Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne kuvvet Vitat GIDASI umhuri 0100 b | "ö KURUCUSU.YUNUSNADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaras: 24298. Yaa İşleri; 24299, Matbaa: 24290 Pazar 19 Mart 1950 D. P. Başkanının bugiin Antebde Sofya elçimiz son Bulgar notasını adaba mühim bir nutuk söylemesi bekleniyor Fuad Köprülü Bursa kongresinde, Adnan Menderes de Aydında birer konuşma yapacaklar Ecnebi Celâl Bayar, AnkaradanTürk uçakla Adanaya gitti inkıtaa Adaylık davası münasebatı doğru gidiyor Sofyada azledilen generaller aykırı bularak kabulden imtina etti Adana 18 (Telefonla) D.P. toplantıda milletvekilliği adaylıtı Başkanı Celâl Bayar bugün u meselesini görüşüğü ve istanbul Ankara 18 (Telefonla) Izhar çakla şehrimize geldi ve alanda teşkilâündaki durum ha'kkında büyük bir kalabalıi tarafından malumat verdiği söylenmektedir. olunan butün iyi niyetlere rağmen, ugün partileri en çok karşılandı. Celâl Bayar doğruca Celâl Bayar akşam saat 17 de Bulgaristanla münasebetlerimirİD işgal eden, hattâ zaman Parti binasına giderek zıyaret Mersine gitmiştir. D.P. Baskanı iyi komşuluk vasıflanndan gittikç« zaman üzen mesele onüleri kabul etti ve partililerle hu orada da Ö idare kurulu üyeleayrılmakta olduğunu, birbirini tamuzdeki seçimlerde zümreleri nasusî bir görüşme yaptıktan sonra rile aynı mevzularda bir gorüşkib eden olaylar, teyid etmektedir. ınına gosterecekleri adayların taII ıdare kurulu üyelerile gizli bir me yapmıştır. Gece şehrimize Ankara sıyasî mahfillerindeki intıyini davasıdır. toplantı tertib etti. Bayarın bu Arkast Sa 3. Sü 2 de ba, Türkiyenin komşuluğun bütün Memleketin iki büyük partisi Arkası Sa. 3, Sü. 4 te •iktidarda C.H.P., muhalefette D.P.bu yüzden hayli sıkıntı içinde görünüyorlar. Mahallî adayların tayinine dair tüzük hükümlerinin bu cıkmbda büjük payı vardır. Bu Eski Genel Kurmay Başkanı hükümlere grire, D.P. adaylarının yüzde seksenini, C.H.P. adaylarnw> İvan Kinov Partiden de yüzde yetmişitıi mahallî teşkillcrabldı den kurulmuş yoklama kurullan Paris 18 (K.) Sofyadan gele», ceçer. Yani partiler kendi namzedhaberlere göre, Bulgar ordusu içinlerini bir kaç yüz, hattâ yerine gode temi?llk başlâmıştır. General re daha az adedde bir «müntehibi İvan Kinov ile General Boyar Bol«ani. grupuna seçtirirler. garonov'un Bulgar kornunıst parParti mahallî teşkilâtuıın derece tisi tarafından azledikleri bildirili derece en salâhiyetli ve salâniyetli mektedir. mensublarından teşekkül eden bu Dün toplanmij olan Bulgar kokurul azası içinde de bir çok aday münist partisi merkez komitesine namzedleri (!} vardır. Boylece kuNewYork 18 (R) Kongrenın ya atılması üzerine söz alan komıshitab eden Başbakan Çervenkov rullar ve mahallî teşkilât biraz da Arkası Sa. 3, Su~ 3 te . kendi kendini seçmek hevesine dü' atom enerjisi komısyonunda, atom yon başkanı Brian Mc Mahon, sıvıl hucumuna karşı gerekli tedbirlerin savunma ile mükellef millî savunşebilir. Ote yandan geriye kalan yüzd« alınmadığı ve halka malumat ve ma meclisinin her dcvlete yakmda Arkası Sa. 3. Sü. 4 te yirmi, otuz ada>ı ayıracak olaı» rilmediği hakkında iddialann orca merkez kurullan da busbütün serâ«ad değildir. Onun da içinde vey» Dünkü açılış töreninde Ord. Prof. Gencral Teyfjk Sa|lam konuçurken yanıbaşında türlü meyil ve istekler, aday seçimini şakulden ayırabilir î»te bugün partilerin yüksek salâ' hiyet ve mesuliyet mevkilerini i»gal edenleri düşündüren, endifeye dü<üren derd budur. Arbk tepeden inme usuUerle »• !i" . namzed kabul ettirmenin imkâncızlıği karsısmda yer yer beliren «mebus ohnak hevesi» mesuliyetils karsı karşıya ilk defa tatbika geçiBir muhtarla arkadaşlan lecek bugünkiı adaylar seçim sisyeni Seçim Kanununa ayterninin aksaklığını, hiç değilse kın hareketten muhakeme Açış töreninde bir konuşma yapan Sağlık mahzurlannı şimdiden ortaya koyediliyorlar muştur. Partilerin buna bir çaro Bakanı, bütün memlekete şamil olan veremle «ramaları bir zarurettir. Bizdekileı Ankara 18 (Telefonla) Yeni mücadele faaliyeti hakkında izahat verdi gibi seçim mücadelesine girmiş ve Seçim kanunu, hükümlerine aykın kendi taraftarlarından başka, bitahareketten dolayı ilk dava, AnkaKral Leopold'un kııkardeşi raf halkın reyini kazanmayı emel rada Kalaba köyünün C. H. P. li Yedikule Verem hastanesinin a mvtanı, Belediye Başkan muavinPrenses Charlotte referandumedinmiş partilerin listelerinde aramuhtarı aleyhine açılmıştır. Muh çdış toreni dün saat on beşte Saglık lerile tanınmış doktorlardan pek da reyini kullanırken nılacak umumî çehreyi, bu kurultar Halil Uyuranla dört aza seçim ve Sosyal Yardım Bakanı Kemali çogu hazır bulunmuşlardır IstıklU lann münakaşasız ve münferid reylistelerini Halk Odasının içine as Bayizit tarafıncan yapılmıştır. Tömarşı ihtiram dunımu ile dinlenüleri hiç bir zaman düşünemez. Çünmaktan samkürlar. rende İstanbul Valisi, Merkez Ko Arfcası Sa. 3. Su. 6 da kü ferdlerin ayn ayn mütalea ve Beşinci Asliye Cezada açılan daendişelerle verecekleri reylerin haBelfast şehrinde oynanan bir vada, bahçıvan olduğunu söyleyen sılası ne olacağını bu reylerin samaçı seyrettikten sonra Londraja C. H. P. li muhtar, yağmur çiselehibleri de kestiremezler. Böylece, dönmekte olan 80 rugbi merakhsıdiğinden listelerin kısa bir zaman «ıahalli teşkillerin, hattâ merk^ri nı taşıyan bir uçağın Gal memleiçin, Odanın içine alındığından bahteşekküllerin hafî reyle yapacakları ketinde duşüp parçalandığını bıleettı. dirmiştik. Yalnız uç kışinın kurtulisteler birer sürpriz kutusu olabiDiğer sanıklar da bunu teyid labüdiği bu kaza hakkında Avam lir ve bu olduktan sonra, o kutuyu ettıler. Tam bu sırada D P. menKral Leopold'un karan siyasî sublarının gehp zabıt tuttuklaKamarası tahkikat açümasını istekimse kapayamaz. miştir. Resünde uçağın enkazı goHalbuki, bilhassa İstanbul, Izmir, bir buhran yaratü rını söylediler. Dava dosyasınrulmektedır. Ankara gibi yerlerde partiler listedaki zabıtta listelerin iki mart18 Mart zaferinin yıldönümü münasebetile Atatürkün lerine alacaklan her ismin üzerinLondra 18 (Nafen) Brükselden ta asıldığı yazılı olmasına rağmuvakkat kabrini ziyaret edenler de uzun uzadıya düşünmek, bir gelen haberlere göre. Kral Leo Ârkası Sa. 3, Sü. 3 te partili gibi değil, bir bitaraf adam Çanakkale 18 (Hususi) 18 ler, okullar, Ankara ve İstanbul pold'un memlekete yeniden döngibi düşiinüp «bu adaya bitaraf bir mart Çanakkale zaferinin 35 inci dan gelen 70 kişilik yüksek tahsil mek hususundaki kararı siyasi bir kimse neden rey versin?» ^nalini yıldönümü münasebetile, bugün gencleri ve kalabalifc bir halk küt buhrana yol açmış ve Belçika kabisormak gerektir. Bunu yapmaz ve Cumhuriyet alanında askeri birlik Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Arkast Sa. 4, Sü. 7 de Amerıkalı gazeteci Albay McCorher şeyden evvel bu isimlerle kenEvvelki gün Kızıltoprakta bir dini kandrramazsa, büyük kütleyi Kızıltoprakta oturan oldukça mick cün sabah raüzeleri gezrniş aileyi heyecana duşüren ve zabıtayı zengin bir ailenin 19 yaşlarındaki ve baa ziyaretlerde bulunmuştur. kandıramıyacağına şüphe etmemelidir. da meşgul eden garib bir hâdise oğlu, evvelki gün köşklerinin bah Tanınmış gazetesi gece yarısı da Delegelerden bazılan bir kara cereyan etmiştir. Bize verilen ma çesinde dolaşırken bir kaplumbağa özel uçağı ile şehrimizden ayrılBugün herkesin tanınmış adam, kuvvetli adam, seçime kabiliyeti lumata göre vaka şudur: kitab neşredilmesini istediler Arkast Sa. 3. Sü. 7 de mışür. olan adam diye aradığı nesne, değil Millet Partisi İstanbl İl kongresi, partilerde, hattâ hiç parti kaydl dün, sabah saat 10 da, Lâlelideki aranmaksızın siyaset pazannda pek Çiçek Palas Gazinosunda çalışmakolay bulunur matah değildir. larına devam etmiştir Dilekler Şüphesiz pek laymetli ve son defaslında söz alan delegeler, bilhassa rece afif simalanmız vardır. Ama bizde demokratik ve politik faaliyet öğretim muesseselerile, hastanelerin henüz yeni başladığından bu layşahıslara bırakılmasını, Valiler ile metler kendilerini halka tanıtmak Savcılarm halk tarafından seçılmefırsatını bulamamışlardn. Onun için sini, bir kara kıtab çıkarılmasını, parti listelerini parlak ve kuvvetli feçiye grev hakkının tanınmasmı birer aday fihristi olarak bekliyenİâtemişlerdir. Bu arada, soz alan bir Stockholm 18 (Hususî surette bakalanna gelmiyeceği son dakı dir. Sovyet takımırun müsabakala başka delege de, «Millî Husume> lerin inkisara uğramalan muhakra iştirak etmemesi üzerine peyjt Andı> nın, Demokrat Parti tarafın. CUMHURİYET gönderdiğimiz arkadaşımız Haluk kada anlaşılmıştır Diğer taraftan Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Durukal telsizle bildiriyor) Rus Rus peyklerinin de müsabakalara lerin de bu seyahatten vazgeçtik'e can tatbik edılemediğini ileri süre Arkası Sa 4 Su 3 te takımırun Stockholm güreş müsa katdamıyacağı tahmin edilmekterek bunu M. Partisinin ele almasını istemiştir Bunun üzerine soz Sa 3. Sü. 6 da mahfillerde bn netamn iki memleket arasındaki nünasebetlere nasıl bir tesir icra etnefc gayesile hazırlandığı izahtan vareste görölnyor Amerikada atom bombasına karşi alınan tedbirler Muhfemel bir atom harbine karşı kazırlıklı bulunmaları için 30 bin doktora hitaben bir beyanname yayınlandı 18 Mart Çanakkale zafcriıüıı yıldöntimu Diin Çanakkale, Ankara ve şehrimizde törenler yapıldı Sivil havacılığın kara giinü Birinci dava Yedikule Verem hastanesi acıldı Belçika kabinesi çekildi 45 bin liralık kolye takan kaplumbağa Stockholm güreşlerine Rusya iştirak etmiyor Millet Partisi İl kongresi Kızıltoprakta bir aileyi ve mahallî McCormick dün zabıta teşkilâtını saatlerce uğraştıran gece gitti garib bir vak'a oldu Bazı peyklerin de raüsabakalara katılmaktan vazgeçtikleH anlaşılıyor. Güreşçiler antrenmanlarına devara ediyorlar Dünkü boks ve fııtbol maçları Hava Kurumu Genel Merkez heyetinde ihtilâf Ankara 18 (Telefonla) Hava Kurumunun. Uçak ve Motor fabrikaları tneselesi bugünkü toplantıda da halledilememiş, Kurultayın içtimaa davetine karar verilmiştir. M«sele, şimdıki halile, Kuruma bir yük olduğu anlaşılan fabrikalara bir şekil vermek veya bunlan hürumete devretmektir. Cevdet Kerim İncedaymm. Başkanlığmda yapılan bugunkü Genel Dün Merkez Kurulu toplantısında Hava Stoçkholm'a giden güreşçilerimizin seyahatine aid ilk gelen resimler: Ali Yücel ve Celfl Atik Romada kartpostal satın alırlarken Gürefçilerimizc ve Stockh olm'a aid diğer resimler spor sahifemizdedir. Arkası Sa. 3, Su. 2 de gece yapılan boks maçlarında Avusturyalılar ekiplmize 60 mağlub olmuşlardır. Yukarıdaki resim, HiiHi r»ltihini dÖVÜŞÜ A*nPglrt^» alUUnlştir. dördüncü sahıjemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog