Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

u m h u riyet ni07 u * Sabahlan ilk dostunuz * 9197 KURUCUSUrYUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Yazı Işleri: 24299, Matbaa: 24290 İ 18 HİBT\ 1 9 5 0 P A Ldir. Demokratlar genel seçimin haziran ayı iptidasında yapılmasını ısrarla istiyorlar Bayarın, Konya İl kongresinde Demokrat Partinin seçim kampanyasını açacağı bUdiriliyor Seçimlere dair C. Dışticaretimizi korutna yolunda yeni tedbirler Bayarın demeci Tütün ihracatçıları bir federasyon halinde birleşmeğe karar verdiler Hühumetin tensibi ile kuruian İhracat Birlikteri bugünlerde söyliyeceği nutukta lâğvedilerek muhtar birer federasyon haline getirilecefc c Sççimler meselesi üzerinde hükumet bir emrivâki yapmıyacağını bize söylemişti. Meclisin çalışma tarzma bakılırsa bugünlerde yeni seçime gitme kararı verileceği anlaşılmaktadır. Böyle olduğu takdirde seçimlerin mayu ortalarına rasthyan bir günde icrası lâzım geliyor, demektir. Partilerin adaylarını seçim gününden 20 gün evvel ilân etmeleri gerektiğine göre asü faaliyet nisan aymda olacaktır. Halbuki bir çok vilâyetlerimizde, bilhassa doğu illerinde kar ve çamur Arkast Sa 3. Sü. 2 de Dıj ticaretimizi geliştirecek umu» mî ve Avrupalılararası anlaşmalara doğru gidilirken, serbest ticaret rejımi karşısında başlıca ihrac metatmırm dış pazarlara daha kolaylıkîa satılması meselesi, bugün devleti olduğu kadar iş adamlarımızı da düsündürmektedir. İhracatımızı aı tUr mak maksadile, hükumet, bundan evvel bir takım tedbirlera başvurmuş, takas üçlü takas gibi, zararlı ticaret yollarmı denenuştır. Fakat zamanla bu ârızî ticaret şekilleri ortadan kaldırılmış ve ihracat imkânlan da bdylece azalnuştır. Yeni ihrac mevsimi yakîaşmaktadır. Bu seneki isühsalin bundaa Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Amerikamn siyaseti merika Dış İşleri Bakanı Mr. Acheson. son zaman larda, dış politikası hakkında bir takım tereddüdler beslendiğini görerek durumu yalnız Ayan Meclisinde belirtmekle iktifa etmemis, doğrudan doğ ruya milletle de konuşmak lülumunu duymuş ve Kaliforniyaya giderek Amerikanın dış politikasını izah eden itd nutuk söylemiştir. Mr. Acheson'un mnhalifleri, Amerikanın dış politikasına yeni bir teşebbüs hızı aşılamayı tavsiye ediyor ve Sovyet Rusja ile silâh yarışma girişmektense onunla yeni müzakereler açmanın daha isabetli olacağını ileri sürüyorlardı. Mr. Acheson, bu çeşid konuşmalaruı bir netice vermiyeceğine inandığını belirtmif ve Sovyet siyasctine karsı alınacak tedbirleri izah etmişti. Mr. Acheson'un telâkkisine göre, Sovyet Rusya ile konuşmadan evvel alınacak en mühim tedbir, onun kabnl edeceği .kuvvet vaziyetleri» nî tekemmiil ettirmektir. SovyetWmiT>4ra *miyutttıin tckemmülü karşısında emri vakii kabul etmek ve bir anlaşmaya varmak ihtiyacını hissederse o zaraan oturup konuşmaktan bir netice alınabilir. Yani kurulan kuvvet vaziyetlerinin Sovyet genişlerae ve tahakküm siyasetine bir sed çektiği ve Sovyet Rusyanm bn seddi yıkmaktan âcız kaldığı, onun tarafından anlaşılırsa o zaraan masa başına geçerek bir anlaşmaya varmak imkânı başgösterir ve bu imkândan istifade edilir. Mr. Acheson'a göre Atlantik paktı, iktisadî ve askerî yardım, Tnınıan doktrini, hep bu «kuvvet variyetleri» arasındadır. Bunların teselsiil ede ede dünyayı çevrelemesi sayesinde Sovyet Rnsya. genişleme ve tahakküm siyasetini durdurmaktan başka bir çare bulunmadığına inanırsa, o zaman durum değişir ve soğuk harb devresi de son bulur. O halde durum bu mahiyette olduğtına göre Amerikanın Uzakdoğu siyasetinin mesnedleri nedir? Mr. Acheson, son söylediği nutukla bu mühim noktayı izah etmis ve Amerikanın eskisi gibi Çin milletini dost bir millet telâkki ettiğini anlattıktan sonra iki memleket arasmda eski münasebetlerîn kolay kolay kurulamıyacağını, Amerikanın eskisi gibi Çine kendi aleyhinde kullanabileceği stratejik tnaddeler vermiyeceğini söylemiştir. Fakat nutkun heyeti nmumiyesinden anlaşıldığına göre, Çinin karsılastığı asıl büyük mesele ve büyük karar, kendi hududu içinde yasaması veya genişleme ve tahakküm siyasetine alet olmasıdır. Çin, komsu memleketlere yayılmak ve bu memleketlerin mukadderatını ele geçirmek istediği takdirde iste o zaman zararlı ve tchlikeli bir âmil olur. Çünkü Uzakdoğunun hürriyet ve istiklâli uğrunda savaşan ve bu hürriyet ve Eskişehir, 17 (Hususî surette giden arkadaşımız Fethi Pirinççioğlu bildiriyor) Seylâb bölgesini görmek ve partilUerle scçimlerden evvel son bir defa daha görüşmek maksadile Eskişehre gelen D. P. Başkanı Celâl Bayar, bugun saat 14 te otomobille Ankaraya gitmek üzere buradan ayrıldı. Celâl Bayar. hareketinden önce beni kabul ederek muhtelif mevzular üzerinde gorüştü ve suallerimi cevablandırdı. « Seçimlerin zamanı üzerinde fikrinizi söyler misiniz?» Amerikanın Moskova Eskişehir dün geldi için yardım Büyük Elçi: «Sulh olacak mı?» sualine cevab vermek istemedi Felâketzedelere Cumhur Başkanı 2000, Başbakan 540, diğer Bakanlar da 300 er lira tebemıda bulundular Tanınmıs Amerikan gazetecisi Mc Cormick, basın temsilcilerile bir arada Ankara 17 (a.a) Eskisehir Felâketzedeleri Genel Yardım He. yeti Baskanlığından bildirilmiştir: Eskişehir felâketzedeleri için Cumhur Baskaıu, Başbakan ve Bakanlar tarafından aşagıdaki bağışlar yaplımışUr: Camhtrr Bat*aıb femet fcOiıfl' 2000, Başbakan Şemseddin Günaltay 500, Devlet Bakanı Başbakan Dün yapılan seçimde Dekanlığa Yardımcısı Nihad Erim 300, Devlet Bakanı Semil Said Barlas 300, Ada Prof. Ömer Lutfi Barkan seçildi let Bakanı F. Sirmen 300, Millt Savunma Bakanı H Çakır 300, Iç İşleri Bakanı Emin Erisirgil 300, Dış İşleri Bakanı Necmeddın Sadak 300, Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal 300, Millî Eğitim Bakanı Tansin Banguoğlu 300, Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan 300, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedad Dicleli 300, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemali Bayirit 300, Gümrük v e Tekel Bakanı F Ş. Bürge 300, Tarım Bakanı C Oral 300, Ulastırma Dr. Kemal Satır 300, Çalışma Bakanı R Şemseddin Sirer 300, İşleimeler Bakanı M Birsel 300. Musevî camaatinin teberruu Musevî Cemaati Baskanı, dün Vilâyette Vali ve Belediye Başkanı Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Belçikada grevler başladı Kral Leopold'a muhalif işçiler arasında greve iştirak edenlerin sayısı artyor Lcmdra 17 (B.B.C.) Brükselden gelen haberlere göre, Kralın yeniden tahta çıkmak hususundaki karan ©evlere yol açmıştır. Grevler Kral» muhalü olan Wallon bölgesinde yapılmaktadır. Teyid edilmiyen bir haibere göre, 250,000 işçi grev halindedir. İktisad Fakültesi Dekanhgı McCormick'in basın toplantısı Tanınmıs Amerikan gazetecisi, Sovyet gemşlemesimn, Rusya için, bir zaaf kaynağı olduğunu söyledi Amerikanın tanınmıs gazete sahiblerinden Mister Mc Cormick dün saat 11 de hususî uçağile şehrimize gelmiş ve Park Otele inmiştir. Mr. Mc Cormick öğleden sonra saat üçte Vali ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Gökayı ziyaret etmiş, Vali de saat 15 buçukta misafire iadei ziyaret etmiştir. Saat on alüda basın mensublaruıı kabul eden Mister Mac Cormick, memleketimizi daha evvel 1902 de ziyaret ettiğini anlatarak demiştir ıri: • O zaman Türkiye daha başka idi. Padişah Abdülhamidin selâmlık törenini ve kendisini görmüştüm. Kadınlar peçeli, erkekler fesli idi. Üskudardaki tekkeleri ve Mevlevî dervislerini gorm'iştüm. Benzinli motör olmadığı için Tarabya otelinden İstanbula çatana ile gejdim. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Subay ve askerî memurların maaşları Meclis kanunda yapılan tadilâü dün kabul etti Ankara 17 (Telefonla) Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ivedilikle göruşuldu. Ve bir maddesi komis» yona iade edıldıği için, Meclisin pazartesi günku oturumuna bırakıldı. Bundan baska, subay ve askeri memurların aybkları hakkındaki kanunda yapüacak tadilâtın da goruşulrnesi sırasında, General Abdullah Alpdoğan, kanunun haziran sonunda yururluğe gireceğini, halbuki bu muddet içinde tekaude sevkedilecekler bulunabileceğı dolayısile, zarar gormenin mümkün cldugunu soyliyerek: «Bu maddenin bir makşadı mahsusla mı> konduğunu sordu. Bunun üzerine Bakan kürsüye gelerek teessüflerini bildirdi. Bu arada Sman Tekelioğlu, konuşması sırasında, Meclisin ayın 24 unde kapanacağını söylercesi üzerine, Mecliste gürültüler oldu. Bundan sonra ivedilikle maddelere geçildi. Tasan kanurJ.aştı Mr. Alan Kirk uçaktan indikten sonra muharririmiz tarafından karşılanırken. tim. Dün gece Kıbrıstaydım İşte şimdi de İstanbuldayım. Pazartesi gününe kadar güzel ve tarihî şehrinizde kalacağım Oğlum Üniversite talebesi olduğu için onu da beraberimde getjrdim ve ona Istanbulun tarihî yerlerini göstereceğim. İki sene evvel İstanbula geldiğim için yabancı değilim. Arkası Sa. 3. Su. 5 te Amerücanın Moskova Büyük ElÇisi Mr. Alan Kirk dun saat 13 te askerî bir uçakla şehrimize gelmiştir. Hava alanında kendisi ile görüşen bir arkadaşımıza Büyük Elçi sunları söylemiştir: « Siyasî bir hüviyetiın olduğu için beyanat veremiyeceğim. On gun kadar Kahirede istirahat et PAKİSTAN MEKTUBLARI : Millî Gttreş Takıntımız Stockholm'a vardı Seyahal rahat geçli. Güreşçilerimiz hava meydanında hararelle karsılandılar Stockhohn 17 (Hususî surette gönderdığimiz arkadaşınıız Haluk Durukal telsizle bildiriyor) Güreş millî taVimiTniT bugün Stockholm'a geldi. Kopenhag'da bir uçak değiştirmek icab ettiğinden, takun beklenilen saatten hayli geç muvasalat etti. Elçilik erkânı, İsveçteki Türk talebeleri, İsveçli güreşçiler ve spor idarecileri, Mısırhlar ve kalabalık bir halk kütlesi sporculanmıa hava alanında hararetle karşıladı. Son dakikada Yaşar Doğunun gelmesi ihtimali daima gözönünde bulunduruluyordu. Güreşçiler uçak Arkası Sa. 3. Sü. I de İran Şahı Pakistanda tam bir hafta 1001 gece masallarını yasadı Dakka şehri Şahı misafir etmek için üç günde bir milyon lira harcadı, fakat Lahor şehri aynı miktarı belki bir saatte sarfetti (Sureti mahsudada giden arkada şmuz Faruk Fenik yazryor) Yeni Dekan Ömer Lutfi Barkan, dünkü toplanüda Rektörle birlikte Istanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi Dekan seçimi dün yapılmıştır Bütün profesörlerin iştirak ettiği bir toplantıdan sonra Prof. Ömer Lutfi Barkan ekseriyetle seçilmiştir. Otner Lütfiden sonra en fazla reyi Ord Prof. Şükrü Baban Partisi İstanbul İl kongresi Bu akşamki boks maçları Avusturyalıların kuvvetli oldukları sıkletlerde bizim boksörler zayıf görünüyorlar Karaşi, mart Bir haftadanberi îran Şahı ile beraber bütün PakisCUMHURİYET tanı dolaşıyorum. Şarkt ve garbî Arkast Sa. 3, Sü. 5 te Pakistanda uğramadığrmız şehir kal madı. Karaşi'den Dakkaya, Şita gong'a, Şemşimagara kadar şarkî bize kucağını açtı. Pesaver, Kuita, Pakistanı, Cangü'ı, Kaplan'ı, Fil'i Yakobabad uğradığımız şehirler a Delegeler matbuata karşı yapılan tarizleri tenkdd ettiler ve Jüf ü ile ve nihayet, bütün gü rasında idi. » zelliği ile tattık. Size bu sehirlerden imm UTIITI Millet Partisi İstanbul İl kongresi Garbî Pakistanda Lahor tekrar Arkası Sa. 2. Sü 5 de dün saat 14 te LâlelideH Çiçek Palas gazinosunda toplanmıştır. Kongrede, M. P. Genel Başkanı Hikmet Bayur, Ahmed Tahtakılıç, Osman Nuri Göni, Enis Akaygen,! Mustafa Kentli, Şefüc Çakmak, Mareşalın refikası ve hem^resi hazır bulunmuşlardır. Riyaset divanı seçildikten sonra, Partinin İstanbul Başkanı Enis Akaygen tarafından yıllık faaliyet raporu okunmuştur. Arkası Sa. 3. Su 5 te Adaylıklarını koyacaklar için D.P. İl Başkanlığının tebliği Demokrat Parti il idare kurulu baskanlığından: 1950 milletvekili adaylannm tesBu akşam boksörlerimizle karşılaşacak olan A\u=turya boksörlerjndtn üçü. Soldan sıra ile Gaustcrer bitine dair tüzük ve talimatname(54 kilo), Kohliger (73 kilo), Ameisbichler (80 kilo) miz hükümlerme tevfikan, adaylıklarını koymak isteyenlerin aşağıda Bu gece Spor Sarayında Avus Inelmilel derecesi yüksek olan Haüd' çıksın, Avustur>ra bok? takımmın belirtilen şekilde tescili icab etmek turvalı boksorlerin ilk karşılasma' Ergönulun bulunacağmı temin «t teknik ve dövüşçülTik kabüıyetleri tedir: lannı seyredeceğiz. Avusturyalıla tiler. Misafirlere karşı diğer sület hakkında esash kanaatler edinebil Arkası Sa. 4, Sü. lde Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ra karşı çıkarüacak takımda, bey,lerde hangi boksörlerimiz çLkarsai Iran Şahı Pâkistan Umumi Yalisile birlikte kaplan avına gitmek üzere fiUers bineceği sırada ve aynı ava iştirak eden ackadaşınuz Faruk Fenik ül ustünde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog