Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Vll * SflVI r * 9207 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutuftı Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İ$leri: 24299, Matbaa: 24290 Saiı şaşırtıcı bir tesir yaptı Sinan Tekelioğlunun istifası da tahakkuk ettî, Tekelioğlu istifasma Aîdoğan ve af kanunu hâdîselerini sebeb gösterîyor Hilmi Uranıtt demeci: "Cebesoyun istifası sebeblerini bilseydik belki vaktinde gidermeye çalışırdık. Kendisitıin durup dıırnp da tam seçimlere girerken çekilc&esini ancak teessürle karşılarız» dedi Ankara 27 (Telefonla) Bazı C.H.P. li gayretkeşlerin: «İstifası çoktan bekleniyordu», yahud da «zaten listeye girmiyecekti> şeklindeki söylentilerine rağmen, Konya milletvekili General Ali Fuad Cebesojoın, partiden çekilmesi umumiyetle şaşırtıcı bir tesir uyandırmışTürk İtalyan paktımn imzasına aid Uk resiın: Pıkt, Dı? Işleri Bakanımız Necmeddin Sadak ve İtalyan Dı? İsleri Bakanı Kont Sforza tır. Merak edilen cihet bu istifanın herhangi bir anlaşma neticesinde taraflanndan imzalamrkea (Necmeddin Sadalon sağında gorülen Bülend Ufaklığil, solunda ayakta olan Hususı Kalem Müdiirü Necdet vâki ölup olmadığıdır. Bu sebebleKent ve onun yanında oturan Roma Büyük Elçimiz Hüseyin Ragıb Baydurdur) dir ki, çekileceği söylenenlerden İstanbul milletvekili Refet Belsnin, şayiayı tekzib ettiğine dair haberler, bu mahfillerde aşikâr bir memnuniyet uyandırmıştır. Seyhan milletvekili Sinan Tekelioğlu ise bugun istifanamesını par1 tiye vermiş bulunuyor. Diğer taraftan C.H.P. mUletvekillerınden bazılarınm yeni seçımlerde aday gosterılmelerini ıstemedıkleri rıvayeti vardır. Bu arada Kocaeli milletvekilerinden Amiral Şukrü Okanla, Ali Dikmen, Muammer Eri?, fbrahim Tali, Ayd:n milletvekili Nuri Goktepe ve İzmir mületvekih Sami Go!cüni>ı isim'.ejinden bahsedılıyor. Şayialara gore, Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Cebesoy Cıımlııır Başkanınııı diiıı Koalisyon kabinesi söylediği seçim nutku Enönü, önümüzdeki devrede tahakkukuna çalışacağı memleket meselelerini birer birer izah etti Koalisyon kabinesi Beypazarı, 27 (a.a ) Cum Cumhur Başkanının söyledğ' hur Başkanı Ismet İnönü, bu nutuk şudur: gun saat 11.30 da Beypazarına « Sevgıli vatandaşlanm, Yeni seçimde mılletvekillığı, gelmış ve meydanda toplanmış olan Beypazarlılara bir hitabe niz için adaylığımı koyacağım. de bulunmuş, bundan sonra, Vatandaşlanm kabul ederse, ö1 Halkevinde, Beypazar, Ayaş\ nümüzdeki devrede dıkkat eemokrat Parti Başkanı Nallıhan'ilçe ve bucaklarından deceğim büyük meselelen kısayın Celâl Bayar, Kon gelen heyetlerı kabul etmış saca söylemek istenm. yada Partisinin il kon tır. Arkası Sa. 4, Sü. 1 de (C.H.P.)> Celâl Bayarın teklifine yanaşmıyor Âmerikan Kara Ordüları Başkamnın demeci Narshall yardımı uzatılacak Orgeneral Collins, Genelkurmay BafkAnınuzI Silâh kaçîran bir şebeke yakalandı Kaçakçılann, Kınkkaleden temin ettikleri malzemeyi Suriyeye kaçırdıklan anlaşıldı Ankara 27 (Telefonla) AnkaAnkara 27 (a.a.) Memleketi saat 15 te Hipodrorada iki nrhlı ra zabıtası Suriyeye silâh kaçırgresinde söylediği nutukta, seçimmizde mısafir olarak bulunan Ame tugaydan mürekkeb askerî birlik makta olan bir şebekenin bazı aler sırasında bir koalisyon kabinesi rıka kara ordusu kuraıay başkanı leri teftiş etmiştir. damlannı suçüstü yakalamıştır. kurulması isteğini ileri sürdü. Orgeneral Lawton Collins, bugün Arkası Sa. 3, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Bir miıddet evvel de, yeni seçimler yapılırken bir koalisyon kabinesi kurulacağından veya kurulması lüzumundan bahsedilmiş, partiler erkânı arasında ve basında bunun leh ve aleyhinde bulunanlar olmuştu. NewYork 27 (R) 1952 seneKoalisyon kabineleri, demokratik sinde Marshall plânı sona erdikten memleketlerde, ya seçimler neticeBaşbakan, Meclisin kapanış Ayakkabı fiatlannı misal olarak alan Oda, yasonra da komunist aleyhtarı memsinde hiç bir parti yalmz başına celsesinde konuşurken Dünkü cenaze merasiminde 5000 leketlere yardıma devam edilmesi bir hükumet kuracak kadar ekseratılan sun'î pahalılığm geçinme standardımızla den fazla Ankarab bulundu Ankara 27 (Telefonla) D. P. istenilmektedir. Şimdiden tedbir riyete sahib olmadığı takdirde, yaBaşkanı Celâ! Bayann son Konya kabili telif olmadığını ve tedbirler alınması hud da harb gibi fevkalâde halleralınmasını istiyerek ortaya bu münutkunda, seçimler sırasında Dir Ankara 27 (Telefon!a) Ev\'elde. hütün partilerin muştereken him meeleyi atan Cumhıariyetçi Segerektiğini belirtiyor koalisyon kabinesi kurulmasına daki gun şehrimızde 15 kişLnin ölmesuliyeti deruhde ederek duşman natör Vandenberg bugun Senatör ir mütaleaları geniş bir alâka umesıle neticelenen feci uçak kazave tehlike karşısında millî mudaTaft tarafından desteklenmiştir. Seİstanbul Ticaret ve Sanayi Odasî, aıekte ve refah seviyemizin bu ka yandırmıştır. Bununla beraber ik natör Vandenberg, bitaraf bir ko Ankara uçak kazasuıdan iki kişi arkadaşlannın «taziyetlerini» ka a kurbanlarınm cenazeleri buşun faa gibi ağır bir yukü beraberce Arkası Sa. 3, Sü 4 te kurtuldu. Bunlardan biri, dün sabul ediyor, gülüyor ve şakalaşıyor hazin bir torenle kaldırılmıştır. Cetaşımaları ve normal zamanlara şehrimizin bugünkü piyasa vaziye dar lükse müsaid olmadağı ileri sü Arkası Sa. 3, Sü. 2 de bah Taksimde Kontioto mağazasın du. Ecel saati gelmediğinden Ner nazeler, Hacıbayram camiınde oğla mahsus dahilî bir iş olan parti tini bildiren, dıkkate şayan, bir ra rülerek vaziyet geçirmıe standar Arkası Sa. 3, Sü. 2 de da kendisini ziyarete gelen dost ve Arkası Sa. 4, Su. 7 de mucadelelerini bırakıp elele çalış por hazırhyarak Ekonomi ve Tidımızla kabili telif görülmemektecaret Bakanlığma yollamışür. Ra dir. malarını sağlamak için kurulur. Keza ithal malı fiatlarırun müteBugun memleketicıizde koalisyon porda muhtelif emtianin ahm ve kabinesi kurulmasını icab ettiren satım şartlan anlatıldıkan sonra madiyen ucuzlamakta olmasına rağ bu hal ve şartlann ikisi de mevcud biihassa ayakkabı saüşlarında elde men fâhiş kâr temini gayesile hadeğildir. Cumhuriyet Halk Partisi, edilen fâhiş kâra temasla şöyle de reket ederek sun'î fıat yukselmelerine sebebiyet verenler bu ucuzlubuyuk bir ekseriyite sahib olduğu nilmektedir: .Maliyetleri 12 ile 19 lira ara ğun perakende piyasaya da intikaiçin. onun sinesinden çıkan bir hükumet iş başındadır. Harb, hattâ sında hesab edilen erkek ve kadm line ve halkın istihlâk kudretinin Ihınkü toplanhda seçilen 7 harb tehlikesi de mevcud değildir. ayakkabılarının, Beyoğlundaki ma artmasına mâni , olduklarından bu komisyon faaliyete geçti ğazalarda 35 ile 80 lira arasında sa hususta alınacak tedbirlerin sosya] Böyle olunca da, bütün partilerin ve ekonomik sahada daha geniş bir iştirak ettiği bir kabine kurmağa üldığı, bu kadar fâhiş kâr temin Izmir 27 (Telefonla) Türkiye luzumu yoktuı, denilebilir. Fakat eden bu dükkânlaruı 5060 bin li ferahlama temin edeceği tabiî go Mıllî Talebe Federasyonu Beşinci memleket yeni bir genel seçim ra sarfederek sık sık yaptırdıkları rulmektedir. Kongresi bugün Ticaret ve Sanayi Refah seviyesinin >ukselmesine Odası salonunda toplanmıstır. İstanarifesindedir. Seçim mucadelesi tamir ve tadülerle mütemadiyen başlamıştır ve seçimlerin emniyet birbırlerine rekabet ettikleri görül Arkast Sa. 3, Sü. S de Arkası Sa. 4, Sü. 3 te ve selâmetle, biihassa millete tam bir itimad telkin edecek şekilde «CUMHURİYET »in BÜYÜK RÖPORTAJI: ceıejan etmesi lâzımdır. Gerçi yeni seçim kanunu seçimlerin dürüst \e afif bir şekilde yapılmasını temin edecek bir tarzda tanzim edilmiştir. Fakat kanunlar kendi kendine işleyen otomatik makineler değildir: onlan insanlar tatbik eder ve bu insanlar arasında, biihassa seçim kanununu tam bir tarafsızlıkla ve azamî durüstlukle tatbik etmek istiyenler dışında, tarafgirlik \apmak i'tiyenler, az da olsa, buMartm on birinde öğleden sonra veriyor. Fakat bir kaç kilometre hınabilir. Bu gibiler kaçamak yoluuzunuluğundaki bu güzekm cadları ararlar ve halk efkânnda şüp Egeyle İstanbuldan kalkıp ertesi dede, pazar olmasına rağmen, hiç he ve emniyetsizlik u> andırabilir gün gene öğleden sonra Izmire insan yok gibi. ler. Bu defaki seçimlerin şuphe gö geldiğim vakit bir günlük bir meBu ıssızlığın cezasını o gece uytürmez bir emniyet ve durüstlukle safe sayesinde bir aybk bir zaman kusuz kalmak pahasma ödedim. Eyapılmasını bütün milletin şiddetle kazandığımı gördüm: Istanbulda vet Atatürk caddesındeki Izmir Paistediğine şuphe yoktur. Memle bir ay sonra gelecek bahara îzmirlasa inmiştim. Denize karşı üst kette tam bir itimad havası yarat de bir ay önce kavuşmuştum. Orakatta güzel bir oda verdiler. Manmak içindir ki seçimler sırasrnda, da lodos ve poyraz nöbetleşmesinin zara iyi, karyola rahat; on bir bubir koalisyon kabinesi kurulması cümbüşlerile baharın atmak istediYazıyor çukta yataktayım. Fakat ne o° Sanarzuya şayandu ve çok faydah ği adımlar geriye itilirken burada i sadece geniş körfezin inbatile takı fırtına şaklaması, dalga çatlatolur. ravetlenip ılık güneşle ısınan ağac kumet Konağı meydanından Alsan ması, kazan patlaması gibi durmaSajın Celâl Bayar Konya autkun lar renk ve ıtır bayramına başlacağa kadar doğuya doğru uzanan dan her bir iki dakikada otomobil da, bir koalisyon kabinesi kurul dılar. Ataturk caddesinin palmiye ağac geçışlermm vuuuvv vuuvvv vuu.. CUMHURİYET * * * ları ise insana, bahardan da avrı, diye çıkardıkları hiddetli sesler Sa. 2, 5u. i de Uçak kazasında öknlerin cenazeleri dun Ankarada hazin bir jorenle kaldırılmıştır, Yukarıdaki reeimler bu ceoaıe töreni esnasuıda alınmısüj oxUşındaki Hü başka ıklimlerın ekzotık zevkini m* Arkgsı §a. 3 Şti. 5 te Drgeneral L. Collins, basın toplantısında, bir tecavüz karşısında Tiirkiyenin yalmz bırakılmıyacağını söyledi Ticaret Odasının mühitn bir raporu Ahretten dönenler Ankarada parçalanan uçakla gidecek iken son dakikada biletlerini geri veren iki yolcu Uçak kazası kurbanları MiUî Talebe Federasyonu kongresi îzmirde belde ve halk Ismaildiabib t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog