Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

MAHMUD MAKAL BİZİM KÖY Memleket ölçüsünde bir hâdise yaratarak kısa zamanda mevcudü tükenen bu eşsiz kitabın ikinci baskısı çıkmıştır. 1 Iira. VARUK YAYINLARI Ankara Caddesi, 80/1, Istanbul. umhuri CO I1CI ÛOn4 KURUCUSU.'YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresü Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Sabahlan ilk dostunuz Cumartesi 25 Mart 1950 P A L cKr. Neclis Dün Gece Fesih Kararı Yerdi Af kanunu çıkmadı, seçimin yenilenmesine dair önerge 22 muhalif oya karşı 299 oyla kabul edildi. Aldoğanm milletvekilliği dokunulmazlığı Meclisin son celsesinde kaldmldı tartısmalar oldu General Aldoğan hakkındaki raporlar görüşülürken bazı hatibler ağır ve sert sözler sarfettiler Neticede. Aldoğanın miuetvekilliği dokunulmazlığının kaldırumasına dair raporlar kabul edildi Dün gece fesih karan veren Büyük Millet Meclisi toplantı halinde Af hakkındaki tasarı Meclisten çıkmadı Ekrem Oranın aleyhte konuşmasmdan sonra bazı milletvekilleri önergelerini gerî aldılar Ankara 24 (Telefonla) Dün ;ece birdenbire değişen hava, bugün de bütün kuvvetile hüküm sürdüğünden Af Kanunu tasarısı çıkarılmadı. Teklif hükumetten gelmiş ve tımumi heyette beliren hissiyat üzerine, daha şumullendiilmek üzere Adalet Komisyonuna ırerilmişti. Komisyon âdî suçlan da ihtiva eden bu tasarıyı tekrar he~ ete geürmiş. görüşmeler sırasında af tarihinin daha gtriye hattâ, tasannın kanunlaştığı tarihe alınması yolunda önergeler verilmiş, fakat bu geceyarısına doğru, Ekrem Oranın aleyhteki konuşmasmdan sonra, bizzat Adalet Komisyonunun da, getirdiği tasarınm aleyhinde olduğu görülmuştu. Bu sabahtan iti>aren Meclis koridorlanndaki hararetli faaliyetten ,affın geri kalacağı anlaşılıyordu. Bugün Mecliste akşama doğru, Af Kanununa sıra Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Seçimi yenileme kararı Demokratlar yenileme karannın 15 Nisana bırakılmasını istediler, Başbakan bir konuşma yaptı Ankara 24 (Telefonla) Bugün Mecliste, Sadık Aldoğanın teşriî dokunulmazlığı ka'dırıldıktan sonra oturuma 10 dakika ara verildi. Bundan sonraki celse, Şukru Saracoğlunun başkanlığında toplanarak, Faik Ahmed Barutçu ve Tev Arkası Sa. 3, Su. 2 de Romada imzalanan pakt ış İşleri Bakanı Necmeddin Sadak, İtalya ile bir dostluk paktı imzalamak üzere Romaya gitti ve pakt imzalândı. Türkiye Cumhuriycti ile İtalya Cumhuriyeti arasında bir dostluk muahedesinin imrasını, Türk railleti, su götürmez bir mtmnunlukla karşılamakta ve iki memleket arasında samimî ve sürekli bir dostluğun kurulmasını hayırlı ve uğurlu bir hâdise saymaktadır. Turkiye Cumburiyeti bir Akdeniz memleketidir. İtalya Cumhuriyeti de öyledir. Akdeniz memleketleri arasında sağlam bağlantıların kurulması, bu mühim bölgenln hayat ve istikbali bakımmdan son derece lüzumlu olduğu kadar son derece faydalıdır da. Türkiye Cumhuriyeti diğer Akdeniz memleketlerinin hemen hepsi ile en kuvvetli dostluk bağlantıları kurmuş bulunmaktadır. İtalyanın bu dostluk çevresi dışında kalmasma sebeb mevcud olamazdı. Bugün İtalya büyük bir kalkmmayı başarmak ve gerçekleştirmek üzere çalışmakta ve bunun için muzır ve yıkıcı bir takun fesad âmillerile çarpışmak zorunda kalmaktadır. Simdiki halde bu mücadele devam ediyor. İtalyanın fesada âlet olmak istemiyen. bilâkis Avrupa medeniyetinin kurucusu olarak kalmayı tercih eden unsurlan galebe çalmakta ve fesad âmillerini dizginlemeğe muvaffak olmaktadırlar. Eninde sonunda bu yapıcı ve yaşatıcı âmillerin kesin bir zafer kazanlM"ları beklenmektcdir. İtalyanın bu yoldaki gayrctlerini en çok destekleyen sebeblerden biri, onun Sovyetlerle komşu olmannsıdır. Yugoslavyada Mareşal Tito'nun Kominforma karşı ayaklanma«ı. İtalyanın böyle bir komşuluktan bilvasıta olsun uzak kalma,sile neticelenmiş, bu da bu memleket içindeki yapıcı unsurların, gitikçe kuvvetlenmelerini sağlal m '!tır. İts>!yadaki demokrasi ve hürriyet taraftarları. bu vaziyetten de fayds'anarak demokrasi müesseselerini korumsğa ve kurtarmağa mu! vaffak olduklan gibi Marshall yar' dımirdan da faydalanarak memleketi kalkmdırmağa çalışmışlar, hulâsa İtalya bugünkü halile, demokı>sinin şanını yükselten ve kendisine karşı güven telkin eden durrmile tekrar doğrulmak imkânını e'^e ermiştir. Biz de, İtalvanm ergeç bütün demckrasi ve hürriyet düşmanlanna karşı galebe çalacağına, İtalyan Cumhuriyetinin temellerini her türlü sarsıntıdan kurtaracağına ve tsm manasile demokr&* fcir hayat j aşavacagına inandığrmız için öni'nla dost olmak ve onunla işbirlici yapmak istiyoruz. Romada im7»Hnan dostluk muahedesi, bu samimî isteğin en kıymetli ve en mesııd ifadesidir. E kiden sömürgeci ve mütecaviz bir İtalya vardı. Bueünkü İtalya, o eski İtalyanın başına getirdiği belâlarla mücadele etmekte, bu belâlann şerrinden ve vebalinden kurtulmak için oğraşmaktadır. Bugün bizim muhatabımız olan, kendisile dostluk bağlantısı kurmuş olduğumuz devlet, yeni İtalyadır, buhranlardan ve imtihanlardan geçe geçe kendini bulan Demokrat İtalyadır. Ttirkije D15 İşleri Bakanı Necmc;lriin Sadak bu yeni İtalya ile bir dostluk paktı imzalamakla. Ankara 24 (Telefonla) Sekizinci Büyük Millet Meclisinin dönemi en sonunda kabul ettiği en son raporlar General Sadık Aldoğanın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına dairdi. Karma Komisyonuna başkanlık etmiş oian Nazım Poroy bunun öncelikle görüşülmesini teklıf etmişti. Ahmed Tahtakı lıc, sebebinin izah edilmesini istedi. Poroy; sebebin, kendisini daha fazla intizara sevketmemek olduğunu ifade etti. Tahtakılıc, Karma Komisyonda bir çok dosyalar arasmdan, Aldoğana aid olan, bu üç dosyanın nasıl çıkarıldığım anlatırken, teşriî dokunulmazlık müessesesinın Mec Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Türk İtalyan dostluk andlaşması imzalandı Necmeddin Sadak ve Kont Sforza iki memleket dostiuğunu belirten birer nutuk söylediler Fatihin mumyası masalmış! Eski Dahiliye Nazın Şerii Paşa Paristen yolladığı mektubda bu inanılmaz iddiayı kendisinin ortaya attığını yalanlıyor Stockholm güreşleri ve Türk takımımn aldığı neticeler Eisenhower'in demeci Isveç gazeteleri, Türk takımının ikinciliğini sürpriz olarak kabul ediyorlar Necmeddin Sadak Kont Sforza Roma 24 (a.a) Türkiye ile Bakanı Necmeddin Sadak ve İtalya İtalya arasında dostluk, sulh ve Dış İşleri Bakaru Kont Sforza taadli uzlaşma andlaşması bu akşam rafından imza edilmiş ve aym zaChigi Sarayında Türkiye Dış İşleri Arkası Sa. 3, Sü. 6 da r I Stalin'in uydurma bir resmi \ J Dün, üstad İbnülemin Mahmud Kemali ziyaret eden bir muharririmiz, görüşme sırasında, Fatihin cesedinin mumyalanmış olduğu hak kmda son günlerde görülen neşriyaü ileri sürerek, tanmmış müverrihi bu iddia üzerinde konuşturmak istemiştir. Üstad, muharririmizin bu yolda silâhsızlandınldığından açüğı bahse, bunun bir efsaneden şikâyet etti / ibaret olduğunu işrab eden malum ve meşhur tebessümü ile mukabele NewYork 24 (AP.) General etmiş ve iddianm kendisine menEisenhover dün burada söylediği kul olduğu söylenen eski Dahiliye Arkası Sa. 4, Sü. 6 da bir nutukta, <Amerika şimdiden, ifrat derecede silâhsızlanmıştır ki, ben bu keyfiyeti, diğer milletlerin de aynen hareket ettiklerinden emin oluncaya kadar, emniyetimiz için pek tatminkâr bir vaziyet olarak mütalea edemem. demiştir. Rusyayı kasdeden General, «Bir millet, mantikî güvenlik ihtiyaçlarının dışmda ve fevkinde bir harb makinesi hazırlarken, bir tecavüz harbinin gölgesi, bey Yeni aletler 1951 martin nelmilel münasebetleri daima ka Arkası Sa. 3, Sü. 5 te da teslim edilecek Ankara 24 (Telefonla) Bugün Meeliste, Pasaport Kanununa baz» maddeler ekliyen tasarı müzakere ve kabul edilmiştir. İvedilikle göruçülen tasarı ka« Güreşçilerimiz, İsveçte imza meraklısı çocukların defterlerini imzalarlarken nunlaştı. Eskişehirde sel baskınından zarar görenler için yaptırılacak meslcenler hakkındaki kanun tasansı üzerinde hararetli müzakereler olmuştur: Bu mevzuda ilk teklif Eskişehir milletvekilleri Kemal Zeytinoğlu, Hasan Polatkan ve Abidin Potuoğlu tarafmdan yapılmış hükumet de aym maksadla bir tasarı teklif etmişti. Tasarının tümü hakkında soz isti> enlerden Emin Sazak Eskişehıre yapılan ya' dımlan öğerek bazı temennilerde bulundu. Maddelerin müzakerelerinde, Tezer Taşkıran, felâketzedelere yardım maksadile yapılan tebemılardan, müsamere konser veya spor maçlarından, hiç bir vergi tevkifatı yaStockholm 24 (Hususî surette pdmamasını teklif etti. gönderdiğimiz arkadaşımız Haluk Stockholm GreDürukal telsizle bildiriyor) Stock Maliye Bakanı, hükumetin de koRomen Dünyaf holm dünya greko romen şampiböyle bir mad£enin tasarıya eklenşampiyonasma aid diğer 1 mesine tataftar olduğunu söyledi. yonası sona erdi. Güreşlere iştirak resimkri ve spor haberleri 1 Tezer Taşkıranın teklifi tasarı^'a eden takımlar harekete hazırlanıyorlar. Hattâ bazı ekipler bugün ni bugün 6 ncı sahifemizde 12 nci madde olarak eklendi. Di?er yo'a çıktılar. Dünya şampiyonluğubulacaksıruz. maddeler de görüşülerek ka'cul General Amerikanın olundu. Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Mecliste dün kabul edilen kaıtunlar J PAKİSTAN MEKTUBLARI: 4 milyon 170 bin dolarlık ziraat âieti satın alınacak Ingiltereden haraç alan Pathanların memleketinde •••••" •••••••••••• •••••••••• |,M,,,I,,,I1III III " • " " " • • •••••• " " " " H Gül Padişahı: «6 milyonluk Pathanistan, Türkiye için her an carunı vermeğe Dünyada tek Pathan kaldıkça komünistler buraya adım atamıyacaklardır.» dedL (Pakistana giden arkadaşımız Faruk Fenik yazıyor.) hazırdır. Amerikan News Week dergisi, Sovyet propaganda büroları tarafmdan dağıtılan ve Stalin'i son seçimlerde reyinı kullanırken gösteren resmin bir fotomontaj olduğunu bildirmiştir. Yukarıda görülen bu resimde Stalin'in başı ile gövdesindeki foto grenlerinin birbirine ben7eCUMHURİYET medikleri tesbit edilmiştir. Bu resimdeki baş 1948 de dağıtılan bir fo Arkası Sa. 3, Sü. 5 te toğrafta görülen Stalin'in başuu yakından andırmaktadır. Ankara 24 (a.a.) İktisadî îşbiriiği İdaresi Türkiye İcra Komitesi Başkanı Russell H. Dorr'un bugün yapüğı açıklamaya göre, Türkiye 4.170.000 dolarlık ziraat âleti satın alacaktır. Satın alınmasma izin verilmiş olan ziraat makineleri arasında lâstik tekerlekli traktörler, traktör parçaları, pulluklar, çiftçi tırmıkları, pamuk ve nusır ekme makinelerile diğer makineler bulunmakta olup bunların 31 mart 1951 de teslimi kararlaştırılmıştır. 280.000 dolar tutan ve Kanadadan mübayaa edileoek olan lâstik tekerlekli traktörler ise 31 ocak 1951 de teslim edilecektir. Kanadadan mübayaasma müsaade çıkmış olan makineler cem'an lan iki bucuk milyon dolarlık ma670 000 dolar tutmaktadır. Geri kakineler de Birleşık Amerikadan satın aiınacaktır. Takma bacaklı hava albayının basın foplanlısı 1931 senesinde bir uçak kazası neticesinde iki bacağını birden kay beden meşhur İngiliz havacısı Albay Bader dün saat 1630 da Park Otelde bir basın toplantısı yapmıştır. Hayah hakkında izahat veren Albay, 1941 senesinde Fransa topraklarında esir düştüğünü ve esareti sırasında Almanlardan fena muamele görmediğini işaret ederek söze başlamış ve demiştir ki: « Almanlar 1940 senesinde esirlere çok fena muamele ediyorlardu. Zıra harbi kazanacaklarma^nanıyorlardı. 1941 de ise bu muamelelerini değıştirdiler. Harbi kaybet A r k a s ı Sa. 3, S ü . l d e Arkadasımız Faruk Fenik Pathanlar ülkesinde Gül Padişahı ile birlikte (Yazısı beşinci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog