Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

352 nci sayı Cuma günü çıkıyor. umhuri ı IICl Jfll öZU I KURUCUSU:YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresn Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı Işleri: 24299, Matbaa: 24290 GELÎR V E R G İ S İ N J ^ TEKNİK TENKİ&M^ DüıT son içtîmamı akteden Grup, Meclisin Komisyon kanunu bugün öğleye kadar yetiştirecek 24 martta yenîleme kararı vermesini ve ve kuvvetli bir ihtimalle tasan bugün akşama seçimlerin 14 mayısta yapılmasını kararlaştırdı doğru kanuniyet kesbetmiş olacak Toplantıda Basbakan ve Parti Genel Baskan vekili yeni seçimlere dair izahatta Tasan, daha şamil bir hale getirilecek; dün hatibler parti farkî bulundular, muhalefet ile hükumet arasında geçen müzakereleri anlattılar gözetmeksizin hükumet tasarısını tenkid ettiler Ankara 21 (Telefonla) Bü danberi biliniyordu. İnanılır kay yük Millet Meclisi 8 inci done' naklardan gelen bu haberler dominin son C.H.P. grup toplan layısile Demokrat Parti dahi Baştısı bugün öğleden once yapıldı bakân nezdinda teşebbüse geçeünyanın Doğu Batı ve seçimlerin yenilenmesi için rek, Meclisin hiç olmazsa 15 nidiye iki bloka aynlmaprensip kararı alındı. sana kadar çalışmalarına devam sının sebeblerini derleDunden tahmin edildiği gibi, etmesini istemiştir. Basbakan yip toplayarak ortaya koymak, bu görüşmeler uzamamıştır. Mecli Şemseddin Günaltay, Demokrat l sebeblerin doğurduğu meseleleri konuşarak halletmek için en dü sin, martın 24 ünde seoimi yeni Parti Meclis grupu başkanı Fuad, leme kararı vereceği haftalar Arkası Sa. 3, Su. 2 de rüst hareket tarndır. Araerika Dış İşleri Bakanı son nutkunda bu şekilde hareket ederek bu sebebıcri Ve meseleleri yedi esasa irca etmiş ve bu yedi esasa dayanan meselelerin hal çarelerini de ortaya koymuştur. Bu yedi esası batırda tutmak, favdadan hâli değildir: 1 İkinci Dünya Harbinin en bellibaşlı mağlublan olan Almanya ve Japonya ile sulh yapılmamıştır Rusya ile Batı devletleri bu sabık düşmanlarla sulh >apmak için birleşmeli. bunlarla beraber Avusturya muahedesini de başararak biitün bu milletlerin hürriyet ve istiklâlini tanunalıdır. 2 Sovyet Rusya. Doğu Avrupanın peyk memleketlerindeki asSofya 21 (a a R) Bulgariskerî kuvvetlerini ve emniyet tnetan, Mareşal Titoyu, kargaşalık, ismurlannı çekmeli. bu memleketlerin rejimine müdahale etmemeli ve yan ve nihayet hükumet darbesi balkın itimadmı haiz hükumetlerin yaparak Bulgar hükumetini devirmfiğe uğrasmakla itham etmektekurulmasına itnkân vermelidir. 3 Sovyet Rusya Birleşmiş Mil dir. Şimdiy» kadar Bulgaristanda . Grupunun Af tasarısı mecliste seçimler için kararı komisyona iade edildi Ankar» 21 (Telefonla) Büyülc Millet Medisi af kanunu tasansının müzakeresine bugün de devam etü. Görüşmeler hayli heyecanlı oldu. Hemen bütün hatibler parti farkı olmaksizın bugün de ezici bir çoğunlukla tasanyı bu halile beğenmemekte ittifak halinde idiler. Maddelere geçildi ve birinci madda görüşülürken, tasan tekrar komisyona verildi. Komisyon kanunu yarın öğleye kadar yetiştirecek ve kuvvetli bir ihtimalle tasan yann akşama doğru kanunlaşacakür. Bugünkü göriışmelerin tafsUâünı bildiriyorum: Arkası Sa. 4, Sü. lde Çarşamba 22 Mart 1950 Mükellefe bahşettiği istifade Yazanlar: Serbest Vergi Mütehassısı AvukatİDRİS ÇAĞLAR KİHAT AKSOY Umuml satış 5*ri: Çarşıkapı Gencer <• Han No. 45 Beyazıd Curahuriyet Kitabevi ve diğer kitabcıIarda bulunur. Fİatı 2 lira. ' Yecli dava Bulgaristan • Yugoslav münasebatı kesiliyor Sofya, Tito ile arkadaşlarını ağır surette itham etti yapılm.ş olan en büyük suikasde iştirak etmekle itham olıınan 26 kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan alüsı Yugoslav vatandaşıdır. Bugün yaymlanan iddianame A r k a s ı Sa. 3, S ü . l d e Güre^lerin yapüdığı Eriksdalshallen salonunun dışandan Dün verilen önergeleritı hulâsaları letlerde takib ettiği obstroksiyon siyasetinden vazgeçer;k Birleşmiş Milletleri dünya sulbunun en ciddî vasıtası tanımalı ve sulbu kurmak lehindeki tekliflerini burada ileri surmelidir. 4 Atom silâhlartnı kontrol için tesirli çareler aramak ve bulrnak, silâhlarını tahdid etmek için Rusya Amerika ile beraber çabşmalı ve milletlerarası bir teşekkülün atom takatini kontrol etmesine imkân vermelidır. 5 Rusya, zahiren dost olarak yaşadığı milletlerin hükumetlerini devirmek için komünistlik rihannı kullanmaktan vaıgeçmelidir. t Sovyet Rusya, Amerikan dip > lomatlarının her yerde iyi muamele ve saygı görmeleri için Lşbirliği yapmalıdır. 7 Sovyet Rusya, Sovyet halkına, dış dunjanın, bilhassa Amerikantn durumunu gayet yanlış bir şekilde gostermekten vazgeçmelidir. Mr. Acheson'un ortaya koyduğu yedi esasın hulâsası bundan ibarettir ve bu yedi esas yalnız Amerika ile Rusyanın değil, Sovyetlerle hür ve demokrat dünyanm da arasım bozan en bellibaşlı davaları anlatmaktadır. Diınyavı kaplayan buhran ve kritümscrliğin ortadan kalkması ve istikbale emniyet ve güvenle bakdmasını temin için yapüacak iş bilhassa bu yedi sebebi izale etmefctir. Fakat Sovyet Rusyanm bu yold3, bu müsbet ve ciddî sulh yolucda, adun atacağını ummak son derece bevhudedir. Çıinkü biitün bu gerginlik ve anlaşmazlık sebebleri bugünkü Sovyet siyasetinin adeta temelleri hükmündedir. Bu yürden Amerika Dı<f İşleri Bakanı «"a, Sovyetlerin ancak gerginliği ievam ettinnekten faydalanamıyacaklanna inandıkları zaman bu siyasetten vazgeçeceklerini anlatmış ve onu» için bu neticeyi sağlayacak çarelere başvurulmasını tavsiye etmiştir. Bu çarelerse malumdur. Marsball plânı, Atlantik Paktı, Rio anlaşmast, silâhlama programı, dünyanuı geri yurdlannı geliştirme plânı vesaire. Amerika Dış İşleri Sakanı, bu ceşid teşebbiisleri yeniden canlandırmak, dünyada hürriyet ve adaletin bakasını sağlayacak her çareye başvurmak lâzım geldiğini ısrarla ileri surmüştür. Bu yedi teklifin hiç bir müsbet cevabla karşılanmamasımn dunya hesabına bir facia teşkil ettiği şuphe gotürmez, Bu yedi teklifin tasvir ettiği manzara, hakikaten korkunçtur. Fakat bu korkunç manzaranm olduğu gibi devam edeceğini sanmak da doğru olamaz. Çünkü hür ve demokrat dünyanın teşebbüsleri ve çalışmalan ister istemez kendini gosterecek, yavaş yavas, gerginliğin sebeblerini ortadan kaldırmak jolunda muvaffak olaraktır. Şimdiki vazivet ise saj A sarihtir: Mağlublar, sulhsu7dur. Pejkîer esaret içindedir. Birlesmis Milletler Boks maçlart Dün geceki müsabakaları Avusturyalılar 32 kazandılar Sadahtn Roma seyahati Ziyaret münasebetile İtalya D15 İşleri Bakanhğı tarafından bir program hazırlandı Ankara 21 (a.a) 30 martta Dünya GrekoRomen güreş şampiyonası Güreşçilerimiz dün yaptıkları 9 müsabakadan 3 u tuşla olmak üzere 6 sını kazandılar «Cumhuriyet»in büyük röportajı Yurd Ne Diyor? Ege havalisine giden İsmail Habib ve guney illerine giden Nadir Nadiden sonra Burhan Felek de dün Marmara havzasına hareket etti Dün geceki müsabakalarda nakavut olan Avusturyalı boksör (Üçüncü sahijeden devam) Strasbourg'da toplanacak olan Avrupa Konseyi Dış İşleri Bakanları medisine iştirak ve giderken Romada kalarak Türk Italyan dostluk andlaşmasını imza edecek olan Dış İşleri Bakanı Necmed*din Sadak beraberinde Dış İşleri Bakanlığı Birınci Daire Umum Müdurü Bülend Usaklıgil ve Özel Kaletn Müdürü Necdet Kent olduğu halde bu akşam şehrimizden ayrılmıştır Bakanı garda Cumhur Başkanı Bunlann Çin iç harbine adına Genel Kâtib Cemal Yeşil ve Başyaver Yarbay Cevdet Tolgay, iştirak ettikleri bildiriliyor D«vlet Bakanı Cemil Said Barlas, Astronomlar küremizin, HongKong 21 (a.a.) Çinden Basbakan adına Özel Kalem Müyarm Güneşle Merihin tam durü Adil Derinsu, Dış İşleri Ba gelen haberler, büyük mıktarda ortasına düşeceğini kanlığı Umumî Kâtibi Büyük Elçi Rus kıtalarının geçenlerde Çıne söylüyorlar geldiğini ve dahilî harbe fı"len ı§Faik Zihni Akdur, Dış İşleri Bakanlığı erkânı, İtalyan Boyuk El tirak etmekte olduklarını bıldirmektedir. Muhtelif kaynaklardan NewYork 21 ( a a ) Merih çihği erkânı, Kordıplomatık mengelen haberler ise geçen ay içinde seyyaresi arza, 10 yıldanberi goralsubları ve dostları uğurlamışlardır. 5 ilâ 11 Rus kıtasının gelmiş oldumemiş derecede bir yaklaşma kayGüreşlerin yapüdığı mahallin etrafını dolduran imza meraklısı Necmeddin Sadak perşembe gü ğunu ve milliyetçüerin gittikçe ardetmektedir. Fakat bilginler bucun, İsveçli çocuklar nü İsveç hava postasile Romaya tan hava hücumlarına karşı komüuçan dairelerin yeniden meydana gide^ek ve kendisine İtalyan Büyük nist Çinlileri desteklediklerini gösStockholm 21 (Husus! surette alkışlandı. Şimdiye kadar 75 güreş çıkması için bir sebeb teşkil edeElçisi DonRenato de Prunas refa termektedir. miyeceği kanaatini izhar etmektedir gönderdiğjmiz arkadaşımız Haluk y apıldı. kat edecektir. Standard gazetesi, Çinden gelmiş Durukal telsizle bildiriyor) 1950 Bugünkü müsabakalann tafsilâ ler. Bilindiği gibi Merih, zaman zaolan meşhur bir iş adamından nak dünya GrekoRomen şampiyonası Arkası Sa. 3, Su 4 te Arkast Sa. 3, Su. 6 da Romada yapılacak temaslar Roma 21 (A.P) Perşembe 'gü len 2000 Rus askerinin komünist müsabakalanna bu sabah saat 9,30 Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Çinlilerin uçaksavar bataryalanna dan itibaren Eriksdal salonunda yardım etmekte Dİduklannı bildir başlandı. Müsabakalan 5000 den miştir. fazla bir merakh kütlesi heyecanla Birleşmiş Milletlerde takib etti. İkinci gün güreşleri, triLake Success 21 (a.a.) Dün n için ilk gune nazaran biraz bildirildiğine göre Ingiltere, Bir şanssız geçti. Ali Yücel, Oktav ve leşmiş Milletlerdeki çıkmaza son Adil Candeminn Mısırlüar v» vermek üzere kayda değer bir faa Çeklere beklenmedik jnağlubiyetliyet sarfetmiştir. leri, evvelce yapılan tahminleri altFilhakika İngiltere, milliyetçi üst etti. Bununla beraber kazandıÇin temsilcisini uzaklaştırmak için ğımız güreşlerle ekipin umuml vaGüvenlik Konseyinde kâfi derecede ziyeti iyi gitmektedir. oy toplamağa muvaffak obnuştur. Celâl Atiğin Yugoslavyabya kar«Pelican» adlı İngiliz firkateyni Carter saat 9,30 da karaya çıkarak şı gösterdiği üstün ve teknik güres dün sabah saat 9 da limamTynya İngiliz genel konsolosunu, İstanbul seyirciler tarafından dakikalarca gebniftir. Vali muavinini, İstanbul Kara va Misafir gemi komutanı C. D. Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Ankara 21 (Telefonla) Komisyona verilen af tasarısmın şümullü bir şekil alacağı Meclisin iki gündür izhar ettiği hissiyattan anUşılmıştır. Bu mevzuda konuşan milletvekilleriniıı önergeleri de üttiîdîeri son derece takviye etti. Muhtelif temayülleri belirtmesi bakımından bu önergelere esas olaa temennileri bildiriyorum. * * * t)ç seneye kadar mahkum olankrın bütün hukuk ve vecaibila mazharı af olmalan (Sabit Sağıroğlu). * * * Vatam baskalarına beşkeş çeien, Arkası Sa. 3, Sn 1 de Çine giren Sovyet kıtalan Nerih arza çok yaklaştı Dün limanımıza gelen İngiliz harb gemisi Gemi komırianı, fcasın loplanlısısda Türk İngiliz dosllnğundan bahsetti G.S. Akademisi talebesinin bir mektubu Talebe, y&nan Akademi binası yerine «et deposu» yapılacağı haberlerini teessürle karşıladı Giizel Sanatlar Akademisi Talebe Birliği tarafından aşağıdaki mektubu aldık. Aynen neşrediyoruz: «Biz Akadenüliler, bugün biricik Akademimizin bütün memleketi husrana boğarak yanmasının ikinci yıldönümüne birkaç gün kala belki en az bu kadar acı bir hafoerin tesirile sayın gazetenize müracaat etCANKIRI. miş bulunuyoruz. Dün Fındıkhdaki 25 yıllık Akademimizin, bu sanat yuvamızjn Ofis ve Belediyemiz tarafmdan soğuk havalı et deposu yapüacağını haANı ber aldık, ve bu haber de bugünkü o bir sabah gazetesinde bir kere, daha teyid yoluna girdi. CUMHURİYET Yeni seçimler jaklasırken vatandasın ne düsündüğünü tesbit ederek umumî efkâra bildirecek olan diğer İki yıldır hergün biraz daha ar Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkast Sa. 3. 5u. 5 te arkadafiarımu da harekete hazırlanmaktadular. Ok yanlan kif» bir naüddet sonra sırasile neşredeceğiz. Gemi komutanı basın mensublaıile birlikta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog