Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

RIZA BEŞER rfEfANNAM T A B E V p î K u m h u riyet 2 6 I1CI ZİYA GÖKALP Büyüi âlimin ilg», din, ahlâk, felsefe, iktisad; milliyetçilik; halkçılık; soSyoloji bahislerine dair Diyor ki..; 1 5 0 f&HJ R U Ş YOLCUMA MEKTUBLAR Eserleri 25, 100, 35 Kuruşrur. V 9200 KURUCUSU:YUNUSNAD! Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu tsianbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral NumarasK 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Salı 21 Mart 1950 AHMED HALİD KİTABEYİ Böylece siyasi havada yeni bir Hatibler, bu şekîiîe çıkacak olan hanunun faydadan ziyade mahzurlar eiektriklenme olacağı söyleniyor doğuracağım söyliyerek ikna edici deliller ileri sürdüler Sulb davasında suya diişen iddialar Adana 20 (Telefonla) İnanılır kaynaklardan haber aldığımıza göre, Biiyük Millet Meclisi fesih karan alır almaz, Demokrat Parti bir koalisyon kabinesi teşkilini teklif edecektir. Gene bu kaynaklardan sızan haberlere göre, Demokratlar böyle bir kabinenin teşkilile seçimlerden evvel ve sonra. her türlü şüphenin ortadan kalkmış bulunacağına kanidirler. Bundas dolayıdır ki, Meclisin fesih kararını müteakıb siyasi havada yeni bir eiektriklenme olacağı söylenmektedir. Ankara 20 (TeleforJa) Af kanunu tasansının müzakeresine DUgun Büyük Millet Medisinde saat 18.30 da başlandı. Daha önce otunıma istirahat için 1520 dakıka ara verilmişti. Celse gene Cevdet Kerim İncedayının başkanlığmda açıldı İlk söz alan Millet Partisinden Osman Nuri Koni, tasarının tümü üzerindeki mutalealannı be» lrrtti. Teklifi, bu şekilde, anayasada bahsedilen af kanunlanna ben zetemiyen Osman Nuri Köni bunün ancak bir «himayei yârân» kanunu olabileceğini ileri surdü. Köniye göre, seçimlerde işlenen suçlar böylelikle tasfiye edılmekta Arkast Sa. 4, Sü. 6 da Meclis dağıhnca D. P. bir tasarısını I koalisyon kabinesi görüşmege başladı üç milletvekîlinden teşkilini taleb edecek Dün söz alan onbir şekilde olmasmı on ikisî affm daha şamil istediler İ merika D15 İşleri Bakanı Acheson. son nutuklarında Batı . T)oğu davasını vuzuhla anlatmı?. İkind Dünya Harbi neticfsinde sulh yapüamamasının sebeblerini belirtmis; bu suretle bir taraftan Amerika, diğer taraftan bütün dünya karşısmda Sovyetlerin sulha engel olduklarını ve sulhu mütemadiyen baltaladıklannı ispat etnnştir. Ache son'un ortaya koyduğu yedi noktadan her biri, diğerinden daha belirli olmuş. heosi de si'"'un tahakkütn sevdaları uğrunda nasıl fcda edildiğini a^Bclamıştır. Amerika gazetelerinin verdikleri malumata göre Acheson şimdiye rebesinde netice «lmağa Gazianteb 20 (Telefonkadar Amerikada iki cepheden çalışırsa. partıler de kenla) Demokrat hücuma uğruyordıı. Bu cephelerdi muvaffakıyet ve zaierdcn biri onu sinsi bir komünizm Baskanı Bayar, bugün solerini seçimlere bağlamak na eren Gazianteb il kontaraftarlığile itham ediyor, fakat isterler. Vereceğimiz meygresinde beklenen nutkubu taraftarlığın izahına da imkân dan muharebesi zamanl **!«& Bayar nutbulunmadığuu ileri sürüyordu. yaklasmısbr. Mutlaka kaGerçl bu iddia yersizdi, fakat zanacağımıza guveniyoecarLJ Acheson'un «on nutku bunun yalnız, y Gaa rum.> |dolayl yersiz değU. (ustelik imkânsız o l Bunun için Seçim Kaetti. Bundan 8 O n duğunu da belirtmis, Doğu ile Ba r a nununun pek müsaid butı arasındaki davanın moral ma j1 ' . ... ... .. .. .: lunduğunu, idare âmirlehivetini açıklavarak bu çeşid i d d i J r e k 946 seçımı üe onumuzrinin seçime müdahale eaları toptan yokedici bir tarzda ce dekı aylar içinde yapılacak demiyeceklerini fcinaenavablandırmıştır. olan umumî seçim eartleyh bu hava içinde şayed Cephenin diğeri, gene Amerikan larının bir mukayesesini seçim kaybedilecek olursa, gazetelcrine göre, daha fena bir it yaptı. Büyük Millet Mecbundan sadece D. P. teşhamda bulunuyordu. Bu cepheye lisinin fesih karan almak kilâtının çahşmamış olduCelâl Bayar göre ortada müthiş bir uçurum buîunduğunu söyğu neticesi çıkarılacağını leyerek, Demikrat Partimevcuddu. Çünkü ortada eçılmiyen nin bir seferberlik arifesinde oldu söyledi. ve bükulmiyen bir siyaset vardı. Demokrat Parti Başkanı, geçen Bu sijaset jeni teşebbüslere giri ğunu, millî hikimiyetin tecellisile ilgili olan bu seferberliğin nizam ve seçimler sırasında, seçimlere mudaşemiyor ve sulh davasını kurtarmak için hiç bir hamle yapmıyor intizam içinde geçmesi lâzjm geldi hale eden idare âmir ve memurlarınm tecziyeleri için mahkemeye du. Varü Amerika Dıs İşleri Bakan ğını iöyledi ve şöyle dedl: « Bir ordu bütün kudretini bir . verilmelerine mâni olan Memurin lığınuı durumu, bozguna uğramış. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de bir tarafın durumundan farksızdı. araya getirip, nasü meydan muha' Onun için bir şey }aj.amıyor ve Kremlin'i yola getirp••'. hıç bir teşebbüse girişemiyordu. Amerikan gaıeteleri tarafından veıilcn malumata goıe Amerika Diş İşleri Bakanı Acheson'un karşılaştığı hücumlar bu mahivette idi. Hucumların sertliği ve kötüluğü gayet aşikârdı. Fakat haklı mıydı? loksa haksız mıydı? Acheson son nutuklarile bu hucumların haksızhğinı söz göturmcı bir vuzuhla belirtmis bulunuyor. Çünkü boşuboşuna sulh tekliflpıinde bulunmak. yani kabul olunBeme 20 (R) Fransıs haberler atom silâhlarını tecrübe edeceklemadıktan baska fena tevil edilecek rini bildirmekte idi. ve aciz sayılacak bir sürü teşeb ajansının Washington'dan öğrendiTecrübesi yapılacai hidrojen bam ğine göre Amerikan urmanlan nibüslere girismek, sulh Iehinde öir netice vereceğine, aucak sulh aley san aymda Pasifikteki Eniwetok basının halen Birleşik Amerikada bombası imal edilmekte olan atom bombabinde neticeler verebilirdi. Bu >"üz adasıcda bir hidrojen den Acheson fena tevile müsaid patlatacaklardır. Aynı ajansa göre, larından takriben elli defa daha kuv tpşebbüslerde bulUiimam'.ş, ve bilâ bu husustaki hazırlıklar gayet gizli vetli olacağı söylenilmektedir. İnfilâk kudreti takriben 1.000.000 kis mensub olduğu tarafın şerefini tutulmaktadır. kcrumayı daha isabetli bulmuştur. Bundan evvel gelen haberler A tonluk nitrogliseriali klâsik infilâk Acheson bunlarl apaçık anlarhk merikalılana Eniwetok't» yeni maddesine rouadil olacakbr. tan sonra Sovyet Rusyanın sulhn sağlamak için yardun edebileceği >edi maddeden bahsetmiştir. Zaten bu yedi madde temin olunmadan sulh \apmağ.ı imkân bulunmadığı itin bu maddelerin herhangi bir itirazla karşılanması beklenemez. Bu maddelerin birincisi, sulhun csa=lerııu ve temellerini tarif ctmeğe aiddir. Çunkü Sovyetlerin hulül sivaseti, milletleri pejkleştirmek siyaseti sulh yapacak bir s>iyaset değildir. Sonra kuvvet kullanmak ve memleketleri askeri L5gal altında rurmak da sulh doğuracak birer hareket sayılamaz. Birle^miş Milletlerde sulhu gözeten her feşebbusü akamete uğratmak da a>nı mahiyettedir. Atom taka«ini ciddi knntrol altında tutmağa aid teşebbusleri baltalamak da sulhu kola>laştıracak amiller arasuıda bulunmamaktadır. Kurulmuş ve tcmelleşmiş hükumetleri yıkmağa uğrasmak, diplomatık mümessillere adi birer cani muamelesi japmak ise milletler arasında iyi ü nasebetlrr kurulmasına yardun edecek bir durum vücude gethemez. Nihayet Sovjet milletine başka milletleri mütemadiven kötülemenin de milletler rrasındaki anlaşma yı kolajlaştıracak bir amil ohnadığı hiç bir verhile söz gotürmez. Celâl Bayar Antebde seçim nutkunu söyledi «Vereceğimiz meydan muharebesi zamanı çok yaklaşmıştır > kazanacağımıza güveniyorum» Dünkii güreşleıin galibleri Halil Kaya ve Mehmed Oktav uçakta, servis Perşembeye affm şekli anlaşılacak Tiirk îtalyan andlaşması Imza töreni cuma günü Roma'da yapılacak Roma 20 (a.a) Dış İşleri Bakanlığından bildirildiğine göre, Turk İtalyan dostluk anlaşnıası 24 mart cuma günü Roma'da imzalanacaktır. Türkiye Dış İşleri Bakanı Necmeddin Sadak 23 martta Roma'ya gelecek ve imza töreni ertesi gunu Dış İşleri Bakanlığında yapılacaktır. Anlaşmayı İtalya adma Dış İşleri Bakanı Kont Carlo Sforza imzalıyacaktır. Sîockholm yapan kızın ikram ettifi börekleri yerlerken Meclis Grupu bugiin seçimleri yenileme karanmn. verileceği günü kararlaştıracak Ankara 20 (Telefonla) Çarlamdadan ıtibaren Meclisin sabahlı akşamlı toplanması bugun takarrür etti. Meclisin sayılı gunlerinde olduğu bütün alâmeüerile anlaşüraaktadır. C. H. P. Meelis Grupu umumî heyetı yarınki içtimaında seçimleri yenileme kararının verileceği günü prensip kararına bağlayacaktır. GHrüşmelerin fazla uzamıyacağı umuluyor. Esasen bütün milletvekilleri, seçim dairelerine biran önce gitmek arzusundadırlar. Yarınki grup toplantısınd» af meselesinin de görüşme konusu olacağı bir aralık söyleniyordu. Arkası Sa. 3, Su. 3 te Dünkü müsabakalarda Ali Yiicel ve Halil Kaya tuşla, Mehmed Oktav sayı ile galib geldiler Mediste tartısma Serdhi Yürüten: «4 sene'ik Meclis hayatımııda baldırı çıplıUar, psikopatlar, sahtekârlar pibi bir ook sozlere maruz kaldık, şiîKdi buı trı ma&faiz iade ediyorum» ıdedı Ankara 20 (Telefonla) Senihi Yürutenın Çinenin Apak koyund© 13 vataniaşa yapılan işkenceye dair sorjçu, bugün Mecliste heyecanlı saihalar arasında cereyan etti İç İşlen Bakamnın izaiüarma gore, uzun zamandanberi mer'a ıhti Lâfmdan dolayı aralarmda husumet olan Uraflardan biri D. P. geçmış ve san zamanlarda, birkaç C. K. Parti'inm evi kundak sskuiar=ık yakılmıştiT. Sanık olarak yakala Arkast Sa. 3, Su 4 te Hidrojen bombası tecrübe edilecek Amerikan nzaanları, bombayı Enivetok adasında patlatacaklar yakalanan kızıllar Kahire 20 (Radyo) Hükumet bir komünist yuvasını tamamile ele geçirmiş ve bu teşkilâU dahü olanların hepsini tevkif etmiştir. Mevkuflar on üç kişidir ve bunlara aid evrak son derece ehemmiyetlidir. Bu vesikalar Mısırdaki komünist teşkilâtına dair bir çok malumat vermektedir Mevkuf komünist liderler arasında 5 Ermeni ile bir Yahudi kadınm bulunduğu bildirilmektedir. Mevkuflarm hepâ çimdi siyasî polis tarafından sorguya çekilmektedirler. Nışırda Arkadaşımız Haluk Durukal, Stockhobnda İran güreşçilerile görüşürken r Fenerbahçe İsraildc Dün 1 0 Mağluh Oldu 12 Adada emlâki olan Türkler Dış îşleri Bakanlığının neşrettiği tebliğ Ankara 20 (t.a.) D15 İşleri Bakanlığından tebliğ edilmiştir: İtalya hükumeö tarafından oniki adada bu adalann sulh muahedesi gereğince Yunanistana intikalinden evvel musadere edilmiş olup bedelleri sahiblerince hiç alınmamış veya kısmen Jınmış bulunan emlâk için yeniden takdir edilecek kıymetin, tesbit olunacak tazminatla birlikte tediyesinin temini imkânlan hasıl olmuş bulunmaktadır. Keyfiyetle alâkılı vatandaşlarınuzdan elyevm Rodosta bulunanlaruı işlerile Rodos başkonsoloslugumuz meşgul olmaktadır. Halen. Türkiyede bulunan ve vaktile İtalya hükumeti tarafından Oniki adadaki gayrimenkulleri musadere edilmiş olup bedellerini hiç almamış veya ancak kısmen almış buîunan Oniki adalı vatandaşlarımızın en kısa zamanda, dileK iîo Dış işleri Bakanhğına aşağıdaKİ hususlarda en etraflı sekilde bilgı Fenerbahçe ikind maçmda Hapoel kriesîne gol olurken Butün bunları Sov\i3t Rusva vermeleri riea olunur. 1) Adı, soyadı, medeni hali ve yapmakta ve bunları vaparak sulTelaviv 20 (A P ) btanbulun Fenerbahçe | I Birınci devre 00 bitrhistir. Fenerbahçe, İsrail'de oyCUMHURİYET fu«bo takımı bu^un IısıFde Tek\ ivın Hapoel ta | | nadığı 4 maçm ikisini kazanmış ve ikisinde mağlub sarih adreaı, Arkast Sa. 3,Sü.^2 de 4d son majı J.0' kaybetmistır. Sa. 3, Su. 5 te kınuna k Stockholm 20 (Hususî surettel giden arkadaşımız Haluk Durukal bildiriyor) 1950 Dünya GrekoRomen şampiyonası müsabakalanna bugün bajlaruldı. Salonda beş bini mütecaviz büyük bir kalabalık vardı. Bu arada muhtelif milletlere mensub iki yüz gazeteci de kendilerine aynlan yerleri ahnıjlardı. Müsabakalara, güzel bir geçid resmile başlanıldı. Alfabe arasile yapılan bu resmigeçidde halk, bizim takımı coşkun tezahüratla karşıladı. En önce Muharremin taşıdığı Türk bayrağının arkasından tertemiz kırmızı eşofmanlarile geçen yiğitlerimiz, asil İsveç halkmın kendilerine gösterdiği bu tezahürata lâyık olduklannı belü eden bir vakar içindeydiler. Çaîınan millî marşlardan sonra Prens Bertil mikrofona gelerek müsabakalann açış nutkunu söyledi ve müsabüdara başanlar teSa. 3, Sü. 6 da Handan Sezenelin ölümündeki esrar Savcılığın hazırlık tahkikatı sona erdi, tüccar Ali Koçlu, hakkmda ilk tahkikat açılması için sorgu yargıçhğına verildi Şehrimiz sosyetesinin çok yakın balkonundan bah»eye atılnoak sudan tanıdıgı Handan Sezenelin, Ali ıetile öldürüldüğu iddiasına aid Koçlu adında bir tacir tarafından adli tahkikatın ilk safhası sona er» Arkası Sa. 3. Su. 7 Cz oturdukları arartım^nn ust kat Handan Setenelio cesedi Adliy» tarafından mezanndan çıkartahrkm»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog