Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

r TURKUAZ SAZ SALONU Seyahatten avdet eden Müzeyyen Senar Işıl muazzam kadro muzda seanslanna başlamıştır. PAZAK Günleri 15 de A İ L E MATİNESİ umhuri lICI JİI KURUCUSU.YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumburiyet, Istanbul Posta Kutusu Ltanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 t I\A5REDDI\ H OC A Merhumun 220 fıkrası Toplayan: Halit Yaşaroğla Tanesi 100 Kuruş Cumal7 Mart 1950 Ahmet Halit KİTABEVİ Bayar, Eskişehirde ir konuşma yapt1 Seylâb böfgesini gezen D. P. Başkanı, bilhassa su politikası tizcrindc durdu w «Politika yapıyorsunuz, diyorlar, ama, biz Demokratlar, hakikatleri zamanında görüp söylemezsek va2İfemizi yapmamış oluruz» Istanbulun ii imarı icin stanbul Şehir Meclisinin son günkü toplantısrnda İstanbulun imarını istihdaf eden bir komisyon mazbatası kabul edildi. O gün Şehir Meclisinin sabab ve Tasan, Meclis Umumî akşam toplantılarındaki uzun müHeyetinde heyecanlı zakereler arasında kabul edilen bu müzakerelere yol mazbata, gazetelere aksetmeden açacak geçip gitti. Halbuki Istanbulun iman ve şehir halkmın ihtiyaclannı karşılama bakımlanndan mühim Ankara 16 (Telefonla) Af kabir kararı ihtiva ediyordu. cun tasarısıru görüşen Adalet komisyonunun raporu basılarak azaŞehir Meclisi 26 ekim 1949 tarihli ya dağıüldı. Tasan ivedilikle götoplantısında .İstanbul halkuun rüşülmesi talebile Meclis gündemimekteb, yol ve ışık gibi en mühim Celâl Bayar Eikişehire bareket ederken ne ahndı. Bilindiği gibi tasan ıki ve şehrin en mübrem ihtij aclarına &ki§ehir 16 (oureö mahsusada 16,45 te Toros ekspresile Eskişehire kısmı ihtiva etmektedir. Biri: 29 daha biıyuk ölçude cevab ve^bilmek için geniş bir iş programı ha giden arkadaşımız Fethi Pirincci gelmiştir. Kendisine, Eskişehir mil ekim 1948 tarihinden önce, işlenmış zırlamak üzere muvakkat bir ko oğlu bıldiriyor) Demokrat Parti lervekili Hasan Polatkan ve Parti olup bir mart 1950 tarihine kadar misyon teşkili hakkında verilen bir Başkanı Celâl Bayar, bugun saat Arkası Sa. 4, Sü. 7 de henüz kamu davası açılmamış olan bütün suçlardan dolayı kovuşturtakriri kabul etmişti. Bu komisyon ma yapılamıyacağına dairdir. Ikinseçilmiş ve kendisinden istenilen cisi de 29 ekim 1946 tarihinden öniş programını hazırlayarak bir mazce, işlenen baa suçlar dolayısile bata halinde Meclise sunmuştur. hükmedilen cezalann afftdır. Evİşte dun okunarak kabul edilen velce de lıildirdiğim gibi, Adaltt mazbata budur. komisyonu, af kanun tasansı adile Komisyon, 1 Yol, 2 • Mecra, 3yapüan teklifin unvanını da buns Yangın yerliri, 4 Işık, 5 Mckgöre değiştirmi}tir. Komisyonda teb binalan mevzularını tetkik görüşmeler sırasuıda bazı milletederek bu ihtiyacları. 1952 malî yüı vekilleri tasannın istenen şekilde sonuna yani 504 üncü fetih yılına Arkası Sa. 3, Sü. 2 de kadar, karşılamak uzere, üç senelik bir program dairesinde çalışdmasını ve bu, Belediye Başkanlığına bu programı hazırlajıp tatbik etmek üzere salâhiyet verilmesini teklif ediyordu. Şehir Meclisi dört yıldanberi, yollar için bütçeye her sene iki milyon lira koyduğu halde. Istanbulun yol ihtiyacı karşılanamamış; az para ile çok iş gormek için arİç İşleri Bakanlığı, bunlann navudkaldırımı gibi iptidaî ve tesciline dair Vilâyete bir ömürsüz yollar yapıhnı§tır. Komistamim gönderdi yon şehir içindeki yolların parke olarak yapılmasuu ve sayfiye bölİç İşleri Bakanlığı dün Vilâyete gelerindeki yolların da makadam aşağıdaki tamimi göndermiştir: şose ve bitüm kaplama olarak in1 Medenî kanunun yürürlüğe şasını tavsiye ettikten sonra, bu girdiği tarihten sonra, karı koca sene de yollara ayrılan 2 milyon gibi bir arada yaşıyanlardan cocuk lirayı bir misli arttırmak mümkün olmuş ise, bu birleşmeler evlenme o'jnadığına gore yol işleri için ya suretile ve bunlardan olan çocuklar hir istikraz yaTjılmasını, yahud da da nesebi sahih olarak. 56 milyon liralık sâri taahhud su2 Evîi bir erkekle evli olmıyan retile topluca bir yol inşa prograkadının yukarıda yazıldığı gibi yamı kabul edilmesini teklif etmiştir. şayışından doğan çocuklann neBu sayede fethin 500 üncü yılına Rahib ve haçı dün uçak meydamnda sebi sahih olarak. kadar İstanbulda bir hayli yol yaButiın dünyayı dolaşmakta olan Thomas Becquet dün kendisi ile 3 3/10/926 gününden evvel pıltnıs olacaktır. haç dün saat 11 de bir Panameri görüşen bir arkadaşmuza şvmlan evlenmiş olup da .ıüfus kütüğüne Komisvon, mecra işini de yollann kan uçağı ile şehrimize getirilmiş şöylemiştir: geçirilmemiş olan evlenmeler. mütemmimi sayarak ilçeler çevre tir. Haçı geüren Belçikalı rahib Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkast Sa. 3, Sü. 7 de sindeki lâğımlann Kapatılması için bütçeye konulan tahsisatın da aynı suretle jollarda kullanılması ve yollar yaoıhrken lâğmılann da inşasını teklif etmektedir. Komisyonun yangın yerlerindeki jollar hakkındaki teklifi de çok yerindedir. Istanbulun muhteüf semtlerindeki 14 vangın yerinde 62 kilometrelik yol açıhnası kararlaştırılmış, fakat bu yollardan pek mühim bir kısmınm şimdiye kadar toprak tesviyesi bile yapılamamıştır. Bu yüzden halk arsasmı bulaıramakta, evini yapamamakta ve şehir de kırlara doğru yayılmaktadır. Bu yollardan imar plânlaruıa göre muhafaza edilecek olanlarrn uzunluğu 30 kilometre olarak Icabul edilirse, şehir içinde ev inşasına müsaid 8570 arsa sağlanmış olacaktır. Komisyon bu miktarm yarısını alarak yollar yanıldığı takdirde. 4200 arsanın ev inşasına musaid bir hale geleceği mütalea•*..EDtRHl KASTAMONU \ r*S sındjdır. Bu suretle şimdi harabe halintie duran bu arsalar derhal kıjmetleneceği gibi vatandaşlar da buralarda meskenler inşa edecekler, «şehrin vaktile ıramur, bugün birer virane olan yerleri gene umrana kavuşacak, bilhassa şehir dahilinde in;,aata müsaid yer bulamıjan ve bu sebeble şehrin dışına çıkmak suretile şehir hududlarının alabildiğine büyümesine sebeb olan zararlı hareketin veya arsa buhranının kısmen onüns geçmek imkânı temin edilmiş olacaktır.. Bu işin de üc >ıllık bir programla Istanbulun 500 üncü fetih yüdonümüne kadar tamamlanınası için, şimdiden eksiltmeye çıkardması lâznn gelmektedir. D Af Kanunu HSecliste görüşiiliiyor Dün nrhlı ve motörlU kuvvetlerimizin Amerikan basuı mensublanna gösterilmesi için Hipodromda yapılan geçid resminde tanklar geçerkea Amerikada en çok satılan gazetelerin sahibi dün memleketimize geldi McCormick, Boğazlara dair mühim izahatta bulıında, tekelciliğimizin iktisadi bir hata olduğunu söyledi ve Anayasamızdan sitayişle bahsetti Yabancı gazefeciler önünde dün bir geçid resmi yapıldı Dünyayı dolaşan haç Dün şehrimize gelen Rahib Thomas Becquet, haçı diinya sulhunun avdeti için dolaştırdığını söylüyor Kanun harici evlenmeler ve ayrılmalar McCormick gazetecilerle goruştu Ankara 16 (Telefonla) Chicago Tribune gazetesile Amerikanın en nüfuzlu diğer bazı gazetelerinin sahibi oîan emekli albay McCormick, yanında eşi, kın, sekreteri, foto muhabirleri ve bazı muavinleri olduğu halde hususî tayyaresile Ankaraya eldi. McCormick, bu ekiple geniş bir dünya turuna çıkmıştu. Bugün saat 12 de Başbakan Şemseddin Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Konservatuarın acı kaybı Dünkü geçid resminde Amerikan gazete fotoğrafçıları tanklarm resimlerini alıyorlar Ankara 16 (Telefonla) Dündenberi şehrimizda bulunmakta olan yabancı basm ve yayın müesseseleri temsilcileri, bugün Hipodromda yapılan resmı geçidi ve RSkerî hava alamndiki hava gösterilerini seyretmişler ve saat 16 da Atinaya gitmek üzere uçakla şebrimizden aynlnuşlardır. Hıpodromdaki resmi geçid ve hava gosterileri şöyle olmuştur: Saat 10 da Hipodromda misafirlerle birlikte, kara kuvvetleri kurmay başkanı Korgeneral Şehab Gürler, Genelkurmay Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Rüştü Krdelhun, Genelkurmay Haberalma Dairesi Başkanı Tümgeneral Naci Aka, Harb okulu komutanı Tüm general Fazıl BUge, Amerikan askerî yardım heyeti deniz grupu başkaıu Amiral Ginder, hava grupu başkan yardımcısı albay Ferguson Genelkurmay ileri gelenlan, basın mensublan hazır bulunmaktaydılar. Arkası Sa. 3, Su. 2 de 26 btnelik keman muallimi, değerli sanatkâr Ali Sezin vefat etti Teessürle öğrendiğimize göre Konservatuarm 26 senelık kemaa mua!lırai guzide sanatkâr Alı Sezin vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugun oğleyin Gureba hastanesinden kaldırılarak Edirnekapıdaki aole kahristanına defnedilecektir. Konservatuardan aldığımız bir mektubda bu elun hâdise münasebetıle muessesenın bugun tatil ol Arkası Sa. 3, Su. 7 de «Cumhuriyet»in büyiik röportajı Yurd Ne Digor? Ege havalisine giden İsmail Habibden sonra Başmaharririmiz Nadir Nadi de dün Güney ve Güney Doğn İllerine hareket ettî Millî giireş takrmımızın yapacağı müsabakalan fotoğrafla tesbit için dün Stockholm'a bareket eden arkadaşımız Foto Faik Güreş millî takımımız dün Stockholm'a hareket etti Takımı teşkil eden bütün güreşçiler derece alabileceklerini ümid ediyorlar **<,.< «Cumhuriyet» «• ekipi Stockholm'da Millî güreş takımımızın yapacağı müsabakalan taiib için, iki arkadaşımız Stockholm'a gönderdik Stockholm'da yapılacak Dünya Greko Rom«n güreş müsabakalarını, bütün safahatile takib ederek, okuyuculanna bildirecek olan <CUMHUHİYBT» İsveçe hususî surette iki Hsilik bir eMp gönderŞehrin hâlâ karanlık bulunan miştir. Müsabakalar için yapılan ha mahallelerınin ışıklandıııiması bahzırlüdan ve rakib takımlarm dusinde de komisvon şu mutaleayı ruımlarını daha evvelden tesbit edeileri surmuştur: Üç sene içinde 780 rek okuyuculartmıza bildirmek ABİDİN DAVER i seçimler yaklaşuken vatandaşm ne düşündüğünü tesbit ederek umuml efkâra bildirecek olan difer iki maksadile, arkadaşımız Haluk DuDün Stockholm'a hareket eden giireş milli tajtunı hocaJarı Xuxi Boytorun ile birlikte uçağa biameden evvel i te [ arkadaşımız da harekete hazırlanmaktadırlar. Hk yazjlan kısa bir müddet sonra sırasile neşxe basbjacağız Arkası Sa. Arkan Sa. 3, Sü. 7 de ÇYazısı üçuncü sahtfejnizde).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog