Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

350 nci saya ÇIKTI 125 Krş. umhuriyet I 91 J I KURUCUSU.YUNUSNADI Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298, Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 MAHMUT MAKAL BİZİM KÖ Y 2 MâPt 1 950 Türk kSyünün çıplak gerçeğini bu derece kesin, gölgesiz bir üslubla önümüze seren bh başka kitab okuduj^ımu atırlaNadi mıyorum. Bu kitabı okuyan inkılâbcı Türk gönül kaç gece kurtulamaz. Kitabı bitirdiğiniz riri Mahmut Makal'a teyekkir kalacaksımz. VARLIK Yeni seçimler 14 mayıs Turk buyuklenner aıd pazar günü yapılacak törbeler açılacak Hükumet, yaînız siyasî mahkumlara münhasır bir af kanunu tasansı hazırlamağa karar verdi Meclis, dünkü oturumunda buna dair kanunu kabul etti Âdalet Bakattlığında, gazetecilerle de temas edilerek hazırlannış olan yeni tasansı Bakanlar Kurulunda tetkik edilmiye başlandı basın Bu münasebetle söz alan Millî Eğitim Bakanı bu türbelerin batıl itikadlara kaynak ve sahne olmasına müsaade edilmiyeceğini söyledi Ankara 1 (Telefonla) BüyüK Millet Meclisinde ekspres kanun çıkarma bakımmdan bugün yeni bir rekor kırılmış, bir ikisi müstesna diğerlerinde müzakere dahi açılmadan birer bir°r okunup çoğu öncelikle, ivedilikle kabul edilmiştir. Milletvekillerinin bugün konuşma hususunda hayli isteksiz oldukları görüluyordu. Fakat kanunların bu derece hızlı çıkışında, Başkan Feridun Fikri DüşünselİD idaresi kadar, başkanlık dıvanı kâ» tiblerinden Necmeddın Sahir Sıla« yın maddeleri okuyuşundaki erişilmez sürati de son derece tesirli ol Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Bir bahran emokrat Partinin İstanbu] teşkilâtında başgösteren çatlakkğı gazetelerde okudunuz. Genel korulla il idare kurulu arasuıda bir müddettir Bİirüp gittiği anlaşılan ihtilâf, nihayet başkanla üç üyenin istifasmdan sonra artık gizleneaıez hale geldi. Profesör Sani Yaverin reisliğinde kurulan geçici idare heyeti, ilk iş olarak, bugünlerde toplanacak kon greyi geri bırakü. Bu ihtilâfın, îstanbula bağlı Demokrat Parti ilçe teşkilâtında ne gibi tepkilere yol açacağını henüz bilmiyoruz. Dört yıllık kısa hayatı içinde, Demokrat Partinin, ikinci dcfadır ki İstanbulda bir iç buhranla karşılaştığına işaret etmek isteriz. Gerçi bir siyasî toplulukta buhranlann mutlaka kötü bir mana teşıdığına inananlardan değiliz. Her canlı varlık gibi partiler de zaman laman buhrana tutulabüirler. Bu bakımdan fikir ayrılıkları veya gruplaşmalan, belki de dinamik bir hayatiyetin garantisi saydabilir. Fakat İstanbulda gözümüze çarpan bu ikinci ihtilâfa bakarak Atina 1 Gelecek pazar günü hald« şimdiye kadar bütün bu tahbundan Demokrat Parti hesabına yapılacak genel seçim dolayısile bir minler yanlış çıkmif ve seçim haüimser bir müşahede çıkannak zırlıkları ve propagandaları normal doğrusu güçtür. Çünkü karşıdan taknn paürdolar ve gürültüler çık Arkası Sa. 3. Sü. 3 te ması kuvvetle muhtemel görüldviğü üzülerek seyrettiğimiz anlaşamazIıklann herhangi bir fikir ve prensip münakaşasile ilişiğini bir farkedemiyoruz. Tersine, gerek rahmetli Kenan Öner meselesinde, gerek bu şimdiki hâdisede son derece basit ve şahsl bir takun çekismelerin rol oynadığmı görüyoruz. Şahsiyat etrafında dönüp dolaşan buhranlar ise içtimaî topluluklann hayatında çok defa tehlikeU bir hastalığa işarettirler. Bir siyasî parti niçin kurulur? Hasan Hüseyin mebus olsun diye mi? yoksa Ali Veli şöhret kazansın, birinin emrine ötekiler boyun eğsin düsüncesile mi? Bu suallerin titrek ışığı altında birleşeu insanlar ergeç birbirlerini yemeğe, yahud da hayal kınklığına uğrayarak dağümağa mahkumdurlar. Sözlerimizle ve yazılanmızla biz hepimiz yukanki kaygulardan uzak j aşadığımızı it'dia edip duruyoruz. Demokrat Partinin kuruluşuna hâkim olan düşünceierin temizliğinden de şüphe etmiyoruz. Bu memlekette fikir hurriyetini sağlayacak, vatandaş haklannı koruyacak, her tıirlü kdtülukleri ezici müsbet bir idare sisteminin gerçekleştirihnesi uğmna harekete gacen Demokrat Parti, büyük halk kütlelerinin sevgisini kazandı, bu sevgiye dayanarak istikbaline güvenir oldu. D. Partinin kuvvetlenmesini tarafsız vatandaşlar da her bakundan Mr. Nichol (beyaz saçlı ve sakallı zat) arkadaşlarile birlikte dün memleket menfaatlerine uygun bugazetemizi ziyareti esnasında Ifazı Işleri Müdürümüzün odasında luyorUrdı. Böylelikle Halk Partisi (Yazısı üçüncü sahtfemizde) de ydlardu içine daldığı uyuşukluktan kurtulmağa bakacak, kendine bir çekidizen vermek lüzu Ankara, 1 (Telefonla) Günlerdenberi, sadece söylenti halinde dolaşan, af kanunu hakkında iktidar partisi çevrelerinden, ilk defa olarak bir haber sızmış bulunuyor. Bu gece şayı olan haber, «yalnız siyasî mahkumlara münhasır bir af kanun tasarısının hazırlanması prensipinnin hükumetçe kararlaştığı» na dairdir. Tasarmm Büyük Millet Meclisine, bugünlerde sevki ihtimalinden bahsedilmekle beraber, üzerinde daha fazla taf silât verilmekten sakınılmaktadır. Teklif sadece, siyasî mahkumların hürriyete kavuşmaları derpış edilerek hazırlansa bile bunun komisyonda veya Meclis umumî heyetinde diğer bazı mahkumiyetlere teşmili muhtemel görülüyor. Bu cihet hakkında şimdilik izhar edilen, sadece, ümıdlerden ibarettir. Buna mukabil, tasarı, bu halile kanunlaştığı takdirde aralarmda şair Nâzım Hikmet Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Yunanistanda seçimlerin aldığı yeni istikamet Bu defa merkez, s\ğ ile değil, sol ile anlaşmak temayilünü gösteriyor Sureli mahsusada giden arkafaşımız Doğan Nadi bildiriyor Bugün gelecek olan Clodan 45,000 tonluk Midway uçak gemisi i Nümtaz Faik Feniğin tevkifi Gazeteciler Cemiyetinin Meclise çektiği telgraf, Dilekçe Komisyonuna havale edildi Ankara 1 (Telefonla) Zafer gazetesi saiüb v« başmuharriri Mümtaz Faik Feniğin, rapor müddetinin hitamından önce, tevkifi dolayısile, İstanbul Gaz«teciler oemiyeti tarafmdan, Meclis Baskanlığına çekilmiş olan telgrafın, dilekkomisyonuna havale edildiğini, Ibaşkan vekillerinden Feridun Fıkri Düsünsel, bugün gazetecilere söylemiştir. Dilekçe komisyonu, mü« racaati görüsürken, Adalet Bakanından da, mesele hakkında izahat alacaktır. Diğer taraftan, Mumtaz Faiğin vekili, Hâmid Şevket İnce, bugün Ankara ikinci asliye ceza haJrimliğine verdiği dilekçede, in Arkast Sa. 3. Sü. 5 te • kurulunun Bir Amerikan fikir tamimi Amerikan filosa bu sabah geliyor D.P.Ilgeçici Bn ziyaret, dost Amerikan donanmasının İstanbnla yaptığı gayriresaî ziyaretlerin en böyfiğönii teşkil etmektedir KUTUI. partilileri tesanüde ve çalışmağa davet etti adamı şehrimizde Mr. Nichol, Türkiyede arkeoloji ve eğitim sahasında tetkikler yapacak Demokrat Parti il geçici kunılu, parti merkezinde dün gece saat 11,30 a kadar süren bir toplantı yapmıştır. Bu toplanüda, bütün üçe başkanları hazrr bul'jnmuşlardır. Toplantıdan önce ilçe başkanlanndan bir çoğu muvakkat kurulun temsilî salâhiyeti olmadığını, her hangi bir karara varamıyacağını iddia etmişlerse de neticede toplantıya girmişler ve kurulu ta Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Atom casusu 14 sene hapse Birlesik Amerika bahriyesinin tnanımıza gelerek Dohnabahç* aaltuıcı filosuna bağlı 9 gemi, Vis çıklannda demirliyeeeklerdir. Bu amiral John J. Ballentine'in komu nyaret, Birleşik Amerika bahriyetasında olmak üzere bu sabah li Arkan Sa. 3. Sü. 5 te mahkum oldu Muhakeme bir buçuk saat siirdü, sanık suçlannı itiraf etti Londra 1 (B3.C.) Atom sırlarını Rusyaya ifşa etmekten sanık olan aslen Alman, fakat şimdiki halde Ingiliz tabiiyetine geçmiş olan Doktor Klaus Huchs bugün azamî ceza olan on dört yıllık hapis cezasını giymiştir. Muhakeme bir buçuk saat sürmüş, sanık suçlannı itiraf etmiş ve bunun üzerine hüküm verilmiştir. Hükmü veren ba} hâkim sanığa şöyle demiştir: «Gerek İngiltereye, gerek Amerikaya telâfisi mümkün olmıyan ve tahmin fevkinde zarar verdiniz.» Sanığın dört suçu vajdı. Biri Birmingham'da, biri 1944 te New Arkasx S a . 3 , Sü. lde Valinin şetıir i leri hakkındaki iza ıatı Yeni romannmz Kısmet Yazan: Halice Vildan i : ; : i i Bu romanı bitirdiğiniz zaman, ona, şimdiye kadar okuduğunuz bütün romanlar arasında birinci dereceyi vereceğinizi iddia edebiliriz. < Bugün •, » Dolar darhğı YAZAN : Gökay, taşkınlık gösterecek sarhoşlar hakkında başka tedbirlere de başvuracağını söyledi François Perroux nın Tanınmış Fransız iktisadçısıgazetemiz için yazdığı makale bugün 2 nci sahifemizdedir NADİK NADİ Arkost Sa. 3, Sü. 5 te c Vali ve Belediye Reisi Ord. miştir. Bu arada, bir gazeted, YeProf. Dr. Fahreddin Kerim Gökay, nicami kemeri yanında bir kundu • dün saat 16 da Vilâyette basın racı dükkânının bulunduğunu, şim • Bir kaç giine kadar başhyoruz Arkası Sa. 3, Sü. 7 de temsilcilerile görüşmüştür. Ptofesör Gökay, toplautıya iştirak eden gazetecilerle davetlilerin haürlannı sormuş ve ilkönce gazetecilerin muhtelif mevzular üzerinde ileri sürdüklerl dflek ve derdleri dinle ASYA OLIMPIYADLARINDAS İLK RESIMLER Universite Rektörünttn basın toplantısı Prof. Sarç, Gazetecüik Enstitüsü, yabancı dil imtihanlan, milletlerarası temaslar ve neşriyat mevzuunda izahat verdi İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Ömer Celâl Sarç, dün saat 14,30 da Rektörlük binasmda basu temsilcilerile mutad aylık görüşmesini yapmıştır. Bu toplantıda Üniversite Genel Sekreteri Ferid Zuhtü Örücü de hazır bulunmuştur. Profesör Ömer Celâl, gazetecilerin muhtelif sonılannı cevablardırarak, ezcümle şunlan söylemiştir: Gazetecilik Enstitüsü « Gazetecilik Enstitüsü yönetmeligi tasansı tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderilmişti. Sonradan bazı ibare tadillerine ihtiyac duyuldu&undan tasarı geri ahnmış ve tadiller yapılarak Millî Eğitim Bakanma tekrar sunulımıştur. Bu «ebeNe meriyete girmesi biraz gecikmış bulunuyor. Senatonun tasarıda derpiş ettiği başhca esaslar şunlardsn ibarettırGazetecılik Enstitüsü bitirme belgesi alab\lmek ıçin takib edılmesi lâzım gelen dersler ikiye aynlmaktadır. Bunlardan birincisi, gazeteciPâkistanı ziyaret eden Türk sporcularının kazandıkları başarıları yazmıştık. Gerek Yaşar Doğunun yapılan spor temaslarına dair, arkadaşımız Faruk Feniğin, uçak postasile vetiştirdiği ilk resimlerden iki lik için ehemmiyetli umumî kultür muvaffakıyetli güreşi, gerekse atletlerimizin gösterdikleri teknik ve musabaka kabilıyeti, sporcularımıza sidır. Bunlardan biri. Yaşar Doğuyu ve bir dakikada yendıği meşhur Kala'yı müsabakadan önce gos dersleri (Iktisad, Hukuk, Sosyolol l i i i ötdikli kik bk kbilti termektedir. Diğer resimde, çekiç atma bırincisi Baici, torende birıncıiik mevkiinde gorulmektedir. ji gibi) ikincisi de haber alma ukarşı Lahor'da büyuk sevgi tezahürlerine vesile olmuştur. Yukarıdaki resimler, Pâkistan OHmpiyadlarında euileri, matbuat hukuku, efkân uretimlerimizi aekizjnci ve Yagar Doğunun Pak istan sampiyoau ile güreşi ne aid ilk mufassal mektub u 5 inci sahifemizde bulacaksınız. Arkası Sck 4, Sü. 7 de Üniversite Rektörü dün Mimarhk Fakültesi olmak üzere restore odilen Taskısla binaaaa afarken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog