Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

r Bı, C, D9 VİTAMİNLERİ Vegâne kuvvet KATILMIŞ Vitat umhuri ÛOnc KURUCUSUIYUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarau: 24298. Yazı Işleri: 24299, Matbaa: 24290 Türkıyede SABUN ve Zl Her bakkalda bul Fa KARACA Sabun ve Zeytînyağı !ğenılen LĞLAKIDIR. 'rarla isteyiniz. ra Şevket O. İstanbulda Tj |an Satış Yeri: £fc Ayvalık ACA Pazar 26 Mart 1950 MACİT ikinci seçim nutkunda da Anayasada yapılacak tadilâttan ve inerken bir tepeye çarptı ve yandı, yolcularla şiddet poütikasından bahsetti mürettebattan hiç kimse kurtulmadı Cumhur Başkanı diyor ki: «Bugünkü Anayasamızın Kurbanlar arasında bir cczacı kız, iki Ankarah tacir, bir İstanbullu nüteahhid, bir Anerikalı çok kuvvetli tarafları yanında açık tarafları da vardır» te bir İngiliz mühendis, iki Bulgar konsolosane memuru, bir Ynnanlı kurye bulunuyor Dün bir yolcu uçagımız düşttt, \ kurban verdik 15 prensipler cıkarılacak Istanbuldan kalkan uçak, Ankarada yere • İkinci Mecüs Kırıkkale 25 (a.a.) Cumhur Başkanı İsmet İnönü bu sabah saat 11.15 te Kırıkkaleye gelmiş, Orduevınde bir müddet oturduktan sonra, Seçim Kanununa gore açık yerde nutak soylemek için muamele tamamlanmamış olduğundan hazırlanmış olan yeri bırakmış ve kapalı sinema salonunda aşağ:daki konuşmayı yapmıştır: Aziz vatandaşlarım, Yeni seçimde beni tekrar milletvekıli olarak kabul etmenız için, yakm geçmişte yaptıklarımı ve önümüzdeki devre için duşündüklerimi size anlatacağım. Bız, iç politikada, beş senedenberi yeni bir devre intikal Arkası Sa. 3, Su 6 da Ankara 25 (Telefonla) Bugün Etimesgut hava meydanında feci bir uçak kazası olmuştur. Saat 13 ü 10 geçe Istanbuldan Ankara hava meydanma gelen ve içinde Devle Havayollaruun 4 kişilik müretteba tından başka, biri çocuk olm üzere 10 kişi bulunan yolcu uçağı parçalanarak yanmış ve maalesei Arkası Sa. 3, Sü. 2 de J umhur Başkanı sayin İsmct tnönü. Polatlıda İnönü ortaokulunun açılması münasebetile söylediği nutukta yeni seçimlerden ve bu arada 9 uncu Büyıik Vlillet MeclKinin yeni çalışma mevzulanndan bahsetmiş: Anavasamızın demokratik hayatın icablarına göre değiştirilmesi lüzumunu ileri sürerek şöyle demiştir: « Mevcud Anayasamız, bu mem lekete, büyüx hiznetler ve ilerlemeler sağlamıştır; fakat kanaatimce devrini ikmal etmiştir ve demokratik icabları karşılayacak yeni hükümlcrin ve teşkilâtın luzuRiu vardır.» Devlet Reisimizin kanaatine g'âre, •Milletvekillerinden mürekkeb bir Meclisten başka ikinci bir Mcclis» daha bulunması icab etmek,tedir ve bu iki Meclisin bir arada halledecekleri meseleler elduğu gibi, her birinin ayrıca iştijal edeIzmir 25 (Telefonla) cekleri vazifeleri bultmacaktır.» za'fa düşmesini beklemesinden ileri geldiğıSayın İnönünün nutkunda lüzu Demokrat Parti İzni, hatti C H P . nin bu munu ileri sürduğü ikinci bir Mcc mir il merkezinde, meryüzden Demokratların lisin teşkili için tabiatile Anayasa, kez > u ? € *> ucak başkankazanma şansmm yuzde mızda tadUât yapılması icab ede I a « v e Mare heyetle48 e duştüğunü hesabcektir. Cumhur Reisimiz, aynı za rinin iştirakıle bir topladığım, hulâsa aday tnanda Cumhuriyet Halk Partisi lantı yapılmış, seçlmler teklifiade fevkalâde dık Genel Başkanı olduğuna göre. Par arifesinde vukuu muhkatli olmak lâzım gelditisinin yeni bir prensiöle önümüz temel, bütün hâdiseler ğıni, yalnız isimleri tadeki secimlere gireceğini şiuıdMen ortaya dbkulmuş, Adnınmış bulunmak kifanan Menderes genel ıdav e m millete bildirmiş oluyor. Bu r e yet etmi>eceğinı. aday*urulu adına suallere prensip «kuvvetlerin tefriki» daha ların içinde çeşidli mes cevab vermiştir. Mendoğrusu kuvvetlerin mu^ azenesi» lek sahibleri bulunması prensipidir ki şimdiki Anayasamız deres, milletvekili aicab ettiğini söylemiş ve da bu prensip değil, .kuvvetlerin dayları teklifmde ferağa demiştir ki: tin şart olduğunu, part; Adnan Menderes tevhidi. prensipi hâkimdi. dışındaki şayanı hurnTCt • Ağız ve göniıl Anayasamızın dordüncü maddesi gözonunde tutmak ibirliği yaparak listenızi tanzim edıs lşahsiyetleri de «Ttirk milletini ancak Turkiye Bü yuk Millet Meclisi temsil eder ve I lâzım geldiğmi ve C.H P. nin seçim niz. Meselâ, bir idare kurulundan millet adına egemenlik hakkını leri kazanmak umıdi kendi kuvvetin 7 kişi birden kendini aday goster Arkası Sa. 3, Su. 4 te yalnız o kullanır» ve beşinci mad den değıl, Demokratların Ihtilâfa ve desi de «Yasama yetkisi ve yuriıtme erki Büvük Millet Meclisinde belirir ve onda toplamr» şeklinde olduğundan milletin hakimiyet hakkı. teşri salâhiyeti ve icra kuvveti. tamamüe Buyük Millet Meclisinin elinde bulunmaktadır. Anayasamıza göre Meclis teşri salâhiAnkara 25 (Telefonla) Af ka Partisi hükumetinden gelmiş, geyetini veni kanun vapmak hakkını nununun acık'ı macerası, siyasi niş!etilmesini Halk Partili milletk«"ndisi ve icra salâhivetini de ken çevrelerin başlıca mevzuudur. Bu vekilleri istemışierdir. Komisyon di sectiği Cumhur Başkanı ve onun macera, bazı mahiillere göre, ikti idamlara da teşmıl ederek yeni bir t?vin edecez'ı bak^nlar eli'e kulla dar partisindeki iç tezadları tema tasan sunmuş, Meclis umumî heyentr. Bu çııretle bütün kuvvetler §ya da vesılde oldu. Teklıf, Halk Arkası Sa. 3,Sü. l d e E"\ük Millet Meclisinde temerkuz ed=r. Kurbanlar 1 Mücellâ Emir, 2 Muzaffer Abacı, 3 Jean Vılengas (Yunan tebaası), 4 Leon Hananel, 5 Tevfik Sınmaz, 6 İvan İakof (Bulgar konsolosluğu memurlarından), 7 Petko Petkof (Bulgar konsoloslufu memurlarından), 8 ve 9 Mr. ve Mrs. Khole (Amerika tebaası), 10 Gürkan Gokçen (baspilotun oğlu), 11 Mr. Ste^art (Devlet Havayollarında uzman, Ingıliz tebaası), 12 Remzi Gokçen (baspilot), 13. nhami Uçaner (pilot), 14 Affau Beken (telsizd), 15 Ekrem Oysu (maiinist). Izmir Demokratlarının dün yaptıkları toplantı Toplantıda, seçimler arifesinde vukuu muhtemel hâdiseler ortaya döküldü, Adnatı Nenderes bir konuşma yaptı Ankarada düşiip parçalanmasile sivil havacılık tarihimize ilk kara günü kaydetüren uçak Bayar bugün konuşacak D. P. Başkanı dün Konyada tezahüratla karşılandı Konya 25 (Arkadaşımız Feihi Pirincioğlu bildlriy>r) Demokrat Parti Başkaru Celâl Bayar bugün saat 14 te otomobille Ankaradan Konyaya geldi. Konya şiddetli bir kar fırünasına rağmen bugün adeta bir bayram manzarası arzediyordu. Sokakları, köylerden gelen delegeler ve diğer partililer doldurmuştu. Her partili başkanlanru kabil olduğu kadar şehirden uzakta karşılamak için otobüslerde yer ayırtıyor veya otomobil tutuycffdu. Karşılama torenı de çok iyi tertib edılmişti. Boylece, kar, yağmur ve tipiye rağmen Celâl Bayan karşılamak için Konya Demokrat Partilileri yollara doküldüler. Şehir Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Türk İtalyan andlaşması Sadak'a Roma fahrî hemşerisi payesi verildi Roma 25 (a.a) Diplomatik müşahidler bugun, Türkiyenin İtalya ile perşembe gunü imzalanan dostluk andaşmasından daha sağlam bir sözlefme imzalamasını arrulacığmı, fakat bunun şimdilik mucnkun clmıyacağını anladığını föylemektedırler Aynı müşahidler, İtalya ile Türkiyenin dığer bütun Akdeniz memleketlerinin muhtemel Arkası Sa. 3, Su. 1 de  kanununun acıklı C macerasına dair söylentiler Kurbanlardan miiteahhid Tevfik Sınmaz Kurbanlardan eczacı Mücellâ Emir C'imhur Baskanmın ifade ettiğine göre. «Bugünkü Ana»a«amızın ravıf tarafı. secim neticesinde bu> ük cokluğu alacak bir sivasî partinin Anavasa da dahil olduğu halde. butıin kan""1»!] «• ~~î*'rne"ıruktedir o'ma«ıdır.» Filvaki, tck M»rli«in en büjük mahzuru da b'Har. ı İîari Bah demokrasilerinde bü>ük fcir ekssriyetle iktidar mevkiine ge'en hir partinin hakimiyeti t'hakküm şekline sokması ihtimalini on'emek üzere tek meclisli yerine. iki meclisli parlanıento usulü kabul edilmiştir. Eskiden Osmaıılı parlamentssunda da kuvvetlerin muvazenesi usulü câri idi. Bizde Istiklâl Harbi sırasında millet Va'i ve Belediye Başkanı Fah rirknize Ankaradaki temaslan hakolüm kalun mücadelesi yaparken reddin Kerim Gokay dun sabah kında şunları soylemiştir: tek bir Millet Meclisi bulunması Ankaradan şehrimize donmuEtur. « Ankarada beş gun kaldım. cok faydalı olmuştur. İstiklâl Har Vali kendisile goruşen bir muhar Arkası Sa 4. Su 1 de bi zsferinden «sonra. yeni Anayasa yacıhrken de Turk inkılâbının buyük ileri hamlelerini süratle gercekleştirmek için, tek meclis usulü kabul edilmiş ve bu şekil. memleket ve inkılâb için faydalı olmuştur. Böylece memleket inkılâb yılİT'.nda iki mecüs arasındaki siyasî cekisınelerden kurtulmuştur. İnkılâb yerleştikten ve memleket ileri demokrasi rejimine intıbak ettikteıı sonra. artık ikinci bir meclisin lüzumu kendini hissettirmiş bulurvvcr. İki meclisli parlamento ha>atı ileri demokratik memleketlerin hemen hemen hepsipde câridir. Bu usul faydalı otmasaydı. demokr?'i havatma bizden çok bnce girm : ş bulunan milletler elbette, anay?salannı tadil ederek tek meclis siemini kabul ederlerdi. Istanbulda 1000 halk Bir Amerikan siyasî yazarı tipi ev yapılacak şehrimizde Millet Partisi dün neşrettiği bir beyannanıede takibatın kasden geciktirildiğini iddia ediyor Aldoğan Gümriik tarifesi Başbakanhğın hakkındaki Genel Nüdür, yeni kanuna gore, secimlere karar îptidaî madde gümrük resimlerinde dair tebliği indirme yapüdığım söyledi Gumrükler Genel Müdürü Celâdet Barbarosoğlu, son zamanlarda gumrük tarifeleri üzerinde Ankarada yapılan çalışmalar hakkında aşağıdaki izahatı vermiştir: « Bu mevzudaki çalışmalarmuz iki cephe arzedıyor. Biri, milletler" arası tarife cetveli üzerinde çalışmalar, diğeri de elimizde bulunan tarife cetvelinde yapılan değişıkliklerdir. Avrupa giunnik birliğine mensub 20 devletin mütehassıslan tarafından hazırlanmış olan beş cildlik gümrük tarifesi müşterek tasnif cetvelinin tercümeleri yapılarak tarifemize intıbakı bitirilmiş bulunmaktadır. Bu müşterek tasnif cetveli Bakanhklararası bir komisyon tarafından incelenmektedir. Bu inceleme bitınce tarifemiz yeni tasnif esaslan dahilinde tertib ve tanzim ediîecek, vergi hadleri ayarlandıktan sonra Dİr kanun tasansı Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Seçimler mayısın 14 ürcü pazar günü yapılacak Dün Ankaradan dönen Vali, ilimizi alâkalandıran yeni kanunlar hakkında izahat verdi Mr. Sheen, vaktile genc bir gazeteci olarak takib ettiği Lozan muahedesi görüşmelerini hayatının en kıymetli hatırası olarak anıyor Ankara 25 (a.a.) Başbakanlıktan tebliğ olunmuştur: Turkiye Büyuk Millet Medisınin 24.3.1950 tarihinde milletvekilliği seçuninin yenılenmesine karar verdıği, seçim kanununun altina maddesi gereğincs butün vatandaşlara ilâr. olunur. Yeni seçım mayısın 14 üncu pazar gunu yapılacaktır. Amerikanın tanınmış mecmualarından olan «Holiday» in siyasî muharriri ve Hindistan hakkında muhtelif kitablaruı yazarı Mr. V. Arkası Sa. 3, Sü 4 te Diinkii futbol ve geceki boks maçları Emekli General Sadık Aldoğan Ankara 25 (Telefonla) Afyon milletvekili General Sadık Aldoğanın milletvekillıği dokunulmazlığının kaldınlması dolayısile Millet Partisi bu akşam bir beyannama neşretmiştir. Beyannamede Aldoğana isnad olunan suçların 810 aylık olduğu, fakat takibatın kasden keciktirilerek tam yeni seçimlerın başlayacağı sırada girişildiği, başka memleketlerde seçimler arifesinde halk efkârına emniyet ve itimad sağlamak için siyasî suçların affına gidildiği halde, Aldoğana reva görülen hareketlerle üstelik msan hakları beyannamesinin 21 nci maddesiıün 3 üncü fıkrası .ıukümlerinin de çiğnendiği, bu teşebbüsün Millet Partisine karşı alınan yıldırma *edbirlerinden biri olduğu belirtilnekte, cAldoğanın Millet Partisiniıî Ankara başkaru olduğu ve Cumhur Eaşkanımn da Dıin yapılan millî k ü m e maçlarında Fener, G ö z t e p e y i 8 0 , Vefa, Altayı 2 . 0 yendiler. Yukarıdakl Arkası Sa. 3, Su. 3 te r e s ı m . F e n e r b a h ç e n ı n b e ş i n c i g o l u n ü g o s t e r m e k t e d u r . (Yazıu 4 üncü sabifemizdedir) Kuvvetlerin muvazenesi prensipine dayanan iki meclisli parlamento hayatınm bir favdası da, tek mecli«teki ekserijetin anayasa.va az cok a^kırı olarak k3bul ettisi kanunların ikinci meclis tarafından duzeltiunesine imkân vermesidir. CUMHURİYET ^ Arkası Sa, 3, Su. 5 te Vali, dÜB vâtflaıl» japtığj toplantjda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog