Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

352 nci sayı yann çıkıyor. 125 kuru* umhuriyet 3&U& 0 erilen şe 29 ekim tasarısma son KURUCUSU.YUNUSNADİ Telgraf ve mekhıb adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral NumareSK 24298. Yazı işleri: 24299, Matbaa: 24290 I 6rS3IHD6 2 3 ' D İ 950 Adalet Komisyonu dün affa mebde olarak 1948 tarihini kabul etti 1948 e kadar işlenmiş olan ve üç seneye kadar hapis cezasını müstelzim olan suçlar toptan affedilecek Ankara, 22 (Telefonla) Adalet Komisyonu bugün geç vakte kadar çahşarak af kanun tasarısı üzerindeki tadülerini ikmal etmiştir. Ük tasarı bilindiği gibi, Mecliste iyi bir kabul görmemiş ve affın teşırfili temennilerile tekrar Adalet Komisyonuna verilmiştir. Bugün komisyonda olmıyan birçok milletvekilleri de müzakerelere katılarak görüşlerini belirtmişlerdir. Bununla beraber, hazırlanan şeklin gene bazı çevreleri tatmin ehnediği anlaşılmaktadır Komisyon bugünkü toplantısında affa mebde olarak 1948 tarihini ele almıştır. Tasanya komisyonda verilen şekle göre, 29 ekim 1948 e kadar işlenmiş olan ve üç seneye kadar hapis cezasım müstelzim suçlar toptan affedilmektedir. Cezası üç seneden fazla suçlarla mahkum olanlara gelince, eezalarının üçte birini çekenlerin geri kalan mahkumiyetleri affedilmektedır. Siyasî suçların akdine mütedair olan hü Arkası Sa. 3, Su 4 te Tiirk Italyan dostluk paktı Bugün sabaha karşı Stockholm'dan uçakla gelen resimlerden: Celâl Atik, arkadaşile antrenman yapıyor (BASIN FOTO). ış İşleri Bakanımız Necmeddin Sadak yann Romada Tiirk İtalyan dostluk paktını imzahyacaktır. Eu paktın mahiyet ve şümul derecesini henüz bilmiyoruz. Türkiye ile İtalya arasmda bir dostluk paktı yapılacağı haberi basına i!k aksettiği zaman ortaya atılan tahminlcr ve tefsirlerde, bunua bir tedafüi ittifak muahedesi olacağı ve Şimal Atlantik Paktına muvazi bir Akdeniz paktına esas teşkil edecegi söylenmişti. Bu söylentiler, gaüba Romada tekzib edildi. Paktın nasü ve hangi neviden bir andlaştna olduğunu imzasıni müteakıb neşredildiği zaman öğreneceğiz. Şimdilik rnalum olan, bunun bir dostluk Stockholm 22 (Arkadaşımız Hapaktı olduğudur. luk Durukal bildiriyor) Dünya Bir Akdeniz devleti olan İtalya Greko Romen şampiyonasının ile Akdenizin bir kapısını bugun Ankara vapurunun yerine bau | tehlikesi atlatmıştır. Geminin üç üçüncü günü, bizim için hir ıki için en tehlikeli kapısını muha Akdenız seferini y?ptıktan sonra numaralı ambarmda başlayan yantalihsizlik müstesna, sevinc verici faza eden Türkiye arasında bir Izmir sürat postasma kalkan Gire gın derhal görülmüş ve «"üratle son bir jekilde geçti. Mehmed Oktav, dostluk andlaşması akdedilerek son sun vapuru İzmirde iken bir yangın İtalyana ruşla yenilerek eliTT.ine Arkası Sa, 3, SiL 7 de bir kaç yıldanberi esasen dostane olurken; Halil Kaya, üçüncu tuş bir şekil almış olan münasebetlerizaferini de kazanıyordu. mizin kuvvetlendiriimesi, çok ye1950 güreşlerinin en't^rSk n » » rindedir. vaffakıyeteizlıği hakem bakımmMillet ve devletimizin ?ian, At«dan olmuştur. Güreşçilerın puan türkün «Yurdda sulb, cihanda sulh» urumuna göre hakem grupları teprensipi olduğuna göre, sulhsever jekkül etmiş ve bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyeti, herkesle baçok fena kararlar verilmiştir. Bu Dış İşleri Bakanı, Tiirk rış içinde, dost yaşamak Lster. Fayüzden İsveç gazeteleri «Güreş kat dostluk ancak karjılıklı olur. İtalyan dostluk anlaşması müsabakası değil hakem skandalu Türkçede «zorla dostluk olmaz» dibajlıklı yazılarla güreşleri anlatve Strasbourg toplantısı ye bir atalar sözü vardır Id bir lıamışlardır. Bu geceye kadar 10 haMeşhur Albay Bader bu harpte esir kampından hakkında izahat verdi kikati veciz bir surette ifade eder. kem diskalifye edildi. En ziyade kaçmağa teşebbüs ettiği için Almanlar takma Biz, yalnız Cumhuriyet devrinde itimada şayan gorulen Turk hakeDış İşleri Bakanı Necmeddin Sadeğil; 1908 de İkinci Meşrutiyetin midir. Buraya fazla hakem getirbacaklannı elinden almışlardı dak 30 martta Strasbourg'da topilânmdan sonra da, barışçı bir simemekle çok büyük hata işlediğilanacak olan Avrupa konseyine yaset takib eünek, bütün devletlerğimiz bir kere daha meydana çıkgitmek üzere dün Ankîradan şehmışür. Bu geceki güreşlerden sonle, bilhassa komşularımızla dost rimize gelmiştir. Bakan kendisile ra umumî vaziyette İsveç birinci geçinmek istemiştik. Fakat ne yagörüşen gazetecilere seyahati hakvaziyete geçerek arayı hayli açtı. zık ki bu arzumuzda muvaffak olakında şu beyanatta buİTinmuştur: Bugün yapılan müsabakaların madık ve 1911 yılında, İtalyanın « 30 martta Strasbourg'da topneticeleri: durup dururken Trablusgarb ve lanacak olan Avrupa konseyi D15 Bingaziye taarruzile harbetmek Bugün sabaha karsı Stockholm'dan gelen resimlerden: IsvecU çocuklar 73 kilo (ikinci tur) işleri Bakanlan meclisine iştirak zorunda kaldık. O zamanki emperAli Yüceün imzasını tasıyorlar (BASIN FOTO) Mustafa (Mısır) Gogol (İsviçre) etmek üzere gidiyorum. Bildiğiniz yalist İtalyanın taarruzile başlayan e 2 dakika 53 saniyede, gibi bu meclise Baü Avnıpamn 13 bu harb, küçuk Balkan devletlerini L. Mıhalık (Çekoslovakya) Cuzdi Arkası Sa. 3 , Sü. lde de teşvik ve tahrik etti. Bulgaris(Yugoslavya) ya tuşla galib geltan, Sırbistan, Yunanistan, Karamişleıdir. dağ Osmanh imparatorluğuna karB. Cock (Norveç) L. Rigamonti §ı gizlice bir ittifak akdettiler. Dev(İtalya) ya sayı hesabile, let, Trablusgarb ve Bingaziyi feda Ali Gaffari (İran) G. Hennigson ederek İtalya ile banş yaparken (Danimarka) ya sayı hesabile, Balkan harbi başladı ve OsmarJı Miklos Silvasi (Macar) Rene imparatorluğunun mağlubijetile Chesneau (Fransa) ya sayı hesaneticelenen o harbde İşkodradan Kanuna bazı hükümler ilâve Karma Komisyon, Afyon milletbile, Bayındırlık Bakanının sözîerini "Safsata» diye Meric boyuna kadar bütün Rumelieden tasarı dün kanunlaştı vekilinin dokunulmazbğuiın Matti Simansin (Finlandiya) Anyi kaybettik. İtalya da Türkiyeyi vasıflandıran Kemal Zeytinoğlunun söz hakkı kaldırılmasına karar verdi dersson (Isveç) e sayı hesabile gaAnJsara 22 (Telefonla) Çiftçiyi sulha icbar için işgal, fakat ban§ lib gelmişlerdir. bir günlük oturum için ıskat edildi topraklandırma hakkındaki kanuna muahedesile geri veımeği kabul Ankara 22 (Telefonla) Karma 79 kilo (ikinci tur) yeni bazı hükümler ekleyen tasa komisyon bugünkü toplantJsında ct+iği Oniki Adaya yerleşti. K. Laarsen (Norveç) E. Gallegarınm ikinci müzakeresi bugün Mec Afyon milletvekili General Sadık Çok geçmeden Birinci Dünya Albay Bader gazetecilerle konuşurken Ankara 22 (Telefonla) Mecli' gayrimenkul zararm 2 milyon 13 bin ti (İtalyan) a tuşla, liste öğleden sonraki oturumda ta Aldoğan hakkındaki dosyalardan Harbi patladı. İtalya, bir ittifak G. Nemeti (Macar) Markus (YuDün saat 13,30 sıralannda Yeşil meraklı kütlesi sardı. Proctor V mamlandı. Maddelerin kabulunden üçünü daha karara bağlayarak, Al sin bu safcahH toplantısı hayli gü lirayı bulduğunu, açıkta kalanların muahedesile senelerdenberi bağlı rültülü oldu. Gündemin ilk madde yerleştirildiğini söyledi. goslavya) ya tuşla, oiduğu Almanja ve Avusrurya i koy hava alanına tek motörlü, iki tipindeki uçağın kapağı yavaş ya sonra, tasarı oya konmadan önce, doğamn teşni dokunulmazlığının lerini iki Demokrat milletvekilinin Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 4, Sü. 1 de . Macaristandan yüz çevirerek 23 kışilik, küçücük bir uçak üıdi. U vaş açıldı ve içinde bulunan orta Şukrü Sökmensüer söz alarak mu kaldınlmasına karar vermiştir. Na önergeleri teşkil ediyordu. Kemal Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3, Sü. 6 da zım Poroyun başkanlığmda toplanıayıs 1915 te. Avusturya Maca çağın etrafını hemen kalabalık bir Zeytinoğlunun Eskişehirde vukua ristana harb ilân etti. Önce Ahnannan komisyonda Muhiddin Baha elen sel felâketi hakkında Başyaya harb ilân etmekten kaçınan Pars, General Kâzım Özalp, Sabit bakanlıktan sözlü sorusuna BayınSağıroğlu, Muhlis Erkmen. Abdülİtalya. 20 ağustos 1915 te Türkiyedırlık Bakanı Şevket Adalan cevab halik Fırat, Ali Rıza Türel, Kâmil j e harb ilân ettikten sonra, 28 verdi. Porsuk barajı yatağmın 16Coşkunoğlu, Atıf Ekgüç, Sadi Koağustos 1916 da Almanyaya karşı lahı işi ihale edjldiğini, bu iş tanuk, Kâmil Boran, Naili Küçüka, da harbe glrdi. mamlandıktan sonra şehre hiç bir Fuad Umay ve Ekrem Oranla FuBirinci Dünya Harbi içinde italzarar gelmiyeceğini, işin demagoji ad Hulusi Demirelli, Ahmed Tahya, Turkijeye karşı yalnız denizde mevzuu yapılmaması gerektiğini, takılıc, Osman Nuri Köni ve diğer küçük hareketlerde bulundu ve sayıkılan ev sayısınm 863, narab orîazı milletvekilleri bulunmuşlarhillerimizi abluka etti. Fiüstin ceplanların 783 olduğunu, menkul ve dır. hesine de 350 kişiiik bir sembolik kuvvei gonderdi. Müîarekeden son Arkası Sa. 3, Sü 4 te ambarlarında yangm çıktı müzikle oyahyarak panîğe mani oldu Dünya şampiyonluğu finaline Giresun, Ordu vapurlarmm 6 Türk 7 İsveç gttreşdsi kaldı Sadakın dünkii demeci Âdil dünya üçüncüsü oldu. Halil Kaya, Ali Özdemir, Giresunun süvarisi yangm iîe uğrasırken yolcuları C. Atik ve Tevfik Yücenin şampiyon olmaları muhtemel Iki bacağı kesik pilot dün geldi Çiitçiye toprak Aldoğamn teşrii masuniyeti Mediste dün scrt tartışmalar Fenerbahçe takımı dün Israil seyahatinden döndü Ankara îstanbul yüksek okullar maçı Dünkü oyunu karmasi 53 İstanbul hazandı CUMHURİYET Arkası Sa. 3, Sü. 5 te 0 Arka.daşınuz SanÜB Var, seyahat întıbalaruıı ve son iki maçtaki nağlubiyet sebeblerini anlatıyor Uçakla kaçan Bulgarların davası Yargıtay Genel Ceza Kurulu, Ağırceza mankemesinin karannı tasdik etti Varnadan kalkan Bulgar havayol larma aid bir uçakla Sofyaya giderlerken, tayyarenin yurdumuza inmesini temin maksadile pilot Boris, Kamfi ve telsizci Mendelkoyu öldünnekten sanık, a'biy Istiraşimi ve 9 arkadaşı haklarında şehrimız 2 nci Ağırceza mahkemesince verilen karar, Yargıtay genel ceza kurulunca tasdik edilmiştir. Hatırlarda olduğu üzere hâdise, İsrail maçlarından bir inüba: Son maçta Fenerbahçe birinci ve ikinci Israildeki maçlardan bir intıba: Son maçta Erol kaleciyi de atlarbktan şimdiye kadar bir benzerine rasthaftajmda hâkim oynamasına rağmen maçı 10 kaybetmisür. Yuka sonra, gol yapacağı sırada, hakem oyunu durdunnuştur. Yukarıdakı lanmadığı için beynelmilel bir maresimde Erolun müsaid vaziyeti görülmektedir. rıdaki resimde bu maçtan heyecanlı bir an görülmektedir. hiyet taşıyor, Türk Adlivesine in{Yazısı 2 iflti sahijemizde) k Arkası Sa, 3, Sü. 8 de .' Teknik Universite Rektorü, ma£in başlama vuru«unu yaparken LYaz\s\ 2 inci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog