Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

1 J HAVANA Tra? mwkWk B ve g Sabunları • Bıçakları • umhuriyet (ICl KURUCUSU:TUNUS NAD! Telgraf ve mektub adreaL Cuznhurfyet, tstaabul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Ummnl Saatral Numaran: 21288. Yaa İsleri: 24299, Matbaa: 24290 OYULMUŞ Pazartesi 27 Mart 1950 Gnl. Ali Fuad Cebesoy Partiden çekildi. Gnl. D. P. Başkanı bir Koalisyoıt Refet Beleninde yakmda ayrılacağı söyleniyor kabinesi kurulmasııu istiyor Seyhan milletvekili Sinan Tekelioğlunan müstakil olarak adayhğnu koyacağı anlaşüıyor, C H. Partisinden bu çekilmderi yeni istifaların takib edeceği haber veriliyor Bayarın nutkundan: «Eğer şiddet yapılırsa biz de mesuliyete iştirak etmis oluruz» Seçimler a fesinde C.H Celâl Bayarın Konyada Partisind istifalar i nutuk Ankara 26 (Telefonla) Seçim ler arifesinde, Halk Partisi teştilâtında yer yer istifalar olduğuna daır haberlere milletvekilleri arasmdan yeni bazı çeküme haberleri de katılmışür. Bu arada, halen İstanbulda olan General Ali Fuad Cebesoyun Partiden istifa ettiği ve Parti genel sekreterliğine gönderdiği istifa mek tubuada sebeb bildirmediği öğrenıl mistir. Ali Fuad Cebescjun ve General Refet Belenin önımüzdeki se çimlerde adaylıklarını bağlmsız olarak koyacakları söylenmektedir. Halk Partisinden çekileceği çoktanberi rivayet edılenler arasmda Seyhan , milletvekili Sinan Tekelioğlunun da adı vardır. Bu gece gorüştüğıim, Sinan Tekelioğlu, seçimde adaylığını müstakil olarak koymağa karar verdiğini teyid etti. BilLıdiği gibi, müstakil olarak parti listesi haricinde adaylık koymak partiden çekilmeğe bağlıdır. Yarın Adanaya hareket edecek olan Sinan Tekelıoğlu da, Halk Partisinin gıdişini beğenmemek Seçim mücadelesi baslarken ekizinci Büyük MUIet Meclisinin seçimleri yenileme kararile beraber, D. P. seçim beyannamesi seçim mücadelesi de basladı. Sayın nisanuı ilk haftasında İsmet İnönii irad ettiği iki nutulda ilân edilecek bu miıcadeleyi açmış bulunuyor. Bu nuhık.'uda Devlet Reisimirin iki Ankara 26 (Telefonla) Demok luakamuun. tabir caizse ıki sahsirat Parti seçim beyannamesi nisayetinin ilbamlarile konuştuğu RÖnm ilk haftasında ilân edilecektir rülüyor. FUvaki ber iki putukia I Genel idare kurulu da nisan başında Cumhur Reisi Ue Curohuriyet dan itibaren devamlı sekilde topHalk Partisi Başkanınm fikırleri ' lant lar yapaeaktır. Genel idare ku yanyana belirmektedir. Sayı.ı Ismel [ rulu toplantılan 12 nisana kadar İnönii. jnuhtelif partilere mensub 'sürecektir. D.P. ü seçim kurulları vatandaslar arasında düsmanlık oladavları tesbit için yer yer toplanmamasını tavsiye ederken Cumhur maktadır. Teşkilâtın adayları 15 niReisi olarak konuşuyor; muhalif sana kadar genel merkeze bildiripartilerin şiddet politikasım tenkid lecektir. Genel merkez, yüzde 20 General Ali Fuad Cebesoy ve kendi partisinin bu po'itik* karnisbetindeki adaylarını ilâve ile, nutuk söylerken Arkası Stu 3 , Sü. lde sısındaki sabır ve tahammülünü namzed listelerini nisanın 24 ünde överken de Cumhuriyet Halk Parseçim kuruluna bildirecektir. tisinin Genel Başkanı olarak griAmerikan kara kuvvetleri Genelkunnay Başkanı Orgeneral Collirıs, Esenboğa hava Diğer taraftan C.H.P. divanı yaruşuyor. meydanında ihtiram kıtasmın «münden geçcrken rm saat 16 da Hılmi Uranın başSayın İnönünün şikâyet ettiği şid kanhğında toplanacaktır. det politikası. pasif ve aktif diye Dıvanın 7 nisanda toplanması Sunday Express gazetesine g6re ikiye aynlabilir. Bu tasnifi »söıde mukarrerdir. Fakat C H P. yokbu sene seçimler yeniden şiddet fülde siddet» diye de îfad» lama kufuüarı adayları s«çmek edebiliriz. İktidar partisi muhalifüzere, 9 nisanda toplanacağından yapılacak lerin fi'Ie iktiran etmiyen ve smde aynı günlere tesadüf etmemes. kalan şiddetini tenkid ederken. muiçin Divan içtimaı evvele almLondra 26 (a.a.) Sunday Exhalefet partileri de iktidarı elinde mıştır. C.H.P. ye adaylık için yapress gazatesi bugünku nushasında hıtan partrnin fiiî siddet gosterdipılacak müracaatler, 9 nisana kabüyük başhklarla şunları yazmak|İBİ ileri sürerek tenkid ve dkâyettadır: dar kabul edilecektir. Yoklama lerini esirgemiyorlar. Nitekim De'•kurullarınca tesbit edılecek il «Bu sene yeniden genel seçimler mokrat Parti erkânından Adnan adayları genel merkeze bildiriyapılacak.> Stockholm 26 (a.a) Moskova daki idarecilere pamuk istihsalinde l^fenderes. İnönünün Potatlıda irad lecek ve C.H.P. Divanı 17 nisanGazeteye göre, Attlee, saylavlaettiği nutka cevab verirken şöyle dan alınan con haberlere göre, ümid edilen mıktarı elde edeme da tekrar toplanarak rm şimdiki zayıf ekseriyetin gebunları Sovyet basını, Sovyet Cumhuriyet dikleri için hücum etmektedir. diyor: rektirdiği sıkı disiplıne daha uzun tetkik edecektır. 17 nısandan itiPolonyada Stalinizm «Şiddet politikasının »nuha'.efet lerinde beliren her türlü milliyetçi müddet dayanamıyacaklarına kani baren C. H. P. Divamnın da bir propagandası bulunmaktadır. ten geldiğini iddia etmek sadece temayule şiddetle karşı gelmekbehafta müddetle devamlı olarak Londra 26 (Nafen) Polonyayı toplanacağı anlaşılmaktadır. abestir. En küçuk tenkid ve muha dır. Ebedî Sovyet Dergisi, Sovyet Bununla beraber kabıne üyeleri Ankara 26 (a.a.) Amerikan Koramiral R'.dvan Koral, hava kuv tarih hususunda anlaşamamakta, lefetin bile bir nevi vatan ihaneti Yazarları Birliğinin »on toplantı tsmamüe Sovj'etleştirmek yolunda Merkezın payı olan yüzde 30 ordusu kara kuvvetleri Genelkur vetleri kurmay başkanı Korgene bunun için bazıları sonbaharı, ditelâkki olunduğu bir memlikelte sında, BLrlik Başkanı Rachinov'un yeni gayretler sarfetmeye başlıyan nisbetinde adayların ilâvesınden may Başkanı Orgeneral J. Lawton ral Fevzi Uçaner, Harekât dairesi ğer bazılan ise kış başlangıcını bütün kusurlarm muhalefete yük Rus edebiyatının bağunsızhğını is Krecnlinin şimdi de Polonyalı şair sonra, C.H P. namzed listeleri de Collins bugün saat 1130 da bera başkanı Korgeneral Yumnü Üre ileri sürmektedirler. îşçi partisi iclenmek Utenmesi beyhude bir g?y tediğini yazmaktadır. Baskan bu leri tiyatro müelliflerıni ve roman 14 nisanda seçim kuruluna veriberinde 3 albay, 2 yarbay, 1 yüz sin, kara kuvvetleri kurmay baş ra komit^si bu hususta bir karar» ret olur. Açık bir hakikattir ki hususta, Özbek yazarlarının mün cılarını baskı altında tuttuğu ve lecektır. başı ve stenografı olduğu halde kanı Korgenerıl Şahab Gürler, Ge varmak üzere yakında bir toplantl millî vicdanda hüküm süren hür hasıran Rus mevzularile mesgul ol bımlan «Stalinizm> propagandasına özel bir uçakla Esenboğa hava ala nelkurmay Haberalma dairesi baş yapaeaktır. riyet aşkı ve demokratik bir idare maları lâzım geldiğini belirtmiçtir. uygun şekilde harekete mecbur etnma gelmiştir. kanı Tumgeneral Naci Aka, Eğitim nin kurulması yolunda hissolunan Birçok Rus gaaetesi Özbekistan tiği bildirilmektedir. General Collins, alanda kara kuv dairesi Başkanı Tumgeneral Rüştü derin hasret ve iştiyak, daima iktivetleri komutaru Orgeneral Nuri Erdelhun, kara kuvvetleri personel darm şiddet politikası ile karşılanYamut, Genelkurnıay Ikinci Baş dairesi başkanı Tumgeneral Osman mak istenmiştir. Zaman zaman hâd kanı Orgeneral İzzet Aksalur, de Guray, Amerikan bujiik elçisi Mr. derecelerine varan şiddet politikaSa. 3, Sü. 2 de niz kuvvetleri kurmay başkanı sınm hakikatte en mühim sebebi budur.» Dokuzuncu Büyiik Millet Meclisi Bu plânm müzakeresine irin başlıyan seçim mucadelesinde yakmda başlanıyor muvafık ve muhalif partilerin, geçDış tşleri Bakanımızın Romadaki miş zamana aid olarak birbirlerine resmi ikameti dün akşam Vashington 26 (a a.) Âyan şiddet atfeden menfi sözlerden zisona erdi meclisi dış münasebeüer tâli komısyade, isfikbal için müsbet düşünyonu iki haftava kadar yerj'uzunceler üzerinde münakaşa etmeleri Roma 26 (a.aj Türkiye büyük deki bütün inîanlara demokrasınin daha faydah olacağına kaniiz. YeOyundan sonra San kırmızılı futbolcularla bazı elçisi Hüseyin Ragıb Baydur, bu hıkâyesini anlatmağa matuf genış ni seçimlere giderken başlıyan şidakşam Türkiye Dış İşleri Bakanı seyirciler arasında kavga oldu. Oyuncular polis çaptakı «Marshall fıkir plânı» prodet munakaşası, partilerin birbiriNecmeddin Sadak serefine büyük jelerıni müzakereye başîayacakür. ne atfetmek suretile tenkid ve şihimayesinde Çiftlikten trene bindirildiler bir ziyafet vermiş ve böylelikle Bu plân ük defa cemoKrat âyan kâyet ettikleri şiddet politikasına Sadakın buradaki resmi ikameti üyesi ve Dış İşleri Bakanlısına yol açar ki bu da, hiç de iyi ve sona ermiştir. bağlı «Amenkanın Sssi» eskı başmüsbet bir netice vermez. Sayın Ankara 26 (Telefonla) Bugün ruğu çevik bir hareketle bosa çıZiyafette İtalyan Dış İşleri Bakanı WiUıam Benton tarafından Inönü Kırjkkalede söyledigi ikinci Galatasaray Gencler Birliği ma kardıktan sonra, kendisini konı22 martta teklif edılmiştir. Benton nutkunda, diyor ki: çının hemen bitmesinden bir daki muş ve hücum tekrar edilince de, kanı Kont Sforza, İtalya Dış İşleri bu tarihte kongreye maracaatle ka sonra, sahalarumzda nadir gö adamı yumrukla yere sermiştir. Bakanlığı protokol şefi Marki Tal•Her mılletin kendine göre bazı Birleşik Amerıka halkı üe dunya Başpilot Remzi Gokçen rulen müessif hâdiseler cereyan et Galatasarayh övunculardan bir kıs liani ve Türk elçiliğinin yüksek Ankara 26 (Telefonla) Uçak gelâiği tesbit edılmiştir. Hastaney» halkı arasındaki «fikrî boşluğu dolvasıflan yumuşak ve bazı vasıfları miştir. Gencler Birliği kalesinin mı da kavga mahalline koşuşmuş memurları hazır bulunmu|lardır. Baş pilot Remzi Gokçeni, dört yıl kazasıcın vuku bulduğu sahada nakledılen cesedler teşhis edılmiştir. serttir. Türk mıileti, soz tecavüzüSadak, pazartesi sabahı Parise ve durmak üzere buyuk çapta bir Aarkasında durmakta olan Galata lar, Bülendi yumruklamak istiyen önce Adanaya yaptığım bir uçak bugün bir keşif yapjlmıştır. Kaza Ölen Ingiliz ve Bulgarlarm ceeedne az dayanan bir millettir. Vatansaraylı ojoınculardan Bulend, telin şahsı tekme tokat dövmeğe koyul daha sonra Strasbourg'a gitmek ü seyahatinde tanımıştım. O gün ha nın göz gözü görtniyecek dereced« Leri tahnid edilerek memleketle merikan haberleşme programınm daşlar arasında en ağır kavgaların zere Romadan aynlacakür. tasvib edilme«im istemıştı. üstünden atlıyarak sahaya giren muşlardır. Arkası Sa. 4, Su. T de Arkası Sa. 3, Sü. 2 de şiddetli olan tipi dolayısile vukua Le Tempo'nun bir yansı CUMHURİYET bir sevircinin tecavüzüne uğramış Bunun üzerine bilhassa açji triRoma 26 (a.a.) Türk İtal Arkast Sa. 3, Su 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 5 te tır. Bulend kendisıne sallanan yum yan dostluk muahedesinin inızalanması münasebetıle Tempo gazetesmde Zingarelli imzasıle çıkan bir yazıda, henüz hakiki bir Akdenız andlaşmasmın tahakkuk etmediğine esefle işaret olunduktan sonra, harb içinde taraf tutmamış olan Türkıyenin Arkası Sa. 3, Sü 4 te C.H.P. Divanı bugiin toaianacak Konya 26 (Arkadaşımız Fethi Pirinççioğlu bildiriyor) D. P. Başkanı Celâl Bayar beklenen nutkunu bu sabah Konya il kongresinde söyledi. Bayarın bu konuşması bir seçim nutkundan zıyade vatandaşı seçıme tesvık mahıyetınde oldu. D. P. Başkanının asıi seç'm nutkunu ya Istantulda veya İzmırde söyliyeceği anlaşılmaktadır. D. P. Başkanı bugunkü uzun nutkuna şoyle başladı: « Demokrat arkadaşlarım. Çok se/iyeli bir kongrenin huzurunda bulunuyorum Davaya ne kadar bağlı olduklarını gorduğum Konyalıların demokrası bayrağıiı ele alarak Demokrat Partıyi maksad ve gayelerıne erıştırcceklerıne inanıyorum. Bu davalar, fanı insanlara bağlanamaz. Davalar, an Arkası Sa. 3, Su. 6 da S. Rusyada milliyetçiHk Moskova, bu ccreyanı önlemek için baskısmı arttınyor Amerikan Genelkurmay şkaıtı Ankaraya geldi Orgeneral Collins ve muavini diina Cumhur Başkanı tarafından kabul edildiler İngüterede yeni seçimler AnkaradaG.Saray maçında bir hâdise Sadak Parise gidiyor Kazada ölen pilot Marshall Uçak kazası yerinde dün bir keşif yapıldı Dün İstanbul ve Ankaradan kalkan uçaklar yolcularla dolu idi Belçikada buhran arttı Hükumet kurulamadığı takdirde Parlâmento feshedilecek Brüksel 26 (a.a.) Hükumeti kurmağa memur edilen liberal lider Albert Deveze basına verdiği demecde hükumeti, buhrana millî bir hal çaresi bulmak üzere yani krallık meselesinin üç millî parti tarafmdan kabul edilecek şekilde kurmak istediğini bildirmiştir. Eğer, Deveze hükumeti kurmağa muvaffak olamazsa, muvafakatlerini sağlavacağı baksnlardan kendısAe birhkte parlamentonun feshedılmesi icin kararname imzalamaiarını taleh edecektir. Grekoromen dunya şampiyonu Muharrem Candaşa madalyası takılırken (FOTO BASIN) (Spor habcrlerimiz 4 uocü sahifemizdedir) Jipi juzünden tepeye jarpan u{ağın enkazı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog