Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

O YULM UŞ HOIInı.T i ^ l Traş bıçaklann kralıdır. u m h u riyet 28 5aVI : 9 1 9 5 KURUCUSU.'YUNUSNADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : 24290 \ASRB«nİ\ HOİA Merhumun 220 f ıkrası Toplayan : Halîf Yaşaroğlu Tanesi lOO.JCuruş 10 1 950 Ahmet HaütjcfTABEVÎ Amerikanın Kızıl Çine Mecliste MetvekiDeri arasmda faaliyet parti degştirenler arttı yaptığı mühim ihtar Acheson, Vasington'un Uzakdoğuda takib edeceği siyaseti dün açıkladı Son Sovyet • Çin anlaşmasını tahlil eden Amerikan Dış İşleri Bakanı, "Çinin, artık askerî malzeme bcklenemesi lâzım geldiğini,, söyledi Komisyonlar geceleri de çalışacak Meclis gündemindeki tasarılar. martın 24 üncü E.'işamına kadar kanunlaşbnlacak Ankara 15 (Telefonla) Meclis komisyonları, ellerindeki kanun ta6arılarını ,cumartesi günü akşamma kadar çıkarmak üzere tedbirler almaktadır. Bütçe Komisyomı, geceleri de çslışmağa karar vererek, bu akşamdan itıbaren toplanmağa başladı. Komisyonlardaki muzakeresi cumartesi akşamına kadar bitirilemiyen tasarılarm umumî heyetin günd«mine alınamıyacağı anlaşıhyor. Partilerde bu işi profesyonel hale getirenler için bir transfer ayı kabulii lâzım geldiği ileri sürülttyor Ankara 15 (Telefonla) Çanakkale milletvekili Nureddin Önen. siyasî hüviyetini bir defa daha değiştirmiş, bu sefer de Halk Partisinden çekümiştir. Önen, adaylığını bağımsız olarak, gene Çanakkaleden koymak niyetindedir. Dah« bazı milletvekillerinin de seçim arifesinde parti değiştirecekleri sanılıyor. Teşkilâtta da istifalar çoğalmıştır. Bununla beraber, haberlerdeki mubalâğa payının fazlalığl dikkati çekmektedir. Son günlerın propaganda yayınları Türkiyeda Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Tersine hürriyet asın kanununun bazı maddelerini ceza kanununa aktarma ederken Şemseddin Günaltay hükumeti Meclis her gün toplanmağa devarn bunları ağırlaştırmaktan kendini ederek martın 24 uncü akşamına alamanıış gdrünüyor. İktidar yerikadar gündemindeki tasarılan kane geçtiği sıralarda hiir bir basın nunlaştıracakür. Bu suretle komis [ kanununu mutlaka gerçekleştireceyonlarda da ekspres mesaiye geğine dair yaptığı vaidleri hatırlaya . çilmiş oluyor. Annatörlere nakliyat rak sayın hükumet başkanı hesabı1 serbestisı veren tasarı bugün kona derin biı iizüntü duyduğumuzu misyondan çıkmıştır. Adalet Kosaklayamıyacağız. misyonu basm tasarısmı yarm göSon değişikliklerle kanun ne deruşmeğe başlayacaktır. Nihad Erim Başbakanla birîikte Mecliste müzakereleri takib ederken receye kadar ağırlaştırılmaktadır? D. P. Başkanı felâket bölgesinl bunu mütehassıs hukukçulanmız gezd&ten sonra Ankaraya ilmi bir şekilde izah edeceklerdir. geçecek, bilâhare tekrar Değerli cezacılanmızdan Doçent şehrünize dönecek Sahir Ermantn dünkü Cumhuriyette okuduğumuz bir yazısı. bilhassa Bir müddettenberi çehrimizde buispat hakkı müessesesinin bizde lunan D P. Başkanı Celâl Bayar, yıkılmak üzere oldııjruna işaret edibu. sabahki Toros , ekspresile Eskiyordu. Bundan boyle, âmme hizçehre gidecektir. . meti gdren kimseler hakkında şüpBayar, D.P geeesind» toplanaa he uyandırıcı veya hakaret sayıu86Q0 lirayı beraberine alaetk ve o bilir bir yazı gazetelerde çıktı mı, rada felâketzede halka dağıUcako yazımn mcsulleri kendilerini tır. DJ1. Başkanı Eskişehirde felâzorlayan sebebler ne olursa olsunket bölgesini gczecek ve oradan cezaya çarptırılacaklardır. Ânune Ankaraya geçecektir. Başkan, bilâ» hizmetinde vazife almış vatandaşları öteki vatandaşlardan bu derece tre İstanbul il kongresinde bukesin hatlarla ayırarak himaye etunmak üzere tekrar şehrimize gentyi gaye bilen bir zihniyete hangi Amerikalı gazeteeiler Ankara uçak meydanmda İstantul teşkilitındaki ihtilâfa devirde ve hangi rejimlerde rastAnkara 15 (Telefonla) Başba mahfilleri, tamamen asılsı* ©ldu halledUmiş nazarile bakılmaktadır. lanabüeceğini tarih profesörii sayın kan Yardımcısı Nihad Erimin izın ğunu belirttiler. Bu mahfillere gö Teskilât, ?imdi bütün çabşmasmı, Giinaltayın bize anlatmasını pek alması, bazı dedikodulara yol açre, Başbakan Ysrdımcısı, son zaisterdik. Yalntz biz kendisine bir Arkası Sa. 3. Sü. 6 da mıştır. Bu mezuniyetin, C. H. P. manlardaki geceli gür.duzlü çalışnoktayı hatırlatalım ki. o boyle bir saflan arasındaki anîaşmazlığın bir malardan sonra, seçim kampanyatadil tasarısı ile Meclis huzuruna neticesi olduğu bugünkü Zafer ga sına taze kuvvetle ve yeni hazırçıkarken, srtık hürriyetin evci zetesinde yazılmıştır. Söylentı> e hklarla başlayabilmek için köyüne bâlâsına vardı dediğimiz Batı degöre, «Bir taraftan hükumet için çekilerek kısa bir müddet dinlenmokrasileri tamamüe ters bir istideki Nihad Erim grupu, diğer ta meyi lüzumlu görmüştür. Erim, kamette daha ileri hürriyet ufukraftan C. H. P. idare heyeti arasın izin müddetinin sonunda Ankaraya larına doğru alabildiğine ilerlemekTıb fakültesi doktora sömestrinda vazi>ete hâkim olmak için baş gelerek vazıfesine devam edecek de takmtısı olan talebelerden katedirler. Son günl;rde okuduğum Milletlerarası İmar ve gösteren mücadele yeniden ateşlen tir. bir hukuk dergisinde gözüme çarplabahk bir grup Marmara lokalinmiştir. Bu mücadelede Mümtaz Kalkmma Bankası müDiğer taraftan bu neşriyat hak de toplanarak durumlarına bir hal tı: İsviçre federal ceza kanununda Ökmen, Hilmi Uran ve Ahmed kında ne düşündüğünü sorduğu çaresi bulunması için konuşmuşda hakaret mevzuu etrafında bazı messili, Cemil Barlasın Hâmid Selgil grjpu daha ağır bas muz C. H. P. Genel Başkan vekili lard:r. Toplantı çok hararetli geçdeğişiklikler yapılmış. Memurun demeci münasebetile devmış, Nihad Erimin, yüzde 30 a gi Hilmi Uran bize şunları söyledi: şeref ve haysiyetini kırıcı yazılamiş ve neticede; durumlarının holetçilik politikasına inanrecek adayların kendi adamlannrından ötürü aleyhine dava açılan « Bu, bizim aramızda öteden calara ve efkârı umumiyeye dumadığını söyledi dan olmaa yolundaki gayretleri beri yer almasına imrenilen ayrılı yurulması için bir heyetin seçilmebir şahıs, bugüne kadar, bilindiği gibi iddialarım ispat etmek şartile ğın hasreüle uçurulmuş yeni bir I akim kalmışür.» Arfcast Sa. 3. Sü. 7 de cezadan kurtuluyordu. Son değiTürk Sanayi Kalkınma BankasıBu yorumhrı, mukabil bir probalondur. Okumalı, güîmeli ve şikliğe göre sanık isnadlannı delilîpaganda olarak karjılayan iktidar geçmeli.» nin kurulması hujsusunda görüşlerile ortaya koyamasa bile şahsî mek üzere, memleketimize gelen Ankara 15 (Telefonla) Ame Dr. Carl Kerber Kenn Karte. Inkin ve ihtiras duygularile değil de Milletlerarası İmar ve Kalkınma Eskişehir Valisi Ahmed Kınık âmme menfaati kaygusile hareket rikan askerî yardımmdan faydala giliz gazetecılerinden Judi Barden Bankası mümessili Mr. W. Johnson, ian memleketleri ziyaret etmekte niehql (Aiıerican Newspaper Aleitiğine dair hâkimde bir kanaat dün Amerikaya hareket etmiştir. Dün Mecliste, 18 inci maddenin uyandırabildiği takdirde beraet olan gazetecilerden mürekkeb bir liance), Holandalı Adolph Benz Johnson harekeünden evvel, Ceheyet, bugun saat 11,15 te özel bir (Neuire Rotterdamische Courant), görüşülmesi sırasmda, Hüseyin Uedebilmektedir. uçakla Etimesudhava alanına gel Fransız Louis Deroche (French mil Said Barlasın devletçilik haklusoy, Xü Rıza An ile Ahmed KeNews Agency), Raymond Mejat kındaki beyanatını okurken, kendimiş ve hararetle tarşılanmıştır. mal SilivTİli, İbrahim Arvas arasınBizim hukumetin tasansı ile İsHeyette, Nasyonal Brodcasting (Fox Movietone News), İsviçreli sile konuşan bir arkadaşımıza şunda şiddetli rr.ünakaşalar cereyan etviçredeki son gelişmeyi yanyana radyo idaresinden Ed. L. Haaker'ın Paul Werner (Dietat) ve Amerikan ları söylemiştir: mişti. Bu sırada Ali Rıza Arınvn koyduğumuz zaman. halk idaresini « Ben şahsan devletçilik polibaşkanhğmda olup, Almanyada çı gazetecilerüıden Simon F. Bourgin bir sörünün geri ahnması istenmiş, yurdumuzda gerçekleştirmek baVali, dünkü içtimaa gelmiyen Darülâceze Müdürünün Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ı Neue Zeitung gazetesinden Ali Rıza An da Ahmed Kemal Sikımından ileriye doğru mu. yoksa 5 giinlük maaşını kesti ve kendisine bir ay izin verdi livrilinin bir inasmı geri almasını geriye doğru mu yürüdüğümüzü teklif etmiştir. Bunun üzerine Ahayrıca belirtmeğe bibnem artık lüŞehir Meclisi dun öğleden evvel verdiğini beyan etmiştir. med Kemal Silivrili bunu fena bir zum kalır mı? Eskişehir Valisi vatandaş ve öğleden sonra yaptığı iki top Bundan sonra, Konservatuar büt maksadla söylemediğini ve kimsey» Bir balk idaresinde, yaptığı iş ne lantıda bütçe müzakerelerini sona çesinin gorüsülmesine geçılmiş, bu bulunmadığmı söylemiş, olursa olsun, büttin vatandaşlar lara ve müesseselere erdirmiş ve yeni bütçe bir muhalif arada söz alan Ekrem Tur, Türk tir isnadda böylece kapanmıştır. mesele de hakra eşittir. Herkesin şerefi. nareye iarşı ekseriyetle kabul edil musikisi icra heyetinin takviyesi Ahmed Kemal Silivrili, bize bu teşekkür ediyor mus'i. haysiyeti muhteremdir. Bunmiştir. Öğleden sonra Burhan Fe için otuz bin liralık tahsisat veril sözleri kürsüden değil, oturdufu lara saldıran elbette ceza görür ve Ankara 15 (a.a.) Eskişehir Va leğin başkanlığı altmda toplanan mesini istemiş ve bu' teklif itöfakla yerden söylemîş olduğunu, meseîsgörmelidir. Memur da, tüccar da, lisi Ahmed Kınık Ajansınuza şu Meclis, bir üye tarafından ,başkan j kabul edilmiştir. Hamdi Bütün de nin de böylece kapandığmı dün işti de, irad sabibi de kanunların mesajı göndermiştir: lık divanma verilen ve sarı kart Arkası Sa. 3. Su. 5 te telefonla bildirmiştır. himayesi altmda yaşar. Fakat halk «Güzel Eskişeihirimlizin uğradığı hâmillerinin otobüslerde parasız seidarelcrinde âmme menfaati esasbüyük seylab felâketinin hemen er yahat etmelerini istihdaf eden taktır. Vazifesinden ötürü bir memutesi gunünden itibaren komşu ilçe riri görüştükten sonra ittifaHa kara hakaret etmenin adi hakaretlere kıyasla daha ağır bir suç sajTİması ve illerden başlayarak çok kısa biı bu! etmiştir. Şehir Meclisi sabahki toplantıda sırf bu düşünceden doğmuştur. zamanda aziz yurdumuzun en hüc1 Yoksa hepimiz gibi bir vatandaş ra köşelerinden akmakta olan çe sırtda mülhak bütçeler üzerinde olan memura hnsusi imtiyazlar taşidli yardımların miktar ve mahi durmuş, bu arada, Darülâceze Münımak bahis mevzuu değildir. BilâDün saat 11 de Vali ve Belediye Sencan, Fahreddin Kerim Gökaya, dilerine mesken eden himayesiz, yetlerinin olduğu kadar bu yardı dürü rahatsızlığmı ileri sürerek kis. âımne menfaati gözönünde tu Başkanı Dr. Fahreddin Kerim Koprü altlarını, Tophane hamacnla kimsesiz, başıboş çağdsşları adına mın her tabakadan vatandaşları toplantıya katılmadığından bütçe tulmak şartile, umumî hizmetlerde Gokayı, Ayhan Sencan ve Feridun rını, metruk çeşme yalaklarını, hattâ geldiğini soyleyerek dedi ki: mızla hemen bütün muessese, ku müzakeresinin geri bırakılması ıstenmiştir. Bu arada, söz alan Prof. vazife gören vatandaşlann kontrolu Erşenyuz adlarında iki yavru ziya zaınan zaman şehrimiz « 10 gundenberi 30 çocuk MevCeza ve Arhası Sa. 3. Sü. 4 te Fahreddin Kerim Gökay, Darülâtabiidir. Bu koııtrol işini yüklenen ret etti. Bu çocuklardan Ayhan Tevkifevinin sıbyan koğuşunu ken Arkası Sa. 4, Sü. 7 de cezenin faaliyetinden bahsetmiş, çeşidli müesseseler arasmda, babundan böyle 1 nisanm Darülâceze sın, en demokratik ve en tesirli ogünü olarak kabul edileceğini söylanıdır. Adı gazetelere geçmek, lemiştir. beğeniîmemek. hattâ takibe uğraStockholm'da yapılacak 1950 mak korkusu. bir çok lâübali hareProf. Gökay, bu sırada Darülâceketleri daha başlangıcda önliyebiı müdürunü aramış, toplantı Dünya GrekoRomen şampiyonasılir. Gazetenin yazdığı her zaman ya gelmediği anlaşılınca, Vali, mü na katılacak millî güreş takımımız, doğru olmasa da, sadece yazmak dürun beş gunlük maaşının kepıl bugün saat 16 da S A.S. uçağı ile imkânı bile. başlıbaşına, kdtülükleri diğini ve kendisine bir ıy da izin Isveçe hareket edecektir. Millî güreş takımımız, denk kuvazaltıcı ve halka rahatlık verici bir vetteki rakibler arasmda bir hayli kuvvettir. uğraştırıcı bir intihab işinden sonBuna karsılık düriist vatandaşlar ra, dün akşam 52 kiloda yapılan son da iftiraya ve hakarete karşı kabir imtihan neticesinde kat'îseknunun mutlak himayesi altındadırlini almıştır. • lar. Namuslu bir memuru kasden Bu seçim işi esnasında, güreşçiBugün 16 Mart şehidleri ihtifaü lekelemek istiyen bir adam elbette günüdür. İhtifal, saat üçte Eyübde lerimizin yaptıkları guzel jestıere cevasız bırakılmıyacaktır. yapılacaktır. Töre.ı» askerî kıtalar, de şahid olunmuştur. Bunlarm baBiz. memurlarımızın ne büyuk polis müfrezesi, mekteblüer ve şmda Nasuhun jesti pe'.mektedır. güçlükler. ne mahrumiyetlerle çar Juri tarafından Halıl Ka\a ı'e halk iş'ırak edecektır. Törende şepışarak bu vatan hizmetinde iş hir namına Melıha Avni, Halkevlcri birîikte 57 kiloya namzed gosterıgbrdüklerini yakmdan biliyor, her namına bir zat ve genclık namına len Nasuh, Umum Mudur V»ldan fırsatta bunu tekrarlamaktan zevk da bir öğrenci hitabede buluna Âşire, Halüin kendisinden daha iyi duyuyoruz ve muhtemel kotülükcakîardır. Bando matem havası ça bir vaziyette bulunduğunu ve bu lerin yazılmasını güçleştiren cez lacak, Şehidliğe çelenkler konacak, şerefli vazifeyi kendisinden daha kanunundaki > eni değişiklikler, başarabileceğini söyliyerek; bir manga asker havaya üç el ateş iyi eminiz ki. memurlarımızı da bizim ettikten sonra bir geçid resmıle kendisini affetmesini rica etmiştır. I Güreş Federasyonu Reisi kadar müteessir ed<;cektir. Arkası Sa. 3. Sü. 6 da I Koruma Yurduna alınan bir jocuğun saSları kesiliyor ve Yurd mensubları, henüz Yurda jinnemi? jocuklarla bir arada torene son verilecektir. Vehbi Emre NADİR NADI San Francisco 15 (a a. United Presi Buraya iki nutuk soylemek için gelmiş olan Dış İşlerı Bakanı Mr. Acheson. Uzakdoğudaki Amerikan siyasetine aid ilk nutkunu CommonWealth kulübünde söylemış bulunmaktadır Nutuklarm ikincisi Amerika . Sovyet Rusya münasebetlerine aid olacaktır. Mr. Acheson'un bugünkü nutkunda belirttiği ilk nokta, Çinlılerin hududlan dışında ve ötesinde bir takım fesadlara giriştikleri takdirde. yalnız kendilerine değil, dost larına da zarar vereceklerini söylemesidir. Komünist nüfuz ve tahakkumünü kırıp atmak gayesile Amerikanın Asya memleketierine askeri, iktisadî ve teknik sahada yaıriımda bulunacağmı vadeden Dış İşleri Bakanı bu konuşmasmda bilhassa şunları söylemiştir: € Asyalı milletlerin bugun yalundan bilmeleri icabeden hayatî nokta şudur ki, ekonomik ve sosyal hamleler yolunda kendi hüfriyetlerini Arkası Sa 3 Sü 3 te Bayar, bugün Eskişehire gidiyor Nihad Erimin izni ve yapılan yorumlar Nnhalefet çevrelerinde, bu mezuıtiyetin C H,P. saflan arasındaki anlaşmazlığın bir neticesi olduğu söyleniyor 21 yabancı gazeteci dün Ankaraya geldi Devletçilik ve hususî teşebbüs Tıb Fakültesi talebesinin derdi Gazeteeiler Tank ve Harb Okullarmı ziyaret ettiler. Dün bir basın toplantısı da yapıldı Şehir bütçesi Eskişehre habut edildi yapılan yardımlar Ahmed Kemal Sirivlilinin bir açıklaması Çocukları Koruma Yurdu iyi çalışıyor Dün bu Yurda alınan kimsesiz yavrulardan bir kısmı Valiyi ziyaret ederek tesekkürde bulundular Miîli Giircş Takımı bugün hareket edecek Yaşarın gitmemesi, Stockholm'da kendi sıkletindeki güreşçiler arasında sevinc uyandırdı 16 Mart şehidleri ihtifaü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog