3 Son bir sebeb olarak da Haka bu suretle bu söylentilerin önü dir. Futbol rektanglinin bulunduSayın Dr. Rontgen ve Urolog da sakın düşünmeyin. Çünkü pubir izah .ic Fabrika ve Havuzlannın iki dene geçilmiş oldu. Fakat hâdisele u saha 3.50 metre derinlik, 4 met* * * tun irşadlannda hâta olamıyacağı M ü t e h a s s ı s ' a rın a ğerli, tecrübeli ve başarıcı elemanı 16 3 950 tarihinde Beyoğlu Ahkâmı rin bundan sonraki seyrini kısaca re genişliğinde betonarme bir nenolan makine inşaiye yüksek müBu kısacık mukaddeme mevzua gibi bunu hatıra getirmek bile ha Şahsiye mahkemesinde nakzen bakılan gözden geçirmekte fayda vardır. dekle çevrilmiştir. Cemal Sarıca davasına dair ertesi gun çuurla girebilmek için yapıldı, ta taların hatası olur!... hendisi Fahri Tanman ile gemi inBu hendekle bina arasında açıkan haberi tavzihan bayan Fethlye 1939 sonlarına doğru İkinci Dünya rihte ve zamanımızda öyle insanşaiye yüksek mühendisi Mesud To* * * Berkerin vekili şu noktaları açıkla Harbi başladıktan sonra, bütün mem yakta duracaklara mahsus 20 lar biliyoruz ki sempatik iktidargarın kaçırılmış olmasıdtr. Fahri maktadır: leketlerde yeni şartlar tehaddüs et metre genişliğinde (30.000) kişiPutu olan ve putlaşürılan bu larile milyonlarca insanı cezbediTanman Halic Fabrika ve HavuıUroselectan B 2 0 cc. 1 Amp. « Cemal Sarıcanın aklî maluliyeti ti. Bizde de geçim şartları güçleş ik bir açık anfi vardır. Hendeyor. Gene öyle manyetik iktidarlar resmin adları da var: Mücerred re sebebile hacrine karar istenmesi ve lannın müdürii, Mesud Togar da meye başladı. O ana kadar bu kı ji ve sahayı ihata eden bu ılk Uroselectan B 2 0 cc. 5 Amp. var ki madde ve eşyalarla hemhal sim, daha yeni bir tabirle «non Sulh Hukuk mahkemesince bu kararın Camialtı atölyesinin şefi idi. Getcn sım memurların maaş usullerinde anfi ile diğer ikinci ve üçiincü oluyor, bunlan duyabiliyor. NHe figuratif resimdir. Eski resim figu verilmesi, Darülâceze teberru havadleylulde ikisi birden istifa etliler. Yeniden gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır. ratif olduğu için onun inkârı de sinden çok evveldir. Diğer yandan te zaptı rapü lüzumlu görenler bu kat tribünlerinin bulunduğu akim kışları muhaceret eden kuşlaı Halic atölyeleri onların hizmet ve müesse=elerin mevcud hükümlerle sıl bina arasında da iki metre havanın elektrikiyetlerile yerin te mek olan yeni resmin adına tabi bernı edildiği, edileceği yayılan bu tecrübesinden mahrum kaldı. Gerhisse. 200 bin liradan çok uzak olup idare edilmesindeki müşkülâtı ya genişlik ve üç metre derinlikte sirlerini inceden inceye duyup zap atile «non» gibi bir inkâr edatı ka yüz binlerle l!ra borca batık ve mühim Zulüm, işkence ve istibdad altında inleyen bir çi Halic Fabrikaları müdürlüğüne kinen gördüler. Müessese müdür ikinci bir beton hendek buluntılacaktı. Figuratif, şekle aid, yahud tetmek sayesinde kıtalan hiç yamiktarda vergi tarhedilen ve bu sebeble leri ise vaziyetlerinden şikâyet et maktadır ki bu, lüzumu halinde tayin edilen Mümtaz Balsöz de kıym:lletin kahramanlık destam tulmadan dolaşabiliyorlar. Güver şekilli demek olan eski resme kar evvelce Cemal Sarıca tarafından da metli bir yüksek inşaiye mühendisi cinlerin postacılıklan da bu saye şı bu resim şekilsiz, suretsiz. Türk reddulunan ve ancak kanunî eşkâle tiler ve işlerini yürütebilmek İçin geçid olarak da kullanılacaktır. ise de, iki kıymetli elemanın çekilağzile «suratsız bir resim» olacak uygun bulunmadığından ötürü mahke barem kanununun yeni bir sisteme Binanın alt katında ayrıca tride oluyor. Tabiatin bütün kuvvet mesi gene büyük bir eksikliktir. meye ve Yargıtayca talebi kabul edil bağlanması hususunu ileri sürdü bün yoktur. Tamamen koltuk ve kabiliyetlerini bilmeden onun mış!... Bu prensipe göre surat ya miyen bir miras hissesidir ki neticel Yüksek mühendis Ziyad gibi bazı AKLM TAMİROF EL1ZABETH ALLAN eden pılsa bile suratsız olmak icab edeler. Bir müddet sonra prim vermek kademelerinden teşekkül henüz sathındaki kuvvetl'jrini yatasfiyede de bir hiçe varacakelemanlar da hâlâ Amerikada, BaKanîı mücadeleler Korkunç çarpışmalar. ceği içindir ki o ukubetleri görü tır. Tıbbı belki raporunun mahivetinde esası kanunun hükümleri arasma ikinci kat tribünleri de (30.000) kalamağa muvaffak olmuş bir fizlk, Adlî haeddin Elgiz, Musa Tebi ve Nedkişiliktir. Bu zata mahsus kolbir hayat, bir ruh, bir cemiyet ve yor, gözümüz, gönlümüz açılıyor!... de, ruhunda da. melekâtı akliyenin girdi. ret gibi genc yüksek mühendisler BUGÜN MATİNELERDEN tTIBAREN tukların beş senelik kirası duyerinde olduğu. hastanın aklı, fikri ve ya bir tarih ilmile umumî ve kat'i Bu, aynı zamanda bir zevk yıkıGeçim zorluklan devlet memurde Ansaldo tezgâhlarındaki bitmek iradesi normal bulunduğu tarzında hiç huliye dahil 450 liradır. hükümlerde bulunmağa ne hakkı cı değilse bir zevk şaşkınlığı, bir Orijinal Kopyası Türkçe Kopyası bilmez gemilerin inşasına nezaret bir mutalea olmayıp bilâkis aksi mu ları bareminde de bir çok değişikmız, ne de yetkimiz vardır. zevk körlüğüdür de, diyemezsiniz. sarrahtır. Son celsede davacılar olan likler yapılmasuıı icbar etti. BinaÜçüncü kat tribünleri takriK a d ı k öy U s k ü d a r etınektedirler. Çünkü puttan sâdır oluyor, put İşte eski gemilerin hurdalıği, yeŞimdi mevzuumuza gelelim: Za böyle istiyor!.. «Rabbim neyler, bizlerin taleplei raporun tavzih ve enaleyh barem kanunlarında bir ben (90.000) kişiliktir. Bu tribümubayenetin kanuni eskâlde tevsikın çok tadiller yapılmış oldu. Bugün nün üzerinde (35) metre genişmanımızda idare. siyaset âleminden neylerse güzel eyler». ni gemilerin iltihakile ticaret filodan ibarettir.» mer'iyet mevkiinde bulunan hü likte bir betonarme markiz varbaşlayıp sanat âlemine de sirayet sunun çoğalması, fabrika ve havuzkümlere göre, devlet memurları di 6a da bu ancak anfinin 3/4 ünü Bu muazzam ve muhtestm filme ilâveten Aptala malum olur, derler ama, eden bir put yaratma temayülü gölann kifayetsUliği, değerli ve tecğer memurlarla aşağı yukarı aynı örtebileceğinden aşağı kısmı taKüçük Haberler rülüyor. Bir ruhiyatçı gözile bun aptallığı kimse üzerine almadığı rübeli yüksek mühendislerin azalesaslara göre maaş ve ücret almak mamen açıktır. Her kat tribünda hayret edilecek bir şey yoktur için bu suratsız resim de bir türlü ması yüzünden gemilerin tamiri •• VALİ ve 3elediye Başkanı Fah tadırlar. Halbuki iktisadî teşekkül lerinin ön tarafmda dar, arka* Çünkü ruhumuzun derinliklerinde malum olamıyor!,.. uzamakta, idarenin zaran da tabiareddin Kerim Gökay dün İstanbul Ko ler, umumî iktisadî kaidelere göre sında da (12:22) metre genişliDEBRELİ HASAN ŞEYHİN AŞKI tile artmaktadır. mutanhğına giderek yeni Komutan randıman almak mecburiyetindeğinde birer dolaşma yeri vardır. Türkçe Sözlü Türkçe sözlü ve şaıkılı Şükrti Kanadlıya iadei ziyarette budirler. Memurları geçim zorluğu Zemin katı ile ikinci katta teklunmuştur. L Ü T F E N D İ K K A T •• ŞEHRİMİZ İcra Daireleri Başkan içinde bulunan müesseselerin tam nik ve idarî hizmetlerle sporcu* lığına tayin oluna.n değerli hâkimleri randıman alabileceklerini tahmin lara mahsus daireler bulunmak1 den 5 numaraya ksdar saldadığmız kuponlarınızı gişelerimizden Necib Velioğlu yeni vazlfesine etmek doğru değildir. Diğer tarafÇoruh şilepi buğday getiriyor mizden numarah piyango kopyasile değiştirin. Piyangomuz 20 tadır. Bu dairelerde Aklimatasbaşlamıştır. Matinslerden itibaren: Zengin ve büyük program.. tan bu müesseselerin karşısmda, Çoruh jUepi, Toprak Mahsullerl Nisan Perşembe günü çekileceğinden kıyson değiştirme mua+ 5 NİSANDA Pargus gemisinin İs hususî teşebüsler de faaliyet saha yon tesisatına varıncaya kadar Yerli fümler içinde daima basta gelen Ofisi hesabına Karasl limanından yükmelesi ancak 18 Nisan Salı günü akşamına kadar devam edecektir türlü konfor derpiş edilmiştir. kenderiye, Beyıut, Limasol ve Pire ledîgl 8500 ton buğday hamulesile dün 1 Z E H İ R L l Ş Ü P H E arasmda yapacağı turistik sefer bü sındadırlar. Kendi işlerini iyi yü Üçüncü kat tribünün en önünde limanımıza mütevecclhen hareket etyük bir rağbet görmüştür. Vapurdaki riitmek için kıymetli elemanlan (40) metre uzunluğundaki bir mistir. Baş roUerde: Bejisör T » «rtist S V A V İ TED Ü kamaraların hemen hemen hepsl dol resmî müesseselerden alabileoek Greko Romen Dünya Güreş Şampiyonası mukavves cepheye yerleştirilmiş ALİYE RONA ŞÜKRAN ÖZEB L Ü m GÜNEBI muçtur. Harbiyenin 1326 mezunlan durumdadırlar. Geçenlerde büyük İSVEÇTEN UÇAKLA GELEN FİLM * KAPALIÇARŞIDA yangın musluk bir fabrikamızın müdürü, kıymetli (25) aded kapalı loca, radyo spibugün toplanacaklar T U R A N ' da A Z A K ' ta ları yaptırılmış ve çarşının helâsı takerleri ile gazete muhabirlerine 1326 senesi Harbiye mezunları bugün bir teknisyeninin müesseseyi bıramir edilerek tekrar kullanılmağa baştahsis edilmiştir. 2 Baba Katili saat 16 da Harbiyede Orduevinde top2 Sızlayan Kalb kıp gitmesinden şikâyet ederek lanılmıştır. lanarak 40 ıncı senei devriyelerini te. Olempik sahaya dört büyük Ibret alınacak büyük Türk * DÜNYA Sağlık Teşkilâtl. Doğu Ak bahsediyordu. Tatmin edilmemiş Müzikli büyük Türk filmi sid edeceklerdir. P r o g r a m d a deniz bölge komitesi 4 ile 17 eylül ara bir elemanın hususî sahaya geçme kapıdan girilmekte, buralardan filmi. Oynıyanlar MAHMUT Oynıyanlar: SUZAN YAKAR Öğrendiğimize göre, 1326 senesi HarMevsimin En Büvük Zaferi sında İstanbulda toplanacaktır. Bunun sindeki zarureti kabul etmek ge stadın her katına (20) şer metre MORAU REŞİT GÜRZ^P biye mezunları 521 klşi olup bugün RUTKAY NİYAZİ BORATAP İçin şimdiden tert'bat ahnmağa başlagenişlikte ve sütunlar üzerine inhayatta kalan ancak 158 kişidir. FATMA ANDAÇ rektir. Fakat bu böylece devam en'.lmıştır. şa edilen ayrı asma yollarla gi•• TOPHANE Kasrının Malul Gaziler decek olursa işlerimizi nasıl yürü* Adile Aydanın iionferansı Cemiyetine tahsis edildiği malumdur. tebileceğimizi düşünmemiz lâzım dilmektedir. 31 mart cuma günü saat 18 de Şişli ( KEY LAHGO) Cemiyet bu binayı tanzim ve restore dır. Bundan sonra, bu gibi hâdiSporcuların, sıhhî imdad meHalkevinde «Edebl Tenkid» mevzuu Humphrey BogartE.G. Robinson Lauren Bacal ettirmis oldugundan bu ayın otuz bi selerin teaddüd edeceğini kabul e murlarınm, polis ve hakemlerin üzerine Doçent Adile Ayda tarafından rüıci günü pçılış töreni yapılacaktır. bir konferans verileeektir. Konferans + MUHARRİR arkadaşlarımızdan debiliriz. Nitekim yeni kurulmakta saha ile irtibatları ayrı hususî serbesttir. Halid Kıvanç. Kozluk yargıçhğına ta olan Sanayi Kalkınma Bankası, sa tribünlerle yapılacaktır. Bugün matinelerden itibaren. Müthiş heyecanlı bir şaheser yin edilmiştir. Genc Adliyecimize yeni nayi sahasındaki teşebbüsleri takSaha, beheri (150) vatlık (210) vazifesinde başarılaı* dileriz. viye edecek, yenilerinin teessüsüne projektörle tenvir edilecek, *• BEYOĞLU Halkevinde cuma günü imkân verecektir. Diğer sahalarda seyirci ve sporculara yapılacak saat 18 de Münir Rajid Öymen tera da, hususî teşebbüsleri hükume tebliğat muhtelif çapta 54 hoNüshası 10 kuruştıu fından «İdeolojilerln Sosyolojisl» kodesteklemek kararındadır. Şu halde parlörle ve bir o kadar levhanulu bir konferans verileeektir. Türkçe Söslü Abone şeraiti Türkly« Harte m çoğalacak olan hususî müesseseler larla yapılacaktır. için lçln Baş Rollerde: VİCTOR MATURE COLEEN GRAY Baş Rollerde: NELSON EDDY İLONA MASSEY ! karşısında devlet teşekküllerinin Bir aylık 300 Kr. 600 Kz. Ccmaziyelâhır 10 Çarşamha Elektrik tesisatı 948 senesinin Harikulâde müzik ve içli mevzuu ile müstesna bir Üç aylık 800 • 1600 • inceliyerek memurları| durumunu eanat hârikası. Altl aylık 1500 • 2900 m nın tâbi olduklan baremi yeniden nihayetinde başlamış ise de muh bugüne kadar Senelli İS00 . 5400 % ayarlamak icab ediyor. Bu mese telif sebeblerle D 1 K K A 1 t Baş Rollerde: leyi halletmek için ele aldığımız bitirilemediği gibi temmuz ayına kadar tamamlanacağı da şüpheGatetemize gönderilen mnak ve uaf.Ui Cecil Parker Joan Hopkins Jean Pierre Aumont V. | 5.48 12.19 15 51 1831 20.03 4 06 zaman, bazı iddialar serdedilebilir, lidir. reîrediLsin, edilmesin iadt olunvuu Muhteşem saraylarda geçen aşk ve ihtiras filmi. |Evvelâ devlet memurlarile iktisadî ROBERT YOUNG MAUREEN O'HARA E. ]11.18| 5.48, 9.20 12.00; 1.33 9.37 tlAıüırclajı mesulivet kabul edilnxex* Türk parasile takriben 20 mil Şehir Zamanımızııt put =haberleri FİKİRLER JGÜNÜN MEVZULARI n r u N LN I AI A IIİIHMIHINAI yaratma temayülleri Yazan. Ord. Prof, Muslafa Şekib Tunç Tekelin tutun deposu İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Bankalar Baremi Yazan MUAMMER ERİS Tamir sırası beklîyen 42 gemi Millî Eğitim Bakanı şehrimize geldi Brezilya Mektıılıları Dünyanın en büyük stadı Brezilyada inşa ediliyor Futbol dünya şampiyoriluğu maçlarımn oynanacağı sahanın drenajı bir Türk mühendisi tarafından yapılıyor SCHERING AG. BERLIN KAHRAMAN YÜZBAŞI r HÂLE'de 2 FİLM S u N A R'da J S U N A R ' da HALE'de AZAK ve TURAN Sinemalarında • • Bugün LALE Sinemasmda ÖLÜM CEMİSİ MİLLÎ ALEMDAR'da 1 DÜŞMAN KARDEŞLER MARMARA Sinemasmda: Bugün 1 BALAILAYKA 3 ZORLU MİSAFİR CUMHURIYET SÖNMEYEN AŞK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog