Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Prof. Dr. Ferid H. Saymen BORÇLAR (Umumî HUKUKU Hükümler) Hukukçularımızdan başka her iş adamını tatmin eden bu mükemmel es«rin mevcudu azalmaktadır. 700 bijyük sahife, 10 lira. HAK KİTABEV1: Beyazıd İstanbul Başlıca kitabçılardan arayınız. umhuri £ 0 I1CI ÛIÛQ KURUCUSU.'YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : 24290 Sabahlan ilk dostunuz Pazartesi 20 Mart i 950 Rusya, hür dünya ile N. Erimin Af kanunu bugün demeci Mecüste görüşülüyor işbirliği istemiyor Sovyetler dün Acheson'un yedi maddeli teklifini reddettiler İngiliz ve Fransız gazeteleri, Rusların askeri hazırlıklar yaptıklar ını, buna karşı tedbir alınmasııu istiyorlar. Rus Mareşab Zhukov gözden düştü «Hilmi Uranla aramızda ihtilâf yoktur» Başbakan yardrması: «Eskişehirde baraj vazifesini yapmışür. Bu baraj olmasaydı felâket daha ağır olurdu» dedi Teküfin tekrar incelenmek üzere komisyona havale edilmesi muhtemel Meclis bugünden itibaren, gerekirse, sabahlı akşamh tcplanarak gündemindeki tasanları çıkaracak Ankara 19 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi yanndan itibaren 8 inei donem son çalıstna haftasına girmektedir. Meclis komisyonları çabpnalarını hemen hemen durdur mustur. Meclis yarından itibaren gerekirse sabahlı akşamh çalışmalarla gündemindeki tasarıları çıkaracakür. Af kanunu, Meclisin yarınkı gundemindedır. Affın çerçeTesini genişjetme yolunda buyuk bir temayul, mevçud olmakla beraber, netıcenin nasıl çıkacağı şim. diden kat"! olarak kestirüemiyor. I Bu fıkirde olanlardan çogunun ha: vayn kolhyacakları anlaşılıyor. Şım dıki halde kuvvetli sayılan tahminler, teklifin tekrar incelenmek uzere komisyona geri çevrileceği ' merkezindedir. Bu taidirde galib bir ihtımalle, Meciisin son oturunıunda, Meclisin atıfeti daha geniş bir affın Uânı şeklınde tecelli eoeceitir. | General Sadık Aldoğanın teşrii I dokunulmazhğı { Son haftanın meselelennden blrî Arkası Sa. 3, Sü. 4 te McCormick'in iki düsiincesine dair merika basın ve yayın krallanndan Albay Mc . Cormick. Ankara ve İstanbul gazetecilerile yaptığı hasbıhalde dikkate değer iki fikir ortaya a(tı: • 1 Sovyet Rusya genişledikçe sskerî kudretini kaybetmektedir. Tarih askerî kudret sayesinde yayılmaların sonu, inhitatla neticelendiğini gösteren misallerle doludur. Bugün Rus hakimiyeü altında yaşıyan Rumanya, Polonya, Çekoslovakya gibi memleketler Rusyadan ileri bir medenıyete ve kültüre D. P. Başkanı Celâl Bayar nutuk söylerken sahibdirler. Bunlar ilk fırsatta isyan ederek Rusyadan ayrılmağa çalışacaklardır. c2 Sovyet Rusya ile bir harb tehlikesi vukuunda hava kuvvetlerini biz temin ederiz; hattâ denizaltılannı da Denizaltılar, boğazlarGözden düsen Sovyet Maresall Zhukov dan geçebilirler. Tabiî bütün bunMoşe Piyade'nin hücumu Paris 19 (R) Batı Ue Doğu son'a şiddetle hucum etmiş ve tek Yugoslavya parlamentosunun baslan hususî bir şahıs olarak söylüarasındaki gerginliğın izalesi için liflerinın kab'il edılmedığini belırtyorum.> kanı Moşe Piyade, bugün söyleAlbay McCormick'in bu sözle Amerika Dış İşleri Bakanı Acheson miştir. Pravda'da çıkan makalenin Arkası Sa. 3, Sü. S de altında tanınmış Sovyet tefsircisi tinin kendi şahsî fikirleri olduğu tarafından yapılmış olan «7 maddeli» teklif bugün Rusya tarann Victorov'un ismi bulunmaktadır. na şüphe yoktur. Bu zatın AmeriPravda, Amerika Dış İşleri Baka hükumetini temsil etmediği va dan reddedilmiştir. Bolşevik partisinin restnf or Tcanının Kaliforniyada söyledi£i onun adına konuşmak salâhiyetine Arkası Sa. 3, Sü. 2 de sahib bulunmadığı malum olmakla gatu olan Pravda gazetesi Acheberaber Amerikanuı en çok »alan gazetelerinden üçünün ve Chicagoda bir radyo istasyonunun sahibi olan bu eski askerin, Amerikan Gazianteb 19 (Telefonla) De lanmaları icab ettiğini haürlatb ve halk efkânnuı ileri gelen temsilciHikmet Bayur, bir konuşma mokrat Parti Başkanı Celâl Bayar, hep «hazırız» cevabını aldı. lerinden biri olduğuna süphe yokDemokrat Parti Başkanı OsmaniGazianteb il kongresinde hazır buyaparak, iktidan ve D. P. yi tur. lunmak üzere bu sabah otomobille | ve kasabasma girerken de büyük tenkid etti Esasen onun yukanya kaydettiAdanadan hareket etti. Kendisine, bir kalabalık tarafından heyecanla ğimiz fikirleri, başka Amerikablar genel idare kurulu üyelerinden karşılandı. Bayar, halk arasından tarafmdan da ileri süriılmüştür. Içel milletvekili Celâl Ramazanoğlu yürüyerek parti binEsına gitti ve Sovyet Rusyanın yayüdıkça zayıf207 belediyenin elektrik ve 190 belediyenin su Churchill'in son resmi refakat etmekteydi. Seyhan vilâ balkondan halka hıtaben bir koladığı düşüncesi, AngloAmerikan nuşma yaptı. işleri için 100 milyon lira sarfedilecek yet hududuna kadar Adana ve Etrateji prensiplerine nygundur. Ceyhan parti teşkilâtı ileri gelenleBayar bu konuşmasmda, bilhassa AngloAmerikan stratejisi, eskiden Bexhill (İngiltere) 19 (AJ>.) ri tarafmdan uğurlanan Bayar, seçim mevzuu üzerinde durdu. beri deniz hakimiyetine istinad Ankdra 19 (a.a.) İç İşleri Ba min Erişirgil aşağıdaki açıklamada Cumartesi gecesi bir İngiliz papazı yol guzergâhında en küçük köy Meclisten çıkanlan yeni seçim kaeder. Denize hâkiaı olan taraf, ken kanlığı bir çok şehir ve kasabaların bulunmuştur: «Hidrojen Bombası Orucunun> e lerde dahi durarak kendisini hararet nununun mukemmsliyetini belirtti. disi denizden faydalandığı halde elektrik ve içme suyu tesisleri ü Baa şehir ve kasabalann içsaslarmdan bahse'jniştir. Bu oruc le karşılayan partili ve partisiz va Artık idare âmirlerinin ve zabıtadüşmanın denizden istifade etmesi zerinde hassasiyetle çalışmaktadır me suyu ve elektrik tesisleri besabah akşam hafif bir kahvaltıdan tandaşların hatırlannı sordu. Se nm seçimlerde baskı yapamıyacak' ne mâni olur ve bu arada, kendisi ve bunlardan bazilsnnın ihaleye delleri bono ile ödenmek üzere başka 12 saat hiç bir şey yememe çim gunlerinin pek yakın olduğunu lannı, binaenaleyh bütün Demokbütün harb jtücünü seferber edince çıkarıldığı malumdur. ihaleye çıkanlmışü, netice alınmış Arkası Sa. 3. Sü. 4 te soyliyerek, bu büyük güne hazır Arkası Sa. 3. Sü. 6 da ye ve yeni müttefîkler tedarik edin Bugün kendisini ziyaret eden bir mıdır? ceye kadar, düşmanınm ya>ılmasını muharririmize İç İşleri Bakaru E Arkası Sa. 3, Sü. 8 de ve askerî kudretini tedricen kaybet mesini ister. İkind Dünya Harbinİşçi bir mebus, de, Almanya ve müttefikleri böyle MuhafazaHr lideri yayıla yayıla zayıflamışlar ve Müttefikler tarafından nihayet mağlub Chamberlain'e b^nzetiyor edilmişlerdir. Albay McCormick'in bu sözleri, ananevî AngloAmeriLondra 19 (B.B.C.) İngiliz İşçi kan stratejisine uygun ise de, bang mületvekillerinden Richard Crosszamanı için değil; harb zamanı için man'm «Sunday Pictorıal» gazetedoğrudur. einde «Goebbels, cehennsmde kımProf. Vasfi Raşid Sevük, dünkü Sovyet Busya. peyk memleketbilir ne kadar gulüyor> başLklı bir toplantıda konuşurken lerde ordular bulundurarak yayılyaası çıknujtır. İşçi roebus, bu mıyor; beşinci kolunu teşkil eden Millet Partisinin İstanbul konrmkalesinde batı Almanyanın silah komünistleri iş başına getirmek sugresine dün de devam edılmişlandirümasuu teilif eden Winston. retile yayüıyor. Bu itibarla Avrutir. Celce açüdıktan sonra ida Arkası Sa. 3. Su. 3 te pada, Polonja, Çekoslovakya, Mare heyeti seçimlerine geçilmiştir. caristan. Rumanya ve Bulg.ıristanı, Büyük Millet Meclisi, Devlet lerin istedikleri bir kanundur. De Fuad Arna, Enis Akaygen, Lutfi Asyada koca Çini ve şimal Kora'yı Deruzyolları ve LiiAanları İşletme niz ticaıet filomuzon devlet tona Bornovalı, *zzet Mühürdaroğlu, kendi emrine alan kızıl devin za idaresi kanununun ilk üç madde jmı himaye maksadile konulan tak Kâzım Kalkandelen, Ertuğrul Akyıfladığını değil kuvvetlendiğini sinde bazı tadiller yapılması hak yid ve tahdidler armatörler elinde ça, Saadet Kaçar ve Şefik Çakmak kabul etmek daha doğru olur. Peyk kındaki kanun tasarısuu müstace ki filonun inkişafına mâni oluyor yeni idare heyetine seçilmişlerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ABİDİN DAVEB len müzakere ve kabul etmiştir ki, du. Armatörleri yolcu ve çeşidli Arkası Sa. 3. Sü. 5 te bu kanun, yülardanberi armatör Arkast Sa. 4, Su. 7 de Bursa 19 (a.a ) 10 gündur şehrimizde dinlenmekte olan Devlet Bakaru Başbakan Yardımcısı Nihad Erim saat 17 de Ticaret Odasmda verilen bir çayda hazır bulunmuştur. Bundan sonra fabrikatörler ve tüccardan dılek ve isteklerini soran Nihad Erime ipekçiler, sun'î ipek ithalinin önlenmesini ve bu yerli mahsulünün himayesini. istemişlerdir. Bazılan da ipekten alınan muamele vergisi sisteminin değiştirilmesi dileğinde bulunmuşlardtr. Bilâhare Uludağa bir hava hattı yaTito'ya karşı isyan çıkarpılmasının lüzum ve zarureti ileri mak için Bulgaristana sürülmüştur. Nihad Erim fılhakika sovyet uzmanlart gbnderildi boyle bir hattın Bursayı ihya edeceğini ve memleketimizde yapılaBerne 19 (R.) Birleşik Ameri cak bu ilk hava hattı ile bir seyakanın Belgrad Buyuk Elçisi Georges hat vaparak Uludağı görmeğe geAllen bugun Atinaya gitmiştir. Ya lenlerin sayısı dahi hatt:n amortisrın Belgrada donecek olan Ameri manını on sene içınde sağlayacağıkan elçisırun bu anî seyahati ve nı bildirmiş ve turizmi teş^ik kaAtinada Amerikan diplomatlan ile nununun şümulünc giren imkânyaptığı temaslar buyuk ilgi topla lardan faydalanılarek bir fon tah Arkası Sa. 3, Sü. 4 te mıştır Rusyanın Tito'ya karşı bir «Makedonya ısyaru> çıkarmak için Bulgaristana seyyah kisvesi alünda Sovyet <jrdu U2jnanlarını soktuğu şu anda, Allen'in boyle bir seyahat yapması bir çok tefsirlere yol açmıştır. Makedonyada isyan hazırlığı Dün yapılaıt Demokrat Parti İl kongreleri Millet Partisi kongresi sona crdi Celâl Bayar Gaziantebde kısa bir konuşma yaptu D.P. Başkanı büyük nutkunu bugün söyliyecek Yeni yapılacak su ve elektrik işleri "Hidrojen bombası orucıic, Deniz nakliyatı için yeni bir kanun Stockholm güreşlerine bu sabah başlanacak Churchiire yapılan hucum Armatörlere Türk limanları arasında her nevi eşya nakli müsaadesi verildi Dün yapılan kongrede, hararetli tartışmalardan sonra yeni güreş kaideleri kabul edildi Beşiktaş D.Sporu, G.Şaray G.Birligini 5 2 yendiler Belçikada tlurıım karışık Londra 19 (BB.C.) Brükselden gelen haberlere göre dün isti| fa etmiş olan Başbakan Eyskens yeni hükumeti kurmak vazifesini almıştır. Hıristiyan Demokrat lider yann istiş^relerıne başlıyacaktır. Muhabirlere göre, Kral Leopold hâdısesi Ej'skens ile partisini büyÜK müşküller karşısmda bırakmıştır Hıristiyan Demokratlann tekbaşlarına kuracaklan hükumet gayet zayıf olacaktır. Liberaller ve sosyalistler Kralı tutanların aleyhinde cephe almışlardır. Grevler yeniden başlıyor İşçi birhkleri yeni grevlere baş\uracaklannı bildirmektedirler Bunlar, Kral Leopold'u tahta çıkmak kararından vazgeçincıye kadar bu grevleri tekrarlayacaklannı söylemişlerdir. Anversteki 15,000 timan işçisi yann 24 saatlik bir grev yapma'.arı için emir almışlardır. Basm muhabirleri, Kral döndiiğü takdirde, sosvalist sendikaların Dün yapılan Millî Eğitim maçlarında Besi'îtas Demirsporu 52, Galatasaray da Genclerbirliğini 52 genel grev emri vermelerinin muyenmişlerdır Yukarrlaki resim Beşiktaş D^mırspor maçından heyecanlı bir safhayı gostermektedir. hakkak olduğunu bildırmektedu:Maçlaruı tafsilâtile dığer spor haberlerımui 4 uncü sahifemizde okuyacaksuuz. ler. Arkadaşlarımızjn Stockholm'dan gonderdikleri resimlerden biri: Haluk Durukal Lnbnaah tfirtççUerU förüşürken (Güreslere aid yazı 3 üncü sabifemizdedir).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog