Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ATLAS GAZOZU Piyasaya çıkmıştır 25 H I yil SSVI * 9208 C u m h u r iyet KURUCUSU.'YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhurfyet, tstanbul Posta Kutusu Îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumİ Santral Numaras: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa: 24290 POKERPLAY kibdene 29 I 950 Muhafazakâr lider, Avam Kamar asında Almanlarla isbirliği yapılmasını istedi "İngiliz, Franstz, Amerikan ve Alman askerleri arasmda arkadaşhk zihniyetinin hâkim olabileceğine inantyorum,, 0 Memleketimizde misafir bulunan Amerika Kara Orduları Kurmay Başkanı Orgeneral Lawton Collins, evvelki gün Ankara Hipodromunda iki zırhlı tugaydan mürekkeb askerî birliğirrizi teftiş etmiş ve gorduklerinden çok sevinç duyduğunu bildirmiştir. Resmimiz, misafır Orgenerali bu teftişi esnasında ağır bir tankın üzerine çıkarak erlere vazife verirkfn gösteriyor. Orgeneral Collins, dün özel uçağı ile Ankaradan Kıbrısa gitmiştir. Churchill'jn Almanyaya dair mühim demeci Londra, 28 fB B C ) Bugün Avam Kamarasında başlıyan dış poütika muzakerelerini Mr. Churchill bır nutukla açmıştır. Mr. Churchill Inçıltere ile Fransanın, Almanyayı komünist olmıyan Avrupanın müdafaası için bir kavşak noktası teşkil edecek bir duruma yukseltmeleri icab ettiğini 6öylemiştir. Mr. Churchill şu şekilde devam etmiştir: «Almanların, kendi memleketlerini ve Batı Avrupayı müdafaa için yardım etmelerine mâni hiçbir sebeb gdrmüyorum. Müşterek müdafaanın bir cephesini teşkil etmek üzere İngiliz, Fransız. Amerikan ve Alman askerleri arasında, arkadaşlık zihniy.etir.in hâkim olabileceğine inanıyorum.» Mr. Churchill, harbin patlak vermek üzere bulunduğu veya kaçınılmaz bir mahiyette olduğu hakkındaki şayialara inanmadığını söylemiş ve harbi önliyen âmi'lerin hiçbir zaman bugünkü kadar kuvvetli olmadığını, buna rağmen harb Arkası Sa. 3, Su. 2 de Komunıstlıgın yeni bir hezimeti merikanın Batı Avrupayı silâhlamağa başladığı bu sırada Fransadaki komiinistlik bu yardımı baltalamak için geniş bir savaşa girmiş. Amerika tarafından gonderilen silâhlann gerisin geriye dönmesi için elinden gelen her mukavemeti göstermeğe özenmiştir. Fransadaki komünistferin bu taTir ve harekeüni ha>retle karşılamağa yer bulunraadığı aşikârdır. Çünkii buolar, bir Sovyet istilâsına karşı Fransayı müdafaa etmiyeceklerini, bilâkis istilâ kuvvetlerine katılacaklannı apaçık söylemişlerdi. Bu çeşid sözleri ha\salalanna sığdırabilen bu beşinci kolun. Fransayı silâhlamak için gönderilen yardunı körletmek üzere ellerinden geleni yapmasını hayretle karşılamak, manasız olur. 0nun için Fran sada da bu hareket, hayretle değil, fakat mukavemet ve faaliyetle karşılamnış ve Fransanm bu mukavetnet ve faaliyeti, komünistliğin belkemiğine inen bir darbe mahiytini almıştır. Amerikadan gelen silâh yardımını memlekete sokmamak için Fransız komünistleri tarafından aylarca süren hazırlıklar ve alınan tedbirler ga>et geniş ölcülere varmış ve bunlar bu hazırlıklarla tedbirlerin muvaffak olacaçma inanmağa ha<;lamışlardı. Bunlar. bir taraftan bu maksadı gerçekleştirmek için çahştıklan sırada diğer taraftan memleketin sanayi istihsalini aksatmak ve düşürmek, hattâ felce uğratmak için. herhangi babaneden faydalanarak grevler yapıyor ve bu grevler sonu gebniyen bir zincir gibi devam edip gidiyordu. Komünistlerin bu tarzda faaliyete eiriştikleri sırada Fransanm başmda bulunan Bidault hükumeti kuvvetli sayılacak bir durumda değildi. Fakat bu kuvvetli olmıyan biikumet komünistlere karşı cepbe almış ve bunlara karşı çok mühim bir savaş açmağa muvaffak olmuştur. Komünistlerin en bellibaşlı hedeflerinden biri. Fransarun bütün sanayi istihsalini felce uğratınak için elektrik jnerkezlerinde calışan ameleyi derhal kabloları keserek grev ilânına sevketmek ve böylece bütün Fransanm isdhsal faaüyetini sekteye uğratmaktL Uçler mayısta toplanacak Aynca Atlantik paktma dahil memleketlerin Dış İşleri Bakanlan da toplanıyorlar Washington 28 (A.P) Birleşüs Amerika Dış İşleri Bakanı Dean Acheson, mayıs ayı ortalarına doğru Atlantik pakttna dahil 11 devletin Dış tşleri Bakanlarile Londrada bir toplantı yapmayı kabul etmi?tir. Dış İşleri Bakanlığı Basın Dairesi şefi Michail MoDermott'a S°re, bu konferansla birlikte avru zamanda, Aehesonun Büyük Britanya Dış İçleri Bakanı Bevin ve Fransa Dış Tşleri Bakanı Robert Schuman'la da ayrı görüşmeler yapacağını söylemiştir. McDermott, her iki toplantı için Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Cumhur Başkanı bugün Malatyaya hareket ediyor Seçim hazırlıkları hızlandı, C.H.P. aday yöneîntenliğiıtde tadilât yapıldı, İnönü iki yerden namzed gösterilecek Ankara 28 (Telefonla) % Ankara çevresinde muhtelif ilçeleri ziyaretle seçim dolayısile hitabelerde bulunmuş olan Cumhur Başkaru İnönü yarın bir memleket seyahatine çıka caktır. Cumhur Başkanı önce Malatyaya gidecek, oradan Adanaya hareket ederek dönaşte Konyaya da uğrıyacaktır. Cumhur Başkanınm bu seyahati bir hafta kadar sürecektir. İzzet C.H.P. aday yönetmenliğinde tadiller yapıldı Ankara 28 (Telefonla) C.H.P. divanı dünkü toplantsmda aday yonetmenliğuıde bazı tadiller yapmıştır. Öğrendiğimize göre, tadil edilen bir madde, İsmet İnönünün teşkilât tarafından iki yerde aday gösterilebileceğine dairdir. Bu'suretle yüzde 70 aday gösterme hakkı bulunan illerden iki sinin yoklama kurullannda C.H.P. Genel Başkanının aday olarak seçilmesi mümkün olacaktır. Yönet melikte, kurullara davet Akçal edilenlere adaylık istemiş olanların listelerinde bildirümesi esası mevcuddu. Adaylık talebine son Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Türkiye ve Güvenlik Konseyi Hükumetimiz, adaylığınm desteklenmesi için harekete ,geçti Kahire 28 (A.P.) Türkiye, Arab Birliğinin yedi aza devletine müracaatte bulunarak Güvenlik konseyi için adayhğının desteklenmesini taleb etmiştir. Keza Brezilya da aynı mahiyette bir müracaatte bulunrnuştur. Bu haber iyi malumat alan Arab kaynaklarından elde edilmiştir. Kay naklar, Arab Birliği siyasî konüsyonunun mutad bir celsede bu talebleri nazara alacağıru bildirmektedir. Emekli General Ali Fuad Cebesoy, dün gazetecilerle konuşurken Uçak kazasında ana ve babasını kaybeden Amerikalı kız Cebesoy dün istifa sebeblerini aıtlattı General, Millî menfaatlerin politika mücadeleleri üstünde tutulması gayesine mevcut şartlar altmda Halk Partisinin bir mensubu olarak hizmet imkânını bulamadığını söyledi Bir Amerikan elçilik uçağı düştü Uçakta bulunan Amerikanın eski Ankara Büyük Elçisi öldü Ottawa 28 (AP.) Birleşik Amerikanın Ottawa büyük elçisi Laurence Steinhardt'ı taşıyan bir elçilik uçağının bugün Kanada başkenti Ottavva'nın 15 kilometre kadar güney doğusunda düşüp parçalandığı ve uçakta bulunan 6 kişinin öldüğü bildirilmektedir. Uçak Washington'a giderken düşmüştür. Steinhardt evvelce Birleşik Amerikanın Ankara, Moskova ve Prag büyük elçiliklerinde bulunmuştu. Steinhardt İkinci Cihan Harbi Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Nâzrm Hikmetin eski bir resmi Nâzım Hikmet aclık grevi yapacağını bildirdi Bursa 28 (Telefonla) Af kanununun geri bırakılmasmdan büyük bir teessür ve nevmidıye düşen şair Nazım Hikmet 8 nisandan itibaren açlık grevi ilânına karar vermiş ve bu kararmın kat'î olduğunu şehrimizde bulunan avukatı Mehmed Ali Sebüke söylemiştir. Nazım Hikmeti teselli eden avukat affın pek yakmda yapıİ3:ağmı söyliyerek kendisine teminatta bulunmuştur. Fakat Nazım Hikmet karannda ısrar etmektedir. Marshall plânından almacak gemiler Nuhtelif Cirmaların teklifleri tetkik edildi, yakmda siparişler yapılacak Deviet Denizyollan ve Limanları İdaresi, Marshall plâmndaki tiraj hakkuıdan faydalanarak Avrupa tezgâhlarma ısmarlamağı kararlaştırdığı 52 parça gemi ve liman vasıtasile deniz fenerleri, tamir edilecek eski gemilerin kazanları hakkındaki şartlannı bir çok Avrupa firmalanna göndermiş ve bunlardan teklifler istemiştL Teklif kabulü müddeti şubat sonunda bitmiş ve gelen teklifler, bizzat Deviet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürü Cemil Parmanın riyaset ettiği, yüksek mühendislerden, mütehassıs güverte ve makine uzmanlanndan mürekkeb bir heyet tarafından birer birer tefnk ve tetkik edilmiş ve teklifler, fennî bir surette tasnif olunarak kıymetlendirilmiştir. Cemil Parman mufassal bir cetvel şeklinde hazirlanan bu teklifleri hamilen Ankaraya gitmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ile Marshall plânı işlerile meşgul Deviet Bakanlığı, fiat, teslim müddetleri, gemilerin ve malzemenin evsafı bakımından hulâsaten kıymetlendirmiş olan bu teklifler cet Arkası Sa. 4, Sü. 1 de .1 C.H. Parüsinden istifa eden Kon nu ancak memleket hizmetinin bir ya milletvekili General Ali Fuad yolu diye telâkki etmiştim. BugünCebesoy, dün saat 15 te Vatan ga kü dünya vaziyeti ve memleketimizetesinde gazet^cilerle bir görüş zin buna karşı olan durumu millî me yaparak, istifa sebeblerini izah menfaatlerin politika mücadelelerietmiştir. Ali Fuad Cebesoy ezcüm nin üstünde tutulmasmı âmir bule şunları söylemiştir: lunmaktadır. Bütün askerî ve si« Gerek askerlik ve gerek si yasî mazimin beni sevkettiği bu gayaset sahasmda bütün hayatım doğ yeye mevcud şartlar altında Halk Fakat bu komünist tertibatma rudan doğruya memleket hizmetine Partisinin bir mensubu diye hizkarşı son derece uyanık davranan hasredilmişti. Vakit vakit parti hamet imkânını bulamryacağıma kaBidault hükumeti. herşeyden evvel yatma girdiğim zamanlarda da bu Arkası Sa. 3, Sü. 5 te kudret merkezlerinin herhangi bir grev yüzünden tatile uğramasına RÖPORTAJI: meydan vermemek için burada ça « C U M H U R İ Y E T » i n B Ü Y Ü K lışan işçileri deviet hizmetine almak surelile komünistlerin bütıin ümidlerini suya düşürmüş ve mem leketi büyük bir buhranla karşüaşnaktan korumuştur. Diğer taraftan Fransız parlamentosu, müthiş bir savaşa şahid olmuş ve komünistlik ile antikomünistlik burada tam manasile mübareze etmişlerdir. Fransız komünistlerinin asıl hedefi. Fransanın, AmeAdana, Mart rikadan süâh almaması ve gelen Eskişehirin gözlerimle gördüsilâhları geri çevirmesi olduçu için Bidault hükumeti, bu baltalama ğüm felâketi yüreğimi burkmahareketine karşı bir kanun çıkar saydı, demiryolu boyunca sağb mak, her baltalama hareketilc mü sollu yerden fırlamışçasına uzacadele e*mek istemiş ve bunu te nan göle bakarak, Orta Anadomin eden bir kanun tasansı hazır luda bu hiç ummadığımu manlamıştı. Kanun Fransız parlamen zarayı keyifle seyredebilir, santosunda komünistlerin şiddetli mu dalla ördek avına çıkan delıkankavemetile karşılaşmış ve bunun lıların saadetine inanabilirdim. üzerindeki münakaşaların her bıri, Fakat ne yazık ki felâket yazıl• adeta bir arbede mahiyeti almıştı. dığından da büyük olmuş. Yıkı gibi kavramak için hiç bir gaySavaş. son derece çetindi. Fakat lan bınlerce evden bir kısmını ret harcamazdık. Daha doğrusu sonunda tasarı kabul olunmuş ve tren istasyondan hareket eder üzülmek ve çaresizlik önünde ahükumet bu müşkül savaştan ciddî etmez oracıkta gördük. İçinde cı duymak korkusu ile bu g.bı bir muvaffakıvet kazanarak çıkmış kıler, kurtarabildıkleri eşyalar gayretlerden kaçmırdık. Merak tı. Artık hükumet, baltalamaya kar la gene oracıkta yardım vagon etmiyelim, gene de kaçmacağız. şı şiddetle mukabele edecek, Fran larmda b3rınıyorlar. Kurtarabil Barakalar yapılsm, duvarlar tasaya gelen silâhları alaeak ve bun dikleri de ne? Yerden bitme mir edilsin, fakirlik ve sefaletın lardan f aj dalanacaktı. Çünkü kerpiç evlerde yaşıyan fakir hal üstüne şöyle kerpiçten bir örtü Fransız milletinin kahir ekseriyeti, kın kurtaracak nes: olur? Şilte, çekilsin, biz gene yureğimizi fehükumetle beraberdi ve baltalayı yorgan, çamaşır mı, örtü mü, bir rah tutmasıru bileceğiz. cılara karşı harekete âmade idi. kaç bez parçası, bir kaç kap ka• Neticede komünistlerin bütün yap cak. Azgın suların baskısı altınAdanada ılık bir bahar güneşı tıklan boşa gitmiş ve Fransada da ortasından ikiye bölünerek ile kucaklaştık. Fakat Eskişehihalk, komünirmin iğfaline kapıl butün a.le sırlarmı açığ^ vurin uğradığı felâketin bir başka madığını ve kapılmıyacağını apaçık ran bu yuvaların iç sızlatıcı setürlüsü de bu sevimli yurd pargöstermiştir. Fransa silâhlanacak, falet'ni, biz, eskiden tahmin et çasını derinden yaralamış. Misli mudafaasını hazırlayacak, ilerletemıyor mu ıdik, diyeceksiniz. görülmemiş soğuklar yüzünden cek ve icabında hurriyet ve egeNe derseniz diyin'z, insan za turunçgillerin mühim bir kısmı menliğini müdafaa edecektir. yıf mahluk. Kerpiç duvarlar gö mahvolmuş. En çok zarar görenKomünistler, Fransayı batı dün zumuzden sakladığı müddetçe, o ler limonlar, fidanlar tamamile, CUMHUKIVET tahmin ettiğimiz sefaleti belki gene ağaçlar büyük n.sbette yan , kavrulmu§, Yeti§mı§ ağaçlar Arkası Şa. 2t 5u. 5 te bırai düjünür, fakat onu olduğu R Çukurovanm yediği sille savunma planı Atlantik paktını imzalıyan 12 devletin Genel Kurmay Başlcanlan toplandılar La Haye 28 (a.a.) Atlantik Paktını imzalamış olan 12 devletin Genelkurmay Başkanlan başlıca savunma plânını tasvib etmek üzere bugün La Haye'de toplanmışlardır. İyi haber alan kaynaklar bu plânm muhtemel bir du;man hakkmda şimdiye kadar, görülmemiş en mükemmel istihbarata dayandığını söylemektedir. Generaller, Amerika Genelkurmay Başkanı Omar Bradley'in baş Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Eattnın Mis Cole dün Ankara da otelinden çıkarken (Yazısı 3 uncu sahıfemizde İ Uçak kazası kurbanlarının uçakla yeni yolculukları Dün bir yük uçağı ile Istanbula getirilen naaşlar ailelerine teslim edildi • ' arasmdaki kayıbları iyice tesbit edebilmek için bir kaç ay daha beklemek gerekiyor. Portakal ve mandalina ağaçları da aşağı yukarı aynı vaziyette. Tahrıbat sahası Adana, Mersin ve Hataya kadar yayıhyor. Kaba bir hesabla zararın yirmi otuz milyon lırayı bulacağı tahmin ediliyor Masrafını karşılıyacak kadar meyva verebılmesi için bir portakal ağacma sekiz yıl çalışmafc gerektiğini düşünürseniz, şimdi, solgun yapraklarile Çukurovada* göz alabildiğine uzanan portakal, limon ve mandalına bahçelerinin nasıl bir milli servet ve boşa gitmiş emek mezarlığı teşkil ettiğini görürsünüz. Bu solgun yaprak ve kuru fidan kalabahğı taze bahar güneşine âdeta kafa tutuyor. Topraktan fışkıran haya «Türk gazeteleri birçok Ameritiyete rağmen ortalıkta bir kış kan gazetelerinden bile iyidir» hüznü var. Paris 28 (a.a.) Bir müddet ev> Buna rağmen vatandaşlann vel Türkiyeyi jyaret eden Ameri azmi kırılmamış. Adanalılar, ve kan gazetecilerindjn Rober McCorumumiyetle bütün Çukurovalı mick, Türkiyenin Okyanusun^ beri lar yaradılıştan canlı, enerjik yanında en iyi gazetelere malik insanlar, Turunçgilleri soğuk bulunduğu kanaatini izhar etmiş Kurbanların tabutlan yük uçağıtjdan çıkardırken biçtı ise, bereketli toprağın sa ve şöyle demiştir: yısız imkânları ortada duruyor • Türk gazetelfri bir çok AmeGecen cumartesi günü Yeşilköy dün Yeşılköye kadar bir hava yol dolduran karşılayıcılar arasındakl Ve Çukurovalılar yaratıcı ira rikan gazetelerinden bile iyidir. meydanından Bal uçağına binen culuğu daha yaptılar. yaşhlaria çocuklar ağlaşıyor, orta delerile her sahada cahşmağî Türk gazeteleri tam haber serbestibir avuç talihsiz, Etimesgudda haMa\"i renkli, 53 numaralı yük u yaşlılar ise dışlerırü sıkarak metabaiurlanıyorlar. NADİR NADİ sine malik bulunmaktadurlar.» yata gozlertni yumduktan sonza çağı Yesilköye inerken meydaru Arkası Sa, 3, Sü, 6 <ia, • McCormick ve Tttrk gazeteleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog